Categorie: Regulamente

Regulamentele privind proceduri administrative

Regulament propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului local al Municipiului Marghita

REGULAMENT PROPRIU privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotariri cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului local al Municipiului Marghita

REGULAMENT INTERN ACTUALIZAT  2020

Dispoziţia nr.148 din 27.02.2020 – pentru aprobarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul UAT Marghita în anul 2020

Luând în considerare referatul compartimentului gestiune resurse umane,  înregistrat cu nr., 1590/27.02.2020, prin care se propune emiterea actului administartiv pentru aprobarea Planului de perfecționare profesională al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul UAT Marghita în anul 2020; (mai mult…)

CODUL ETIC ŞI DE INTEGRITATE ACTUALIZAT AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MARGHITA

GENERALITĂŢI

Codul etic şi de integritate actualizat al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Marghita defineşte valorile şi principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile dintre angajaţi, în relaţia angajaţilor cu instituţia precum şi în relaţia acestora cu mediul extern al instituţiei. În acelaşi timp serveşte drept ghid pentru creşterea răspunderii şi a implicării salariaţilor – funcţionari publici şi personal contractual. (mai mult…)

REGULAMENT privind acordarea voucherelor de vacanță pentru angajații Municipiului Marghita

  1. REFERINȚE

Art. 1 (1)  În scopul recuperării capacităţii de muncă, a întreţinerii capacităţii de muncă şi a motivării personalului salarial – funcționari publici și personal contractual – din Municipiului Marghita, angajatorul acordă acestora vouchere de vacanţă, în valoare de 1.450 lei pentru un salariat, în condiţiile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 8/2009 cu modificările și completările ulterioare. (mai mult…)

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI MARGHITA ŞI A UNITĂȚILOR SUBORDONATE

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

 

Art.1 Primaria Municipiului  Marghita şi serviciile publice aflate sub autoritatea administraţiei publice locale funcţionează și este organizată în temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu hotarârile Consiliului Local al Municipiului Marghita privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi şi a statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului. (mai mult…)

Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Marghita

54943392În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 referitor la Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat şi modificată prin Legea nr. 673/2002, văzând şi Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, Consiliul Local al municipiului Marghita, în baza art. 36 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 215/2001 adoptă prezentul Regulament: (mai mult…)

REGULAMENT ANL

My beautiful pictureREGULAMENT privind cadrul, modalitatea si criteriile de analiză si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri construite prin A.N.L. administrarea , exploatarea si inchirierea acestora

REGULAMENT AL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU MUNICIPIUL MARGHITA

icon_regulamentHCL -pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a servicului public de salubrizare a municipiului Marghita

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2015

       Având in vedere referatul de aprobare al domnului primar pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a servicului public de salubrizare a municipiului Marghita înregistrat sub nr. 8734 din 23.09.2015 si raportul de specialitate nr. 8740 din 23.09.2015 (mai mult…)

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita

În atenția operatorilor economici :

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 165 din 16.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita,

Operatorii economici (persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţilor comerciale, etc. ) ce desfăşoară activităţi economice: comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică prevăzute în anexa la Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 republicată, și alte activități recreative și distractive, au obligaţia depunerii la (mai mult…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster