BULETIN INFORMATIV-2016 conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice

 

– Constituţia României, republicată;

– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

– Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 21/1991 – legea cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 82 / 1991, O.D.G. nr. 102/2007 – Legea contabilităţii, republicată;

-Legea nr. 85/1992 – Legea vânzării locuinţelor construite din fondurile statului;

-Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

– Legea nr. 112/1995 – Legea privind regimul juridic al unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 114/1996 – Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare;

O.U.G. 105/2003 /1997 , modificată şi completată de Legea 236/2008 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală;

O.G.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului,

-Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea A.N.L., cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;

-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 487/2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice.

-Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului, precum şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată;

-Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

– Legea nr. 514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, actualizată, modificată şi completată;

– Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali , modificată şi completată

– Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

– Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri , prevenirea şi sancţionarea corupţiei , modificată şi completată

– Legea nr.35 privind aprobarea Regulamentului– cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale

-Legea 673/2002 privind aprobarea O.G.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale

-H.G nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină

-Legea nr. 341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

– Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată;

-Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

-Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei;

– Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

– Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

-H.G. nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor;

– H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor;

– H.G. nr. 20/1996 privind aplicarea Legii nr. 112/1995 republicată;

– Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

– H.G. nr. 495/1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;

-H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri de alimentaţie publică a unităţilor neincluse în structurile de primire turistice;

– H.G. nr. 1275/2000 –privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr. 2295/2004 pentru aplicarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare;

-H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitără a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

– H.G. nr. 1425/2006 – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă;

– H.G. nr. 250/2007 – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioareprivind;

-H.G. nr. 310/2007 privind recalcularea chiriei lunare pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă;

-H.G. nr. 889/2008 – privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea A.N.L.;

– O.G. nr. 20/1994 – privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată;

– O.G. nr. 119/1999 – privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.G.nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice cu modificările şi completările ulterioare

– O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 40/1999 – privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industrial reciclabile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 8/2004 – privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere;

-O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.U.G nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare ;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

– Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;

– Ordinul nr. 1430/2005 al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Instrucţiuni de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei;

-Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor şi reformei administrative pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport local;

– Ordinul nr. 447/2007 al Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform art. 172 din O.G. nr. 92/2003, republicată;

– Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 168/2007;

– Ordinul nr. 207/2007 al A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

– Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal;

– Legea 16/1996 privind Arhivele Naţionale

-Hotărâri ale Consiliului local al municipiului Marghita şi dispoziţii ale Primarului municipiului Marghita.

 

 1. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe a autorităţii sau instituţiei publice

 

Organigrama instituţiei cuprinde următoarele servicii, birouri şi compartimente :

 1. Secretar municipiu

2.Cabinetul primarului

3.Compartiment consiliere, comunicare, rel. Interne, externe, rel. Cu consilierii

 1. Serviciul administraţie publică, autoritate tutelară, asistenţă socială

4.1 Compartiment autoritate tutelară

4.2 Compartiment asistenţă socială

4.3 Compartiment registru – agricol

4.4. Compartiment relaţii publice, mass-media

4.5 Compartiment expert romi

 1. Biroul buget-contabilitate, salarizare

5.1 Compartiment it ( informatică)

 1. Compartiment RECL
 2. Direcția tehnică:

7.1.Biroul urbanism, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, protecţia mediului, cadastru funciar, achiziţii publice

7.2. Compartiment protecţia mediului

7.3. Compartiment cadastru

7.4. Compartiment achiziţii

 1. Biroul impozite şi taxe locale; urmărire încasări
 2. Compartiment audit intern
 3. Compartiment juridic
 4. Compartiment gestiune resurse umane
 5. Compartiment control comercial
 6. Compartiment situaţii de urgenţă – protecţie civilă, PSI
 7. Compartiment afaceri europene,

15.Biroul administrativ gospodărire, deservire

 1. Biroul administrare domeniul public, salubritate, zonă verde, spaţiu locativ

16.1 Compartiment spaţiu locativ-concesiuni şi închirieri

16.2 Compartiment pieţe şi târguri

16.3 Compartiment baza sport

16.4 Compartiment gospodărire-întreţinere domeniu public şi privat

16.5 Compartiment parcuri, zone verzi şi de agrement

16.6 Compartiment îngrijitori tauri comunali

 1. Compartiment juridic în cadrul aparatului de lucru al Consiliului local
 2. Serviciului public comunitar local de evienţă a persoanelor Marghita

19.Serviciul Poliția Locală

 1. Creşa de copii
 2. Biblioteca „Ioan Munteanu” Marghita
 3. Casa De Cultura Marghita

 

Atribuţiile compartimentelor aparatului de specialitate al primăriei municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate ( extras din Regulamentul de organizare şi funcţionare)

 

Art.8 Secretarul unităţii administrativ –teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

1) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar , precum şi între aceştia şi prefect,

2) participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local;

3) coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic, S.P.C.L.E.P., Serviciul de administraţie publică locală, autoritate tutelară, asistenţă socială, registrul agricol, relaţii cu publicul, urmăreşte şi verifică modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin acestora

4) avizează legalitatea contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale, adoptate de Consiliul local ;

 1. d) avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului;

5) urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal şi coordonează corespondenţa;

6)Corespondenţa venită în primărie din partea unor instituţii de stat, persoane fizice sau juridice, va parcurge în mod obligatoriu traseul: Registratura – Secretar U.A.T.( unitate administrativ – teritorială) – Primarul municipiului – Compartimentul în cauză.

7) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul –verbal al şedinţelor consiliului local, şi redactează hotărârile consiliului local

8) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi a comisiilor de specialitate a le acestuia;

9) asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen legal

10) asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor

cu caracter normativ;

11) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;

12) confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în condiţiile legii;

13 ) exercită funcţia de ofiţer de stare civilă;

14) întocmeşte fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi face propuneri privind acordarea de premii sau alte stimulente personalului din compartimentele ce le coordonează;

15) este secretarul comisiei municipale de aplicare a legilor fondului funciar şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legea nr. 18/1991, republicată, privind fondul funciar;

16) asigură informarea permanentă a primarului în legătură cu problemele specifice;

17) aduce la cunoştinţă publică rapoartele de activitate ale consilierilor şi viceprimarului;

18), este responsabil cu privire la înscrierea corectă a datelor şi ţinere la zi a registrului agricol;

19) sprijină primarul în organizarea alegerilor locale si generale, potrivit legii;

20) întocmeşte rapoarte, informări, referate de specialitate şi le prezintă primarului sau consiliului local, după caz;

21) ţine evidenţa declaraţiilor de interese şi de avere ale aleşilor locali şi face propuneri prefectului privind constatarea încetării

mandatului acestora în situaţii de incompatibilitate.

22) eliberează titlurile de proprietate asupra terenului

23) ţine evidenţa şi înregistrează contractele de arendă

24) înregistrează şi ţine evidenţa cetăţenilor de onoare

25)este secretarul comisiei municipale de aplicare a Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

26) oferă informaţii cu privire la documentaţiile pe legile proprietăţii pe perioada lipsei din instituţie a preşedintelui comisiei locale.

27) înregistrează şi ţine evidenţa asociaţiilor de proprietari, coordonează înfiinţarea asociaţiilor noi de proprietari

28) este desemnat în comisia de autorizare a adunărilor publice, primeşte cererile şi se îngrijeşte de emiterea autorizaţiei de desfăşurare a adunărilor publice in baza legi 31/2004

Art.9 Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local ori de primar

 

Art.10 Compartiment cabinetul primarului – Se subordonează direct primarului şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • asigură consilierea primarului pe anumite probleme specifice unor domenii de activitate ale administraţiei publice locale;
 • reprezintă instituţia primarului în relaţia cu cetăţeanul, administraţia centrală şi locală, alte instituţii şi organizaţii în baza mandatului conferit de primar;
 • verifică, controlează şi coordonează activitatea compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului, în limita mandatului conferit, întocmind sesizări şi rapoarte pe care le prezintă acestuia;
 • pregăteşte informări şi materiale;
 • realizează analize şi pregăteşte rapoarte;
 • asigură planificarea şi desfăsurarea acţiunilor şi manifestărilor organizate de primar;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţia primarului.

Atribuţiile specifice se stabilesc prin dispoziţie a primarului municipiului Marghita.

 

Serviciul administraţie publică locală, autoritate tutelară şi asistenţă socială, registru agricol, relaţii cu publicul

Art.11 Serviciul de Administraţie publică locală cuprinde următoarele compartimente: Autoritate tutelară, Asistenţă socială, Registrul agricol, Relaţii cu publicul.

(1) Serviciul de Administraţie publică locală este condus şi coordonat de şeful serviciului care se află în relaţii de subordonare cu secretarul unităţii administrativ –teritoriale şi primar, îndeplinind atribuţiile de la nivelul serviciului:

a)conduce serviciul de administraţie publică locală, autoritate tutelară şi asistenţă socială, registru agricol

b)îndrumă şi răspunde de activitatea compartimentului de relaţii cu publicul

c)conduce registrul de dispoziţii a primarului şi răspunde de comunicarea la termen a acestora

d)întocmeşte referatele de specialitate ale serviciului pe care-l conduce

e)înaintează aceste referate pentru aprobare în vederea iniţierii dispoziţiilor şi a proiectelor de hotărâri

f)formulează răspunsurile la sesizările, cererile, petiţiile adresate serviciului pe care-l conduce

g)răspunde de aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public

 1. h) efectuează modificări în listele electorale permanente aflate la primărie şi pune la dispoziţia alegătorilor , spre consultare listele electorale ;
 2. i) întocmeşte lucrările necesare convocării Consiliului local, efectuează convocarea şi pregătirea şedinţelor, asigură asistenţa pe parcursul şedinţelor comisiilor de specialitate şi ale şedinţelor de Consiliu ;

j)întocmeşte referate pentru dispoziţii în vederea emiterii acestora;

K întocmeşte referate pentru proiectele de hotărâre ale şedinţelor Consiliului local;

k)participă la şedinţele în plen ale Consiliului local şi la comisiile de specialitate ale acestora

 1. l) comunică hotărârile adoptate de Consiliul local , primarului, birourilor şi compartimentelor din primărie pentru punerea lor în executare   , le aduce la cunoştinţă publică pe cele cu caracter normativ , şi comunică hotărârile cu caracter individual în termenul prevăzut de lege;
 2. m) informează serviciul pe care îl coordonează cu privire la sarcinile ce revin din legi, hotărâri, alte acte normative;
 3. n) urmăreşte modul de soluţionare a solicitărilor conforme Legii nr.544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public şi gestionarea registrului de înregistrare a solicitărilor;
 4. o) întocmeşte şi redactează anual Raportul privind accesul la informaţiile de interes public,conform legii 544/2001;
 5. p) îndeplineşte atribuţiile de membru în comisia de aplicare a Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.
 6. r) întocmeşte fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi face propuneri privind acordarea de premii sau alte stimulente personalului din compartimentele pe care le coordonează;
 7. s) este preşedintele comisiei de disciplină, calitate în care convocă şi conduce şedinţele acesteia, asigurând respectarea întocmai a prevederilor legale;

 

Art.12 Compartimentul Autoritate tutelară

(1)În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată , cu modificările ulterioare, art.64 alin (1) şi art.65, atribuţiile de autoritate tutelară prin care primarul acţionează şi ca reprezentant al statului au fost delegate prin dispoziţia primarului la două persoane din aparatul de specialitate cu competenţe în acest domeniu, respectiv din cadrul Compartimentul autoritate tutelară.

(2)Atribuţiile Compartimentului Autoritate tutelară sunt următoarele:

a)întocmeşte dispoziţiile şi referatele pentru: tutele minori, tutele bolnavi, curatele minori, curatele bolnavi, încuviinţare vânzare- cumpărare bunuri minori bolnavi, contracte întreţinere pentru persoane vârstnice, nume-prenume copii abandonaţi, reprezentarea în instanţe şi instituţii pentru diferite cauze, comunicarea dispoziţiilor petiţiilor şi urmărirea aducerii lor la îndeplinire, înregistrarea dispoziţiilor în

evidenţa Serviciului Autoritate Tutelară;

b)efectuează anchete sociale pentru cazuri de divorţ, minori infractori, persoane vârstnice, alocaţii suplimentare, tutele, curatele bolnavi, amânarea sau întreruperea executării pedepsei condamnaţilor care au probleme sociale, pentru curatori sau tutori care au domiciliul în Marghita la solicitarea altor instituţii ;

c)asistă minori şi persoane vârstnice la încheierea actelor notariale şi participă la audierea minorilor care au alţi reprezentanţi legali, de către organele de cercetare penală;

 1. d) verifică anual ori de câte ori este nevoie tutele instituite minorilor şi persoanelor puse sub interdicţie;

e)întocmeşte documentaţiile necesare restituirii anumitor sume de bani, consemnate pe numele minorilor sau bolnavilor şi controlarea modului cum aceştia sunt cheltuiţi;

 1. f) verifică situaţia copiilor abandonaţi în instituţiile sanitare sau de ocrotire; constituie baza de date cu privire la familiile şi copiii în situaţie de risc de la nivelul comunităţii şi păstrează evidenţa la zi cu privire la acţiunile de intervenţie;
 2. g) întocmeşte documentaţiile specifice pentru justificarea acordării de asistenţă socială pentru prezentarea în Comisia de protecţie a drepturilor copilului a cazurilor care necesită luarea unor măsuri de protecţie socială;

h)urmăreşte şi întocmeşte rapoarte de evaluare şi anchete sociale pentru persoanele care necesită asistenţă /protecţie socială;

i)evaluează şi raportează la Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului cazurile de abuz sau neglijenţă asupra copiilor; întocmeşte lucrările necesare luării măsurilor de ocrotire asupra minorilor;

j)întocmeşte lucrările ce sunt în sarcina autorităţii tutelare privitoare la încredinţarea copiilor minori, stabilirea, schimbarea domiciliului acestora, stabilirea numelui;

k)gestionează evidenţa minorilor asupra cărora s-au luat măsuri de ocrotire şi verifică prin anchete sociale, modul de realizare a măsurilor făcând propunerile corespunzătoare;

l)efectuează anchete sociale din oficiu şi la solicitarea altor instituţii, instanţe de judecată, Parchet, Poliţie, Comisiei judeţene pentru protecţia drepturilor copilului, pe care le supune spre însuşire autorităţii executive;

 1. m) reprezintă în numele Primarului, Autoritatea tutelară în faţa unor instituţii precum: Instanţe de judecată, Parchet, Poliţie, Comisie judeţeană pentru protecţia drepturilor copilului;

n)identifică minori, bătrâni fără ocrotire, propune măsuri de colaborare cu instituţiile de specialitate şi luarea măsurilor corespunzătoare;

o)asigură asistenţă de specialitate şi consiliere pentru măsurile instituite asupra unor categorii de minori.

p)efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele aflate pe lista de acces la   locuinţelor construite prin   ANL

r)aplică prevederile O.G.148/2005

Art.13 Compartimentul Asistenţă socială

(1)Prin Compartimentul asistenţă socială Primăria municipiului Marghita furnizează servicii sociale de informare, servicii cu caracter primar care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate , care pot duce la marginalizarea sau excluziune socială, şi prestaţiile sociale care reprezintă transferuri financiare şi cuprind : alocaţii familiale, ajutoare sociale, indemnizaţii şi facilităţi.

(2) Rolul acestui compartiment este de a identifica şi soluţiona probleme sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.

(3)Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale sunt următoarele:

 1. a) respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
 2. b) asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
 3. c) asigurarea dreptului de a alege;
 4. d) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
 5. e) participarea persoanelor beneficiare;
 6. f) cooperarea şi parteneriatul;
 7. g) recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
 8. h) abordarea comprehensivă, globală şi integrată;
 9. i) orientarea pe rezultate;
 10. j) îmbunătăţirea continuă a calităţii;
 11. k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor.

(4)Personalul care activează în Compartimentul asistenţă socială are obligaţia:

 1. a) să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 2. b) să asigure confidenţialitatea informaţiilor obţinute în exercitarea profesiei;
 3. c) să respecte intimitatea beneficiarilor;
 4. d) să respecte libertatea beneficiarului de a alege serviciile sociale şi furnizorii de servicii

sociale;

 1. e) să respecte etica profesională;
 2. f) să implice activ beneficiarii de servicii sociale şi, după caz, familiile acestora în procesul decizional şi de acordare a serviciilor sociale;
 3. g) să respecte demnitatea şi unicitatea persoanei.

(5)Personalul   din cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială are atribuţii în următoarele segmente de activitate:

a)asistenţă socială – activităţi de informare cu privire la drepturi şi obligaţii specifice;:

b)venit minim garantat, ajutoare de urgenţă şi alte ajutoare;

c)alocaţii familiale;

 1. d) protecţia copilului;

e)asistenţă persoane cu handicap;

 

Art.14 Venit Minim Garantat, ajutoare de urgenţă şi alte ajutoare

(1) Ajutoarele sociale se acordă persoanelor sau familiilor aflate în dificultate şi ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viaţă , evaluate prin anchetă socială precum şi prin alte instrumente specifice.

(2) Indemnizaţiile şi facilităţile se acordă persoanelor pentru favorizarea incluziunii sociale şi asigurării unei vieţi autonome; indemnizaţiile cu caracter reparatoriu se acordă persoanelor şi, după caz, familiilor acestora, care au suferit daune în urma unor evenimente socio-politice sau legate de catastrofe şi calamităţi naturale, recunoscute prin lege.

(3)In aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor H.G. nr.1010/2006 pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, ale Legii nr.116/2002 privind prevederea şi combaterea marginalizării sociale şi ale H.G. nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.116/2002, Compartimentul asistenţă socială are următoarele atribuţii:

a)înregistrează şi soluţionează cererile de solicitare a ajutorului social, în termen legal.

 1. b) întocmeşte anchete sociale pentru acordarea /neacordarea ajutorului social, în termen legal.

c)stabileşte dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia şi data efectuării plăţii ajutorului social.

d)urmăreşte îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor ce le revin.

 1. e) modifică cuantumul ajutorului social, suspendă şi încetează plata ajutorului social, conform legislaţiei în domeniu.

f)efectuează periodic noi anchete sociale în vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului social.

g)înregistrează şi soluţionează pe bază de anchetă socială cererile de acordare a ajutoarelor de urgenţă.

h)transmite în termen legal la D.M.P.S.-Bihor şi A.J.P.S. Bihor situaţiile statistice privind aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

i)întocmeşte situaţia privind persoanele şi familiile marginalizate social şi stabileşte măsuri individuale în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale.

j)efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele aflate pe lista de acces la   locuinţelor construite prin   ANL

Art.15 Ajutorul pentru încălzirea locuinţei

(1)În aplicarea O.G. nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, actualizată şi a H.G. nr.1350/2006 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr.55/2004 Compartimentul asistenţă socială asigură acordarea, încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne beneficiarilor de ajutor social în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

(2)Păstrează şi gestionează evidenţele pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea cu lemne

Art.16 Alocaţii familiale

(1)În aplicarea prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, Compartimentul Asistenţă socială:

a)primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii preşcolari precum şi actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept.

b)întocmeşte şi înaintează D.M.P.S.-Bihor şi A.J.P.S. Bihor borderoul privind situaţia cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat.

 1. c) primeşte cererile şi propune D.M.P.S.-Bihor şi A.J.P.S. Bihor pe bază de anchetă socială schimbarea reprezentantului legal al copilului şi plata alocaţiei de stat restantă.

(2) În aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, art.25:

a)ţine evidenţa cererilor de acordare a alocaţiilor de nou născuţi;

b)propune Primarului pe bază de referate de specialitate acordarea prin dispoziţie a alocaţiei de nou născuţi;

c)întocmeşte statul de plată lunar pentru acordarea alocaţiei de nou născuţi în baza dispoziţiilor primarului;

 1. d) întocmeşte lunar Borderoul centralizator al alocaţiilor de nou născuţi şi îl transmite Direcţiei pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială Prahova;

e)eliberează adeverinţe privind acordarea, după caz, neacordarea (negaţii) de alocaţii de nou născuţi;

 1. f) întocmeşte referate pentru emiterea dispoziţiei privind acordarea trusoului pentru nou – născuţi în conformitate cu prevederile Legii 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou –născuţi şi transmite situaţii centralizatoare D.M.P.S.-Bihor şi A.J.P.S. Bihor

(3)În aplicarea prevederilor O.U.G. nr.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, actualizată, Compartimentul Asistenţă socială :

a)primeşte cererile şi a declaraţiile pe propria răspundere depuse de familiile care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani;

 1. b) verifică prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală;
 2. c) propune pe bază de referat Primarului acordarea / neacordarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei familiale complementare / de susţinere pentru familia monoparentală;
 3. d) efectuează periodic anchete sociale în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală;
 4. e) propune pe bază de referat Primarului modificarea, încetarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei familiale complementare / de susţinere pentru familia monoparentală;

f)întocmeşte şi transmite la începutul lunii curente pentru luna precedentă la D.M.P.S.-Bihor şi A.J.P.S. Bihor: Borderoul privind cererile noi de acordare a alocaţiei familiale complementare / de susţinere pentru familia monoparentală aprobate prin dispoziţia primarului în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.105/2003 împreună cu cererile şi dispoziţiile de aprobare ale primarului; Borderoul privind suspendarea sau după caz, încetarea dreptului de acordare a alocaţiei.

 1. g) comunică familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare / respingere / modificare / încetare a dreptului la alocaţia familială complementară / de susţinere pentru familia monoparentală;
 2. h) efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele aflate pe lista de acces la   locuinţelor construite prin   ANL

 

Art.17 Protecţia copilului

(1)În aplicarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, ale prevederilor Codului Familiei, ale prevederilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările ulterioare, Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţiei Compartimentul Asistenţă socială :

 1. a) identifică, copiii lipsiţi în mod ilegal de elementele constitutive ale identităţii lor sau de unele dintre acestea şi ia de urgenţă toate măsurile necesare în vederea stabilirii identităţii lor în colaborare cu instituţiile competente;
 2. b) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii si/sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa întocmind planul de servicii pe care îl supune primarului spre aprobare prin dispoziţie;
 3. c) asigura informarea familiilor cu copii in întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 

 

Art.18 Protecţie specială

(1)In aplicarea prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare, Compartimentul Asistenţă socială :

a)verifică prin anchetă socială îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor legale privind încadrarea acestora în funcţia de asistent personal şi propune aprobarea, după caz, respingerea cererii persoanei care solicită angajarea în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav;

 1. b) verifică periodic, la domiciliul asistatului activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav.
 2. c) Întocmeşte referatul constatator în urma verificărilor periodice efectuate şi propune după caz, menţinerea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
 3. d) avizează rapoartele semestriale de activitate întocmite de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, privind activitatea şi evoluţia stării de sănătate şi handicap, a persoanelor asistate;
 4. e) întocmeşte şi prezintă semestrial Consiliului local raportul de activitate al asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi îl comunică la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, Secretariatului Comisiei Judeţene pentru Incluziune Socială din cadrul Direcţiei de Muncă

f)întocmeşte anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent personal în vederea reexpertizării şi încadrării într-un grad de handicap.

(2) In aplicarea prevederilor Ordinului nr.794/380/2002 al Ministrului sănătăţii şi familiei şi Ministrului administraţiei publice şi a prevederilor Legii nr.448/2006, actualizată :

 1. a) verifică prin anchetă socială îndeplinirea condiţiilor de acordare a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal şi propune după caz, acordarea sau neacordarea indemnizaţiei.
 2. b) efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele aflate pe lista de acces la   locuinţelor construite prin   ANL

 

 

Art.19 Beneficiarii de servicii sociale

(1)Beneficiarii de servicii sociale sunt persoane, familii precum şi moment dat se pot afla într-o situaţie de dificultate generatoare de marginalizare, excuziune socială, precum şi în lipsa suportului acordat de familie sau comunitate.

(2)Beneficiază de prevederile prezentului Regulament, persoanele care au domiciliul stabil în municipiul Marghita

(3)Beneficiarii de servicii sociale pot fi copii, tineri, familii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, persoane infectate HIV, fără venituri sau cu venituri mici, persoane fără adăpost, bolnavi cronici si persoane care suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane sau grupuri aflate în situaţii de risc social.

(4)Beneficiarii de servicii sociale trebuie să fie informaţi si au dreptul să participe la procesul de luare a deciziilor şi de acordare a serviciilor sociale.

(5)Beneficiarii de servicii sociale furnizate în instituţii au următoarele drepturi:

 1. a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
 2. b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 3. c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
 4. d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
 5. e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor atunci când nu au capacitate de decizie;
 6. f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
 7. g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu handicap.

(6)Beneficiarii de servicii sociale furnizate în instituţii au următoarele obligaţii:

 1. a) să furnizeze informaţii concrete cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
 2. b) să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 3. c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
 4. d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală.

 

Art.20 Compartimentul relaţii publice, registratură

(1)Compartimentul relaţii publice, registratură îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)asigură legătura permanentă cu publicul;

b)asigură informarea publică directă a cetăţenilor conform Legii 544/2001;

 1. c) asigură primirea şi înregistrarea sesizărilor cetăţenilor, a solicitărilor, a reclamaţiilor adresate Primăriei şi Consiliului Local; distribuirea acesteia către compartimentele de specialitate, în vederea soluţionării în termenele legale, ţinând astfel evidenţa intrărilor şi ieşirilor de corespondenţă la nivelul instituţiei;
 2. d) urmăreşte circuitul corespondenţei şi prezintă periodic informări cu privire la stadiul rezolvării acestora;
 3. e) rezolvă corespondenţa în termenul prevăzut de lege;
 4. f) clasează petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului;
 5. g) expediază răspunsurile la petiţiile adresate Primarului şi arhivează petiţiile şi răspunsurile acestora;
 6. h) trimite în termen de cinci zile de la înregistrare, petiţiile greşit îndreptate, autorităţilor sau instituţiilor publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţie şi înştiinţează petiţionarul despre aceasta;

i)preluarea comenzilor telefonice din exterior şi din birouri şi a faxurilor pe care le înaintează spre înregistrare;

 1. j) asigură informarea cetăţenilor cu privire la actele necesare eliberării documentelor solicitate, precum şi cu privire la programul de audienţe şi de lucru cu publicul;

k)informează şi îndrumă publicul, referitor la atribuţiile şi competenţa compartimentelor primăriei, dând informaţii primare pentru diverse solicitări;

l)contribuie la promovarea imaginii instituţiei în relaţia cu cetăţenii;

 1. m) afişarea diferitelor comunicări la avizierul Primăriei;
 2. n) convocarea prin corespondenţă a consilierilor pentru participarea la şedinţele Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate;
 3. o) executarea serviciului de expediere a corespondenţei create la nivelul Primăriei municipiului Marghita;

p)arhivarea şi inventarierea pe termene de păstrare, conform Nomenclatorului arhivistic a documentelor create la nivelul serviciului;

