A N U N Ţ concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de șef birou

Data de susţinere a probei scrise: 25.05.2020, ora 1000

Interviul: 27.05.2020, ora 1000

Locaţia de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Marghita

Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 22.04.2020 – 11.05.2020 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Marghita – Compartimentul Resurse Umane, cam. 10, et. I.

Data afișării: 22.04.2020

Directia tehnica – Biroul administrarea domeniului public si privat si transport public local

Funcția publică de conducere: șef birou (vechime – minim 5 ani)

Condiţii de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465, alin.(1) din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu excepția evaluării psihologice prevăzute la alin.(1), lit. e);
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau economice;
 • studii universitare de master in domeniul administraţiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de conducere;

Bibliografie concurs:

 • Constituţia României
 • U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
 • PARTEA a III-a – Administrația Publică Locală
 • -TITLUL V – Autoritățile administrației publice locale;
 • -TITLUL VII – Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale;
 • PARTEA a V-a – Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale
 • PARTEA a VI-a – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
 • Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 – privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 • Legea nr. 33 /1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicata;
 • Legea nr. 185/2013, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată și modificată prin legea nr. 247/2015
 • Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare.

Atribuţiile postului sunt prevăzute în anexa ataşată prezentului anunţ

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului – modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspndere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, conform formularului atașat, după caz;
 • dosar plic

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondență: Marghita, C.Republicii nr.1, cam.10; tel. 0359/409977 int.15; fax 0359/409982; e/mail: resurse.umane@marghita.ro, site: marghita.ro

            Persoană de contact:

 1. Banyai Mark – inspector Resurse Umane