În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita (str. C.Republicii nr.1)  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție.

 1. Denumirea posturilor vacante: îngrijitor (femeie de serviciu), respectiv, muncitor calificat –mașinist (2 posturi) în cadrul Municipiului Marghita;
 2. Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011:
 3. a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 4. b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 5. c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 6. d) are capacitate deplina de exercitiu;
 7. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 8. f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 9. g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 10. Condiţii specifice:

– pentru postul de îngrijitor

–          studii medii absolvite sau școală profesională;

–          vechime minimum 1 an;

-pentru posturile de muncitor calificat

–          studii medii de speciatitate/profesionale/calificare în domeniu;

–          vechime minimum 3 ani

 1. Probele stabilite pentru concurs:

– dosarele de concurs ale candidaţilor se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Primăriei municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1 (până la data 09.10.2020, ora 15, inclusiv). În termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării temenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs în baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei municipiului Marghita, astfel: 

 1. a) pentru postul de îngrijitor

 – proba scrisă în data de 19.10.2020, ora 10, pentru candidații admiși la selecția dosarelor;

 – interviu în data de 21.10.2020, ora 10, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă;

 

 

b)pentru posturile de muncitor calificat (mașinist)

 – proba scrisă în data de 20.10.2020, ora 10, pentru candidații admiși la selecția dosarelor;

 – interviu în data de 22.10.2020, ora 10, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă;

 

 1. Dosarele de concurs: În vederea participării la concurs, candidaţii se vor prezenta la sediul Primăriei municipiului Marghita cu dosarul de concurs cuprinzând următoarele acte:

–          cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

–          copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

–          copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

–          copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care această să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

–          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–          cazier judiciar;

–          curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon: 0359 409977.

 

 1. Bibliografia de concurs:
 2. a) pentru postul de îngrijitor

Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Titlul II – Capitolul II: Executarea contractului individual de muncă;

Titlul V- Capitolul I: Sănătatea și securitatea în muncă – Reguli generale;

Titlul XI – Capitolul II: Răspunderea disciplinară;

 1. b) pentru posturile de muncitor calificat

Legea nr. 307/2006-privind apărarea împotriva incendiilor;

Legea nr. 319/2006- a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Bibliografie comună

 1. OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ

PARTEA a VI-a

 Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice.

Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice:

– CAPITOLUL III

  Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia.