Category: Város-és területrendezési osztály

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, și în conformitate cu prevederile art. 618 alin. 2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Marghita, jud. Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice vacante de execuție de inspector debutant, respectiv, consilier achiziții publice superior, din cadrul Direcției tehnice, compartimentele urbanism, protecția mediului, cadastru funciar, respectiv, compartimentul achiziții publice, după următorul calendar: (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocupare post vacant de îngrijitoare – Municipiul Marghita

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocupare posturi vacante de muncitor calificat – Municipiul Marghita

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Municipiul Marghita organizează în data de 04.11.2020, ora 10.00, examen de promovare în grad profesional – proba scrisă, potrivit art. 618 alin.(1), alin.(4) și alin.(22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și H.G. nr. 546/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Examenul se va desfăşura la sediul instituţiei din Marghita, str. Republicii nr. 1. (tovább…)

RELUARE CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ

Reluare concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita, suspendat în temeiul art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, şi reluat prin derogare de la dispoziţiile mai sus-menţionate, în conformitate cu art. II din Legea 203/2020.

Informaţii concurs

Tip concurs: Recrutare pe funcție publică de conducere – Şef birou – compartiment: ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT SI TRANSPORT PUBLIC LOCAL (tovább…)

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita (str. C.Republicii nr.1)  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție. (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Municipiul Marghita organizează în data de 06.08.2020, ora 10.00, examen de promovare în grad profesional – proba scrisă, potrivit art. 618 alin.(1), alin.(4) și alin.(22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și art. 125 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Examenul se va desfăşura la sediul instituţiei din Marghita, str. Republicii nr. 1. (tovább…)

A N U N Ț

Avand în vedere prevederile art. 27 alin. 3 din Legea nr. 55 din 15.05.2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit cărora, pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, Municipiul Marghita suspendă organizarea examenului de de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de șef birou, cu proba scrisă în data de 25.05.2020.

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs, pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii publice de conducere vacante de șef birou la Direcția tehnică – Biroul administrarea domeniului public si privat si transport public local Municipiul Marghita

Având în vedere prevederile art. 50 alin. 2) din Hotărarea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

ANUNȚ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art. 476-479 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu respectarea prevederilor HG nr. 611/2008, actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, instituţia noastră va organiza concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie de:

 • Inspector, clasa I, grad profesional principal, Directia tehnică – Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor.
 • Data afișării: 04.2020
 1. Condițiile de desfăşurare a examenului/concursului de promovare în grad profesional:

Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului la sediul Municipiului Marghita și pe site-ul instituției, la compartimentul Resurse Umane, în intervalul 21.04.2020 – 11.05.2020  şi vor conţine în mod obligatoriu:

-copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

-copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

-formularul de înscriere la concurs (cf. Anexei 3 la HG nr. 611/2008).

Selecția dosarelor va avea loc în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Municipiului Marghita, astfel:  

proba scrisă în data de 21.05.2020, ora 10,00;

interviu în data de 26.05.2020, ora 10,00, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă;

 1. Condiţiile de participare:

În conformitate cu prevederile art.479, alin. 1), literele a, c-d) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
 1. Bibliografia pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţiei publice de execuţie de Inspector, clasa I, grad profesional principal, Directia tehnică – Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita:        
 • Constituţia României
 • U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
 • PARTEA a VI-a – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
 • PARTEA a III-a – Administrația Publică Locală
 • -TITLUL V – Autoritățile administrației publice locale;
 • -TITLUL VII – Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale;
 • Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională din România, publicată în M.O. nr.577/2004;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 111/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, publicată în M.O.nr.1115/2004;
 • Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programe operaţionale, publicată în M.O.nr.517/2007.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondență: Marghita, C.Republicii nr.1, cam.10; tel. 0359/409977 int.15; fax 0359/409982; e/mail: [email protected], site: www.marghita.ro

            Persoană de contact:

 1. Banyai Mark – inspector Resurse Umane

Decizia nr. 2 din 25.03. 2020 privind amânarea concursului programat în 02.04.2020, orele 10:00 la Casa de Cultură Marghita

Având în vedere referatul de specialitate înregistrat cu nr. 2519 din 25.03.2020 la compartimentul juridic.

Având în vedere prevederile Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 și a Ordonanței Militare nr. 3 din 24.03.2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, ținând cont de:

– DECRETUL Președintelui României, nr. 195/2020 privind starea de urgență;

– hotărârea Comitetului Național de Urgență nr. 7/2020;

Directorul Casei de Cultură Marghita, Demeter Veronica numită prin Dispoziția nr 415 din 24.07.2017, în calitate de președinte al Comisiei de Concurs pentru postul ½ normă – contabil economist decide:

Art.1.  Se amână examenul programat în data de 02.04.2020, orele 10:00 pe perioada stării de urgență, cu posibilitatea prelungirii.

Art.2.  Data reluării examenului va fi anunțată printr-o decizie ulterioară.

Art.3.   Prezenta decizie se comunică cu: persoanele care fac parte din comisia de concurs, concurenților și spre afișare.

REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE 16.03.2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare în funcția publică de inspector, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului din 16.03.2020

              Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare consilier achiziții publice, grad superior Direcția tehnică, Compartimentul achiziții publice din 13.03.2020

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Casa de Cultură Marghita, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu timp parțial (½ normă),  a funcției contractuale de execuție vacante de: contabil-economist, S, grad I. (tovább…)

ANUNȚ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art. 476-479 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu respectarea prevederilor HG nr. 611/2008, actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, instituţia noastră va organiza concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie de: (tovább…)

ANUNȚ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art. 476-479 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu respectarea prevederilor HG nr. 611/2008, actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, instituţia noastră va organiza concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie de: (tovább…)

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. 2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, Municipiul Marghita, jud. Bihor anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE. (tovább…)

REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector superior Direcția tehnică, Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor 29.01.2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: (tovább…)

Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector superior Direcția tehnică, Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor 29.01.2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: (tovább…)

Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector I, grad profesional superior la Direcția tehnică, Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor 23.01.2020 – proba limba străină

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiPunctaj

 acordat

Rezultatul obținut
1.Botos Alexandru80ADMIS

 

 • Afişat astăzi, 23.01.2020, ora 12 00 , la sediul Primăriei municipiului Marghita.
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark.

Procedură de organizare și desfășurare a probei suplimentare pentru testarea abilităților și competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine la concursurile organizate de Primăria municipiului Marghita

1. Generalităti

După transmiterea referatelor de solicitare organizare concurs din cadrul instituției, se verifică de către responsabilul din cadrul GRU dacă pentru ocuparea funcțiilor publice este necesară îndeplinirea unor condiții specifice referitoare la competențele lingvistice de comunicare în limbi străine, potrivit fișelor posturilor aferente; (tovább…)

REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector din cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE 16.01.2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

(tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector superior Direcția tehnică, Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor din 29.01.2020

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

(tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector din cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE

Având în vedere prevederile din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici s-a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector din cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE. (tovább…)

CENTRALIZATOR NOMINAL Privind rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de paznic în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat-compartiment piete si targuri organizat în data de 07.01.2020-proba practică

Nr.crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj proba practică

Rezultat probă

1.

Oltean Marius-Lorand

75

ADMIS

Secretar: Banyai Mark, inspector GRU

*Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria municipiului Marghita, jud. Bihor (str. C.Republicii nr.1) organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție.
1. Denumirea postului vacant: paznic la compartimentul Pieţe, târguri. (tovább…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster