Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) și g) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia – compartiment Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. Gabor Gabriel-Iosif muncitor necalificat Birou ADPP Admis
2. Opriș Dorin muncitor necalificat Birou ADPP Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba practică în data de 15.10.2019, ora 1000 , la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării, conform art.31 din Hotărârea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark, inspector.
  • Afişat astăzi, 09.10.2019, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Marghita.