A N U N Ț

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1,  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat I,  în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat – compartiment gospodărire, întreținere domeniu public și privat;

 

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011:

 1. a) are cetățenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba româna, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sanatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; apt psihologic pentru funcţia de paznic;
 6. f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

Nivelul studiilor: studii generale;

Vechime: nu este necesară;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08.10.2019, ora 15,00 data-limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15.10.2019, ora 10,00 proba practică;
 • 17.10.2019, ora 10,00 interviu;

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Dosarul de concurs: Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. curriculum vitae (model european);
 3. copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon: 0359 409977.

             Primar,                                                                                                           Secretar general,

Pocsaly Zoltan-Ladislau                                                                                          jr. Demeter Cornelia

ANEXĂ

ROMÂNIA                                                                                                                               Aprobat,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MARGHITA                                                                             Primar,

Birou administrarea domeniului public şi privat și transport public local

Compartiment gospodărire-întreținere domeniu public și privat

FIŞA POSTULUI

Nr. ……………….

Numele şi prenumele ocupantului postului: …………………………………………………………………….

Identificarea şi definirea postului

1.Denumirea postului:  muncitor necalificat, conform COR: 961301;

 1. Nivelul postului: de execuţie

3.Scopul principal al postului: Titularul postului are rolul de a asigura buna desfăşurare/funcţionare a activităţilor organizate în cadrul Biroului administrarea domeniului public şi privat – Compartiment gospodărire-întreținere domeniu public și privat – Executarea unor lucrări de întreţinere şi curăţenie a domeniului public şi privat al UAT Marghita;

Cerinţe privind ocuparea postului:

 1. Pregătirea de bază: studii generale;
 2. Vechime în specialitatea studiilor: -;
 3. Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): –
 4. Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): –

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

Capacitatea de a lucra individual şi în echipă; Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare; Spirit de observaţie; Asumarea responsabilităţilor; Păstrarea confidenţialităţii; Corectitudine şi fidelitate; Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.

Cerinţe specifice: –

Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini  manageriale): –

Atribuţii:

 1. Desfăşoară activităţi de întreţinere și salubrizare spaţii pe domeniul public şi privat al municipiului Marghita;
 2. Execută lucrări de înterţinere și supraveghere a spaţiilor verzi, precum și informarea perioadică a conducătorului instituției privind starea acestora, precum și a mobilierului stradal;
 3. Execută toaletarea arborilor şi arbuştilor din perimetrul administrativ al municipiului;
 4. Efectuează vopsirea bordurilor;
 5. Măturarea trotuarelor, aleilor şi scuarurilor;
 6. Întreţinerea şi curăţarea mobilierului stradal;
 7. Va menține curățenia în cadrul clădirilor neutilizate; va tăia iarba și buruienile în timpul verii;
 8. Întreţine curăţenia în cadrul clădirilor din cadrul domeniul public şi privat al municipiului Marghita;
 9. informează ierarhicul superior, cu privire la necesarul de produse necesare efectuării activității zilnice, în vederea asigurării curățeniei în cadrul domeniul public şi privat al municipiului Marghita;
 10. să prevină orice distrugere a materialelor, echipamentelor, obiectelor aparţinătoare instituţiei;
 11. În situaţiile în care unele atribuţii sau răspunderi o depăşesc, sau orice problemă apare la locul de muncă, să informeze imediat şeful direct sau conducerea instituţiei;
 12. Să respecte programul de lucru stabilit de conducerea instituției;
 13. Să aibă un comportament civilizat şi de bun simţ în timpul orelor de lucru;
 14. Să prevină orice situaţie de incendiu şi electrocutare în timpul programului de lucru;

 1. Să respecte întocmai instructajele care se fac despre protecţia muncii şi paza contra incendiilor, pune în practică măsurile precizate în cadrul instructajelor de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă conform fişelor de instructaj;
 2. Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini care decurg din legislaţie sau stabilite prin dispoziţie a superiorilor ierarhici, în limita competenței, în legătură cu atribuţiile de serviciu, specifice postului ocupat;

Atribuţii privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă:

 1. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
 2. utilizează corect echipamentul, aparatura, uneltele;
 3. comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi, orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 4. aduce la cunoştinţă angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 5. cooperează cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 6. cooperează cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 7. îşi însuşeşte, pune în practică măsurile precizate în cadrul instructajelor de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă conform fişelor de instructaj şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în  muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 8. În conformitate cu prevederile art.13 lit.d) a Legii nr.319/2006 salariatul va respecta normele şi atribuţiile de S.S.M. corespunzător funcţiei exercitate; participă la instructajul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă specifice locului de muncă şi postului său;
 9. îşi însuşeşte şi respectă prevederile regulamentului intern;
 10. Îndeplineşte alte sarcini stabilite prin legi, date de conducerea instituţiei, în legătura cu atribuţiile de serviciu, în limita competenţelor profesionale.

Limite de competenţă:

Tipuri de relaţii ale postului:

Intern: a.relaţii ierarhice: subordonat față de Primar, Viceprimar, şef birou;

            b.relaţii de colaborare: salariaţii din cadrul compartimentului;

Întocmit de:

            Numele şi prenumele: …………………………………….

            Funcţia: ……………………………

            Semnătura ………………

            Data întocmirii ………………………..

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:

            Numele şi prenumele: …………………………

            Semnătura ……………………………

            Data:………………………..

Contrasemnează:

 1. Numele şi prenumele: ………………………..
 2. Funcţia: ………………………………….
 3. Semnătura ………………………………..
 4. Data: ……………………………….