ANUNȚ CONCURS

Municipiul Marghita, județul Bihor, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de:

Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului administrarea patrimoniului, transport public local, relații cu AP – Direcția tehnică;

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție:

– Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 12.07.2022 – 01.08.2022, inclusiv, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1.

Proba scrisă: 17.08.2022, ora 10,00, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1;

Proba interviu:  în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Municipiului Marghita doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1 și conțin în mod obligatoriu următoarele:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 546/2020;
 2. curriculum vitae, model comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

 1. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii; 

 1. cazierul judiciar;

Acest document poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional;

 1. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legea specifică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 Condiţii de participare:

Condiții generale: conform art.465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţiasituaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice:

– Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în unul din domeniile: domeniul fundamental stiințe sociale: ramura de știință: științe administrative – domeniul de licență: științe administrative – specializarea: administrație publică sau ramura de știință: științe juridice, domeniul de licență: drept, specializarea: drept;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor publice: minimum 7 ani;

– Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel mediu, dovedit în baza unor documente eliberate în condițiile legii;

I.Bibliografie / Tematică:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Ordinul MDRAP nr. 1058/2019 privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului;
 7. Legea locuinței nr.114/1996, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul MF nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Tematica:

Nr. crt.

TEMELE ABORDATE

CADRUL LEGISLATIV

1

Integral

Constituția României

2

Dispoziţii generale

Statutul funcţionarilor publici

Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3

Integral

Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

4

Integral

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;

5

Integral

Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor,  cu modificarile si completarile ulterioare;

6

Integral

Ordinul MDRAP nr. 1058/2019 privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului;

7

Integral

Legea locuinței nr.114/1996,  cu modificările și completările ulterioare; Capitolul VI (Secțiunea 3, 4 si 5); Capitolul II;

8

Reglementările contabile privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial din 24.11.2017

Ordinul MF nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial – Anexa 2;

Atribuțiile postului:

 1. Indruma şi sprijina proprietarii/asociatiile de proprietari, in vederea respectarii prevederilor legislatiei specifice privind infiintarea, organizarea și functionarea asociatiilor de proprietari și administrarea condominiilor.
 2. Asigura, la cerere, informarea asociatiilor şi proprietarilor din condominii cu privire la cadrul normativ privind organizarea şi functionarea asociatiilor de proprietari.
 3. Intocmeşte şi distribuie materiale informative, de interes pentru asociatiile de proprietari, care sa contribuie la buna desfaşurare a activitatii acestora, prin toate mijloacele de informare.
 4. Indruma si sprijina proprietarii de apartamente din condominii, prin consiliere, in scopul infiintarii asociatiilor de proprietari, in conditiile legii
 5. Tine evidenta asociatiilor de proprietari din municipiul Marghita, a administratorilor şi a preşedintilor de asociatii;
 6. Inregistreaza și ia in evidenta datele de contact actualizate transmise de catre asociatiile de proprietari privind preşedintele, membrii comitetului executiv, membrii comisiei de cenzori sau, dupa caz, cenzorul şi administratorul.
 7. Indruma si sprijina asociatile de proprietari pentru indeplinirea de catre acestea a obligatiilor ce le revin cu privire la administrarea si intretinerea condominiului, cu respectarea legislatiei in vigoare;
 8. Informeaza asociatiile de proplietari cu privire la interdictiile prevazute in regulamentul local de urbanism sau in regulamentele de interventie aferente zonelor de interventie prioritara, aplicabile condomeniilor, stabilite in cadrul programelor multianuale destinate cresterii calitatii arhitectural – ambientale a cladirilor, de reabilitare termica si de reducere a riscului seismic al constructiilor existente, precum si cu privire la obligativitatea montarii contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuala, confom legislafiei in vigoare.
 9. Efectueaza controlul asupra documentelor asociatiilor de proprietari existente pe raza administrativ teritoriala, cu privire la modul de organizare și functionare a acestora. Intocmește note de constatare cu ocazia controlului efectuat și dispune masuri de reglementare.
 10. Tine evidenta persoanelor fizice care au depus cerere in vederea dobandirii calitatii de administrator de condominii și propune primarului emiterea atestatelor de administrator de condominii.
 11. Solutioneaza petitiile scrise formulate de catre asociatiile de proprietari si/sau proprietarii din cadrul acestora.
 12. Participa la intalnirile stabilite la initiativa Primarul ori alti factori de conducere din cadrul institutiei, la intalnirile cu reprezentantii asociatiilor de proprietari din municipiul Marghita.
 13. Participa la diverse dezbateri/intruniri/colocvii/seminarii pe teme legate de domeniul asociatiilor de proprietari organizate de diverse asociatii/fundatii/organizatii neguvernamentale.
 14. Organizezea si asigura exercitarea controlului financiar-contabil asupra activitatii asociatiilor de proprietari, in conditiile legii
 15. Verifica asociatiile de proprietari privitor la modul cum administratorii asociatiilor de proprietari repartizeaza cheltuielilor comune conform prevedrilor legale, presedintii, comitetul executiv, comisia de censori sau cenzorul isi indeplinesc atributiile conform prevederilor legale;
 16. Intocmeste referate, rapoarte si alte documente necesare sedintelor de consiliu local sau comisiilor de specialitate;
 17. Raspunde de legalitatea actelor si documentelor intocmite si emise care tin de specialitatea activitatii pe care o desfasoara;
 18. Respecta normele si atributiile de S.S.M. corespunzator functiei exercitate in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 a sanatatii si secutitatii in munca;
 19. Respecta si aplica intocmai reglementarile interne privind arhivarea documentelor;
 20. Indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului municipiului in legatura cu atributiile de serviciu, in limita competentelor profesionale.

Coordonate de contact: Adresa de corespondență: Marghita, C.Republicii nr.1; tel. 0359/409977-int.15; fax 0359/409982; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro.

Afișat în data de 12.07.2022, la sediul și pe pagina de internet a Municipiului Marghita.