Category: Transparenta decizionala

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2019

Indicator2019
Instituția postează pe site informații actualizate, în format deschis și într-un limbaj accesibil publicului larg cu privire la drepurile beneficiarilor și căile de urmat în relația cu administrația?DA
Numărul total al recomandărilor primite0
Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în conținutul deciziilor luate0
Numărul efectiv al participanților (exclusiv funcționarii) la ședințele publice0
Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative8
Situația cazurilor în care autoritatea publică a fost acționată în justiție pentru nerespectarea prevederilor legale (inclusiv cazurile în curs de soluționare)0
Numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării acestora0
Număr de proiecte de acte normative adoptate15
Număr de anunţuri publice privind proiectele de acte normative7
Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative0
Gradul de acceptare şi preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise şi numărul de propuneri efectiv preluate)0
Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare0
Număr de propuneri, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ0
Număr de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile nepreluate0
Număr de şedinţe publice organizate la inițiativa instituției7
Număr de participanţi la şedinţele publice0
Număr de cetățeni/organizații neguvernamentale înscrise în baza de date a instituției pentru a fi informate în legătură cu proiectele de acte normative9
Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile0
Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice0
Număr de plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către instituţie 0
Număr şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale0
Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției7
Număr de solicitări de informaţii de interes public primite 
Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal 
Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, faţă de termenul legal 
Număr de solicitări de informaţii de interes public la care nu s-a răspuns 
Număr de reclamaţii administrative 
Număr de reclamaţii administrative soluţionate favorabil 
Număr de plângeri în instanţă 
Număr de hotărâri judecătorești definitive şi irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public 
Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale 
Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică 
Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public 
Număr de UAT-uri care au implementat Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes publicDA
Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001pentru ultimul anDA
Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției 
Alte situaţii 
InstituțiaPRIMĂRIA MARGHITA
Numele și prenumele celui care a completat chestionarulSzabó Timea – informațiile privind Lega nr. 52/2003

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2018

Municipiul Marghita

INDICATORIcodRASPUNS
A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2018A120
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod publicA27
    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
 1. pe site-ul propriu
A2_15
 1. prin afisare la sediul propriu
A2_2         2
      c.   prin mass-mediaA2_3        –
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normativeA3 
Din care, solicitate de:
     a. persoane fiziceA3_10
     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal constituiteA3_20
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativA4  0
5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituiteA50
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnateA6  1
7. Numărul total al recomandarilor primiteA7  0
8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normativeA8  0
9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituiteA9  0
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2018 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003,)A10  1
B. Procesul de luare a deciziilor
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)B17
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
               a. afişare la sediul propriuB2_15
               b. publicare pe site-ul propriuB2_22
               c. mass-mediaB2_3
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)B330
4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-mediaB40

 

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publiceB50
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luateB60

 

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:
               a. informaţii exceptateB7_10
               b. vot secretB7_20
               c.alte motive (care ?)

 

 

 

B7_30
8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publiceB86
9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publiceB90
C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice:
               a. rezolvate favorabil reclamantuluiC1_10
               b. rezolvate favorabil instituţieiC1_20
               c. în curs de soluţionareC1_30

Textul Legii nr. 52/2003 se găseşte pe site-ul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale:  www.publicinfo.ro

Glosar de termeni:

 • Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală
 • Asociaţie legal constituită = orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică
 • Minuta = documentul scris (procesul verbal) în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o sedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor
 • Proiect de act normativ = textul actului normativ înainte de adoptare
 • Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative
 • Şedinţă publică = şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2017

 Municipiul Marghita

INDICATORIcodRASPUNS
A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2017A160
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod publicA216
Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
 1. pe site-ul propriu
A2_1
 1. prin afisare la sediul propriu
A2_2
      c.   prin mass-mediaA2_3         0
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normativeA3         1
Din care, solicitate de:
     a. persoane fiziceA3_10
     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal constituiteA3_21
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativA4  0
5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituiteA51
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnateA6  1
7. Numărul total al recomandarilor primiteA7   1
8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normativeA8   0
9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituiteA9    0
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2017 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003,)A10    1
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)B16
               a. afişare la sediul propriuB2_1
               b. publicare pe site-ul propriuB2_2
               c. mass-mediaB2_3
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)B312
4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-mediaB4
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publiceB50
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luateB60

 

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:
               a. informaţii exceptateB7_10
               b. vot secretB7_20
               c.alte motive (care ?)

 

 

 

B7_30
8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publiceB86
9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publiceB92
C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice:
               a. rezolvate favorabil reclamantuluiC1_10
               b. rezolvate favorabil instituţieiC1_20
               c. în curs de soluţionareC1_30

Textul Legii nr. 52/2003 se găseşte pe site-ul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale:  www.publicinfo.ro

Glosar de termeni:

 • Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală
 • Asociaţie legal constituită = orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică
 • Minuta = documentul scris (procesul verbal) în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o sedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor
 • Proiect de act normativ = textul actului normativ înainte de adoptare
 • Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative
 • Şedinţă publică = şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52/2003 IN ANUL 2016

Numele autoritatii sau institutiei publice:

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative

1. Numarul proiectelor de acte normative adoptate in 2014

A1

60

2. Numarul proiectelor de acte normative care au fost anuntate in mod public

A2

16

Dintre acestea, au fost anuntate in mod public:

a. pe site-ul propriu

A2_1

5

b. prin afisare la sediul propriu

A2_2

16

c. prin mass-media

A2_3

3. Numarul de cereri primite pentru furnizarea de informatii referitoare la proiecte de acte normative

A3

5

Din care, solicitate de:

a. persoane fizice

A3_1

b. asociatii de afaceri sau alte asociatii legal constituite

A3_2

5

4. Numarul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informatiilor referitoare la proiectul de act normativ

A4

2

5. Numarul proiectelor transmise asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite

A5

1

6. Numarul persoanelor responsabile pentru relatia cu societatea civilă care au fost desemnate

A6

1

7. Numarul total al recomandarilor primite

A7

1

8. Numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative

A8

9. Numarul intalnirilor organizate la cererea asociatiilor legal constituite

A9

1

10. Numarul proiectelor de acte normative adoptate in anul 2016 fara a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate in procedura de urgentă sau contin informatii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

A10

1

B. Procesul de luare a deciziilor

1. Numarul total al sedinţelor publice (stabilite de institutiile publice)

B1

15

2. Numarul sedintelor publice anuntate prin:

a. afisare la sediul propriu

B2_1

15

b. publicare pe site-ul propriu

B2_2

 

c. mass-media

B2_3

 

3. Numarul estimat al persoanelor care au participat efectiv la sedintele publice (exclusiv functionarii)

B3

28

4. Numarul sedintelor publice desfasurate in prezenta mass-media

B4

5. Numarul total al observatiilor si recomandarilor exprimate in cadrul sedintelor publice

B5

0

6. Numarul total al recomandarilor incluse in deciziile luate

B6

0

7. Numarul sedintelor care nu au fost publice, cu motivatia restrictionarii accesului: 0

a. informatii exceptate

B7_1

 

b. vot secret

B7_2

 

c.alte motive (care ?)

B7_3

 

8. Numarul total al proceselor verbale (minuta) sedintelor publice

B8

15

9. Numarul proceselor verbale (minuta) facute publice

B9

15

C. Cazurile in care autoritatea publică a fost actionată in justitie

1. Numarul actiunilor in justitie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenta decizională intentate administratiei publice:

a. rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

0

b. rezolvate favorabil institutiei

C1_2

0

c. in curs de solutionare

C1_3

0

Textul Legii nr. 52/2003 se gaseste pe site-ul Agentiei pentru Strategii

Guvernamentale: www.publicinfo.ro

Glosar de termeni:

 • Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate generală
 • Asociatie legal constituită = orice organizatie civică, sindicala, patronala sau orice alt grup asociativ de reprezentare civica
 • Minuta = documentul scris (procesul verbal) in care se consemneaza in rezumat punctele de vedere exprimate de participanti la o sedintă, precum si rezultatul dezbaterilor
 • Proiect de act normativ = textul actului normativ inainte de adoptare
 • Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau in scris, primită de catre autoritatile publice de la orice persoană interesata in procesul de luare a deciziilor si in procesul de elaborare a actelor normative
 • Sedintă publica = sedinţa desfasurată in cadrul autoritatilor administratiei publice si la care are acces orice persoana interesata

Raport cu privire la programele finanțate, beneficiarii și rezultatele contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Marghita pe anul 2015

fondurinerambursabile2014în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax, și/sau adresa de e-mail ale persoane de contact: UAT Marghita, cod (mai mult…)

Dispozitia nr.170 din 11.04.2013

imagesDispozitia nr.170 din 11.04.2013 privind aprobarea Declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012 – 2015, a planului sectorial de actiune pentru implementarea, la nivelul Institutiei Primarului Municipiului Marghita, a Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012 – 2015, precum si pentru aprobarea Inventarului masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor de evaluare la nivelul Institutiei Primarului Municipiului Marghita

(mai mult…)

Arhiva rapoarte

RAPORT PRIVIND SITUATIA GESTIONARII PATRIMONIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI MARGHITA SI AL INVENTARIERII ACESTUIA PE ANUL 2012

RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A MUNICIPIULUI MARGHITA PE ANUL 2012

RAPORT PRIVIND MODUL DE SOLUTIONARE A PETITIILOR DEPUSE LA PRIMARIA MINICIPIULUI MARGHITA PE SEMESTRUL AL DOILEA AL ANULUI 2012

RAPORT PRIVIND ACCESUL CETATENILOR LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII 544/2001 DIN 2012

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52/2003 IN ANUL 2012

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 IN ANUL 2012

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 IN ANUL 2008

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52/2003 IN ANUL 2008

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster