Categorie: Asistenta sociala

Ajutoare incalzire

formulare-incalzireÎn sezonul rece 2017-2018, modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei este reglementată tot de Ordonanţa 27/2013 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare. (mai mult…)

Cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinţei

formulare-incalzireCererile pentru ajutorul de încălzire a locuinţei sunt acceptate din data de 20 octombrie, până la data de 15 noiembrie. Pentru a cere ajutorul, consumatorii vulnerabili eligibili, cu venit de până la 615 lei/membru, trebuie să depună o cerere şi declaraţie pe propria răspundere, precum şi acte doveditoare. Cererile se pot depune lunar, iar orice modificare se anunţă obligatoriu în 5 zile. (mai mult…)

ACTE NECESARE PENTRU REALIZAREA ANCHETELOR SOCIALE PENTRU BOLNAVI

ACTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE DIZABILITATE COPII:

 1. COPIE ACT IDENTITATE COPIL SAU CERTIFICAT NASTERE
 2. FISA MEDICALA SINTETICA ELIBERAT DE MADICUL DE FAMILIE
 3. FISA PSIHOLOGICA – MEDIC PSIHOLOG – ORADEA
 4. ULTIMUL CERTIFICAT DE PERSOANA CU HANDICAP  (DACA E CAZUL)
 5. ANCHETA SOCIALA PENTRU COPII CU DIZABILITATI
 6. PLANUL DE SERVICII DE LA PRIMARIE – LA PRIMUL CAZ
 7. FISA DE MONITORIZARE A CAZULUI – PENTRU PRELUNGIRE
 8. CERERE

(mai mult…)

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA MESEI LA CANTINA SOCIALA

DOCUMENTE NECESARE:

– cerere tip;
– acte de identitate pentru titular si ceilalti membrii de familie (copie si original);
– certificat de casatorie (copie si original);
– hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului, potrivit legii (copie si original);
– actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator, daca este cazul;
– adeverinta elev/student – cursuri de zi -, in care sa se mentioneze daca beneficiaza sau nu de bursa, precizand cuantumul acesteia (original);
– unde este cazul, certificat medical din care sa rezulte incadrarea, potrivit legii, in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, ori in gr. I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere (copie si original);
– dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei (plasament, incredintare);
– hotarare judecatoreasca, actualizata, privind obligatiile legale de intretinere (copie si original);
– taloane de plata: alocatie de stat pentru copii, alocatie suplimentara pentru familiile cu copii, ajutor de integrare profesionala, ajutor de somaj, alocatie de sprijin, pensie de stat, militara, IOV etc., indemnizatii cu caracter permanent etc.;
– adeverinte eliberate de Administratia Financiara din care sa rezulte veniturile realizate de  membrii familiei (pentru persoanele majore);
– adeverinta din care sa rezulte ca titularul, sotul/sotia, concubinul/concubina detin, personal sau impreuna cu familia de origine, teren arabil.

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA INDEMNIZATIEI DE INGRIJIRE PERSOANA CU HANDICAP

 1. Cerere prin care solicita acordarea indemnizatiei, precum si declaratia din care sa reiasa ca in cazul in care situatia juridica a persoanei cu handicap se schimba, va aduce la cunostinta autoritatilor locale acest lucru in vederea incetarii platilor
 2. Certificat de incadrare in grad de handicap grav
 3. Acte de identitate persoana bolnava
 4. Acte identitate insotitor
 5. Adeverinta medicala insotitor
 6. Ancheta sociala bolnav + insotitor

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI ASISTENTULUI PERSONAL

DOSARUL DE ANGAJARE AL ASISTENTULUI PERSONAL VA CUPRINDE :

 • Cerere de angajare
 • Carnetul de munca (daca solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaratie pe propria raspundere in care se va specifica situatia, daca este pensionar va prezenta decizia in original
 • Copie dupa actele de studii
 • Copie dupa actele de stare civila
 • Curiculum vitae
 • Talon medical pentru incadrare in munca / Medicina muncii
 • Cazier judiciar
 • Certificatul de incadrare in categoria de persoane cu handicap grav al persoanei care necesita asistent personal
 • Copie B.I. sau certificat identitate al asistentului personal
 • Copie B.I. sau certificat identitate al adultului cu handicap sau certificat de nastere al minorului cu handicap
 • Declaratie din care sa reiasa ca in cazul in care situatia juridica a persoanei cu handicap se schimba, curatorul va aduce la cunostinta autoritatilor locale acest lucru in vederea incetarii platilor
 • Acordul scris al familiei sau al sustinatorilor legali, in cazul persoanelor cu handicap grav, fara discernamant.

ACTE NECESARE PENTRU INDEMNIZATIA DE INGRIJIRE A COPILULUI

ACTE NECESARE PENTRU COMPLETAREA DOSARULUI DE ACORDARE A DREPTURILOR PREVAZUTE DE OUG 148/ 2005.

a) cerere tip – 2 exemplare ( birou copiat acte)
b) copia actului de identitate a parintilor
c) copia certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul
d) copia cererii solicitantului inregistrata si aprobata de angajator, din care sa rezulte data solicitarii concediului de ingrijire a copilului(semnata si stampilata pt. conformitate cu originalul )
e) adeverinta cu stagiul de cotizare eliberata de Casa de Pensii Oradea
f) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate din care sa rezulte veniturile realizate pe ultimele 12 luni inainte de nasterea copilului si ultima zi de concediu de maternitate acordat in conditiile Legii 158/2005 precum si copia ultimului certificat  medical(semnat si stampilat pentru conformitate cu originalul).
g) act aditionat la contractul de munca inregistrat la ITM privind suspendarea contractului de munca pe perioada concediului pentru ingrijirea copilului.
h) adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen
i) IN CAZUL IN CARE SOLICITANTUL ESTE TATAL:
-declaratia mamei din care sa rezulte ca nu este incadrata in munca si nu a beneficiat de concediu de maternitate
-adeverinta de la locul de munca al mamei din care sa rezulte ultima zi de concediu de maternitate pentru situatiile in care mama este incadrata in munca.
j) 2 dosare cu sina
La depunerea dosarului se vor prezenta si actele in original pentru certificarea copiilor in conformitate cu originalul.

ACTE NECESARE PENTRU DOSAR AJUTOR SOCIAL

AJUTOR SOCIAL

– cerere tip- declaratie de venituri;
– copie BI sot/sotie si copii mai mari de 14 ani;
– copie certificat de nastere pentru toti membrii familiei;
– copie certificat de casatorie;
– copie sentinta de divort, certificat de deces;
– cupon plata somaj;
– sentinta civila stabilire pensie de intretinere – cupon mandat postal;
– adeverinta de la Agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca;
– certificat privind capacitatea de munca, eliberat de medical specialist;
– adeverinta de la scoala in care sa se specifice daca elevul beneficiaza de bursa si cuantumul acesteia; – cupon alocatie complementara sau de sustinere pentru familiile cu copii;
– cupon alocatie plasament;
– cupon alocatie de stat pentru copii;
– adeverinta cu salarul net pentru persoanele incadrate in munca;
– act referitor la locuinta (contract de inchiriere, proprietate) din care sa rezulte suprafata;
– cupon pensie;
– cupon ISTH;
– adeverinta de la Administratia Financiara , privind veniturile realizate;
– certificat medical de incadrare intr-un grad de handicap;
– declaratie notariala privind veniturile realizate ( pentru toti membrii majori ai familiei;
– act de calitate titular (tutore sau curator);
– hotarare de plasament;
– dosar de incopciat;
– domiciliul stabil in Marghita.

AJUTOR OCAZIONAL

– cerere ( domiciliul stabil in MARGHITA);
– copie BI si certificat de nastere;
– copie certificat de casatorie, deces, sentinta de divort;
– cupon pensie ( pensie de intretinere, somaj);
– certificat de incadrare intr-un grad de handicap;
– decizia asupra capacitatii de munca

ACTE NECESARE PENTRU ALOCATII SI INDEMNIZATII

DOSAR ALOCAÞIE   CF. LEGII 61/1993
1.CERERE TIP
2.XEROX CERTIFICAT DE NAªTERE AL COPILULUI NOU NÃSCUT
3.XEROX BULETINELE DE IDENTITATE ALE PARINTILOR
4.DOSAR CU SINà      

