Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea

prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI   MARGHITA   ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

  • Un număr de 5 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din Municipiul

Marghita

  • Un număr de 14 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul Marghita
  • Un număr de 1 recenzor-șef pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul Marghita
  • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din Municipiul Marghita

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

➢ Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;

➢ Colectarea datelor în teren:

▪ autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022

▪ recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

➢ Pe teren, în limitele administrative ale localității Marghita

➢ In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

➢ Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

➢ Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;

➢ Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;

➢ Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

➢ Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial,plăcut, metodic şi riguros;

➢ Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

➢ Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

➢ În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

➢ Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal

RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

➢ Muncă pe teren;

➢ Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);

➢ Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).