CERERE PENTRU ELIBERAREA CARDULUI-LEGITIMATIE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

CERERE

pentru eliberarea cardului-legitimație de parcare

pentru persoanele cu handicap

 

                                                                                              Nr. _________/___________  

 

 

 1. (Se completează de către persoana solicitantă.)

Subsemnatul/Subsemnata:

 1. Numele și prenumele __________________________________________________________
 2. CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__I__I
 3. Domiciliul: localitatea: ____________________ sector/județ __________________________,

str. ____________________________ nr. ______ bl. ___ , sc. ____ et. ___ , ap. _____ cod poștal _____________.

 1. Telefon ____________________________
 2. E-mail _____________________________

 

 1. (Se completează de către familie, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau

însoțitorul, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părinte, tutore, asistent maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.)

 1. Numele și prenumele _______________________________________
 2. Domiciliul: localitatea: ________________________ sector/județ ________________,

str. _____________________________ nr. _____, bl.____, sc. ___, et. ____, ap. ____,cod poștal _______________.

 1. Telefon _____________________________
 2. E-mail ______________________________

Actul prin care persoana este desemnată reprezentant legal și valabilitatea acestuia ____________ (prezintă documentele de identitate în original).

 

solicit prin prezenta, în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, eliberarea unui card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap.

 

 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare.

 

 

        Data                                                                                                      Semnătura

 

________________________                                                          _________________________

 

 

    Anexez prezentei următoarele documente în copie:

 • Certificat de încadrare în grad de handicap;
 • Carte de identitate;
 • Poză;
La depunerea cererii sau la ridicarea acestuia (în cazul depunerii cererii prin mijloace elctronice) pentru verificare, vor fi prezentate următoarele documente*:

– documentul de identitate;

– certificat de încadrare în grad de handicap;

fotografie carte de identitate/buletin identitate pe suport electronic in format JPEG

*Documentele vor fi prezentate în original.