Kategória: Város-és területrendezési osztály

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

ANUNȚ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art.63, art. 64 şi art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art.125, art. 126 alin. (2) și art. 127 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, vă înştiinţăm că instituţia noastră va organiza concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie de: (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocupare post vacant de muncitor necalificat I – ADPP, Compartimentul gospodărire-întreţinere dom. public şi privat, Municipiul Marghita

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat I, în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat –compartiment gospodărire, întreținere domeniu public și privat

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat I, în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat –compartiment gospodărire, întreținere domeniu public și privat. (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocupare post vacant de muncitor calificat IV – ADPP, Compartimentul gospodărire-întreţinere dom. public şi privat, Municipiul Marghita

 Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

1. Funcţia pentru care se organizează concursul:

îngrijitoare în cadrul Creșei de copii Marghita

2. Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor:
Numele şi prenumele candidatului

 

Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1.Demeter Ecaterina admis
2. Pașc Monica admis
Observaţii formulate de către membrii comisiei: –
 Informaţii privind proba scrisă/practica
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 22.02.2019, ora  10,00
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise/practice:
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise/practice Rezultatul***
 1. Demeter Ecaterina
80 admis
 1. Pașc Monica
neprezentat
 Informaţii privind interviul
Data şi ora desfăşurării interviului: 22.02.2019, ora 12.00
Probleme intervenite pe durata desfăşurării interviului:
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul***
 1. Demeter Ecaterina
80 admis
Rezultatul final al concursului
Funcţia:  îngrijitoare în cadrul Creșei de copii Marghita
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul***
 1. Demeter Ecaterina
160 admis
Funcţia: îngrijitoare în cadrul Creșei de copii Marghita
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul***
 1. Demeter Ecaterina
160 admis
 

Comisia de concurs:

Semnătura
1. Cecan Lia  
2. Ciupe Elena  
3. Horvath Vasile  
Secretarul comisiei: Banyai Mark  

***  se va completa cu menţiunea „admis”, respectiv „respins”

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocupare post vacant de îngrijitoare – Creșa de copii Marghita

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat, treapta IV

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1,  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de:

Muncitor calificat, treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat;

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011:

 1. a) are cetățenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba româna, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sanatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; apt psihologic pentru funcţia de paznic;
 6. f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

Studii generale sau medii, sau de şcoală profesională, să posede atestat de calificare profesională obținut în urma absolvirii studiilor, a unei școli profesionale de profil sau a unui curs de calificare autorizat de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației;

Vechime: minimum 1 an;

Condiţiile de desfăşurare ale concursului de recrutare:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22.02.2019, ora 14,00 data-limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04.03.2019, ora 10,00 proba scrisă;
 • 07.03.2019, ora 11,00 interviu;

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Dosarul de concurs: În vederea participării la concurs, candidaţii se vor prezenta la sediul Primăriei municipiului Marghita cu dosarele cuprinzând următoarele acte:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. curriculum vitae (model european);
 3. copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică (ex. permis de conducere);
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia necesară în vederea susținerii concursului pentru funcția contractuală vacantă de muncitor calificat treapta IV  în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat:

 1. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr. 307/2006-privind apărarea împotriva incendiilor;
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon: 0359 409977.

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocupare post vacant de îngrijitoare – Municipiul Marghita

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție – îngrijitoare în cadrul Creșei de copii Marghita

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita (str. C.Republicii nr.1)  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție. (tovább…)

ANUNȚ -privind suspendarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de poliţist local, clasa III, grad profesional principal și poliţist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră al Serviciului Poliția Locală Marghita

Avand în vedere adresa înregistrată cu nr. 2208/2019 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Municipiul Marghita anunță suspendarea concursului din data de 17.01.2019, pentru ocuparea funcțiilor publice de poliţist local, clasa III, grad profesional principal și poliţist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră al Serviciului Poliția Locală Marghita, potrivit adresei ANFP nr. 2208/2019, care se atașează prezentei.

Examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual de execuție din cadrul instituției

Municipiul Marghita organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual de execuție din cadrul instituției în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, a H.G. nr. 286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului – (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita (str. C.Republicii nr.1)  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție.

 1. Denumirea postului vacant: îngrijitor (femeie de serviciu) în cadrul Municipiului Marghita;
 2. Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011:
 3. a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 4. b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 5. c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 6. d) are capacitate deplina de exercitiu;
 7. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 8. f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 9. g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 10. 3. Condiţii specifice:

(tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Poliția Locală Marghita

Primăria municipiului Marghita, județul Bihor, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Poliția Locală Marghita:

 • 1 funcţie de poliţist local, clasa III, grad profesional principal din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră – ID Post: 422838;
 • 1 funcţie de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră – ID Post: 422835;

(tovább…)

Municipiul Marghita organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual de execuție din cadrul instituției în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Municipiul Marghita organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual de execuție din cadrul instituției în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, a H.G. nr. 286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată și a Dispoziției Primarului municipiului Marghita nr. 286/2015 Privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Primăriei    Municipiului Marghita și din instituțiile subordonate, pentru următoarele posturi: (tovább…)

REZULTATUL FINAL al examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Municipiului Marghita – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale: (tovább…)

Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector clasa I, grad profesional debutant în cadrul Municipiului Marghita – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: (tovább…)

Rezultat contestații formulate față de rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 30.07.2018 (proba scrisă) în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant– Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire din cadrul Municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art.67 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor comunică rezultatul la contestaţia depusă: (tovább…)

ANUNŢ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

În conformitate cu prevederile prevederile art. 64 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispozitiile art.125 din HG nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Municipiul Marghita organizează examen/concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art.65 din Legea nr.188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia publică de execuţie de: (tovább…)

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector I, grad profesional debutant în cadrul Municipiului Marghita, Serviciul impozite si taxe locale, incasari si urmarire

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, în urma selecției dosarelor depuse de candidați, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selectării dosarelor de înscriere: (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului impozite și taxe locale, încasăti și urmărire.

Municipiul Marghita, cu sediul în Marghita, str.Calea Republicii,  nr.1 organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului impozite și taxe locale, încasăti și urmărire. (tovább…)

Rezultatul probei scrise la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector clasa I, grad profesional superior în cadrul Municipiului Marghita – Serviciul buget-contabilitate, salarizare

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: (tovább…)

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector I, grad profesional superior în cadrul Municipiului Marghita, Serviciul buget-contabilitate, salarizare

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, în urma selecției dosarelor depuse de candidați, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selectării dosarelor de înscriere: (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului buget-contabilitate, salarizare

Municipiul Marghita, cu sediul în Marghita, str.Calea Republicii,  nr.1 organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului buget-contabilitate, salarizare. (tovább…)

Concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică în cadrul Spitalului Municipal ,,dr. Pop Mircea,,

angajareConsiliul de Administrație al Spitalului Municipal ,,dr. Pop Mircea,, Marghita organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică în cadrul unității.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Municipal ,,dr. Pop Mircea,, Marghita, în perioada 29.03.2018-11.05.2018; proba constând în susținerea proiectului de management se va desfășura, în data de 07.05.2018 începând cu ora 10:00 la sediul unității din strada Eoilor nr. 12-14. (tovább…)

ANUNŢ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

În conformitate cu prevederile prevederile art.107 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 125 din HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Municipiul Marghita organizează examen/concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art.65 din Legea nr.188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia publică de execuţie de: (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului impozite și taxe locale, încasări și urmărire

Municipiului Marghita, județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului impozite și taxe locale, încasări și urmărire. (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Poliția Locală Marghita: • 1 funcţie de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră – ID Post: 444214; • 1 funcţie de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră – ID Post: 444215; • 1 funcţie de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră – ID Post: 422836;

politia-localaMunicipiul Marghita, cu sediul în Marghita, C.Republicii nr.1, județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Poliția Locală Marghita: (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, următoarelor funcţii publice de execuţie vacante de: • 1 funcţie de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Marghita; • 1 funcţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Marghita;

Municipiul Marghita, cu sediul în Marghita, str.Calea Republicii,  nr.1 organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, următoarelor funcţii publice de execuţie vacante de: (tovább…)

REZULTATUL FINAL La examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului vacant de șofer în cadrul compartimentului administrativ-gospodăresc, deservire

Având în vedere prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale: (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului vacant de șofer în cadrul compartimentului administrativ-gospodăresc, deservire

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) și g) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de (tovább…)

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru funcțiile publice de execuție vacante din cadrul Direcției tehnice – aparatul de specialitate al primarului municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: (tovább…)

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru funcțiile publice de execuție vacante de inspector I, grad profesional asistent cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita – compartiment achiziții publice

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante

trusa-de-prim-ajutor-pentru-concediu-0În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Marghita, str. C.Republicii nr.1,  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează: (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Municipiului Marghita – Direcția tehnică

Având în vedere prevederile art.40 alin(1) lit. a) şi art.50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de director în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de șofer în cadrul compartimentului administrativ-gospodăresc, deservire;

indexÎn conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1,  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de șofer în cadrul compartimentului administrativ-gospodăresc, deservire; (tovább…)

Concurs pentru ocuparea postului vacant de director în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita, serviciu public subordonat Consiliului Local Marghita, pe perioadă nedeterminată

2011.6.2-30Primăria municipiului Marghita organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de director în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita, serviciu public subordonat Consiliului Local Marghita, pe perioadă nedeterminată. La concursul pentru ocuparea postului vacant de director poate participa orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: (tovább…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster