RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2018

Municipiul Marghita

INDICATORI cod RASPUNS
A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2018 A1 20
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public A2 7
    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
  1. pe site-ul propriu
A2_1 5
  1. prin afisare la sediul propriu
A2_2          2
      c.   prin mass-media A2_3         –
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative A3  
Din care, solicitate de:
     a. persoane fizice A3_1 0
     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal constituite A3_2 0
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ A4   0
5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite A5 0
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate A6   1
7. Numărul total al recomandarilor primite A7   0
8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative A8   0
9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite A9   0
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2018 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003,) A10   1
B. Procesul de luare a deciziilor
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice) B1 7
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
               a. afişare la sediul propriu B2_1 5
               b. publicare pe site-ul propriu B2_2 2
               c. mass-media B2_3
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii) B3 30
4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media B4 0

 

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice B5 0
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate B6 0

 

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:
               a. informaţii exceptate B7_1 0
               b. vot secret B7_2 0
               c.alte motive (care ?)

 

 

 

B7_3 0
8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice B8 6
9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice B9 0
C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice:
               a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1 0
               b. rezolvate favorabil instituţiei C1_2 0
               c. în curs de soluţionare C1_3 0

Textul Legii nr. 52/2003 se găseşte pe site-ul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale:  www.publicinfo.ro

Glosar de termeni:

  • Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală
  • Asociaţie legal constituită = orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică
  • Minuta = documentul scris (procesul verbal) în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o sedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor
  • Proiect de act normativ = textul actului normativ înainte de adoptare
  • Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative
  • Şedinţă publică = şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată