ANUNȚ

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu o durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

1) muncitor calificat – lăcătuș mecanic, treapta III la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat;

2) muncitor calificat-zidar, treapta III la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat;

3) șofer la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat;

4) portar (2 posturi) la compartimentul administrativ, poartă.

Condițiile necesare ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011:
 2. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 3. b) cunoaște limba româna, scris și vorbit;
 4. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 6. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 7. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 8. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 9. Condiţii specifice:
 10. a) muncitor calificat – lăcătuș mecanic, treapta III:

-studii medii sau generale, școală profesională, să posede atestat de calificare profesională în meseria de lăcătuș mecanic, obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil sau a unui curs de calificare autorizat de către Ministerul Muncii / Ministerul Educației;

-minim 3 ani vechime în muncă;

 1. b) muncitor calificat – zidar, treapta III:

-studii medii sau generale, școală profesională, să posede atestat de calificare profesională în meseria de zidar/zugrav, obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil sau a unui curs de calificare autorizat de către Ministerul Muncii / Ministerul Educației;

-minim 3 ani vechime în muncă;

 1. c) șofer, treapta I:

-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– permis de conducere cat.B+E;C+E; atestat pentru transport persoane;

-minim 3 ani vechime în muncă;

 1. d) portar (2 posturi):

-studii medii sau studii generale;

-certificat de calificarea profesională/atestat pentru exercitarea profesiei de agent pază;

-minim 3 ani vechime în muncă;

 1. Calendarul de desfășurare a concursului:

Concursul se va organiza la sediul Municipiului Marghita, str. Republicii nr.1, conform următorului calendar:

– Dosarele de concurs ale candidaţilor se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Municipiului Marghita, până la data 11.04.2022 ora 15:00, inclusiv;

– Selecția dosarelor: 12.04-13.04.2022;

– Termen depunere contestație rezultat selecție dosare de concurs: 14.04.2022;

– Termen soluționare contestație rezultat selecție dosare de concurs: 15.04.2022;

– Proba scrisă: 20.04.2022, ora 10:00;

-Termen depunere contestație rezultate proba scrisă: 21.04.2022;

-Termen soluționare contestație rezultate proba scrisă: 26.04.2022;

-Interviu: 27.04.20222022, ora 10:00;

-Termen depunere contestație rezultate interviu: 28.04.2022;

-Termen soluționare contestație rezultate interviu: 29.04.2022;

-Afișare rezultate finale concurs: 02.05.2022.

 

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. a) selecția dosarelor de înscriere;
 2. b) proba scrisă, pentru candidații admiși la selecția dosarelor;
 3. c) interviu, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii admis sau respins, prin afișare la sediul instituției și pe pagina de internet al instituției: www.marghita.ro, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

Rezultatele finale se afișează la sediul instituției și pe pagina de internet al instituției: www.marghita.ro, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii admis sau respins.

 1. Dosarul de concurs: Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 2. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de  Ministerul Sănătății.

În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 1. Bibliografia de concurs/tematica:

Bibliografia și tematica pentru postul de muncitor calificat – lăcătuș mecanic:

 1. Partea a VI-a, titlul III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice Capitolul III – Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
 2. Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor din Legea nr 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă;.
 3. Capitolul III – Răspunderea patrimonială din Legea nr.53/2003 – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare.;
 4. Anexa 2 – Lista neexhaustivă a tipurilor de echipamente individuale de protecție în ceea ce privește riscurile împotriva cărora acestea asigură protecție din HG nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de lucrători a echipamentului individual de protecție la locul de muncă cu modificările și completările ulterioare;
 5. Cartea lăcătușului – Editura tehnica București -1967, Autor: ing. Constantin Iordan – Partea a doua si Partea a treia.

Bibliografia și tematica pentru postul de muncitor calificat – zidar:

 1. Partea a VI-a, titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice Capitolul III – Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
 2. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă;.
 3. Capitolul III – Răspunderea patrimonială din Legea nr.53/2003 – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare.;
 4. Anexa 2 – Lista neexhaustivă a tipurilor de echipamente individuale de protecţie în ceea ce priveşte riscurile împotriva cărora acestea asigură protecţie din HG nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de lucrători a echipamentului individual de protecție la locul de muncă cu modificările și completările ulterioare;
 5. Cartea zidarului – Editura tehnica București -1980, Autori: I. Davidescu – C. Rosoga – Partea doua, Partea a treia și Partea a cincea;

 

Bibliografia și tematica pentru postul de șofer:

 1. Partea a VI-a, titlul III – Personalul contractual din autoritățile si instituțiile publice – Capitolul III – Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
 2. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă;.
 3. Capitolul III – Răspunderea patrimonială din Legea nr.53/2003 – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare.;
 4. Capitoulul II – Sectiunea I – Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora, Capitolul IV – Semnalizarea rutieră, Capitolul V – Secţiunea 1 – Obligaţiile participanţilor la trafic din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Capitolul IV – Secţiunea 6 – Semnalele poliţiştilor şi ale altor persoane care dirijează circulaţia, Capitolul V – Reguli de circulaţie din HG nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Bibliografia și tematica pentru postul de portar:

 1. Partea a VI-a, titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice Capitolul III – Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor din Legea nr 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă;.
 3. Capitolul III – Răspunderea patrimonială din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.;
 4. Capitolul VI – Secțiunea 1 – Atribuțiile personalului de pază din Legea 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Capitolul II – Secțiunea 3 – Paza proprie, Capitolul V- Secțiunea 1 – Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției precum si Anexa 2 – Documentele specifice executării și evidențierii serviciului de pază prin forțe și mijloace civile și modelele acestora din HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Atribuțiile specifice postului de muncitor calificat – lăcătuș mecanic:

 1. Desfasoara activitati de intretinere si salubrizare a domeniului public si privat al UAT Marghita;
 2. Indeplineste sarcinile de serviciu si raporteaza sefilor ierarhici, situatia operativa a realizarii acestor sarcini;
 3. Zilnic primeste programul de lucru de la seful ierarhic pe care are obligatia de a executa cu profesionalim, loialitate, corectitudine si in mod constiincios;
 4. Asigura amenajarea, intretinerea si infrumusetarea zonelor verzi, parcurilor, gradinilor publice si locurilor de joaca pentru copii;
 5. Urmareste si raspunde de calitatea lucrarilor de repartii curente la mobilierul urban, din punct de vedere mecanic;
 6. Executa lucrari de cosiri manuale si mecanice; adunarea resturilor vegetale si incarcarea acestora in mijloacele de transport; fertilizari cu ingrasaminte chimice si organice; suprainsamantari; lucrari de irigare si udare manuala; plantat arbori si arbusti ornamentali din specii valoroase respectand cerintele fitotehnice si silvotehnice respectand sucesiunea operatiilor : sapat gropi, mocirlit, taieri de formare a radacinilor si tulpinilor;
 7. Participa la intretinerea spatiilor verzi, cosit iarba, taiat gard viu, curatat copaci de crengi uscate, toaletarea arborilor si arbustilor din perimetrul administrativ al municipiului etc.
 8. Participa la vopsirea bordurilor, maturarea trotuarelor, aleilor si scuarurilor intretinerea si curatarea mobilierului stradal;
 9. Executa lucrari de zugraveli,betonari, vopsitorie, amenajari interioare si exterioare, varuirea pomilor, plantarea florilor si pomilor ornamentali, etc.;
 10. Executa lucrari de sapat peluze in vederea infiintari de noi culturi floricole, lucrari de irigare si udari normale ale florilor si spatiilor verzi, lucrari de fertilizare si igienizare, lucrari de formare a gardurilor vii situate pe suprafete administrative;
 11. Amenajeaza si intretine locurile de parcare, indicatoarele si afisajele publicitare pe strazi si alte locuri publice, in conditiile stabilite de seful ierarhic. Participa la montarea indicatoarelor rutiere si a aparaturilor de joaca ce se schimba de pe raza municipiului
 12. Raspunde material de pastrarea bunurilor si materialelor incredintate si ia masuri impotriva sustragerilor si deteriorarilor;
 13. Participa la diferite actiuni ocazional: incarcat-descarcat-manipulat marfa, curatenie generala, colectare de deseuri etc.
 14. Efecteaza operațiuni de întreținere curenta a parții de construcție a cladirii instituție, a trotuarelor din jurul claririlor din incinta instituției;
 15. Informeaza seful ierarhic, cu privire la necesarul de produse necesare efectuarii activitatii zilnice, in vederea asigurarii curateniei in cadrul domeniul public si privat al municipiului Marghita;
 16. Raspunde cu operativitate la solicitarile venite din partea superiorilor ierahici si colegi;
 17. Raspunde de buna intretinere aparaturii si a echipamentelor de protectie din dotare;
 18. Respecta regurile privind exploatarea si intretinerea trusei de instrumente si a echipamentelor din dotare precum si a sculelor electrice sau subsantelor periculoase;
 19. Raspunde de informarea imediata a persoanelor reponsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea;
 20. Raspunde cu promptitudine la orice sesizare in cazul asigurarii curateniei spatiilor exterioare primariei si a altor cladiri aflate in patrimoniu (casa de cultura, biblioteca, parcuri, santuri, parauri, dispensar, etc)
 21. In situatiile in care unele atributii sau raspunderi o depasesc, sau orice problema apare la locul de munca, informeaza imediat seful direct sau conducerea institutiei;
 22. Utilizeaza integral timpul de lucru respectand programul de lucru stabilit de conducerea institutiei;
 23. Are un comportament civilizat si de bun simt in timpul orelor de lucru;
 24. Indeplineste orice alte atributii si sarcini care decurg din legislatie sau stabilite prin dispozitie a superiorilor ierarhici, in limita competentei, in legatura cu atributiile de serviciu, specifice postului ocupat;
 25. Respecta instructajele privind normele de securitate, sanatate in munca si paza contra incendiilor, pune in practica masurile precizate in cadrul instructajelor de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta conform fiselor de instructaj;
 26. Indeplineste si alte dispozitii primite din partea sefului ierarhic, primarului, viceprimarului, in legatura cu atributiile de serviciu, in limita pregatirii si aptitudinilor;
 27. Respecta prevederile regulamentelor institutiei (Regulamentul intern, alte regulamente);
 28. Isi insuseste si respecta prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in  munca si masurile de aplicare a acestora;
 29. In conformitate cu prevederile art.13 lit.d) a Legii nr.319/2006 salariatul va respecta normele si atributiile de S.S.M. corespunzator functiei exercitate; participa la instructajul in domeniul securitatii si sanatatii in munca specifice locului de munca si postului sau;

Atribuțiile specifice postului de muncitor calificat – zidar:

 1. Se ocupa de remedierea defecțiunilor, executa lucrari de întreținere, a imobilelor din patrimoniul Primariei municipiului Marghita şi la instituţiile subordonate acesteia;
 2. Executa reparaţii la cladirile instituţiei şi a celor ce aparţin de acesta, în limita pregatirii profesionale;
 3. Efectueaza controale periodice, sau ori de câte ori este necesar, asupra elementelor de construcții din întreaga unitate, constata degradarile care pot sa apara în decursul exploatarii construcțiilor (degradari ale pereților, infiltrații de apa), ia masuri pentru înlaturarea cauzelor care produc degradari și efectueaza lucrarile de remediere a deficiențelor constatate;
 4. Efecteaza operațiuni de întreținere curenta a parții de construcție a cladirii instituție, a trotuarelor din jurul claririlor din incinta instituției, efectueaza lucrari de control ale acoperișurilor și ia masuri în scopul eliminarii cauzelor de infiltrație a apelor pluviale;
 5. Executa tencuielile simple, izolații pereți, identifica materialele de baza folosite la lucrarile de zugraveli, tapetarii, vopsitorii, pregatește suprafețele de zugravit ( umplere crapaturi, goluri, finisare colțurile, etc.) si efectueaza zugravelile ;
 6. Asigura cu materiale punctele de lucru și raspunde de depozitarea acestora pe timpul cât se executa lucrarea;
 7. Are în primire sculele cu care lucreaza, este raspunzator de buna lor întreţinere şi justa lor utilizare;
 8. Pregateşte sculele, dispozitivele şi utilajele pentru lucru;
 9. Asigura intretinerea si efectueaza reparatii la instalatiile sanitare de la imobilele aflate in administrarea primariei;
 10. Intretine si remediaza defectiunile aparute pe parte electrica la imobilele aflate in administrarea primariei;( prize, intrerupatoare, dulii, becuri,neoane), monteaza corpurile electrice de iluminat;
 11. Remediaza defectiunile provocate de scurtcircuit in instalatii electrice si ia masuri pentru prevenirea lor,
 12. Asigura şi identifica starea echipamentelor de lucru: integritate, grad de uzura, stare de curaţenie, stare de funcţionare si raspunde de buna funcţionare a utilajelor pe care le are în primire, în timpul serviciului sau;
 13. Executa lucrari în baza unui ordin de lucru scris, emis de catre şeful ierarhic, în care se specifica punctul de lucru, natura lucrului, materialele şi timpul de lucru necesar pentru executare;
 14. Revizuieşte lucrarea, pentru a evalua calitatea acesteia din punct de vedere tehnic şi economic;
 15. Raspunde de respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor de lucru pentru operatiile care ii revin;
 16. Se asigura şi va lua toate masurile pentru a finaliza cu promptitudine şi în timp util sarcinile asumate;
 17. Face parte din echipa de muncitori care se ocupa de curaţatul/toaletarea și întreținerea arborilor din parcurile și spațiile verzi din municipiului;
 18. Participa la montarea indicatoarelor rutiere ce se schimba de pe raza municipiului;
 19. Participa la pregatirea evenimentelor care urmeaza sa se desfaşoare cu diferite ocazii, organizate de Primaria municipiului Marghita;
 20. Colaboreaza cu colegii din cadrul compartimentului în vederea realizarii lucrarilor de întreţinere în cadrul UAT Marghita;
 21. Respecta si indeplineşte prevederile Regulamentului Intern;
 22. Respecta programul de munca și foloseşte la maximum timpul de lucru printr-o activitate eficienta și rentabila în interesul intituției, nu executa alte lucrari dinafara atribuţiilor de serviciu, nu paraseşte locul de munca fara aprobarea sefului ierarhic superior;
 23. Indeplineşte şi alte dispoziţii primite din partea şefului de lucru, şefului de birou, primarului, viceprimarului, specifice postului ocupat, în limita pregatirii profesionale şi aptitudinilor;
 24. Este receptiv la indicatiile primite de la conducerea institutiei si sa le rezolve in bune conditii si la termen; In conditiile in care unele atributii sau raspunderi il depasesc, anunta imediat seful direct sau conducerea institutiei;
 25. Respecta instructajele privind normele de securitate, sanatate in munca si paza contra incendiilor, pune in practica masurile precizate in cadrul instructajelor de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta conform fiselor de instructaj;
 26. Indeplineste si alte dispozitii primite din partea sefului ierarhic, primarului, viceprimarului, in legatura cu atributiile de serviciu, in limita pregatirii si aptitudinilor;
 27. Respecta prevederile regulamentelor institutiei (Regulamentul intern, alte regulamente);
 28. Isi insuseste si respecta prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in  munca si masurile de aplicare a acestora;
 29. In conformitate cu prevederile art.13 lit.d) a Legii nr.319/2006 salariatul va respecta normele si atributiile de S.S.M. corespunzator functiei exercitate; participa la instructajul in domeniul securitatii si sanatatii in munca specifice locului de munca si postului sau;

Atribuțiile specifice postului de șofer:

 1. Indeplineste sarcinile de serviciu si raporteaza sefilor ierarhici, situatia operativa a realizarii acestor sarcini;
 2. Zilnic primeste programul de lucru de la seful ierarhic;
 3. Efectueaza intretinerea si exploatarea in conditii optime a autovehicolui pe care il are in primire precum si realizarea programului primit;
 4. Efectueaza controlul si ingrijirea zilnica, intretinerea preventiva si reparatiile curente ale autovechicului;
 5. Raspunde de integritatea si starea tehnica a autovehiculului/autovehiculelor aflat(e) in gestiune;
 6. Intocmeste in scris si inainteaza administratorului primariei, periodic, necesarul de piese de schimb ce urmeaza a fi achizitionate pentru functionarea in conditii de siguranta a mijlocului de transport;
 7. Respecta intocmai legislatia in vigoare in legatura cu circulatia pe drumurile publice si normativele privind verificarea tehnica a autovechicolului, respectiv intretinerile si reparatiile curente, rulajul anvelopelor, consumul de combustibul si ulei;
 8. Isi exercita meseria in limitele acordate de permisul de conducere si autorizarile primite pentru efectuarea transportului;
 9. Remediaza defectiunile minore ce se ivesc la autovehicol pe parcurs, iar in cazul in care nu poate realiza acest lucru anunta imediat organul de conducere. Atunci cand intervin situatii neprevazute in desfasurarea programului (defectiuni, drumuri impracticabile, etc.) care pot duce la intarzieri, soferul este obligat sa anunte imediat referntul administrativ sau conducerea unitatii;
 10. La terminarea programului de lucru preda referntului administrativ, foaia de parcurs, autoturismul in buna stare de functionare aducand la cunostinta eventualele defectiuni ce trebuiesc remediate, preda cheile de contact si actele de imatriculare a autovechicolului;
 11. Completeaza la timp foia de parcurs in conformitate cu traseele parcurse pe care o preda referentului administrativ (administrator); justifica combustibilul consumat – benzina/motorina autovehiculului;
 12. Inainte de plecare in cursa verifica instalatia de alimentare carburanti, sistemul de franare, sistemul de directie, semnalizare, rulare si franare, instalatia lectrica si de evacuare a gazelor arse si confirma prin semnatura pe foaia de parcurs, ca autovehicolul corespunde din punct de vedere tehnic;
 13. In timpul conducerii, conducatorul auto va avea asupra sa urmatoarele documente:

–           Permisul de conducere

–           Certificatul de inmatriculare

–           Foaia de parcurs

–           Cartea de identitate a conducatorului auto

–           Dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice

–           Alte documente prevazute de lege

 1. Conducatorul auto nu va conduce autovehicolul dupa ce a consumat bauturi alcoolice, produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare precum si in cazul in care este bolnav, ranit sau intr-o stare avansata de oboseala de natura sa puna in pericol siguranta circulatiei;
 2. Are obligatia sa urmareasca termenele la care expira inspectia tehnica, asigurarea de raspundere civila obligatorie, rovineta si sesizeaza refentul administrativ din cadrul compartimentului asupra apropierii acestor termene in vederea pregatirii si programarii autovehicolului pentru obtinerea acestor acte;
 3. Anunta in cel mai scurt timp seful ierarhic si conducerea institutiei de implicarea autovehicolului pe care il conduce intr-un accident rutier, indiferent de gravitatea acestora;
 4. Intocmeste raport de eveniment cu ocazia oricarui accident tehnic survenit la autovehocolul pe care il conduce (parbriz spart, anvelopa scoasa din exploatare inainte de termen, piese si subansamble avariate);
 5. Soferul raspunde personal de:

– Integritatea autovehiculului si a echipamentelor pe care le are in primire;

– Integritatea persoanelor/marfurilor transportate;

– Intretinerea autovehicolului si echipamentelor din dotare, cea ce presupune efectuarea la timp a reviziilor, schimburi de ulei si filtre, gresarea elementelor care necesita aceasta operatiune, exploatrea autovehicolului in conformitate cu instructiunile prevazute in cartea tehnica a acestuia;

 1. Soferul va raspunde personal in fata organelor in drept (politie, vama, agenti ISCTR, de persoanele transportate
 2. Efectueaza constant si corect intretinerea zilnica a autovehicului si asigura alimentarea ritmica a masinii cu combustibil ;
 3. Indeplineste toate atributiile stabilite de seful ierarhic superior sau date prin dispozitia primarului.
 4. Se comporta civilizat in relatiile cu colegii de serviciu, superiorii ierarhici, organele de control si fata de orice persoana cu care vine in contact sau colaboreaza in timpul orelor de program;
 5. Executa si alte sarcini de serviciu corespunzatoare postului si in limita competentelor profesionale certificate, la solicitarea sefului direct si a conducerii institutiei.
 6. Va efectua la timp controalele medicale periodice la medicul de medicina muncii ;
 7. Raspunde de efectuarea, evidenta si controlul normelor de siguranta si securitate in munca (protectia muncii) la nivelul compartimentului;
 8. Colaboreaza cu celelalte servicii, compartimente din cadrul institutiei pe probleme specifice domeniului de activitate in vederea eficientizarii muncii;
 9. Indeplineste orice alte atributii si sarcini care decurg din legislatie sau stabilite prin dispozitie a superiorilor ierarhici, in legatura cu atributiile de serviciu;
 10. Pentru initierea achizitiilor de produse/servicii/lucrǎri specifice domeniului de activitate testeaza piata, intocmeste referate de necesitate, caiete de sarcini si le preda compatimentului de acchizitii;
 11. Raspunde de legalitatea actelor si documentelor intocmite si emise care tin de specialitatea activitatii pe care o desfasoara;
 12. Isi insuseste si respecta prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in  munca si masurile de aplicare a acestora;
 13. In conformitate cu prevederile art.13 lit.d) a Legii nr.319/2006 salariatul va respecta normele si atributiile de S.S.M. corespunzator functiei exercitate; participa la instructajul in domeniul securitatii si sanatatii in munca specifice locului de munca si postului sau;
 14. Indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului municipiului in legatura cu atributiile de serviciu, in limita competentelor profesionale;

Atribuțiile specifice postului de portar:

 1. Asigură paza imobilului administraţiei publice locale și asigură siguranța personalului institutiei;
 2. Răspunde pe timpul serviciului de inventarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în incinta institutiei;
 3. In tura de noapte executa rondul de paza in intreg perimetrul in vederea depistarii oricarei persoane care ar putea aduce daune institutiei si pentru recuperarea eventualelor pagube;
 4. In tura de noapte, la intrarea în serviciul de pază verifică modul cum sunt asigurate cu încuietori spaţiile destinate activităţii administraţiei publice locale si verifica la fiecare 2 ore puctele vulnerabile din incinta institutiei(căile de acces, geamurile de la parter, curtea).
 5. Primeşte corespondenţa şi mesajele telefonice pe timpul pazei , şi o predă secretarului primăriei;
 6. Asigură pe perioada serviciului funcţionarea în bune condiţii a instalaţiilor electrice, termice şi aduce la cunoştinţa administratorului despre defecţiunile ce au survenit;
 7. Nu permite prezenta persoanelor straine în cadrul Primariei dupa orele de program cât si în zilele de repaus saptamânal si sarbatori legale fără acordul conducerii Primariei;
 8. Supravegheaza și să asigure securitatea angajaților si a bunurilor personale ale acestora.
 9. Permite accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne;
 10. Opreste şi legitimeaza persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;
 11. Trebuie să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţii păzite;
 12. Informeaza de îndată şeful său ierarhic şi conducerea Primariei despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;
 13. Va lua imediat măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de dezastre;
 14. Sesizeaza poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul institutiei şi dă concurs pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor;
 15. Aduce de îndată la cunoştinţă celor în drept şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube;
 16. Ia imediat măsuri de stingere incendiilor şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, si sesizeaza pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia;
 17. Răspunde pentru neregulile constatate pe timpul serviciului;
 18. Va respecta programul de muncă stabilit de seful ierarhic si conducerea Primariei, si nu va părăsi locul de muncă fara instiintarea primarului sau sefului iererhic, decât în cazuri deosebite de forţă majoră;
 19. In timpul serviciului raspunde de curatenia din jurul primariei, matura trotuarul din fata primariei, iar pe timpul iernii curata zapada asigurand caile de acces in incinta.
 20. Raspunde la toate solicitarile venite din partea primarului sau viceprimarului pentru indeplinirea unor sarcini prevazute in fisa postului.
 21. Stabileşte şi menţine relaţii profesionale cu întreg personalul instituţiei şi are o atitudine politicoasă;
 22. Răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care furnizează informaţiile din domeniul său de activitate;
 23. Se interzice venirea în stare de ebrietate sau consumarea băuturilor alcoolice în unitate, precum şi folosirea unui limbaj vulgar;
 24. Primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei, pe linie ierarhică, în limita competenţelor profesionale pe care le are.
 25. Respecta instructajele privind normele de securitate, sanatate in munca si paza contra incendiilor, pune in practica masurile precizate in cadrul instructajelor de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta conform fiselor de instructaj;
 26. Indeplineste si alte dispozitii primite din partea sefului ierarhic, primarului, viceprimarului, in legatura cu atrinutiile de serviciu, in limita pregatirii si aptitudinilor;
 27. In conformitate cu prevederile art.13 lit.d) a Legii nr.319/2006 salariatul va respecta normele si atributiile de S.S.M. corespunzător functiei exercitate; participa la instructajul in domeniul securitatii si sanatatii in munca specifice locului de munca si postului sau;

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Marghita, Strada Republicii nr.1, județul Bihor, telefon: 0359 409977.

Data afișării anunțului: 28.03.2022.