Rezultatul probei de interviu la concursul organizat în data de 19.07.2022 – proba scrisă și 22.07.2022 -interviu pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de bibliotecar S, grad I în cadrul Bibliotecii ”Ioan Munteanu” Marghita

    Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția contractuală / compartimentul unde candidează

Punctajul probei interviului

Rezultatul probei interviului

1.

1/3565  din 06.07.2022

bibliotecar S, grad I -Biblioteca ”Ioan Munteanu” Marghita

89,66

Admis

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţieîn termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform prevederilor art.31 din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Rezultatele finale se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru proba interviului. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
  • Afişat astăzi, 22.07.2022, ora 11:00, la sediul Municipiului Marghitași pe pagina de internet al Municipiului Marghita.