Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de director în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. Durnea Cosmin Florin Director SPAACS ADMIS
  • Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 24.05.2017, ora 10,00, la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Contestațiile pot fi formulate în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, conform art. 11 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 65 din 06 aprilie 2017 privind aprobarea procedurilor și criteriilor pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Platona Bianca – consilier juridic.