DOSAR PT. ALOCATIE NOU NASCUTI CF.ART.25 LEGEA 416/2001
SE ACORDA O SINGURA DATA PT. FIECARE DINTRE PRIMII 4 COPII NASCUTI VII

1.CERERE TIP
2.DECLARAÞIE AUTENTIFICATA LA NOTAR CU RANGUL NAªTERII
3.XEROX CERTIFICATELE DE NAªTERE ALE TUTUROR COPIILOR
4.XEROX BULETINELE DE  IDENTITATE ALE PARINTILOR
5.ADEVERINÞA A.S.C.O (DACA ESTE CAZUL)
6.DOSAR CU SINE

DOSAR ALOCAÞIA COMPLEMENTARÃ ªI MONOPARENTALÃ CF.OUG105/2003
1.CERERE TIP – 2 EXEMPLARE
2.XEROX – B.I. ( SOÞ, SOÞIE,COPII) + Certificatele de nastere  si casatorie
3.XEROX LIVRET DE FAMILIE
4.ADEVERINÞÃ ªCOLARÃ se prezinta obligatoriu din 3 in 3 luni
5.ALTE ACTE DOVEDITOARE unde este cazul :
-SENTIÞÃ DE DIVORÞ
-CERTIFICAT DECES
-CERTIFICAT MEDICAL SAU HANDICAP
-CUPON PENSIE
6.ADEVERINÞÃ CU SALARUL LUNAR NET +valoarea tichetelor de masa
7.ANCHETA SOCIALÃ (PRIMÃRIE) se efectueaza obligatoriu din 6 in 6 luni
8.ADEVERINTA FISCALA CU VENITUL IMPOZABIL
9.ADEVERINTA DE STARE MATERIALA
10.DECLARATIE NOTARIALA pt. persoanele fara loc de munca si venit
11.DOSAR CU ªINA

DOSAR TRUSOU NOU-NASCUTI CF. LEGII 482/2006 SE ACORDÃ O SINGURÃ DATÃ ÎN CUANTUM DE 150 LEI
1.CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIE RÃSPUNDERE
2.XEROX – B.I. SOT SI SOTIE
3.XEROX – CERTIFICAT NAªTERE COPIL NOU NASCUT
4.DOSAR PLIC

ACTE NECESARE AUTORITATE TUTELARA

Mentionam ca pentru eliberarea tuturor dispozitiilor precum si a anchetelor sociale, termenul de solutionare este de 30 de zile de la data depunerii cererii impreuna cu actele necesare, cereri care vor fi depuse de catre solicitanti la Biroul Relatii Publice(camera nr. 16)

1.DISPOZITII PRIVIND INSTITUIREA CURATELEI PENTRU SUCCESIUNE:
pentru minori:
– cerere intocmita de catre parinte
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului
– xerox dupa certificatul de deces al parintelui
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
pentru bolnavi psihici:
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
– adeverinta medicala pentru bolnav
– xerox dupa certificatul de deces
2. DISPOZITII PENTRU INSTITUIREA CURATELEI PENTRU RIDICAREA SI ADMINISTRAREA PENSIEI:
pentru minori:
– cerere
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
– xerox dupa certificatul de deces al parintelui/perintilor decedati
pentru bolnavi psihici (pana la punerea sub interdictie):
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
– adeverinta medicala pentru bolnav
3. DISPOZITII PRIVIND STABILIREA REPREZENTANTULUI FAMILIEI PENTRU RIDICAREA ALOCATIEI IN CAZUL MINORILOR AI CAROR PARINTI NU SUNT CASATORITI:
cerere
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului
– xerox dupa buletinele de identitate ale parintilor
– declaratie din partea celuiltalt parinte
4. DISPOZITII PRIVIND INSTITUIREA CURATELEI IN VEDEREA REPREZENTARII IN FATA INSTANTELOR JUDECATORESTI:

pentru minori:
– cerere sau adresa din partea instantelor de judecata
– xerox dupa certificatul de nastere alminorului
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului(parinti)
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
pentru bolnavi psihici:
– cerere sau adresa din partea instantelor de judecata
– xerox dupa actele de stare civila ale bolnavului
– adeverinta medicala pentru bolnav
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
– xerox dupa buletinulde identitate al curatorului

5. DISPOZITII PRIVIND INCUVIINTAREA RIDICARII DE LA CEC SAU BANCA A UNOR SUME DE BANI:
pentru minori:
– cerere
– xerox dupa buletinele de identitate ale parintilor
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului
– xerox dupa libretul de economii sau extrasul de cont
pentru bolnavi psihici:
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
– xerox dupa libretul de economii sau extrasul de cont
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
– adeverinta medicala pentru bolnav (in cazul in care nu este pus sub tutela)
6. DISPOZITII PRIVIND INCUVIINTAREA INSTRAINARII UNUI IMOBIL:
pentru minori:
– cerere intocmita de catre ambii parinti
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului
– xerox dupa buletinele de identitate ale parintilor
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
– xerox dupa C.F. imobil (la zi)
pentru bolnavi psihici:
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
– xerox dupa C.F. imobil (la zi)
– adeverinta medicala pentru bolnav
7. DISPOZITII PRIVIND INCUVIINTAREA INSTRAINARII UNUI AUTOTURISM:
pentru minori:
– cerere intocmita de catre parinti
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului
– xerox dupa buletinele de identitate ale parintilor
– xerox dupa certificatul de mostenitor
– xerox dupa cartea de identitate a autoturismului
– xerox dupa buletinulde identitate al curatorului
pentru bolnavi psihici:
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa certificatul de mostenitor
– xerox dupa buletinul de identitate alcuratorului
– xerox dupa cartea de identitate a autoturismului
– adeverinta medicala pentru bolnav
8. DISPOZITII PRIVIND INCUVIINTAREA CUMPARARII UNUI IMOBIL:
pentru minori:
– cerere intocmita de ambii parinti
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului
– xerox dupa buletinele de identitate al perintilor
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
– xerox dupa C.F. imobil ( la zi)
pentru bolnavi psihici:
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa C.F. imobil (la zi)
– adeverinta medicala pentru bolnav
9. DISPOZITII PRIVIND INCUVIINTAREA ACCEPTARII DONATIEI UNUI IMOBIL:
pentru minori:
– cerere intocmita de catre ambii parinti
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului
– xerox dupa buletinele de identitate ale parintilor
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
– xerox dupa C.F. imobil (la zi)
pentru bolnavi psihici:
– cerere
– xerox dupa buletinul deidentitate al solicitantului
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
– xerox dupa C.F. imobil (la zi)
– adeverinta medicala pentru bolnav
10. DISPOZITII PRIVIND INCUVIINTAREA REPREZENTARII MINORILOR IN PROCESUL DE DIZOLVARE A UNOR SOCIETATI COMERCIALE:
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului (parinti)
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
– xerox dupa statutul societatii comerciale
11. DISPOZITII PRIVIND INSTITUIREA CURATELEI PENTRU REPREZENTAREA UNUI BOLNAV PSIHIC IN PROCESUL DE PUNERE SUB INTERDICTIE:
– adresa prin care instanta de judecata solicita instituirea curatelei
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
– adeverinta medicala pentru bolnav
12. DISPOZITII PRIVIND INCUVIINTAREA UNOR ACTIUNI:
pt. minori:
– cerere (facuta de unul dintre parinti);
– xerox – certificat de nastere – pt. minor;
– xerox – buletine de identitate – pt. parinti;
– xerox – certificat de mostenitor;
– xerox – certificat de actionar.
pt. bolnavi psihici:
– cerere;
– xerox – buletin de identitate solicitant;
– xerox – buletin de identitate solicitant;
– xerox – certificat de actionar;
– adeverinta medicala – pt. bolnav.
13. DISPOZITII PRIVIND INSTITUIREA TUTELEI PE SEAMA UNUI BOLNAV PUS SUB INTERDICTIE:
– cerere
– xerox dupa actele de stare civila ale bolnavului
– adeverinta medicala pentru bolnav
– cupon de pensie- daca este cazul
– sentinta civila de punere sub interdictie- cu viza definitiva
– xerox dupa contractul de locuinta al bolnavului
– xerox dupa actele de stare civila pentru toti membrii familiei tutorelui
– adeverinte medicale pentru toti membrii familiei tutorelui
– cazier judiciar pentru tutore
– adeverinte de la locul de munca – pentru cei incadrati in munca
– adeverinte de la scoala – daca tutorele are copii minori
– xerox dupa contractul de locuinta al tutorelui
14. DISPOZITII PRIVIND APROBAREA DARII DE SEAMA ANUALE:
pentru bolnavi psihici pusi sub tutela:
– dare se seama intocmita de catre tutore
– cupoane de pensie ale bolnavului
– chitante din care sa rezulte cheltuielile de intretinere pentru locuinta bolnavului ( intretinere, telefon, energie electrica, etc.)
15. DISPOZITII PRIVIND APROBAREA DARII DE SEAMA GENERALA:
pentru bolnavi psihici pusi sub tutela:
– dare de seama prezentata de catre tutore
– xerox dupa certificatul de deces al bolnavului
– xerox dupa certificatul de deces al tutorelui (dupa caz)
16. DISPOZITII PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR:
unui bolnav pus sub tutela:
– proces verbal de constatare intocmit de inspectorii Compartimentului autoritate tutelara;
17. DISPOZITII PRIVIND INCETAREA TUTELEI:
pentru bolnavi:
– cerere
– xerox dupa certificatul de deces al tutorelui sau al bolnavului (dupa caz)
18. DISPOZITII PRIVIND SCHIMBAREA TUTORELUI:
pentru bolnavi:
– cerere
– xerox dupa actele de stare civila pentru toti membrii familiei noului tutore
– adeverinte medicale pentru toti membrii familiei noului tutore
– adeverinte de la locul de munca pentru tutore si membrii familiei
– adeverinte de la scoala-daca noul tutore are copii minori
– cazier judiciar pentru noul tutore
– xerox dupa contractul de locuinta al noului tutore
19. DISPOZITII PRIVIND SCHIMBAREA PE CALE ADMINISTRATIVA A NUMELUI UNUI MINOR:
– cerere
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului
– xerox dupa buletinele de identitate ale parintilor
– xerox dupa sentinta de divort
20. DISPOZITII PRIVIND NUMIREA UNUI CURATOR PE SEAMA BOLNAVILOR INCADRATI IN GRAD DE HANDICAP GRAV- IN VEDEREA RIDICARII INDEMNIZATIEI DE INGRIJITOR DE LA A.S.C.O.:
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
– xerox dupa certificatul de incadrare in gradul de handicap grav
21. DISPOZITII PRIVIND STABILIREA NUMELUI SI PRENUMELUI UNUI COPIL ABANDONAT IN SPITAL:
– adresa de la Laboratul medico-legal
– adresa de la spital
– proces verbal intocmit de catre Politie
22. DISPOZITII PRIVIND DESARCINAREA DIN FUNCTIA DE TUTORE A CELOR CARE AU SAVARSIT ABUZURI, NEGLIJENTE GRAVE SAU FAPTE CARE IL FAC NEVREDINIC DE A FI TUTORE,PRECUM SI DACA NU-SI INDEPLINESTE IN MOD MULTUMITOR SARCINA TUTELEI:
– sesizare
23. INTOCMIREA ANCHETELOR SOCIALE PENTRU INTERNAREA NEVOLUNTARA IN SPITAL A BOLNAVILOR PSIHICI:
– cerere
– adeverinta medicala pentru bolnav
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– declararii de la trei vecini
24. INTOCMIREA REFERATELOR SOCIALE PENTRU INTERNAREA BOLNAVILOR PSIHICI IN CENTRE MEDICO-SOCIALE:
– cerere
– adeverinta medicala pentru bolnav
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
– cupon de pnsie pentru bolnav – daca este cazul
– xerox dupa celelelalte acte de stare civila ale bolnavului
25. INTOCMIREA ANCHETELOR SOCIALE PENTRU OBTINEREA ATESTATULUI IN VEDEREA ADOPTIEI UNUI MINOR:
– cerere intocmita de catre ambii soti (daca este cazul)
– xerox dupa buletinele de identitate ale solicitantilor
– xerox dupa certificatul de casatorie/sentinta de divort – dupa caz
– adeverinte medicale pentru toti membrii fanmiliei
– adeverinte de la scoala,daca petentii mai au copii minori
– adeverinte de la locul de munca pentru toti membrii familiei
– cazier judiciar pentru toti membrii majori ai familiei
– xerox C.F. (la zi) – pentru locuinta petentilor
– xerox dupa actele de studii ale petentilor
26. INTOCMIREA ANCHETELOR SOCIALE PENTRU PLASAMENTUL UNUI MINOR IN VEDEREA ADOPTIEI ACESTUIA:
– cerere sau adresa de la Centrele de plasament
27. INTOCMIREA ANCHETELOR SOCIALE IN VEDEREA ADOPTIEI UNUI MINOR:
– cerere
– xerox dupa atestatul in vederea adoptiei emis de Comisia pentru Protectia Copilului
– xerox dupa buletinele de identitate ale petentilor
– xerox dupa certificatul de casatorie/sentinta de divort – dupa caz
– adeverinte medicale pentru toti membrii familiei petentilor
– adeverinte de la locul de munca pentru toti membrii familiei petentilor, care sunt incadrati in munca
– adeverinte de la scoala in cazul in care petentii mai au copii minori
– cazier judiciar pentru membrii majori ai familiei
– xerox dupa C.F. pentru locuinta petentilor
– xerox dupa actele de studii ale petentilor
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului care urmeaza a fi adoptat
– xerox dupa Hotararea emisa de Comisia pentru Protectia copilului – prin care minorul a fost dat in plasament in vederea adoptiei in familia petentilor
28. INTOCMIREA ANCHETELOR SOCIALE PENTRU AMANAREA SAU INTRERUPEREA EXECUTARII PEDEPSEI UNOR CONDAMNATI:
– adresa de la instantele de judecata
– xerox dupa actele de stare civila ale tuturor membrilor familiei condamnatului
– adeverinte de la locul de munca pentru toti membrii familiei condamnatului
– adeverinte de la scoala pentru membrii familiei care frecventeaza scoala
– adeverinte medicale pentru toti membrii familiei condamnatului
29. INTOCMIREA ANCHETELOR SOCIALE PENTRU PUNEREA SUB INTERDICTIE A BOLNAVILOR PSIHICI:
– adresa de la Politie
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa celelalte acte de stare civila ale bolnavului (certificat de casatorie/sentinta de divort – dupa caz)
– adeverinta medicala pentru bolnav
– xerox dupa actele de stare civila ale tuturor membrilor familiei
– adeverinte de la locul de munca pentru toti membrii familiei bolnavului
30. INTOCMIREA ANCHETELOR SOCIALE PENTRU INSTANTELE DE JUDECATA IN CAZ DE DIVORT SAU STABILIRE A DOMICILIULUI MINORILOR:
– adresa de la instantele de judecata
31. INTOCMIREA ANCHETELOR SOCIALE PT. BOLNAVI INTERNATI IN DIFERITE CENTRE MEDICO-SOCIALE SAU SPITALE DE NEUROPSIHIATRIE:
– adresa de la spital sau centru;
– xerox – acte de stare civila pt. toti membrii familiei;
– adeverinte de la locul de munca pt. toti membrii familiei.
32. DIFERITE SESIZARI SI RECLAMATII PRIVIND SOLUTIONAREA PROBLEMELOR UNOR MINORI:
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
33. DIFERITE SESIZARI SI RECLAMATII PRIVIND SOLUTIONAREA PROBLEMELOR UNOR BOLNAVI PSIHICI:
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
34. REPREZENTAREA PERSOANELOR VARSTNICE IN FATA NOTARULUI PUBLIC LA SEMNAREA UNUI CONTRACT DE INSTRAINARE CU TITLU ONEROS A BUNURILOR CE-I APARTIN (CONTRACT DE INTRETINERE):
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate a persoanei varstnice
35. ANCHETE SOCIALE PENTRU DECADEREA DIN DREPTURILE PARINTESTI IN CAZUL IN CARE SE CONSTATA CA SANATATEA SAU DEZVOLTAREA UNUI COPIL ESTE PRIMEJDUITA PRIN FELUL DE EXERCITARE A DREPTURILOR PARINTESTI, PRIN PURTARE ABUZIVA SAU PRIN NEGLIJENTA GRAVA IN INDEPLINIREA INDATORIRILOR DE PARINTE:
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului

FORMULARE ONLINE

Finantari nerambursabile

Acord de functionare

Cerere reprezentare ORC

———————————————————————————————-

Taxe si Impozite


Social si alte modele cereri

Urbanism

Personal

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster