ANUNȚ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art. 476-479 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu respectarea prevederilor HG nr. 611/2008, actualizata, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, instituţia noastră va organiza concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie de:

 • Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Buget-contabilitate, salarizare, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita – 1 funcție publică.
 1. Condițiile de desfăşurare a examenului/concursului de promovare în grad profesional:

Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului la sediul Municipiului Marghita și pe site-ul instituției, la compartimentul Resurse Umane, până în data de 09.09.2019 şi vor conţine în mod obligatoriu:

-copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

-copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

-formularul de înscriere la concurs (cf. Anexei 3 la HG nr. 611/2008).

Selecția dosarelor va avea loc în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Municipiului Marghita, astfel:

– proba scrisă în data de 18.09.2019, ora 10,00;

– interviu în data de 20.09.2019, ora 10,00, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă;

 1. Condiţiile de participare:

În conformitate cu prevederile art.479, alin. 1), literele a, c-d) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
 1. Bibliografia pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Buget-contabilitate, salarizare, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita:
 2. Constituția României, republicată;
 3. OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
 5. OMFP 1917/2005 actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia,
 6. Decretul nr. 209/1976, pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste,
 7. Ordinul nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug.