Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de referent M, debutant și referent M, treapta II în cadrul Serviciului. administrare ștrand, parcări-Compartimentul Parcări

Având în vedere prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția contractuală / compartimentul unde candidează

Rezultatul selecţiei dosarelor

Observaţii

1.

1/3601  din 07.07.2022

 

referent M, debutant Serviciul administrare ștrand, parcări-Compartimentul Parcări

Admis

2.

1/3545  din 05.07.2022

 

referent M, treapta II, Serviciul administrare ștrand, parcări-Compartimentul Parcări

Admis

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform prevederilor art.31 din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 21.07.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 13.07.2022, ora 8:30 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.