ANUNȚ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art. 476-479 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu respectarea prevederilor HG nr. 611/2008, actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, instituţia noastră va organiza concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie de:

 • Consilier achiziții, clasa I, grad profesional principal, Direcția tehnică, compartiment achiziții publice1 funcție publică.
 • Data afișării:02.2020
 1. Condițiile de desfăşurare a examenului/concursului de promovare în grad profesional:

Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului la sediul Municipiului Marghita și pe site-ul instituției, la compartimentul Resurse Umane, în intervalul 17.02.2020 – 09.03.2020  şi vor conţine în mod obligatoriu:

-copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

-copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

-formularul de înscriere la concurs (cf. Anexei 3 la HG nr. 611/2008).

Selecția dosarelor va avea loc în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Municipiului Marghita, astfel:  

proba scrisă în data de 18.03.2020, ora 10,00;

interviu în data de 20.03.2020, ora 10,00, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă;

 1. Condiţiile de participare:

În conformitate cu prevederile art.479, alin. 1), literele a, c-d) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
 1. Bibliografia pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţiei publice de execuţie de consilier achiziții, clasa I, grad profesional principal, Direcția tehnică, compartiment achiziții publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita:
 • Constituția României, republicată;
 • OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
 • HG 395/2016 – Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.