Rezultatul probei scrise al concursului organizat în data de 21.07.2022 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de referent M, debutant și referent M, treapta II în cadrul Serviciului administrare ștrand, parcări-Compartimentul Parcări

MUNICIPIUL MARGHITA

JUDEȚUL BIHOR

Comisia de concurs

   

   Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția contractuală / compartimentul unde candidează

Punctaj proba scrisă

Rezultat proba scrisă

1.

1/3601  din 07.07.2022

referent M, debutant Serviciul administrare ștrand, parcări-Compartimentul Parcări

75,00

Admis

2.

1/3545  din 05.07.2022

referent M, treapta II, Serviciul administrare ștrand, parcări-Compartimentul Parcări

61,00

Admis

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform prevederilor art.31 din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 26.07.2022, ora 10:00, la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 21.07.2022, ora 14,00 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.