Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în perioada 11.08.2021-proba scisă și 17.08.2021-interviu pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de director al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (3) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția contractuală / compartimentul unde candidează

Punctaj

proba scrisă

Punctaj interviu

 

 

Punctaj final

 

 

Rezultatul

final

 

1.

1/3450  din 28.07.2021

 

Director – Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita

73,25

84,00

78,63

Admis

Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării. Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat “admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de execuţie şi 45 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de conducere.

Afişat astăzi, 23.08.2021, ora 8:00, la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.