ANUNȚ CONCURS

Municipiul Marghita, județul Bihor, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de:

Polițist local, clasa I, grad profesional debutant-Compartiment Disciplina în construcții și afișaj stradal, Biroul Poliția locală.

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție:

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 11.07.2022 – 01.08.2022, inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1.

– Proba suplimentară – probă sportivă: 11.08.2022 ora 10,00. Locaţia de desfăşurare a probei suplimentare: Stadionul Municipiului Marghita, str.Eroilor nr.30. Proba sportivă eliminatorie se va desfășura conform Procedurii de organizare și desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local vacant/temporar vacant aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Margita nr.106/2022.

– Proba scrisă: 16.08.2022, ora 10,00, la sediul Municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1;

– Proba interviu:  în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Municipiului Marghita, doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1 și conțin în mod obligatoriu următoarele:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 546/2020;
 2. curriculum vitae, model comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. – copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • permis de conducere categoria B;
 1. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

 1. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

        -fișă medicală – apt port armă și apt permis de conducere ctg.B;

        -aviz psihologic cu confirmarea apt psihologic pentru permis port armă și permis de conducere ctg.B, eliberat de psiholog autorizat în domeniul Siguranței și Apărării Naționale;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii; 

 1. cazierul judiciar;

 Acest document poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional;

 1. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legea specifică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţii de participare:

Condiții generale: conform art.465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 6. îndeplineştecondiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţiasituaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice:

– Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în unul din domeniile:

       -domeniul științe juridice, domeniul de licență: drept sau științe administrative-specializarea Poliție Locală;

       -domeniul științe economice, domeniul de licență marketing-specializarea marketing;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este necesară;

– rezistenţă la efort fizic – Probă suplimentară (sportivă), pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaților;

– permis de conducere categoria B;

– aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;

Bibliografie / Tematică:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 6. Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
 7. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 11. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 

Tematica:

Nr. crt.

TEMELE ABORDATE

CADRUL LEGISLATIV

1

Integral

Constituția României

2

Dispoziţii generale

Statutul funcţionarilor publici

Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3

Integral

Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

4

Integral

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;

5

Integral

Legea nr 155/2010 a Poliției Locale, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

6

Integral

Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

7

Integral

Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

8

Integral

Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

9

Integral

Legea nr.50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

10

Integral

Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

11

Integral

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile postului:

1.Identificarea,verificarea şi aplicarea mãsurilor prevãzute de legislaţie privind autorizarea şi executarea construcţiilor de orice fel, conform prevederilor legale în vigoare;

 1. Efectuarea în mod constant a verificãrilor în teren privind disciplina în construcţii;
 2. Verificarea construcţiilor în ceea ce priveşte existenţa autorizaţiei de construire, executarea lucrãrilor pe bazã de autorizaţii de construire valabile și respectarea autorizaţiei de construire şi a proiectului tehnic;
 3. Verificarea şi soluţionarea reclamaţiilor, sesizãrilor şi notelor de audienţă în limitele de competenţã ale fişei postului;
 4. Constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii, conform Legii nr. 50/1991 şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, Arhitectului Şef şi Primarului Municipiului Marghita;
 5. Identificarea, verificarea şi aplicarea măsurilor prevăzute de legislaţie privind publicitatea şi afişajul stradal pe zona de competenţă;
 6. Efectuarea în mod constant a verificãrilor în teren privind afişajul stradal, publicitatea şi disciplina in construcţii;
 7. Verificarea afişajelor în ceea ce priveşte existenţa autorizaţiei de construire, executarea lucrãrilor pe bazã de autorizaţii de construire valabile, respectarea autorizaţiei de construire şi a amplasamentului afişajelor în locuri special amenajate sau aprobate;
 8. Verifică plata taxelor de afişaj la compartimentul economic din cadrul Primăriei Municipiului Marghita;
 9. Participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al municipiului Marghita ,ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice, în baza dispoziţiei Primarului municipiului Marghita;
 10. Întocmirea de somaţii, încheierea de procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor,unde este cazul , conform prevederilor legale în vigoare;
 11. Rãspunderea faţã de legalitatea soluţiilor şi încadrarea în termenele stabilite;
 12. Ţinerea evidenţei proceselor verbale de constatare a contravenţiilor în Registrul de evidenţă al Compartimentului;
 13. Își însușește legislaţia nou aparută pe problemele specifice privind regimul construcţiilor precum şi hotărâri ale consiliului local pentru problematica specifică din competenţă;
 14. Sesizarea instanţei de judecatã, prin Direcţia Juridicã a Primãriei, în cazul constatãrii existenţei faptelor care, conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 50/1991 constituie infracţiuni;
 15. Întocmirea adreselor, notelor interne, referatelor cãtre compartimentele, birourile sau serviciile din Primãrie sau Poliţia Localã cu care colaborează, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;
 16. Întocmirea de rapoarte statistice, rapoarte de activitate, de cate ori se solicitã;
 17. Propunerea mãsurilor specifice privind îmbunãtãţirea activitãţii proprii sau a Compartimentului;
 18. Îndeplinirea oricãror altor atribuţii date de conducerea instituţiei care prin natura lor sunt de competenţa sau se încadreazã în obiectul de activitate al activităţii Compartimentului sau a misiunilor specifice de lucru;
 19. Verificarea în teren a solicitărilor pentru autorizaţiile de funcţionare a spaţiilor comerciale şi acordurilor  de funcţionare din punct de vedere  al exisistenţei unor  modificări  constructive  în vederea emiterii avizului favorabil sau nefavorabil, după caz;
 20. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind activitatea comercială, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale- Hotărâri ale Consiliului Local, pentru faptele constatate în raza municipiului Marghita;
 21. Are obligaţia de:

– a menţine contactul permanent cu Conducerea instituţiei / Dispecerul de serviciu prin intermediul telefonului de serviciu;

– de a se prezenta urgent la sediul instituţiei la solicitarea conducerii în timpul liber;

– de a anunţa instituţia în cazul plecării din judeţ sau în străinătate şi de a se consemna în Registrul special destinat acestui scop;

 1. Are dreptul de a conduce autovehiculul de serviciu după obţinerea avizului psihologic, conform prevederilor legale în vigoare;
 2. Răspunde de starea tehnică a autovehiculelor de serviciu şi are obligaţia de a informa de îndată orice defecţiune sau incident;
 3. Ia măsuri pentru verificarea şi soluţionarea adreselor, petiţiilor şi reclamaţiilor în cadrul termenelor de rezolvare stabilite de lege sau de către şeful de serviciu (înlocuitorului legal);
 4. Pentru relaţionarea eficientă cu cetăţenii, soluţionarea operativă a sesizărilor, reclamaţiilor şi propunerilor acestora, poliţistul local asigură serviciul de relaţii cu publicul, colaborează cu asociaţiile de proprietari, organizează şi desfăşoară activităţi de informare şi popularizare „din casă în casă” la iniţiativa Primăriei Municipiului  Marghita şi a  Poliţiei Locale pentru creşterea gradului de siguranţă şi confort a cetăţenilor;

27.Agenţii Poliţiei Locale Marghita, pentru mobilitate şi eficienţă în serviciul public, prin flexibilizarea şi mărirea suprafeţei zonale de lucru având în vedere numărul redus de personal, şi sectorizarea pe activităţi, acţionează în principal pe zona de competenţă relativă prevăzută în fişa postului, dar la dispoziţia conducerii instituţiei, a dispecerului, în lipsa altor agenţi de specialitate din cadrul compartimentului, în cazul afişarilor proceselor verbale la domiciliul contravenienţilor, a împărţirii unor pliante, invitaţii, sau ori de câte ori situaţia operativă o impune pe toată raza teritorială a Municipiului Marghita.

28.Au acces la înregistrările efectuate de sistemul de supraveghere video, pe bază de parolă de acces, putând vizualiza și efectua copii ale filmărilor înregistrărilor  pe suport informatic,putând tododată comunica astfel de copii organelor de cercetare penală și altor instituții abilitate prin lege.

29.Respectă normele și atribuțiile de S.S.M. corespunzător funcției exercitate în conformitate cu prevederile art.13 lit.d) a Legii nr.319/2006;

30.Respectă și aplică întocmai reglementările interne privind arhivarea documentelor;

31.Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului municipiului în legătură cu atribuțiile de serviciu,  în limita competențelor profesionale;

Coordonate de contact: Adresa de corespondență: Marghita, C.Republicii nr.1; tel. 0359/409977-int.15; fax 0359/409982; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro.

Afișat în data de 11.07.2022, la sediul și pe pagina de internet a Municipiului Marghita.

Proba suplimentara eliminatorie de evaluare a abilitatilor fizice