Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 25.08.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu, grad I, Serviciul administrare ștrand, parcări din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 25.08.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu, grad I, Serviciul administrare ștrand, parcări din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita

 

     Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică /clasa / gradul profesional/compartimentul unde candidează

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

1/  3975 din 29.08.2022

 

șef serviciu, grad I, Serviciul administrare ștrand, parcări, aparatul de specialitate al primarului Municipiului Marghita

70,98

Admis

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 30.08.2022, ora 10:00, la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 25.08.2022, ora 12,45 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.