Concurs pentru ocuparea a funcției de bibliotecar la Biblioteca ”Ioan Munteanu” Marghita

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

1.Bibliotecar S, I la Biblioteca ”Ioan Munteanu” Marghita

Condițiile necesare ocupării funcțiilor contractuale sunt:

 1. Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011:
 2. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 3. b) cunoaște limba româna, scris și vorbit;
 4. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 6. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 7. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 8. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 9. Condiţii specifice:

Nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor:

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  în:  Științe ale comunicării – specializarea: Comunicare  și relații publice,  Științe ale informării și documentării;

-cunoştinţe de operare pe calculator: nivel de bază, dovedită în baza unor documente eliberate în condițiile legii;

-cunoașterea limbii maghiare, vorbit, citit, scris, la nivel mediu, dovedită în baza unor documente eliberate în condițiile legii (să dețină un atestat /certificat de competență / susținerea examenului de bacalaureat/ licență  în limba maghiară);

-minim 4 ani vechime în muncă;

 1. Calendarul de desfășurare a concursului:

– Dosarele de concurs ale candidaţilor se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Municipiului Marghita, până la data 08.07.2022 ora 15:00, inclusiv;

– Selecția dosarelor: 11.07-12.07.2022;

– Afișare rezultate selecție dosare de concurs: 13.07.2022

– Termen depunere contestație rezultat selecție dosare de concurs: 14.04.2022;

– Termen soluționare contestație rezultat selecție dosare de concurs: 15.07.2022;

– Proba scrisă: 19.07.2022, ora 10:00;

– Afișare rezultate proba scrisă: 19.07.2022

– Termen depunere contestație rezultate proba scrisă: 20.07.2022;

– Termen soluționare contestație rezultate proba scrisă: 21.07.2022;

– Interviu: 22.07.2022, ora 10:00;

– Afișare rezultate interviu: 22.07.2022

– Termen depunere contestație rezultate interviu: 25.07.2022;

– Termen soluționare contestație rezultate interviu: 26.07.2022;

– Afișare rezultate finale concurs: 27.07.2022.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. a) selecția dosarelor de înscriere;
 2. b) proba scrisă, pentru candidații admiși la selecția dosarelor;
 3. c) interviu, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

       Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii admis sau respins, prin afișare la sediul instituției și pe pagina de internet al instituției: www.marghita.ro, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

Rezultatele finale se afișează la sediul instituției și pe pagina de internet al instituției: www.marghita.ro, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii admis sau respins.

 1. Dosarele de concurs ale candidaţilor se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Municipiului Marghita. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 2. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de  Ministerul Sănătății.

În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 1. Bibliografia de concurs:
 2. Constituția României;
 3. Partea a VI-a, titlul III „Personalul contractual din autoritățilșe și instituțiile publice” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare;
 4. Legea bibliotecilor nr.334/ 31 mai 2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Manual de biblioteconomie pentru bibliotecile mici, elaborat de Constantin  Predescu, Georgeta Clinca, Ion Ciotloș; redactor –coordonator Gheorghe Iosif Bercan –București: ABBPR, 1993;
 7. Introducere în biblioteconomie , Săluc Horvat, Editura Grafoart, București 1996;

     Bibliografia propusă va fi studiată integral.

Atribuțiile specifice postului de Bibliotecar S, I la Biblioteca ”Ioan Munteanu” Marghita:

 1. Executarea activităților specifice bibliotecii „Ioan Munteanu” Marghita;
 2. Servește cu promptitudine utilizatorii zilnic și asigură comunicarea și difuzarea informațiilor în limba minorității maghiare, dacă cetățeanul așa solicită; 
 3. Înscrie și revizuiește utilizatorii bibliotecii conform procedurilor aprobate;
 4. Organizează și menține actualitatea informațională în bibliotecă, traduce în limba maghiară anunțuri, informații, diferite comunicări și le postează pe Blogul bibliotecii pentru cititorii de etnie maghiară;
 5. Întocmește și conduce evidența zilnică a cititorilor , a cărților difuzate și a altor activități pe formulare tipizate (în lipsa bibliotecarului coordonator  sau atunci când i se cere).
 6. Înregistrează în Registrul de inventar și Registrul de mișcare, fondul de  cărte în limba maghiară;
 7. Prelucrează cărțile înainte de a fi eliberate  în vederea  lecturii: catalogare, clasificare, cotare.
 8. Organizează și așează  strict alfabetic  la raft  cărțile din bibliotecă;
 9. Informează și orientează  cititorii noi înscriși;
 10. Constată și analizează colecțiile în vederea eliminării lor;
 11. Contribuie la radierea publicațiilor din Registrul de inventar, Registrul de mișcare a fondurilor și din catalogul bibliotecii , atunci când este cazul (casare);
 12. Semnalarea titlurilor solicitate de cititori, inexistente în colecțiile bibliotecii , în vederea  completării  cu publicațiile respective;
 13. Acționează și răspunde pentru completarea colecțiilor bibliotecii în limba magheară, întocmește referatul pentru achiziționarea fondului de carte în limba maghiară;
 14. Asigură păstrarea, integritatea fondului de publicațiiîn limba maghiară, recuperează cărțile împrumutate de la cititorii restanțieri ( somații, convorbiri telefonice și deplasări la domiciliu);
 15. Traduce din limba minorității maghiare în limba română, petițiile adresate instituției în limba maghiară, și răspunsul din limba română în limba minorității maghiare pentru a fi expediat petiționarului de etnie maghiară;
 16. Informează cetățenii, în limba minorității maghiare, atunci când este cazul , privind diverse tipuri de probleme legate de activitatea bibliotecii;
 17. Atragerea elevilor de etnie maghiară la bibliotecă  și stimularea lecturii prin diferite activități;
 18. Organizează expoziții, expuneri de materiale pe diverse teme;
 19. Administrează Blogul bibliotecii prin postarea activităților și expozițiilor realizate în cadrul bibliotecii, în limba română cât și în limba maghiară;
 20. Informează utilizatorii despre documentele noi intrate în bibliotecă, direct, prin expoziții și pe site-ul instituției, în limba română cât și în limba maghiară;
 21. Studiază legislația și o aplică în domeniul activității pe care o desfășoară;
 22. Contribuie la promovarea imaginii instituţiei în relaţia cu cetăţenii;
 23. Arhivarea şi inventarierea pe termene de păstrare, conform Nomenclatorului arhivistic a documentelor create la nivelul bibliotecii;
 24. Aplicarea și respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor Regulamentul (UE) 2016/679;
 25. În conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 salariatul va respecta normele și atribuțiile  de S.S.M.  corespunzător funcției exercitate; participă la instructajul în domeniul sănătății și securității  în muncă specifice locului de muncă și postului său;
 26. Întocmește procedurile operaționale pentru activitățile care le desfășoară în cadrul bibliotecii „Ioan Munteanu” Marghita;
 27. Cunoaște și respectă RI, ROF și normele PRI și ale protecției muncii;
 28. Anunță imediat bibliotecarul coordonator asupra problemelor urgente ale bibliotecii;
 29. Îndeplinește la timp lucrările și sarcinile care îi sunt încredințate în prezenta fișă a postului;
 30. Îndeplineşte orice alte sarcini date de conducerea instituţiei, în legătură cu atribuţiile de serviciu, îndeplineşte alte atribuţii date pe baza legislaţiei apărute pe parcurs.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Marghita, Strada Republicii nr.1, județul Bihor, telefon: 0359 409977 int.15.