Rezultatul probei de interviu la concursul organizat în perioada 21.07.2022 – proba scrisă și 26.07.2022 – interviu

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în perioada 21.07.2022-proba scrisă și 26.07.2022-interviu pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de referent M, debutant și referent M, treapta II în cadrul Serviciului administrare ștrand, parcări-Compartimentul Parcări

 

   Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

 

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția contractuală / compartimentul unde candidează

Punctaj proba interviu

Rezultat proba interviu

1.

1/3601  din 07.07.2022

 

referent M, debutant Serviciul administrare ștrand, parcări-Compartimentul Parcări

75,00

Admis

 

2.

1/3545  din 05.07.2022

 

referent M, treapta II, Serviciul administrare ștrand, parcări-Compartimentul Parcări

75,00

Admis

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform prevederilor art.31 din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Rezultatele finale se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru proba interviului. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
  • Afişat astăzi, 26.07.2022, ora 12:00, la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.