ANUNȚ

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita, str. Republicii nr.1,  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu o durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a două funcții contractuale de execuție vacante de referent M, treapta IA din cadrul Compartimentului Casa de cultură.

Condițiile necesare ocupării funcțiilor contractuale sunt:

 1. Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011:
 2. a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 3. b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 4. c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 5. d) are capacitate deplina de exercitiu;
 6. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 7. f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 8. g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 9. Condiţii specifice:
 10. Referent M, treapta IA:

-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat,

– minim 5 ani vechime în muncă;

 1. Referent M, treapta IA:

-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat,

– minim 5 ani vechime în muncă;

-cunoașterea limbii maghiare dovedite în baza unor documente eliberate în condițiile legii (atestat /certificat de competență / susținerea examenului de bacalaureat în limba maghiară);

 1. Calendarul de desfășurare a concursului:

Concursul se va organiza la sediul Municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1, conform următorului calendar:

– Dosarele de concurs ale candidaţilor se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Municipiului Marghita, până la data 04.04.2022, ora 15:00, inclusiv;

– Selecția dosarelor: 05.04-06.04.2022;

– Termen depunere contestație rezultat selecție dosare de concurs: 07.04.2022;

– Termen soluționare contestație rezultat selecție dosare de concurs: 08.04.2022;

– Proba scrisă: 12.04.2022, ora 10:00;

-Afișare rezultate proba scrisă: 12.04.2022;

-Termen depunere contestație rezultate proba scrisă: 13.04.2022;

-Termen soluționare contestație rezultate proba scrisă: 14.04.2022;

-Interviu: 19.04.2022, ora 10:00;

-Afișare rezultate interviu: 19.04.2022;

-Termen depunere contestație rezultate interviu: 20.04.2022;

-Termen soluționare contestație rezultate interviu: 21.04.2022;

-Afișare rezultate finale concurs: 26.04.2022.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. a) selecția dosarelor de înscriere;
 2. b) proba scrisă, pentru candidații admiși la selecția dosarelor;
 3. c) interviu, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii admis sau respins, prin afișare la sediul instituției și pe pagina de internet al instituției: www.marghita.ro, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

Rezultatele finale se afișează la sediul instituției și pe pagina de internet al instituției: www.marghita.ro, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii admis sau respins.

 1. Dosarul de concurs: Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 2. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de  Ministerul Sănătății.

În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 1. Bibliografia de concurs:

Bibliografia pentru postul de referent M, treapta IA:

 1. Constituția României;
 2. Titlul III al Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata (r3), cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr.2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și functionare a asezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 
 8. OUG nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Atribuțiile specifice postului referent M, treapta IA:

 1. Participă activ la buna desfăşurare a activităţilor organizate în cadrul Casei de Cultură şi a activităţilor culturale organizate de Primăria municipiului Marghita;
 2. Se ocupă de mobilizarea publicului în vederea desfăşurării unor spectacole pentru copii şi adulţi;
 3. Ţine legătura cu instituțiile de învățământ din oraș pentru promovarea activităților culturale organizate;
 4. Se ocupa de crearea condițiilor pentru asigurarea continuității manifestărilor și evenimentelor culturale tradiționale: festivaluri, concursuri de folclor, literatură, etc., participă la decorarea Casei de cultură;
 5. Sprijină activitățile meșterilor populari tradiționali și organizează activități de încurajare a copiilor/tinerilor în conservarea valorilor tradiționale – dansuri, cântece populare, olărit, împletituri nuiele, etc.;
 6. Participă la organizarea și desfășurarea de activități cultural artistice și de educație permanentă, conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, ale patrimoniului naționale și universal;
 7. Participă la organizarea și susținerea interpreților și formațiilor artistice de amatori, a unor concursuri, festivaluri, prezentări, inclusiv la partcipării interpreților și formațiilor la manifestări culturale intercomunale, județene, naționale;
 8. Organizează activități de stimulare a creativității și talentului;
 9. Va lucra în echipă pentru a da randament maxim; va fi prezent la toate activitățile desfășurate în Casa de Cultură: spectacole, concerte, prezentări, simpozioane, lansări de cărţi, expoziţii, recitaluri, concursuri şi alte evenimente organizate în cadrul Casei de Cultură;
 10. Redactează/editează în limba maghiară comunicate, invitații privind activitatea Casei de cultură;
 11. Asigură transmiterea, în format electronic, a datelor privind evenimentele organizate de Casa de Cultură pentru a putea fi afișate pe site-ul municipiului Marghita: www.marghita. ro la rubrica ştiri şi evenimente;
 12. Întocmeşte şi tipăreşte programul de activitate al Casei de Cultură în colaborare cu referentul-coordonator al Casei de cultură;
 13. Asigură afişarea în locurile special amenajate afișe privind activitatea Casei de Cultură;
 14. Respectă şi aplică întocmai reglementările interne privind arhivarea documentelor;
 15. Îndeplineşte alte sarcini stabilite prin legi, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului municipiului, sarcini primite din partea conducerii instituţiei, în legătura cu atribuţiile de serviciu, în limita competenţelor profesionale;

Bibliografia pentru postul de referent M, treapta IA – cu atribuții de gestiune:

 1. Constituția României;
 2. Titlul III al Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata (r3), cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Titlurile I până la VI din Legea nr.53/2003 Privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr.2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 10. DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 privind “Regulamentul operațiilor de casa ale unităţilor socialiste” cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile specifice postului de referent M, treapta IA – cu atribuții de gestiune:

 1. Asigură condițiile optime pentru buna desfășurare a procesului educativ, cultural, artistic și a altor activități ce se desfășoară în instituție;
 2. Administrează, supraveghează și întreține patrimoniul unității;
 3. Verifică starea de funcționare a instalației electrice;
 4. Verifică starea de funcționare a centralei termice;
 5. Face propuneri pentru referate de necesitate de materialele necesare întreținerii, funcționării și reparațiilor curente;
 6. Răspunde și întreține punctul PSI – face parte din echipa PSI;
 7. Este casierul Casei de Cultură: întocmește note de recepții, bon de consum, chitanțe, facturi, registrul de casă, încasează chirii, vinde bilete, depune numerarul încasat la caseria Primăriei;
 8. Administrează echipamentele de sonorizare și lumini din dotarea Casei de Cultură;
 9. Pune afișe de la activitățile Casei de Cultură în locurile special amenajate;
 10. Participă la montajul și manipularea scenei de spectacole exterioare;
 11. Răspunde la telefon și dă informațiile cerute;
 12. Respectă programul de lucru stabilit de conducerea intituției în funcție de activități;
 13. Are obligația de a apăra cu loialitate prestigiul intituției sau intereselor legale ale acesteia;
 14. Va fi prezent la toate activitățile desfășurate în Casa de Cultură;
 15. Sâmbăta, duminica și sărbătorile legale în care sunt activități culturale, se lucrează, acestea vor fi compensate prin acordarea de zile libere plătite, în funcție de programul Casei de Cultură;
 16. Își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora;
 17. Participă la instructajul în domeniul securității și sănătății în muncă specifice locului de muncă și postului său;
 18. Îndeplinește alte sarcini stabilite prin legi, date de conducerea instituției în legătură cu atribuțiile de serviciu, în limita competențelor profesionale;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Marghita, Strada Republicii nr.1, județul Bihor, telefon: 0359 409977 int.15.

Data afișării anunțului: 21.03.2022