Kategória: Város-és területrendezési osztály

ANUNȚ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art. 476-479 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu respectarea prevederilor HG nr. 611/2008, actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, instituţia noastră va organiza concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie de: (tovább…)

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. 2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, Municipiul Marghita, jud. Bihor anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE. (tovább…)

REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector superior Direcția tehnică, Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor 29.01.2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: (tovább…)

Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector superior Direcția tehnică, Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor 29.01.2020

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1.

Botos Alexandru

91

88,33

89,66

ADMIS

 • Afişat astăzi, 29.01.2020, ora 15 30 , la sediul Primăriei municipiului Marghita.

Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector superior Direcția tehnică, Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor 29.01.2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: (tovább…)

Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector I, grad profesional superior la Direcția tehnică, Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor 23.01.2020 – proba limba străină

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj

 acordat

Rezultatul obținut
1. Botos Alexandru 80 ADMIS

 

 • Afişat astăzi, 23.01.2020, ora 12 00 , la sediul Primăriei municipiului Marghita.
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark.

Procedură de organizare și desfășurare a probei suplimentare pentru testarea abilităților și competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine la concursurile organizate de Primăria municipiului Marghita

1. Generalităti

După transmiterea referatelor de solicitare organizare concurs din cadrul instituției, se verifică de către responsabilul din cadrul GRU dacă pentru ocuparea funcțiilor publice este necesară îndeplinirea unor condiții specifice referitoare la competențele lingvistice de comunicare în limbi străine, potrivit fișelor posturilor aferente; (tovább…)

REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector din cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE 16.01.2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

(tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector superior Direcția tehnică, Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor din 29.01.2020

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

(tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector din cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE

Având în vedere prevederile din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici s-a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector din cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE. (tovább…)

CENTRALIZATOR NOMINAL Privind rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de paznic în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat-compartiment piete si targuri organizat în data de 07.01.2020-proba practică

Nr.crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj proba practică

Rezultat probă

1.

Oltean Marius-Lorand

75

ADMIS

Secretar: Banyai Mark, inspector GRU

*Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria municipiului Marghita, jud. Bihor (str. C.Republicii nr.1) organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție.
1. Denumirea postului vacant: paznic la compartimentul Pieţe, târguri. (tovább…)

REZULTATUL FINAL la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

Având în vedere prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale: (tovább…)

Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

Având în vedere prevederile art. 15 lit. f) și g) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) și g) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1,  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat I,  în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat – compartiment gospodărire, întreținere domeniu public și privat; (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita

              Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

ANUNȚ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art. 476-479 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu respectarea prevederilor HG nr. 611/2008, actualizata, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, instituţia noastră va organiza concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie de: (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

ANUNȚ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art.63, art. 64 şi art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art.125, art. 126 alin. (2) și art. 127 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, vă înştiinţăm că instituţia noastră va organiza concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie de: (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocupare post vacant de muncitor necalificat I – ADPP, Compartimentul gospodărire-întreţinere dom. public şi privat, Municipiul Marghita

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat I, în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat –compartiment gospodărire, întreținere domeniu public și privat

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat I, în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat –compartiment gospodărire, întreținere domeniu public și privat. (tovább…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocupare post vacant de muncitor calificat IV – ADPP, Compartimentul gospodărire-întreţinere dom. public şi privat, Municipiul Marghita

 Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

1. Funcţia pentru care se organizează concursul:

îngrijitoare în cadrul Creșei de copii Marghita

2. Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor:
Numele şi prenumele candidatului

 

Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1.Demeter Ecaterina admis
2. Pașc Monica admis
Observaţii formulate de către membrii comisiei: –
 Informaţii privind proba scrisă/practica
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 22.02.2019, ora  10,00
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise/practice:
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise/practice Rezultatul***
 1. Demeter Ecaterina
80 admis
 1. Pașc Monica
neprezentat
 Informaţii privind interviul
Data şi ora desfăşurării interviului: 22.02.2019, ora 12.00
Probleme intervenite pe durata desfăşurării interviului:
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul***
 1. Demeter Ecaterina
80 admis
Rezultatul final al concursului
Funcţia:  îngrijitoare în cadrul Creșei de copii Marghita
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul***
 1. Demeter Ecaterina
160 admis
Funcţia: îngrijitoare în cadrul Creșei de copii Marghita
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul***
 1. Demeter Ecaterina
160 admis
 

