A N U N Ț

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, și în conformitate cu prevederile art. 618 alin. 2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Marghita, jud. Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice vacante de execuție de inspector debutant, respectiv, consilier achiziții publice superior, din cadrul Direcției tehnice, compartimentele urbanism, protecția mediului, cadastru funciar, respectiv, compartimentul achiziții publice, după următorul calendar:

Data de susţinere a probei scrise: 19.11.2020, ora 10

Interviul:  24.11.2020, ora 10

Locaţia de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Marghita

Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 19.10.2020-9.11.2020 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Marghita.

Data afișării: 19.10.2020

Condiţii de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465, alin.(1) din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu excepția evaluării psihologice prevăzute la alin.(1), lit. e);
 • inspector debutant: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești – inginerie civilă, specializarea construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări;

2) consilier achiziții publice superior: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice – specializarea: contabilitate – contabilitate și informatică de gestiune; finanțe – finanțe bănci; management; marketing

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor publice:

 • consilier achiziții publice – minimum 7 ani.

Pentru ambele funcții publice scoase la concurs, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi , respectiv 40 ore/săptămană.

Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului, urmează în anexa I, respectiv II la prezentul anunț.

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 546/2020 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 546/2020;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspndere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legea specifică;

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondență: Marghita, C.Republicii nr.1; tel. 0359/409977- int.15; fax 0359/409982; e/mail: resurse.umane@marghita.ro, site: marghita.ro

Persoană de contact:

 1. Banyai Mark – inspector Resurse Umane

anexa I  anexa II anexa III bibliografie