ANUNȚ CONCURS

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legiinr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, și în conformitate cu prevederile art. 618 alin. 2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Marghita, jud. Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de:

Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, din cadrul compartimentului achiziții publice – Direcția tehnică,

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

 1. proba scrisă: 04 ianuarie 2022, ora 10,00;
 2. proba interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Locaţia de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor;

Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 03 decembrie 2021 – 22 decembrie 2021, inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor și și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 546/2020;
 2. curriculum vitae, model comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 6. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legea specifică;

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţii de participare:

Condiții generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.465 din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

Condițiile specifice de participare:

– Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în unul din domeniile:

-știinte sociale, profil știinte juridice, specializarea drept, sau profil științe administrative, specializare administrație publică,

-știinte economice, profil management, specializarea management sau profil contabilitate specializarea contabilitate și informatică de gestiune,

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor publice: minimum 7 ani;

 Bibliografie / Tematică:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Hotărarea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Hotărârea Guvernului nr.1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 11. Hotărâre Guvernului nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Hotărârea Guvernului nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Instructiunea nr.1/2021 privind modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru.

Tematica:

Nr. crt.

TEMELE ABORDATE

CADRUL LEGISLATIV

1

Integral

Constituția României

2

Dispoziţii generale

Statutul funcţionarilor publici

Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3

Integral

Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

4

Integral

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;

5

Integral

Legea nr.98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

6

Integral

Hotărarea Guvernului nr.395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

7

Entități contractante

Activități relevante

Domeniu de aplicare

Exceptări

Legea  nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul I (Secțiunea 3, 4 si 5); Capitolul II;

8

Domeniul de aplicare

Durata concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii

Exceptări

Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune

Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul I (Secțiunea 3, Secțiunea 4) Capitolul II, Capitolul IV;

9

Integral

Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare

10

Condițiile generale și specifice și acordul contractual pentru contractele de proiectare și execuție de lucrări

Hotărârea Guvernului nr.1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice: Anexa nr.2;

11

Planificarea și pregătirea concesionării

Executarea contractului de concesiune

 

Hotărâre Guvernului nr.867/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii , cu modificările și completările ulterioare: Capitolul II, Capitolul IV;

12

Etapele procesului de achiziție sectorială

Estimarea valorii achiziției sectoriale și alegerea modalității de atribuire

Consultarea pieței și împărțirea pe loturi

Documentația de atribuire

Hotărârea Guvernului nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul II (Secțiunea 1, Secțiunea 2,  Secțiunea 3,  Secțiunea 4);

13

Integral

Instructiunea nr.1/2021 privind modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru;

Atribuțiile postului:

 1. Intreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea/reinnoirea/recuperarea inregistrarii autoritatii contractante in SEAP sau reinnoirea certificatului digital, daca este cazul
 2. Primeste si analizeaza referate de necesitate si caietele de sarcini/temele de proiectare intocmite de serviciile/birourile sau compartimentele care solicita achizitia publica din cadrul Primariei Municipiului Marghita;
 3. Elaboreaza si, dupa caz, actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente din cadrul Primariei municipiului Marghita, programul anual al achizitiilor publice directe astfel:
 • Elaboreaza in forma initiala Programul anual al achizitiilor publice directe, in trimestrul IV al anului anterior, pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele din cadrul Primariei municipiului Marghita, si care va cuprinde totalitatea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le atribuie prin achizitie directa in decursul anului urmator.
 • Dupa aprobarea bugetului propriu, actualizeaza Programul anual al achizitiilor publice directe in functie de fondurile aprobate.
 1. Transmite trimestrial in in SEAP notificare cu privire la achizitiile directe, grupate pe necesitate, care va cuprinde cel putin obiectul, cantitatea achizitionata, valoarea si codul CPV, in situatia in care achizitia nu a fost relizata prin intermediul SEAP-lui;
 2. Verificara existenta fondurilor alocate in buget pentru fiecare achizitie directa in parte precum si pozitia bugetara a acestora;
 3. Raspunde de alegerea procedurii de achizitie publica in functie de valoarea estimata aprobata prin referate;
 4. Indeplineste obligatii referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Intocmeste dosarul fiecarei achizitie publica directa.
 6. Asigura desfasurarea propriu zisa a achizitiei directe pentru achizitionarea de produse, servicii si lucrari si/sau atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii si lucrari prin:
  • Primirea referatelor de necesitate, intocmite de serviciile/birourile sau compartimentele care solicita achizitia, si care cuprinde necesitatile de produse, servicii si lucrari, valoarea estimata a acestora rezultat in urma unei cercetari a pietei sau pe baza istorica, insotite de caiete de sarcini, specificatiile tehnice daca este cazul, note de testare piata, eventualele oferte rezultate in urma unei cercetari a pietei;
  • Colaborarea cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei la utilizarea catalogului electronic pus la dispozitie de SEAP, cu privire la cercetarea pietei in vederea fundamentarii valoarea estimata a achizitiei de produse, servicii si lucrari;
  • Intocmirea anunturilor prealabile cu privire la intentia Primariei municipiului Marghita de a achizitiona direct, din catalogul electronic pus la dispozitie de SEAP produse, servicii sau lucrari, dupa caz;
  • Transmitarea anuntului de intentie catre cel putin 2(doi) candidati, in vederea incrierii ofertelor de pret in catalogul electronic(in cazul in care sunt interesati), insotit de caiet de sarcini si/sau descrierea produselor, serviciilor sau lucrarilor care urmeaza a fi achizitionate precum si publicarea acestora intr-o sectiune dedicata a web-site-ului municipiului Marghita (vwww.marghita.ro);
  • Participarea la deschiderea si evaluarea ofertelor depuse la data si ora stabilita prevazuta in anuntul de intentie si, dupa caz a documentelor care insotesc oferta;
  • Initierea si finalizarea achizitiei directa de produse, servicii sau lucrari, dupa caz, din catalogul electronic de la operatorul economic a carei oferta indeplineste toate cerintele, conditiile si criteriile stabilite prin anuntul de intentie si documentele achizitie si intocmirea notei justificative privind desfasurarea procesului de achizitie si si inaintarea spre aprobare ordonatorului principal de credite;
 7. Redacteaza, daca este cazul contractele de achizitie cu sprijinul si colaborarea compartimentelor de specialitate din cadrul primariei municipiului Marghita, in concordanta cu caietul de sarcini si cu oferta operatorului economic selectat;
 8. Urmareste contractele de achizitii publice directe din punct de vedere al respectarii valorilor si termenelor, confirmarea realitatii, regularitatii si legalitatii platilor aferente contractelor, facandu-se de compartimentele care au propus si solicitat achizitia publica respectivaTine evidenta achizitiilor directe sau dupa caz a contractelor de bunuri, servicii sau lucrari achizitonate prin achizitie directa;
 9. Constituie si pastreaza dosarul achizitiei pentru fiecare categorie de achizitie directa in parte;
 10. Transmite copia dosarului achizitiei directe de furnizare, servicii si lucrari Serviciului buget,contabilita,salarizare si compartimentelor care vor urmari derularea contractelor, precum si utilizatorilor, pentru derulare si executare;
 11. Tine evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri, servicii sau lucrari;
 12. Opereaza modificari sau completari ulterioare in programul anual al achizitiilor directe, cand situatia o impune, cu aprobarea conducatorului institutiei si avizul compartimentului financiar-contabil;
 13. Asigurara publicarea Programului anual al achizitiilor publice directe pe pagina proprie de internet a Municipiului Marghita;
 14. Contribuie la intocmirea documentatiilor cu privire la organizarea de licitatii si pune la dispozitia solicitantilor datele referitoare la licitatiile organizate;
 15. Elaboreaza referate de specialitate si caiete de sarcini in vederea aprobarii vanzarii, concesionarii sau inchirierii terenurilor si/sau constructiilor din domeniului public si privat si le inaiteaza spre aprobare Consiliului local;
 16. Organizeaza si participa la licitatiile pentru vanzarea, concesionarea sau inchirierea terenurilor si/sau constructiilor din domeniului public si privat. Asigura secretariatul activitatii de licitatie;
 17. Elaborareaza, in termen legal anunturile publicitare aferente procedurilor de vanzare, concesionare sau inchiriere;
 18. Transmite spre publicare a anunturilor publicitare aferente procedurilor de vanzare, concesionare sau inchiriere si urmareste modului de publicare a anunturilor aferente procedurilor de valorificare active (vanzare, concesionare sau inchiriere);
 19. Elaboreaza si inainteaza Compartimentului juridic referatele pentru constituirea Comisiei de adjudecare, si a membrilor de rezerva, pentru fiecare procedura de valorificare in parte, in vederea emiterii Dispozitiei Primarului;
 20. Participarea in calitate de secretar al Comisiei de adjudecare, la deschiderea ofertelor depuse la data si ora stabilita in anunturile de participare publicate;
 21. Redacteaza procesele verbale de deschidere a ofertelor si hotararile comisiei de adjudecare pentru vanzari, concesionari sau inchirieri active;
 22. Redacteaza si transmite adresele cu privire la rezultatul licitatiei, catre participantii la procedurile de vanzare, concesionare si inchiriere sau catre alti factori interesati, conform legii;
 23. Transmite dosarele licitatiilor catre Compartimentul juridic in vederea incheierii contractelor de vanzari, concesionari sau inchirieri, catre Serviciul buget, contabilita,salarizare si catre compartimentul care va
 24. Raspunde de legalitatea actelor si documentelor intocmite si emise care tin de specialitatea activitatii pe care o desfasoara;
 25. Intocmeste referate, materiale informative, raspunsuri la adrese, situatii catre Consiliul Judetean,Prefectura sau alte institutii de stat;
 26. Rezolva in termenul legal sesizarile primite de la cetatenii municipiului referitoare la respectarea legalitatii in domeniul de activitate;
 27. Respecta normele si atributiile de S.S.M. corespunzator functiei exercitate in conformitate cu prevederile art.13 lit.d) a Legii nr.319/2006;
 28. Respecta si aplica intocmai reglementarile interne privind arhivarea documentelor;
 29. Indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului municipiului in legatura cu atributiile de serviciu, in limita competentelor profesionale;

 Coordonate de contact:

Adesa de corespondență: Marghita, C.Republicii nr.1; tel. 0359/409977- int.15; fax 0359/409982; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro

Persoană de contact: Koszta Tünde, inspector salarizare, resurse umane

Data afișării anunțului: 03 decembrie 2021, la sediul și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.