A N U N Ţ

În temeiul prevederilor art.618 alin.(23), art.477, art.480 și art.481 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Marghita cu sediul în Marghita, strada Republicii nr.1, județul Bihor organizează examen de promovare în clasă  a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita, care au dobândit, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul instituţiei, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Funcțiile publice pentru care se organizează concursul/ examenul și compartimentul din care face parte sunt:

 1. polițist local, clasa III, grad profesional superior, Biroul Poliția Locală Marghita;

Condiții de participare la examenul de promovare în clasă sunt cele prevăzute de art. 481 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 1. a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
 2. b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Examenul se desfășoară la sediul Municipiului Marghita, str. Calea Republicii nr.1 și constă în 3 probe succesive:

 • Selecția dosarelor de înscriere, cu maxim 5 zile înainte de data probei scrise;
 • Proba scrisă în data de 7 octombrie 2021, ora 10.00;
 • Proba interviu – în aceeași zi, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, data și ora susținerii interviului vor fi afișate odată cu rezultatele probei scrise.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii admis sau respins, prin afișare la sediul instituției și pe pagina de internet al instituției: www.marghita.ro. Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte. Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte. Rezultatele finale se afișează la sediul instituției și pe pagina de internet al instituției: www.marghita.ro, în termen de 3 zile de la susținerea interviului, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii admis sau respins.

Dosarul de înscriere la examen se depune în termen de 10 zile de la publicarea anunțului la sediul și pe pagina de internet al Municipiului Marghita și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) diplomă de studii de nivel superior, într-o specialitate în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul instituției;
 4. d) adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia stabilită pe baza propunerilor compartimentelor, în care își desfășoară activitatea funcționarii publici care participă la examenul de promovare în clasă:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.155/2010 Legea poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările și completările ulterioare;
 7. G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Data afișării anunțului: 22 septembrie 2021.