ANUNȚ DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

        Municipiul Marghita organizează, în conformitate cu dispoziţiile art.41 alin.(4), art.41^1, art.44, art.45 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, examen de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior pentru postul de referent – expert local pe problemele romilor, Compartiment expert local pe problemele romilor din cadrul Serviciului administrație publică locală, astfel:

 

     Examenul se va organiza la sediul Municipiul Marghita, Calea Republicii nr. 1;

     Data de susținere a probei scrise:  06.10.2022, ora 10.00;

 

    Bibliografie:

  1. Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 /2003;
  2. Titlul III al Părții a VI-a din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  3. HG nr.560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027;
  4. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  5. HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 

*Notă: Actele normative vor fi studiate actualizate, republicate, cu modificările și completările ulterioare.

 

Desfășurarea examenului:

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise.

 

Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de

examinare, pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii.

 

Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

 

Comisia de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

  1. a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
  2. b) abilităţi de comunicare;
  3. c) capacitate de sinteză;
  4. d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiul Marghita, Calea Republicii nr. 1 – Serviciul buget-contabilitate, salarizare, rsurse umane.