Comisia de concurs:

Semnătura
1. Cecan Lia  
2. Ciupe Elena  
3. Horvath Vasile  
Secretarul comisiei: Banyai Mark  

***  se va completa cu menţiunea „admis”, respectiv „respins”

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocupare post vacant de îngrijitoare – Creșa de copii Marghita

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat, treapta IV

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1,  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de:

Muncitor calificat, treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat;

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011:

 1. a) are cetățenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba româna, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sanatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; apt psihologic pentru funcţia de paznic;
 6. f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

Studii generale sau medii, sau de şcoală profesională, să posede atestat de calificare profesională obținut în urma absolvirii studiilor, a unei școli profesionale de profil sau a unui curs de calificare autorizat de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației;

Vechime: minimum 1 an;

Condiţiile de desfăşurare ale concursului de recrutare:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22.02.2019, ora 14,00 data-limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04.03.2019, ora 10,00 proba scrisă;
 • 07.03.2019, ora 11,00 interviu;

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Dosarul de concurs: În vederea participării la concurs, candidaţii se vor prezenta la sediul Primăriei municipiului Marghita cu dosarele cuprinzând următoarele acte:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. curriculum vitae (model european);
 3. copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică (ex. permis de conducere);
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia necesară în vederea susținerii concursului pentru funcția contractuală vacantă de muncitor calificat treapta IV  în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat:

 1. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr. 307/2006-privind apărarea împotriva incendiilor;
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon: 0359 409977.

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocupare post vacant de îngrijitoare – Municipiul Marghita

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție – îngrijitoare în cadrul Creșei de copii Marghita

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita (str. C.Republicii nr.1)  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție. (tovább…)

ANUNȚ -privind suspendarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de poliţist local, clasa III, grad profesional principal și poliţist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră al Serviciului Poliția Locală Marghita

Avand în vedere adresa înregistrată cu nr. 2208/2019 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Municipiul Marghita anunță suspendarea concursului din data de 17.01.2019, pentru ocuparea funcțiilor publice de poliţist local, clasa III, grad profesional principal și poliţist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră al Serviciului Poliția Locală Marghita, potrivit adresei ANFP nr. 2208/2019, care se atașează prezentei.

Examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual de execuție din cadrul instituției

Municipiul Marghita organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual de execuție din cadrul instituției în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, a H.G. nr. 286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului – (tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita (str. C.Republicii nr.1)  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție.

 1. Denumirea postului vacant: îngrijitor (femeie de serviciu) în cadrul Municipiului Marghita;
 2. Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011:
 3. a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 4. b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 5. c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 6. d) are capacitate deplina de exercitiu;
 7. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 8. f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 9. g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 10. 3. Condiţii specifice:

(tovább…)

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Poliția Locală Marghita

Primăria municipiului Marghita, județul Bihor, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Poliția Locală Marghita:

 • 1 funcţie de poliţist local, clasa III, grad profesional principal din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră – ID Post: 422838;
 • 1 funcţie de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră – ID Post: 422835;

(tovább…)

Municipiul Marghita organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual de execuție din cadrul instituției în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Municipiul Marghita organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual de execuție din cadrul instituției în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, a H.G. nr. 286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată și a Dispoziției Primarului municipiului Marghita nr. 286/2015 Privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Primăriei    Municipiului Marghita și din instituțiile subordonate, pentru următoarele posturi: (tovább…)

REZULTATUL FINAL al examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Municipiului Marghita – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale: (tovább…)

Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector clasa I, grad profesional debutant în cadrul Municipiului Marghita – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: (tovább…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster