ANUNȚ CONCURS

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, și în conformitate cu prevederile art. 618 alin. 2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Marghita, județul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de:

Arhitect șef II din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita.

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. probă scrisă: 17.12.2021, ora 10.00;
 2. proba interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 70 puncte.

Locaţia de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor;

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 17.11.2021 – 06.12.2021, inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Marghita, Calea Republicii nr.1, județul Bihor și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 546/2020;
 2. curriculum vitae, model comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 6. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legea specifică;

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţii de participare:

Condiții generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.465 din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

Condițiile specifice de participare:

– Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum şi de inginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcţii, absolvenţi ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, la nivelul municipiilor, conform art.36^1alin. (1) lit. b) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările și completările ulterioare. Prin derogare, conform prevederilor art.361alin (2) persoanele care au formația profesională de inginer sau subinginer în domeniul construcțiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcții și care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice de architect șef, dar nu au studii în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, au obligația să absolve cursurile de formare profesională specifice organizate de Institutul Național de Administrație în colaborare cu Registrul Urbaniștilor din România, sub coordonarea MDLPA, în termen de maximum un an de la numire, sub sancțiunea eliberării din funcția publică.

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice prevăzute în fișa postului pentru care candidează: minimum 7 ani.

       Prin derogare de la prevederile art.468 alin.(2) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care nu se prezintă persoane care să îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea studiilor (minimum 7 ani) pot participa la concurs şi persoane care îndeplinesc condiţiile de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de arhitect şef de minimum 5 ani, în conformitate cu prevederile art.36^1 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.  

Bibliografie / Tematică:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Hotararea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Legea nr.10/1995 privind calitatea în constructii, republicată (r2), cu modificarile și completarile ulterioare;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Hotararea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 13. Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul și de elaborare și actualizare a documentatiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematica:

Nr. crt.

TEMELE ABORDATE

CADRUL LEGISLATIV

1

Integral

Constituția României

2

Dispoziţii generale

Statutul funcţionarilor publici

Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3

Integral

Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

4

Integral

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;

5

Integral

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6

Integral

Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

7

Integral

Hotarârea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

8

Integral

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

9

Integral

Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

10

Integral

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

11

Integral

Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

12

Integral

Hotararea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

13

Integral

Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului si urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 

Atribuțiile postului:

 1. Initiaza si coordoneaza elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare urbana si teritoriala si le supune aprobarii consiliului local;
 2. Initiaza si coordoneaza elaborarea planurilor urbanistice aflate in competenta autoritati publice locale, in conformitate cu prevederile legii 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Supune aprobarii consiliului local al Municipiului Marghita, in baza referatului tehnic al arhitectului-sef, documentatiile de urbanism, indiferent de initiator;
 4. Urmareste punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare urbana si a politicilor urbane, precum si a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
 5. Urmareste imbunatatirea continua a aspectului urban si face propuneri pentru pastrarea specificului local in materie de arhitectura;
 6. Urmareste actualizarea reglementarilor urbanistice si a documentatiilor de urbanism in conformitate cu legislatia in vigoare, studiile de specialitate, optiunile populatiei, interesul public;
 7. Convoaca si asigura dezbaterea lucrarilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism;
 8. Verifica din punct de vedere tehnic documentatiile de urbanism si emite avizele de oportunitate;
 9. Coordoneaza si asigura informarea publica si procesul de dezbatere si consultare a publicului in vederea promovarii documentatiilor aflate in gestiunea sa;
 10. Participa la elaborarea planurile integrate de dezvoltare si le avizeaza din punctul de vedere al conformitatii cu documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism legal aprobate;
 11. Coordoneaza activitatea privind eliberarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si disciplina in constructii si raspunde de legalitatea acestora din punct de vedere al respectarii legislatiei specific domeniului urbanistic si al autorizarii lucrarilor de construire;
 12. Organizeaza, conduce si controleaza la zi evidenta certificatelor de urbanism, autorizatiilor de constructie si autorizatiilor de demolare;
 13. Organizeaza si controleaza eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor in termenele si conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
 14. Coordoneaza activitatile de stabilire, calculare si urmarire a incasarii taxelor pentru emiterea certificatelor de urbanism, taxelor pentru emiterea autorizatiilor de construire/ autorizatiilor de desfiintrare, taxelor pentru prelungirea certificatelor de urbanism, taxe pentru prelungirea autorizatiilor de construire/ autorizatiilor de desfiintrare, taxelor pentru certificate de nomenclatura stradala si adresa, taxelor pentru certificatele de atestare a edificarii constructiei, taxelor pentru certificatelor de rediere constructii, certificatelor privind destinatia terenului;
 15. Aplica sanctiuni si dispune masuri pentru intrarea in legalitate, in colaborare cu serviciul specializat din cadrul Politiei Locale;
 16. Intocmeste temele necesare in vederea contractarii lucrarilor de urbanism supuse licitatiilor sau a cererilor de oferte de pret;
 17. Colaboreaza la intocmirea caietelor de sarcini aferente documentatiilor de urbanism aprobate pe lista obiectivelor de investitii ale Consiliului local, in vederea pregatirii documentatiilor si organizarii licitatiilor, pentru contractarea lucrarilor de realizare a acestor obiective;
 18. Urmareste respectarea disciplinei contractuale in relatia cu proiectantii privind documentatiile specifice de urbanism;
 19. Avizeaza proiectele de investitii publice din punctul de vedere al conformitatii cu documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism legal aprobate.
 20. Actioneaza pentru respectarea si punerea in practica a prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate.
 21. Dezvolta unele structuri functionale – spatiale care sa permita realizarea unui echilibru permanent intre modul de valorificare a potentialului natural si economic si protejarea acestora in corelare cu conceptul dezvoltarii durabile a teritoriului;
 22. Asigura monitorizarea, urmarirea starii monumentelor de arhitectura si zonelor protejate si face propuneri pentru conservarea, repararea si punerea lor in valoare;
 23. Inventariaza si propune spre aprobare zonele in care trebuie luate masuri de reabilitare urbana;
 24. Coopereaza cu institutii si servicii, organisme si organizatii implicate in domeniul urbanismului si amenajarea teritoriului;
 25. Asigura determinarea reglementarilor din documentatiile de urbanism si a directivelor cuprinse in PUG, PUZ, referitor la imobilul pentru care se solicita certificat de urbanism, precum si analizarea compatibilitatii scopului declarat;
 26. Asigura formularea conditiilor si restrictiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investitiei, stabilirea avizelor si acordurilor legale necesare autorizarii;
 27. Asigura asistenta de specialitate la lucrarile comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
 28. Asigura respectarea legalitatii in actele si avizurile acordate in domeniul autorizatiilor in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului municipiului Marghita;
 29. Participa si coordoneaza actiunea de mobilare urbana a spatiilor verzi, de infiintare de terenuri de sport, de joaca pentru copii si platforme gospodaresti;
 30. Urmareste respectarea legalitatii privind activitatea de afisaj si reclama;
 31. Asigura receptionarea lucrarilor de urbanism si amenajarea teritoriului executate de institutele de proiectare la care au fost comandate de primarie;
 32. Verifica si controleaza  modul de aplicare a hotararilor Consiliului local si dispozitiilor Primarului in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, luand masuri de intrare in legalitate;
 33. Asigura verificarea scrisorilor si reclamatiilor cu privire la respectarea disciplinei in activitatea de urbanism, calitatea lucrarilor de constructii, protectia teritoriului si propune masuri de solutionare a problemelor verificate;
 34. Participa la receptia obiectivelor de investitii, cu respectarea intocmai a prevederilor din proiect si respectarea legilor in vigoare;
 35. Intocmeste materiale de informare si raportare pentru primar si Consiliul local cu privire la problemele de urbanism si amenajarea teritoriului;
 36. Acorda asistenta de specialitate cetatenilor si comisiilor pe domenii de activitate ale consiliului local
 37. Raspunde de legalitatea actelor si documentelor intocmite si emise care tin de specialitatea activitatii pe care o desfasoara;
 38. Respecta si aplica intocmai reglementarile interne privind arhivarea documentelor;
 39. Indeplineste si alte atributii in legatura cu atributiile de serviciu stabilite prin lege, hotarâri ale consiliului local sau dispozitii ale Primarului;
 40. In exercitarea drepturilor si obligatiilor sale, poate delega o parte din aceste atributii personalului de specialitate din subordine;
 41. In conformitate cu prevederile art.13 lit.d) a Legii nr.319/2006 salariatul va respecta normele si atributiile de S.S.M. corespunzator functiei exercitate, asigura instruirea pe linia de securitate si sanatate a personalului din subordine.

 

Coordonate de contact:

Adesa de corespondență: Marghita, C.Republicii nr.1; tel. 0359/409977 – int.15; fax 0359/409982; e-mail: primaria@marghita.ro, site: www.marghita.ro

Persoană de contact: Koszta Tünde, inspector salarizare, resurse umane.

Data afișării anunțului: 17.11.2021, la sediul și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.