Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. 2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, Municipiul Marghita, jud. Bihor anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE.

Data de susţinere a probei scrise: 16.03.2020, ora 10:00

Interviul: 19.03.2020, ora 10:00

Alte probe suplimentare:

Locaţia de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Marghita

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 14.02.2020-04.03.2020 (inclusiv), la sediul Primăriei municipiului Marghita – Compartimentul Resurse Umane, cam. 10, et. I.

Data afișării: 14.02.2020

 

Condiţii de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465, alin.(1) din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu excepția evaluării psihologice prevăzute la alin.(1), lit. e);
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe economice, Contabilitate şi informatică de gestiune, finanțe și bănci, management, marketing;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani

Bibliografia şi atribuţiile prevăzute în fişa postului se afişează în anexa alăturată și pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice: marghita.ro

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.
 • curriculum vitae (model european)
 • dosar plic.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondență: Marghita, C.Republicii nr.1, cam.10; tel. 0359/409977 int.15; fax 0359/409982; e/mail: resurse.umane@marghita.ro, site: marghita.ro

            Persoană de contact:

 1. Banyai Mark – inspector Resurse Umane

ANEXĂ

 

 1. Bibliografia

 

 1. Constituţia României
 1. U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

PARTEA a VI-a – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;

PARTEA a III-a – Administrația Publică Locală

                      -TITLUL V – Autoritățile administrației publice locale;

                      -TITLUL VII – Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale;

-TITLUL II – Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale

                  – CAPITOLUL III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

                                    – SECȚIUNEA a 2-a – Darea în administrare a bunurilor proprietate publică

                                    – SECȚIUNEA a 4-a – Închirierea bunurilor proprietate publică

– SECȚIUNEA a 5-a – Darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică

 1. Legea contabilității nr. 82/1991, republicata și actualizata cu modificările și completările ulterioare
 1. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare
 1. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
 1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
 1. Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.