Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare organizat în data de 18.08.2022 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant și Inspector, clasa I, grad profesional superior la compartimentul autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului – Direcția tehnică

Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare organizat în data de 18.08.2022 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant și Inspector, clasa I, grad profesional superior la compartimentul autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului – Direcția tehnică

   

    Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică /clasa / gradul profesional/compartimentul unde candidează

Punctajul probei interviului

Rezultatul probei interviului

1.

1/3825  din 22.07.2022

 

Inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartiment autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului

73,33

Admis

2.

1/4015  din 01.08.2022

 

Inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment autorizări, urbanism și amenajarea teritoriului

64,66

Admis

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţieîn termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art.63 din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba interviului. Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu conform prevederilor 618 alin. (15)din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Se consideră admis la concurs candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru aceeași funcție publică, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar conform prevderilor 618 alin. (19) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
  • Afişat astăzi, 18.08.2022, ora 14,00 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.