Categorie: Concursuri si examene

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Municipiul Marghita organizează în data de 06.08.2020, ora 10.00, examen de promovare în grad profesional – proba scrisă, potrivit art. 618 alin.(1), alin.(4) și alin.(22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și art. 125 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Examenul se va desfăşura la sediul instituţiei din Marghita, str. Republicii nr. 1. (mai mult…)

A N U N Ț

Avand în vedere prevederile art. 27 alin. 3 din Legea nr. 55 din 15.05.2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit cărora, pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, Municipiul Marghita suspendă organizarea examenului de de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de șef birou, cu proba scrisă în data de 25.05.2020.

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs, pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii publice de conducere vacante de șef birou la Direcția tehnică – Biroul administrarea domeniului public si privat si transport public local Municipiul Marghita

Având în vedere prevederile art. 50 alin. 2) din Hotărarea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

ANUNȚ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art. 476-479 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu respectarea prevederilor HG nr. 611/2008, actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, instituţia noastră va organiza concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie de: (mai mult…)

Decizia nr. 2 din 25.03. 2020 privind amânarea concursului programat în 02.04.2020, orele 10:00 la Casa de Cultură Marghita

Având în vedere referatul de specialitate înregistrat cu nr. 2519 din 25.03.2020 la compartimentul juridic.

Având în vedere prevederile Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 și a Ordonanței Militare nr. 3 din 24.03.2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, ținând cont de:

– DECRETUL Președintelui României, nr. 195/2020 privind starea de urgență;

– hotărârea Comitetului Național de Urgență nr. 7/2020;

Directorul Casei de Cultură Marghita, Demeter Veronica numită prin Dispoziția nr 415 din 24.07.2017, în calitate de președinte al Comisiei de Concurs pentru postul ½ normă – contabil economist decide:

Art.1.  Se amână examenul programat în data de 02.04.2020, orele 10:00 pe perioada stării de urgență, cu posibilitatea prelungirii.

Art.2.  Data reluării examenului va fi anunțată printr-o decizie ulterioară.

Art.3.   Prezenta decizie se comunică cu: persoanele care fac parte din comisia de concurs, concurenților și spre afișare.

REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE 16.03.2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: (mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare în funcția publică de inspector, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului din 16.03.2020

              Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare consilier achiziții publice, grad superior Direcția tehnică, Compartimentul achiziții publice din 13.03.2020

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Casa de Cultură Marghita, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu timp parțial (½ normă),  a funcției contractuale de execuție vacante de: contabil-economist, S, grad I. (mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE, din data de 16.03.2020-proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

ANUNȚ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art. 476-479 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu respectarea prevederilor HG nr. 611/2008, actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, instituţia noastră va organiza concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie de: (mai mult…)

ANUNȚ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art. 476-479 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu respectarea prevederilor HG nr. 611/2008, actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, instituţia noastră va organiza concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie de: (mai mult…)

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. 2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, Municipiul Marghita, jud. Bihor anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE. (mai mult…)

REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector superior Direcția tehnică, Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor 29.01.2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: (mai mult…)

Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector superior Direcția tehnică, Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor 29.01.2020

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1.

Botos Alexandru

91

88,33

89,66

ADMIS

  • Afişat astăzi, 29.01.2020, ora 15 30 , la sediul Primăriei municipiului Marghita.

Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector superior Direcția tehnică, Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor 29.01.2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: (mai mult…)

Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector I, grad profesional superior la Direcția tehnică, Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor 23.01.2020 – proba limba străină

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj

 acordat

Rezultatul obținut
1. Botos Alexandru 80 ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 23.01.2020, ora 12 00 , la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark.

Procedură de organizare și desfășurare a probei suplimentare pentru testarea abilităților și competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine la concursurile organizate de Primăria municipiului Marghita

1. Generalităti

După transmiterea referatelor de solicitare organizare concurs din cadrul instituției, se verifică de către responsabilul din cadrul GRU dacă pentru ocuparea funcțiilor publice este necesară îndeplinirea unor condiții specifice referitoare la competențele lingvistice de comunicare în limbi străine, potrivit fișelor posturilor aferente; (mai mult…)

REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector din cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE 16.01.2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

(mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector superior Direcția tehnică, Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor din 29.01.2020

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

(mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector din cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE

Având în vedere prevederile din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici s-a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector din cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE. (mai mult…)

CENTRALIZATOR NOMINAL Privind rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de paznic în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat-compartiment piete si targuri organizat în data de 07.01.2020-proba practică

Nr.crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj proba practică

Rezultat probă

1.

Oltean Marius-Lorand

75

ADMIS

Secretar: Banyai Mark, inspector GRU

*Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria municipiului Marghita, jud. Bihor (str. C.Republicii nr.1) organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție.
1. Denumirea postului vacant: paznic la compartimentul Pieţe, târguri. (mai mult…)

REZULTATUL FINAL la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

Având în vedere prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale: (mai mult…)

Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

Având în vedere prevederile art. 15 lit. f) și g) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: (mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) și g) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1,  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat I,  în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat – compartiment gospodărire, întreținere domeniu public și privat; (mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita

              Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

ANUNȚ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art. 476-479 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu respectarea prevederilor HG nr. 611/2008, actualizata, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, instituţia noastră va organiza concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie de: (mai mult…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster