ANUNȚ

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita, str. C. Republicii nr.1,  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu o durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

1) referent M, treapta II din cadrul Serviciului administrare ștrand, parcări-Compartimentul Parcări

2) referent M, debutant din cadrul Serviciului administrare ștrand, parcări-Compartimentul Parcări.

Condițiile necesare ocupării funcțiilor contractuale sunt:

 1. Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011:
 2. a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 3. b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 4. c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 5. d) are capacitate deplina de exercitiu;
 6. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 7. f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 8. g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 9. Condiţii specifice:
 10. a) Referent M, treapta II:

-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– minim 1 an vechime în muncă;

 1. b) Referent M, debutant:

-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

 1. Calendarul de desfășurare a concursului:

– Dosarele de concurs ale candidaţilor se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Municipiului Marghita, până la data 08.07.2022 ora 15:00, inclusiv;

– Selecția dosarelor: 11.07-12.07.2022;

– Afișare rezultate selecție dosare de concurs: 13.07.2022

– Termen depunere contestație rezultat selecție dosare de concurs: 14.07.2022;

– Termen soluționare contestație rezultat selecție dosare de concurs: 15.07.2022;

– Proba scrisă: 21.07.2022, ora 10:00;

– Afișare rezultate proba scrisă: 21.07.2022

– Termen depunere contestație rezultate proba scrisă: 22.07.2022;

– Termen soluționare contestație rezultate proba scrisă: 25.07.2022;

– Interviu: 26.07.2022, ora 10:00;

– Afișare rezultate interviu: 26.07.2022

– Termen depunere contestație rezultate interviu: 27.07.2022;

– Termen soluționare contestație rezultate interviu: 28.07.2022;

– Afișare rezultate finale concurs: 29.07.2022.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. a) selecția dosarelor de înscriere;
 2. b) proba scrisă, pentru candidații admiși la selecția dosarelor;
 3. c) interviu, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii admis sau respins, prin afișare la sediul instituției și pe pagina de internet al instituției: www.marghita.ro, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

Rezultatele finale se afișează la sediul instituției și pe pagina de internet al instituției: www.marghita.ro, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii admis sau respins.

 1. Dosarele de concurs ale candidaţilor se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Municipiului Marghita. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 2. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de  Ministerul Sănătății.

În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 1. Bibliografia de concurs/tematica:

Bibliografia pentru postul de referent M, treapta II și referent M, debutant:

 1. Constituția României;
 2. Titlul III al Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Titlurile I până la VI din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 privind “Regulamentul operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste” cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile specifice postului referent M, treapta II:

 1. Asigură condițiile optime pentru buna desfășurare a activității Compartimentului parcări;
 2. Administrează, supraveghează și întreține bunurile primite în gestiune;
 3. Întocmeste referate de necesitate pentru materialele și bunurile necesare funcționării;
 4. Întocmește note de recepții, bon de consum, chitanțe, facturi, registrul de casă, etc, după caz;
 5. Încasează taxa de parcare si depune numerarul încasat la caseria Primăriei Municipiului Marghita;
 6. Identifică și inventariază locurile de parcare din municipiu și face propuneri pentru amenajarea acestora;
 7. Respectă Regulamentele instituției precum și cele ale Serviciului administrare ștrand, parcări – Compartimentul parcări;
 8. Respectă programul de lucru stabilit de conducerea intituției în funcție de activități;
 9. Are obligația de a apăra cu loialitate prestigiul intituției sau intereselor legale ale acesteia;
 10. Își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora;
 11. Participă la instructajul în domeniul securității și sănătății în muncă specifice locului de muncă și postului său;
 12. Îndeplinește alte sarcini stabilite prin legi, date de conducerea instituției în legătură cu atribuțiile de serviciu, în limita competențelor profesionale;

Atribuțiile specifice postului referent M, debutant:

 1. Asigură condițiile optime pentru buna desfășurare a activității Compartimentului parcări;
 2. Administrează, supraveghează și întreține bunurile primite în gestiune;
 3. Întocmeste referate de necesitate pentru materialele și bunurile necesare funcționării;
 4. Întocmește note de recepții, bon de consum, chitanțe, facturi, registrul de casă, etc, după caz;
 5. Încasează taxa de parcare si depune numerarul încasat la caseria Primăriei Municipiului Marghita;
 6. Identifică și inventariază locurile de parcare din municipiu și face propuneri pentru amenajarea acestora;
 7. Respectă Regulamentele instituției precum și cele ale Serviciului administrare ștrand, parcări – Compartimentul parcări;
 8. Respectă programul de lucru stabilit de conducerea intituției în funcție de activități;
 9. Are obligația de a apăra cu loialitate prestigiul intituției sau intereselor legale ale acesteia;
 10. Își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora;
 11. Participă la instructajul în domeniul securității și sănătății în muncă specifice locului de muncă și postului său;
 12. Îndeplinește alte sarcini stabilite prin legi, date de conducerea instituției în legătură cu atribuțiile de serviciu, în limita competențelor profesionale;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Marghita, Strada Republicii nr.1, județul Bihor, telefon: 0359 409977 int.15.