ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Municipiul Marghita organizează în data de 04.11.2020, ora 10.00, examen de promovare în grad profesional – proba scrisă, potrivit art. 618 alin.(1), alin.(4) și alin.(22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și H.G. nr. 546/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Examenul se va desfăşura la sediul instituţiei din Marghita, str. Republicii nr. 1.

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.

     Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, la compartimentul Resurse umane – insp. Banyai Mark, în perioada 07.10.2020 – 26.10.2020 şi conţine în mod obligatoriu:

– copie a carnetului de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

– copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

– formularul de înscriere.

     Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu, care se va susține în termenul legal de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

BIBLIOGRAFIE

la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior funcției de polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Poliția locală:

 1. Constituția României;
 2. Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, titlul I și II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 5. Legea nr. 155/2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare
 6. H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările și completările ulterioare
 7. Ordonanța nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor.

BIBLIOGRAFIE

la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior funcțiilor de consilier, grad profesional principal, respectiv, inspector, grad profesional asistent, clasa I, din cadrul Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor:

 

 1. Constituția României;
 2. Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, titlul I și II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Ordonanța nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare
 6. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (**republicată**) privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare
 7. HOTĂRÂRE nr. 1.375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare
 8. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare
 9. HOTĂRÂRE nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare