ANUNT CONCURS – asistent medical nivelul studiilor PL

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Municipiul Marghita, cu sediul în Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a funcției contractuale vacante, după cum urmează:

1 post de asistent medical nivelul studiilor PL, cu normă întreagă de 8 ore/zi, din cadrul Compartimentului asistență medicală în unitățile de învățământ.

Condiții generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;

 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice de participare la concurs:

 1. Studii postliceale sanitare în specialitatea “asistent medical generalist”, absolvite cu diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul sudiilor postliceale sanitare;

 2. Certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România vizat și valabil la data concursului;

 3. Adeverință de participare la concurs eliberată conform Hotărârii nr.35/2015 emisă de OAMGMAMR;

 4. Vechime necesară: 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

 5. Fără antecedente penale.

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:

(1) Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului şi trebuie să conţină toate documentele prevăzute la art. 35 din H.G. nr.1336/2022, respectiv:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. nr.1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.1336/2022.

(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7) Formularul de înscriere la concurs, model curriculum vitae și modelul orientativ al adeverinţei care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sunt disponibile pe site-ul instituției www.marghita.ro.

(8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia.

(9) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

În vederea participării la concurs, candidații vor depune/transmite dosarul de înscriere în termen de 10 zile lucrătoare, de la data publicării anunțului, la sediul instituției, Calea Republicii nr.1, compartimentul resurse umane, salarizare, sau prin Poșta Română/ serviciul de curierat rapid sau electronic, pe adresa de e-mail a instituției: primaria@marghita.ro, respectiv în perioada de la 27.04.2023 până la 11.05.2023, ora 15.30. Documentele transmise electronic, vor fi prezentate obligatoriu și în original pentru certificarea acestora până cel târziu la data și ora organizării probei scrise.

Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă  şi interviu. Concursul se va desfășura la sediul Municipiului Marghita, str. Calea Republicii nr.1.

Calendar de desfășurare a concursului:

Depunerea dosarelor înscriere la concurs:

Data limită de depunere a dosarelor: 11.05.2023, ora 15.30

Data afișării rezultatelor rezultatele la selecția dosarelor de concurs: 16.05.2023

Probele de concurs:

Data susținerii probei scrise: 26.05.2023, ora 10.00

Data afișării rezultatelor probei scrise: 26.05.2023

Data susținerii probei interviu: 31.05.2023, ora 10.00 

Data afișării rezultatelor probei interviu: 31.05.2023

Data afișării rezultatelor finale ale concursului: 08.06.2023 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei  scrise şi a interviului, sub sancțiunea decăderii  din acest drept.

Rezultatele soluționării contestațiilor  se afișează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului  de depunere a contestațiilor.

Rezultatele finale se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor la ultima probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj aferent postului pentru care candidează. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Marghita: Calea Republicii nr.1; cam.13, Serviciul buget-contabilitate, salarizare, resurse umane, Koszta Tünde, sau tel. 0359/409977-int.15; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro.

Afișat în data de 26.04.2023, la sediul și pe pagina de internet a Municipiului Marghita.

Anexă la anunțul nr. ………… din ………..2023

Bibliografia și tematica  de concurs pentru postul de asistent medical PL din cadrul Compartimentului asistență medicală în unitățile de învățământ:

Bibliografia:

 1. Urgențele medico-chirugicale – Lucreția Titirca, Editura medicala, 2018;

 2. Boli infecțioase și epidemiologie – Dr. Constantin Bocarnea, Editura Info-team, 1999;

 3. Ordinul Comun al Ministerului Sănătăţii și Ministerului Educaţiei nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos;

 4. Ordin nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia;

 5. Ordin nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

 6. Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, modificat prin Ordin nr. 1.885/2021;

 7. Ordin nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii și adolescenţi;

 8. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, – Partea a VI-a: Titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice: art.538-562;

 9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările și completările ulterioare;

 10. Hotărârea OAMGMAMR nr.8/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, cu modificările și completările ulterioare;

 11. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica:

 1. Criza de astm bronșic

 2. Resuscitarea cardio-respiratorie

 3. Colica biliară

 4. Colica renală nefritică

 5. Coma hipoglicemică

 6. Urgențele în pediatrie insuficiența respiratorie acută, insuficienta cardiacă, colapsul, convulsiile, sindromul de deshidratare acută

 7. Corpii străini în organele otorinolaringologice

 8. Hemoragia nazală

 9. Corpii străini oculari

 10. Socul traumatic

 11. Socul anafilactic

 12. Traumatismele cranio-cerebrale

 13. Traumatismele vertebra-medulare

 14. Traumatismele maxilo-faciale

 15. Traumatismele gâtului

 16. Traumatismele toracice

 17. Traumatismele abdominale

 18. Traumatismele membrelor

 19. Traumatismele vaselor și hemostaza provizorie

 20. Îngrijirea plăgilor

 21. Imobilizarea provizorie (entorse, luxații, fracturi)

 22. Scarlatina, angina streptococică

 23. Rujeola

 24. Rubeola

 25. Varicela, herpes simplex 

 26. Gripa, viroze respiratorii

 27. Tuberculoza

 28. Toxinfecțiile alimentare și alte diarei infecțioase

 29. Hepatitele acute virale

 30. Tetanosul

 31. Atribuțiile asistentului medical din grădinițe, școli și universități

 32. Nevoile nutritive și calorice ale copiilor și tinerilor

 33. Cerințe igienico-sanitare în colectivitățile de copii și tineri

 34. Cerințe igienico-sanitare ale blocului alimentar în colectivitățile de copii și tineri

 35. Cerințe igienico-sanitare ale cabinetului medical din unitățile de învățământ.