ANUNȚ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art. 476-479 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu respectarea prevederilor HG nr. 611/2008, actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, instituţia noastră va organiza concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie de:

 • Inspector, clasa I, grad profesional principal, Directia tehnică – Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor.
 • Data afișării: 04.2020
 1. Condițiile de desfăşurare a examenului/concursului de promovare în grad profesional:

Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului la sediul Municipiului Marghita și pe site-ul instituției, la compartimentul Resurse Umane, în intervalul 21.04.2020 – 11.05.2020  şi vor conţine în mod obligatoriu:

-copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

-copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

-formularul de înscriere la concurs (cf. Anexei 3 la HG nr. 611/2008).

Selecția dosarelor va avea loc în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Municipiului Marghita, astfel:  

proba scrisă în data de 21.05.2020, ora 10,00;

interviu în data de 26.05.2020, ora 10,00, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă;

 1. Condiţiile de participare:

În conformitate cu prevederile art.479, alin. 1), literele a, c-d) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
 1. Bibliografia pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţiei publice de execuţie de Inspector, clasa I, grad profesional principal, Directia tehnică – Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita:        
 • Constituţia României
 • U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
 • PARTEA a VI-a – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
 • PARTEA a III-a – Administrația Publică Locală
 • -TITLUL V – Autoritățile administrației publice locale;
 • -TITLUL VII – Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale;
 • Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională din România, publicată în M.O. nr.577/2004;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 111/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, publicată în M.O.nr.1115/2004;
 • Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programe operaţionale, publicată în M.O.nr.517/2007.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondență: Marghita, C.Republicii nr.1, cam.10; tel. 0359/409977 int.15; fax 0359/409982; e/mail: resurse.umane@marghita.ro, site: marghita.ro

            Persoană de contact:

 1. Banyai Mark – inspector Resurse Umane