Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Marghita din 30.07.2019

Încheiat azi 30 iulie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Marghita, care are loc în sala de conferinţe a Primăriei municipiului Marghita.

            Sunt prezenţi domnii consilieri : 1. Almasi Ştefan Mihai, 2.Arkosi Anton, 3. Borsi Ernest, 4. Ciarnău Claudiu,  5.Ciora Florian, 6. Dragomir Iuliu Cristian, 7. Horváth Sándor,   8. Mărieș Mihaela, 9. Nagy Gabriella, 10. Oros Ramona Alice, 11. Papai Iosif,  12. Şandor Emil. Absentează motivat : 1.Lazăr Ioan,  2. Pop Raul Cristian, 3.Pop Viorel, 4.Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil, 5. Szabo Peter Istvan.

            Din partea autorității locale executive a municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan și secretarului municipiului doamna Demeter Cornelia. De asemenea participă la lucrările ședinței, doamna Ciupe Elena – șef Serviciu administrație publică locală și doamna Bereteu Viorica, șef Serviciu buget-contabilitate.

            La lucrările ședinței este prezent delegatul sătesc al localității Ghenetea – Naghi Gavril.

            Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 25 iulie 2019, a Dispoziţiei Primarului    nr. 336 din 25 iulie 2019. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens. Consilierii au fost convocaţi în data 25 iulie 2019, prin înmânarea invitaţiei la şedinţă, cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării acesteia, precum şi ordinea de zi. De asemenea, invitațiile, dispoziția de convocare și materialele de şedinţă cuprinse în ordinea de zi, au fost postate pe mail-ul fiecărui consilier, în data de 25 iulie 2019.

Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17 consilieri sunt prezenți 12 consilieri ședința fiind statutară.

Președintele de ședință conform Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliuli local Marghita este ales pentru perioada iulie – septembrie 2019, domnul cosilier Papai Iosif. Este astfel adoptată Hotărârea nr. 82 din 30 iulie 2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie – septembrie 2019.

Președintele de ședință supune spre aprobare procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței extraordinare din 19 iunie 2019 și a ședinței ordinare din 26 iunie 2019. Procesele verbale sunt aprobate cu unanimitate de voturi sub forma întocmită.

Președintele de ședință Papai Iosif  supune spre aprobare  următoarea,

 

Ordine de zi:

 

1.             Proiect de hotărâre nr. 1/12.07.2019  privind activitatea  asistenţilor  personali  desfăşurată  în  semestrul I al anului 2019, respectiv 01 ianuarie -30 iunie 2019

             Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

             Raport de avizare: Comisia socială, cultură, sport

 1. Proiect de hotărâre 2/19.07.2019 privind aprobarea proiectelor sportive ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2019

            Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

            Raport de avizare: Comisia socială, cultură, sport

 1. Proiect de hotărâre nr. 3/19.07.2019privind modificarea  HCL nr.47 din 15.04.2019 privind aprobarea proiectului ”Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență – faza Full Aplication” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020.

            Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia socială, cultură, sport și Comisia buget finante

 1. Proiect de hotarare nr. 4/19.07.2019 privind revocarea HCL nr.73 din 19.06.2019 pentru aprobarea proiectului ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL MARGHITA, JUDEȚUL BIHOR”, completarea și modificarea HCL nr. 98 din 10.08.2018 privind aprobarea Documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusive  anexa privind descrierea sumara a investiției propusa a fi realizata pentru proiectul ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL MARGHITA, JUDEȚUL BIHOR”

            Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare:Comisia de administrare a domeniului public si privat si buget finante

 1. Proiectul de hotărâre nr. 5/19.07.2019 pentru aprobarea parteneriatului cu Asociatia Cultural Educativă   ”Octavian Goga ” pentru realizarea proiectului ”Together in Europe” , in scopul dezvoltării unei cetățenii active europene active în rândul elevilor prin promovarea diversității si a  dialogului intercultural.

            Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare:Comisia de administrare a domeniului public si privat si buget finante

 1. Proiect de hotarâre nr. 6 din 19.07.2019 pentru aprobarea contractului de asistență juridică cu cabinetul individual de avocat Purdea Ioan Lucian in vederea reprezentarii  municipiului Marghita

            Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

            Raport de avizare: Comisia juridica

 1. Proiect de hotărâre nr.7 din 19.07.2019 privind reglementarea din punct de vedere juridic a unor terenuri

            Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

            Raport de avizare. Comisia de adminstrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre nr. 8 din 19.07.2019 pentru stabilirea prețului de vânzare a terenului proprietate privată a Municipiului Marghita   în  suprafață de 596 mp/1.681 mp (reprezentând cota parte teren aferent construcției ),cu  topo.485    înscris in CF  104723 Marghita , situat pe str. I.L.Caragiale  nr. 33,către proprietarul construcțiilor, d-na Feher Aurora

            Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

            Raport de avizare. Comisia de adminstrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarare 9 /19.07.2019 pentru aprobarea parteneriatului municipiului Marghita prin Consiliul Local al municipiului Marghita cu Asociatia Tinerilor Maghiari din Provincie   in vederea organizarii Festivalului FredoomFest

            Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

            Raport de avizare Comisia de buget finante și Comisia socială, cultură , tineret

 1. Proiect de hotărâre nr. 10/19.07.2019 privind  aprobarea Organigramei şi  a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi pentru celelalte unităţi subordonate  A.T. Marghita

            Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

            Raport de avizare. Comisia juridica

 1. Proiect de hotarare nr. 11/19.07.2019 privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici si de cofinantare, rezultati in urma aplicarii prevederilor art.71 alin. 1 si 2 din OUG nr.114/2018 pentru obiectivul de investitii  Construire si amenajare sala de mese Gradinita pentru copii – str. J.Calvin “cuprins la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020

            Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget   finante  și Comisa de urbanism

12.           Proiect de hotărâre nr.12 din 22.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2019

            Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

            Raport de avizare: Comisia de buget finante

 1. Proiect de hotararenr. 13 din 22.07.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de cofinantare, dupa semnarea contractului de executie pentru obiectivul de investitii  REABILITARE POD PESTE BARCAU, str. I.L.CARAGIALE” cuprins la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020

            Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

            Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

                                          Comisa de urbansim

14.         Raport  privind modul de soluţionare a petiţiilor depuse la Primaria Municipiului  Marghita pe semestrul I al anului   2019

 

 1. Informarea Consiliului Local al municipiului Marghita privind perioada de efectuare a concediului de odihna a primarului municipiului Marghita, domnul Pocsaly Zoltan Ladislau

 1. Probleme curente.

Ordinea de zi este adoptată cu  12 voturi ”pentru” , fiind astfel adoptată Hotărârea nr. 83 din 30 iulie 2019 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 30 iulie 2019 și a proceselor verbale încheiate cu ocazia ședințelor anterioare.

           

            Punctul unu. Proiectul de hotărâre nr.1/19.07.2019  privind activitatea  asistenţilor  personali  desfăşurată  în  semestrul I al anului 2019, respectiv 01 ianuarie -30 iunie 2019 , inițiat de domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau,  a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.

Avizul de aprobare este prezentat de doamna consilier Nagy Gabriella din partea Comisiei sociale, învățământ, sănătate, culte și protecție  socială.

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma inițiată.

Cu votul ”pentru” a 12 consilieri, din 12 prezenți, este adoptată Hotărârea nr.84  din 30 iulie 2019  privind activitatea  asistenţilor  personali  desfăşurată  în  semestrul I al anului 2019, respectiv 01 ianuarie – 30 iunie 2019.

            Punctul doi. Proiectul de hotărâre  nr. 2/19.07.2019 privind aprobarea proiectelor sportive ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2019, inițiat de domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau,  a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.

Avizul de aprobare este prezentat de doamna consilier Nagy Gabriella din partea Comisiei sociale, învățământ, sănătate, sport, culte și protecție  socială.

Sosește în sală domnul consilier Pop Raul Cristian.

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma inițiată.

Cu votul ”pentru” a 13 consilieri, din 13 prezenți, este adoptată Hotărârea nr.85  din 30 iulie 2019  privind aprobarea proiectelor sportive ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2019.

            Punctul trei. Proiectul de hotărâre nr. 3/19.07.2019    privind modificarea  HCL nr.47 din 15.04.2019 privind aprobarea proiectului ”Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență – faza Full Aplication” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau și a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.

Avizul de aprobare este prezentat de doamna consilier Nagy Gabriella din partea Comisiei sociale, învățământ, sănătate, sport, culte și protecție  socială și Arkosi Anton din partea Comisiei de buget-finanțe.

Sosește în sală domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel.

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma inițiată.

Cu votul ”pentru” a 14 consilieri, din 14 prezenți, este adoptată Hotărârea nr.86  din 30 iulie 2019  privind modificarea  HCL nr.47 din 15.04.2019 privind aprobarea proiectului ”Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență – faza Full Aplication” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020.

    Punctul patru. Proiectul  de hotarare nr. 4/19.07.2019 privind revocarea HCL nr.73 din 19.06.2019 pentru aprobarea proiectului ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL MARGHITA, JUDEȚUL BIHOR”, completarea și modificarea HCL nr. 98 din 10.08.2018 privind aprobarea Documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusive  anexa privind descrierea sumara a investiției propusa a fi realizata pentru proiectul ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL MARGHITA, JUDEȚUL BIHOR” inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau și a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.

Avizul de aprobare este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din partea Comisiei de buget-finanțe și administrare a domeniului public și privat.

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma inițiată.

            Cu votul ”pentru” a 14 consilieri, din 14 prezenți, este adoptată Hotărârea nr.87  din 30 iulie 2019 privind revocarea HCL nr.73 din 19.06.2019 pentru aprobarea proiectului ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL MARGHITA, JUDEȚUL BIHOR”, completarea și modificarea HCL nr. 98 din 10.08.2018 privind aprobarea Documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusive  anexa privind descrierea sumara a investiției propusa a fi realizata pentru proiectul ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL MARGHITA, JUDEȚUL BIHOR”

            Punctul cinci. Proiectul de hotărâre nr. 5/19.07.2019 pentru aprobarea parteneriatului  cu Asociatia Cultural Educativă   ”Octavian Goga ” pentru realizarea proiectului ”Together in Europe” , in scopul dezvoltării unei cetățenii active europene active în rândul elevilor prin promovarea diversității si a  dialogului intercultural, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau și a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.

Avizul de aprobare este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din partea Comisiei de buget-finanțe și administrare a domeniului public și privat.

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma inițiată.

Cu votul ”pentru” a 14 consilieri, din 14 prezenți, este adoptată Hotărârea nr.88  din 30 iulie 2019   pentru aprobarea parteneriatului  cu Asociatia Cultural Educativă   ”Octavian Goga ” pentru realizarea proiectului ”Together in Europe” , in scopul dezvoltării unei cetățenii active europene active în rândul elevilor prin promovarea diversității si a  dialogului intercultural.

            Punctul șase. Proiectul de hotarâre nr. 6 din 19.07.2019 pentru aprobarea contractului de asistență juridică cu cabinetul individual de avocat Purdea Ioan Lucian in  vederea reprezentarii  municipiului Marghita, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau și a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.

Avizul de aprobare este prezentat de domnul consilier Pop Raul Cristian din partea Comisiei de juridice.

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma inițiată.

Cu votul ”pentru” a 14 consilieri, din 14 prezenți, este adoptată Hotărârea nr.89  din 30 iulie 2019  pentru aprobarea contractului de asistență juridică cu cabinetul individual de avocat Purdea Ioan Lucian in  vederea reprezentarii  municipiului Marghita.

            Punctul șapte. Proiectul de hotărâre nr.7 din 19.07.2019 privind reglementarea din punct de vedere juridic a unor terenuri, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau și a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.

Avizul de aprobare este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din partea Comisiei de buget-finanțe și administrare a domeniului public și privat.

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma inițiată.

Cu votul ”pentru” a 14 consilieri, din 14 prezenți, este adoptată Hotărârea nr.90 din 30 iulie 2019  privind reglementarea din punct de vedere juridic a unor terenuri.

            Punctul opt. Proiectul de hotărâre nr. 8   din 19.07.2019 pentru stabilirea prețului de vânzare a terenului proprietate privată a Municipiului Marghita   în  suprafață de 596 mp/1.681 mp (reprezentând cota parte teren aferent construcției ),cu  nr. topo.485    înscris in CF  104723 Marghita , situat pe str. I.L.Caragiale  nr. 33,către proprietarul construcțiilor, d-na Feher Aurora, inițiat de domnul primar Pocaly Zoltan Ladislau și a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.

Avizul de aprobare este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din partea Comisiei de buget-finanțe și administrare a domeniului public și privat. Dănsul arată că în cadrul comisiedi de negociere a fost stability prețul de 90 de euro + TVA/mp.

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma inițiată.

Cu votul ”pentru” a 14 consilieri, din 14 prezenți, este adoptată Hotărârea nr.91 din 30 iulie 2019 pentru stabilirea prețului de vânzare a terenului proprietate privată a Municipiului Marghita   în  suprafață de 596 mp/1.681 mp (reprezentând cota parte teren aferent construcției ),cu  nr. topo.485    înscris in CF  104723 Marghita , situat pe str. I.L.Caragiale  nr. 33,către proprietarul construcțiilor, d-na Feher Aurora.

            Punctul nouă. Proiectul de hotarare   nr. 9 /19.07.2019 pentru aprobarea parteneriatului municipiului Marghita prin Consiliul Local al municipiului Marghita cu Asociatia Tinerilor Maghiari din Provincie   in vederea organizarii Festivalului FredoomFest inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau și a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.

Avizul de aprobare este prezentat de doamna consilier Nagy Gabriella din partea Comisiei sociale, învățământ, sănătate, sport, culte și protecție  socială și Arkosi Anton din partea Comisiei de buget-finanțe.

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma inițiată.

Cu votul ”pentru” a 14 consilieri, din 14 prezenți, este adoptată Hotărârea nr.92  din 30 iulie 2019 pentru aprobarea parteneriatului municipiului Marghita prin Consiliul Local al municipiului Marghita cu Asociatia Tinerilor Maghiari din Provincie   in vederea organizarii Festivalului FredoomFest.

            Punctul zece. Proiectul de hotărâre nr. 10/19.07.2019 privind  aprobarea Organigramei şi  a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi pentru celelalte unităţi subordonate  U.A.T. Marghita inițiat, de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau și a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.

Avizul de aprobare este prezentat de domnul consilier Pop Raul Cristian din partea Comisiei de juridice.

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma inițiată.

Cu votul ”pentru” a 14 consilieri, din 14 prezenți, este adoptată Hotărârea nr.93  din 30 iulie 2019 privind aprobarea Organigramei şi  a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi pentru celelalte unităţi subordonate  U.A.T. Marghita.

            Punctul unsprezece. Proiectul de hotarare nr. 11/19.07.2019 privind  actualizarea  indicatorilor tehnico-economici si de cofinantare, rezultati in urma aplicarii prevederilor art.71 alin. 1 si 2 din OUG nr.114/2018 pentru obiectivul de investitii  Construire si amenajare sala de mese Gradinita pentru copii – str. J.Calvin “cuprins la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau și a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.

Avizul de aprobare este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din partea Comisiei de buget-finanțe și administrare a domeniului public și privat și domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel, din partea comisiei urbanism.

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma inițiată.

Cu votul ”pentru” a 14 consilieri, din 14 prezenți, este adoptată Hotărârea nr.94 din 30 iulie 2019  actualizarea  indicatorilor tehnico-economici si de cofinantare, rezultati in urma aplicarii prevederilor art.71 alin. 1 si 2 din OUG nr.114/2018 pentru obiectivul de investitii  Construire si amenajare sala de mese Gradinita pentru copii – str. J.Calvin “cuprins la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020.

            Punctul doisprezece. Proiectul de hotărâre nr.12 din 22.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2019. inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau și a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.

Avizul de aprobare este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din partea Comisiei de buget-finanțe și administrare a domeniului public și privat .

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma inițiată.

            Cu votul ”pentru” a 14 consilieri, din 14 prezenți, este adoptată Hotărârea nr.95 din 30 iulie 2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2019.

 

            Punctul teisprezece. Proiectul de hotarare nr. 13 din 22.07.2019 privind actualizarea  indicatorilor tehnico economici si de cofinantare, dupa semnarea contractului de executie pentru obiectivul de investitii  REABILITARE POD PESTE BARCAU, str. I.L.CARAGIALE” cuprins la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau și a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.

Avizul de aprobare este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din partea Comisiei de buget-finanțe și administrare a domeniului public și privat și domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel, din partea comisiei urbanism.

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma inițiată.

Cu votul ”pentru” a 14 consilieri, din 14 prezenți, este adoptată Hotărârea nr.96 din 30 iulie 2019 privind actualizarea  indicatorilor tehnico economici si de cofinantare, dupa semnarea contractului de executie pentru obiectivul de investitii  REABILITARE POD PESTE BARCAU, str. I.L.CARAGIALE” cuprins la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020.

            Punctul paisprezece. Raportul  privind modul de soluţionare a petiţiilor depuse la Primaria Municipiului  Marghita pe semestrul I al anului   2019, a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.

            Consiliul local Marghita a luat la cunoștință raportul prezentat.

 

Punctul cinsprezece. Informarea Consiliului Local al  municipiului Marghita privind perioada de efectuare a concediului de odihna a primarului municipiului Marghita, domnul Pocsaly Zoltan Ladislau. Consiliul local a luat la cunoștință informarea.

Probleme curente.

Domnul consilier Arkosi Anton prezintă cererile dsicutate în cadrul comsiei de Buget finanțe și administrare a domeniului public și privat.

 

 

Solicitare Inspectoratului Școlar Județean Bihor,  nr.871/17.07.2019 înregistrată cu nr. 5002/17.07.2019, prin care se propune preluarea Clubul Copiilor și Elevilor Marghita în patrimoniu UAT Marghita. Consiiul local a hotărât nepreluarea acestui obiectiv din lipsa fondurilor pentru întreținere și funcționare.

            Cererea  domnului SCURT GHEORGHE, vicepreședinte al partidului PRO ROMÂNIA , Filiala Marghita, înregistrată  cu nr. 1/3064/10.07.2019,  prin care solicită un spațiu disponibil, pentru sediu de partid. Consiliul local a analizat în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita din data de 30.07.2019, și a hotărât să fie  identificat un spațiu disponibil, proprietate a Municipiului Marghita, în vederea soluționării cererii.

            Cererea domnului  BURLACU VASILE  din Marghita, Aleea Tineretului nr.6, X4, ap.22,  înregistrată cu nr. 1/3021/05.07.2019, prin care solicită conecionare unui loc de garaj. Consiliului Local al Municipiului Marghita a stabilit  că  nu este oportună ocuparea cu garaje a domeniului public și privat  al Municipiului Marghita, deoarece Municipiul Marghita are în implementare o Strategie de dezvoltare a localității  și  nu este de acord cu concesionarea sau închirierea terenului solicitat în vederea edificării unui garaj.

Nu sunt purtate alte discuţii, domnul  preşedinte Papai Iosif  mulţumeşte tuturor celor prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.