Anunț

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2021 privind  unele măsuri la nivelul administrației publice şi ale HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Marghita, județul Bihor organizează la sediul instituţiei din Str. Republicii nr.1, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de:

inspector S, grad debutant în cadrul compartimentului lucrări curente, reparații și servicii publice;

Condițiile necesare ocupării funcției contractuale sunt:

1.Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba româna, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

2.Condiţii specifice:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești – profil Inginerie civilă, specializarea Construcții civile, industriale și agricole, sau specializarea Căi ferate, drumuri și poduri, sau specializarea Inginerie civilă;

b) vechime în specialitatea studiilor:  nu este cazul;

 1. Calendarul de desfășurare a concursului:

Concursul se va organiza la sediul Municipiului Marghita, str. Republicii nr.1, conform următorului calendar:

– Dosarele de concurs ale candidaţilor se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Municipiului Marghita, până la data 08.11.2021, ora 14:00, inclusiv;

– Selecția dosarelor: 09.11-10.11.2021;

– Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 11.11.2021;

– Termen depunere contestație rezultat selecție dosare de concurs: 12.11.2021;

– Termen soluționare contestație rezultat selecție dosare de concurs: 15.11.2021;

Proba scrisă: 16 noiembrie 2021, ora 10:00;

-Afișare rezultate proba scrisă: 17.11.2021;

-Termen depunere contestație rezultate proba scrisă: 18.11.2021;

-Termen soluționare contestație rezultate proba scrisă: 19.11.2021;

-Interviu: 22 noiembrie 2021, ora 10:00;

-Afișare rezultate interviu: 23.11.2021;

-Termen depunere contestație rezultate interviu: 24.11.2021;

-Termen soluționare contestație rezultate interviu: 25.11.2021;

-Afișare rezultate finale concurs: 26.11.2021.

 

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecția dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă, pentru candidații admiși la selecția dosarelor;

c) interviu, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii admis sau respins, prin afișare la sediul instituției și pe pagina de internet al instituției: www.marghita.ro, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

Rezultatele finale se afișează la sediul instituției și pe pagina de internet al instituției: www.marghita.ro, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii admis sau respins.

4.Dosarul de concurs: Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a.cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;

b.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e.cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f.adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g.curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de  Ministerul Sănătății.

În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

5.Bibliografia de concurs/tematica:

1.Constituția României;

2.Titlul III al Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3.Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;

5.Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

6.Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

7.Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

8.Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modicările şi completările ulterioare;

9.HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

10.Legea nr. 98 din 19/05/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

11.Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

TEMATICĂ:

Nr. crt.

Temele abordate

Cadrul legislativ

1

Integral

Constituția României

2

Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice

Titlul III al Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3

Integral

Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

4

Integral

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;

5

Integral

Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

6

Integral

Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare;

7

Integral

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,  cu modificarile si completarile ulterioare;

8

Integral

 

Legea nr.10/1995 privind calitatea în constructii, cu modicarile si completarile ulterioare;

9

Integral

Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare ;

10

Obiect, scop și principii

Domeniu de aplicare

Procedurile de atribuire

Consultarea pieței

Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru

Lege nr. 98 din 19/05/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

Capitolul I (Secțiunea 1, Secțiunea 4), Capitolul III (Secțiunea 1), Capitolul V;

 

11

Autorizarea executării lucrărilor de construcții

Conținutul-Cadru al documentației tehnice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul I și Anexa Nr. 1;

 

Atribuțiile prevăzute în fişa postului de inspector S, grad debutant, compartimentul lucrări curente, reparații și servicii publice:

Pe linie de servicii publice

 1. Desfășoară activități de control și inspecție  cu privire la  gradul de îndeplinire  a  indicatorilor de performanță  și modul de respectare  a contractelor  de concesiune / delegare/dare în administrare a gestiunii de către operatorii care prestează servicii publice  pentru: 
 • asigurarea salubrizării generale și stradala pe teritoriul municipiului Marghita;
 • alimentarea cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, colectarea și evacuarea apelor pluviale;
 • amenajarea, intretinerea si exploatarea spatiilor verzi apartinand domeniul public al municipiului si care sunt in responsabilitatea Direcției Tehnice (parcuri, scuaruri, inclusiv aliniamente stradale, alte spații verzi de pe teritoriul municipiului Marghita, activitati de doborat si toaletat arbori pe domeniul public);
 • asigurarea iluminatului public in municipiul Marghita si satele apartinatoare Chet si Ghenetea;
 • gestionare a cainilor fara stapan ;
  1. Transmite raportari sau informaţii solicitate privind serviciile comunitare, institutiilor de reglementare si control a serviciilor publice (Mediu, ANRSC, AFM, Prefectura, Consiliul judetean, etc.);
  2. Intocmeşte studii de oportunitate, regulamente, caiete de sarcini pentru delegarea serviciilor publice de inters local;
  3. Desfasoara activitati de constatare si sanctionare contraventionala, impreuna cu politia locala, in cazul persoanelor fizice si  juridice,  pentru savârsirea unor fapte  contraventionale  pentru incalcarea prevederilor Regulamentului de salubrizare stradala a municipiului Marghita, Regulamentului privind intretinerea  spatiilor verzi din municipiul Marghita, Regulamentului  de organizare si funcționare a  Serviciului de iluminat public din  municipiul Marghita, Regulamentului de gestionare a câinilor fără stăpân, altor fapte contravenționale potrivit  atribuțiilor stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local  si/sau in calitate de împuterniciți ai Primarului Municipiului Marghita potrivit prevederilor legale;
  4. Urmareste si raspunde de asigurarea bunei functionari a iluminatului public calitativ si cantitativ;
  5. Efectueaza doua controale pe saptamana , pe zone, conform programului anual, constatand modul de rezolvare a defectiunilor semnalate anterior si deficientele existente la data controlului;
  6. Verifica starea tehnica a corpurilor de iluminat public si le consemneaza in fisa de monitorizare,
  7. Verifica in teren si semneaza situatiile de lucrari lunare pentru mentinere si intretinere iluminat public Intocmeste programe lunare pentru lucrarile necesar a fi executate cu privire la  intretinerea iluminatului public. Realizeaza  receptia lucrarilor executate prin verifica in teren a lucrarilor efectiv executate si semnara situatiile de lucrari lunare fara obiectiuni;
  8. Soluționează sesizările, reclamațiile primite in scris si telefonice de la cetateni sau persoane juridice privind iluminat public si actioneaza pentru remedierea operativa a cazurilor depistate la iluminatului public prin verificarea in teren, transmitand opereratorului care presteaza serviciul adresa pentru remedierea acestora; Intocmeste corespodenta necesara, continand sarcini concrete spre opereratorul care presteaza serviciul  de iluminat public pentru rezolvarea tuturor problemelor;
  9. Urmareste lucrarile de montare iluminat ornamental de sarbatori. Realizeaza receptia lucrarilor executate prin verifica in teren a lucrarilor efectiv executate si semnara situatiile de lucrari aferente fara obiectiuni;
  10. Asigura si participa la predarea amplasamentului catre constructor, impreuna cu detinatorii de retele, care au eliberat avize – apa canal, termoficare, telefonie, electrice, gaze naturale, pentru lucrarile de extinderea / modernizarea sistemului de iluminat public in municipiul Marghita impreuna cu consilierul de investitii;
  11. Urmareste activitatile/lucrarile specifice pentru dezinsectie, dezinfectie si deratizare, urmarind calitatea, cantitatea si respectarea programului, locatiilor de desfasurare, contractului de pestari servicii;
  12. Realizeaza receptia lucrarilor executate conform contractului de de dezinsectie, dezinfectie ,deratizare si tratamente fitosanitare , urmarind calitatea, cantitatea lucrarilor efectiv prestate;
  13. Transmite spre solutionare sesizarile primite de la cetateni privind prezenta cainilor fara stapan in raza municipiului Marghita .
  14. Intocmeste programe lunare pentru lucrarile de salubrizare a strazilor, cailor de acces, a scuarurilor, a trotuarelor si a spatiilor verzi aferente cailor publice cuprinse in Caietul de Sarcini  si Contractul incheiat cu operatorul serviciului,  care intra in  responsabilitatea Directiei Tehnice si realizeaza  receptia zilnica a lucrarilor mentionate mai sus impreuna cu inspctorul superior de la compartimentul administrarea patrimoniului.
  15. Urmareste respectarea prevederilor contractelor incheiate pentru perioada sezonului rece pentru deszapezirea municipiului Marghita, prin verificari zilnice;
  16. Colaborează cu SPAACS pentru colectarea şi transportul în condiţii bune a deşeurilor stradale precum şi pentru funcţionarea corespunzatoare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare;

Pe linie de lucrari curente si reparatii efectuate pe domeniul public si privat

 1. Verifica si coordoneaza, in calitate de reprezentat al administratiei publice locale, modul de realizare/indeplinire a obligatiilor contractuale de catre executanti /prestatori a unor lucrari  pe teritoriul municipiului Marghita , prin care se asigura extinderea, modernizarea, exploatarea, intretinerea, repararea drumurilor publice si care sunt in responsabilitatea Directiei Tehnice.
 2. Asigura si participa la predarea amplasamentului catre constructor, impreuna cu detinatorii de retele, care au eliberat avize – apa canal, termoficare, telefonie, electrice, gaze naturale, pentru lucrarile de extinderea, modernizarea, exploatarea, intretinerea, repararea drumurilor publice,  imprena cu consilierul de investitii;
 3. Intocmeste referate de necesitate si caiete de sarcini necesare pentru organizarea procedurilor de achizitie publica in vederea incheierii contractelor de achizitie publica, care au legatura cu produsele, serviciile, lucrarile din sfera de activitate.
 4. Participa in comisiile de evaluare a ofertelor pentru efectuarea achizitiilor publice pentru reparatii curente si capitale a obiectivelor din proprietatea Municipiului Marghita;
 5. Urmareste executia lucrarilor de reparatii curente si capitale pentru obiectivele ce se executa din bugetul local sau din alte fonduri publice.
 6. Urmareste respectarea sistemului de asigurare a calitatii lucrarilor de catre executant si participa la verificarea lucrarilor pe faze de executie si solicita, daca este cazul, sistarea executiei, demolarii sau refacerii lucrarilor executate necorespunzator;
 7. Initieaza decontarilor lucrarilor real efectuate, admitând la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
 8. Organizeaza si participa la receptiile la terminarea lucrarilor si la receptiile finale dupa expirarea perioadei de garantie, transmite procesele verbale  receptiilor Serviciului Buget-Contabilitate in vederea luarii in evidenta contabila;
 9. Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini,lucrari de sinteza , concepe si redacteaza note interne, participa la dezbaterile publice pe domeniile de atributie , redacteaza rapoarte de specialitate, note justificative, note de fundamentare, conform sarcinilor stabilite de sefii ierarhici, la termenele stabilite;
 10. Asigura verificarea sesizarilor repartizate, redacteaza si transmite raspunsurile la sesizarile petentilor, raspunde de  solutionare in termen legal a adreselor si petitiilor repartizate, conform legislatiei in  vigoare;
 11. Colaboreaza cu alte servicii de specialitate din institutie / alte autoritati , pentru a obtine sprijinul necesar in rezolvarea problemelor specifice domeniului sau de competenta sau care au conexiuni cu activitatea specifica acestora;
 12. Raspunde de legalitatea actelor si documentelor intocmite si emise care tin de specialitatea activitatii pe care o desfasoara;
 13. Respecta normele si atributiile de S.S.M. corespunzator functiei exercitate in conformitate cu prevederile art.13 lit. d) a Legii nr.319/2006;
 14. Respecta si aplica intocmai reglementarile interne privind arhivarea documentelor;
 15. Indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului municipiului in legatura cu atributiile de serviciu, in limita competentelor profesionale;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Marghita, Strada Republicii nr.1, județul Bihor, telefon: 0359 409977.