 1. r) păstrează registrul de audienţă al primarului/ viceprimarului / secretarului municipiului Marghita şi participă la desfăşurarea audienţelor;

s)asigură informarea publicului asupra metodologiei de lucru a primăriei cu privire la întocmirea dosarelor de obţinere a autorizaţiilor de funcţionare (privatizare), certificate de urbanism, autorizaţii de construcţii diverse şi a locuinţelor, probleme de fond funciar, audienţe ,ajutoare sociale, etc.

ş)menţine o legătura directă şi permanentă cu locuitorii municipiului şi cu problemele lor sociale din sfera de competenţă a administraţiei publice locale şi asigură realizarea dreptului constituţional al cetăţeanului la petiţionare;

t)colaborează cu celelalte servicii pentru obţinerea de informaţii de interes public cerute de mass-media si cetăţeni;

ţ) asigură relaţiile cu cetăţenii şi societatea civilă pentru a primi propunerile, sugestiile şi opiniile

persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus;

 1. v) întreţine relaţiile cu partenerii din ţară şi străinătate (primăriile oraşelor înfrăţite si cu instituţii si organizaţii din străinătate);

x)stabilirea de contacte, colaborări şi realizarea unei comunicări eficiente cu reprezentanţii mass – media, în vederea reflectării cât mai exacte a activităţii Primăriei şi a Consiliului Local şi pentru a răspunde nevoii de informare publică;

y)pune la dispoziţia organelor de control, a tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor solicitate privind activitatea desfăşurată;

 

Art.21 Registrul Agricol

(1)Pentru asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenului, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale ,compartimentul Registrul agricol are următoarele atribuţii:

a)completează şi ţine la zi datele din registrul agricol, atât pe hârtie cât şi în format electronic

 1. b) eliberează adeverinţe care atestă dreptul de proprietate a terenurilor;
 2. c) în urma validării lucrărilor de către Prefectură participă împreună cu membrii comisiei la punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite să primească terenuri;

d)răspunde în termen legal sesizărilor cetăţenilor;

 1. e) înaintează Direcţiei Judeţene de Statistică rapoartele statistice în materie;
 2. f) eliberează certificatele de producător agricol şi biletele de proprietate a animalelor;
 3. g) eliberează adeverinţe de stare materială pentru şomaj şi burse sociale;
 4. h) întocmeşte centralizatoare referitoare la numărul gospodăriilor populaţiei, terenurile din proprietate pe categorii de folosinţă, suprafeţele cultivate şi producţia obţinută, efectivele de animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline) şi familiile de albine, mijloace de transport şi maşini agricole;
 5. i) informează cetăţenii despre obligaţiile ce le revin cu privire la declaraţiile ,în conformitate cu legea, la registrul agricol;
 6. j) în anul în care se efectuează recensământul general agricol, seful serviciului şi funcţionarul cu atribuţii la Compartimentul Registrul agricol activează în cadrul Comisiei constituite la nivelul municipiului şi furnizează datele necesare pentru identificarea exploataţiilor agricole şi împărţirea teritoriului în sectoare de recensământ;
 7. k) colaborează la redactarea proiectelor de hotărâri specifice compartimentului ;
 8. l) întocmeşte referate de specialitate ridic în vederea emiterii de dispoziţiei ale Primarului şi adoptarea hotărârilor Consiliului Local specifice activităţii compartimentului ;

m)colaborează cu Serviciul Taxe şi Impozite locale pentru declararea corectă a terenurilor agricole şi colectarea corectă a taxelor şi impozitelor locale

 1. n) participă la constatarea pagubelor cauzate agriculturilor;
 2. o) asigură sprijin de specialitate producătorilor agricoli;
 3. p) înregistrează în registrul agricol terenurile vândute donate şi schimburile de teren dovedite prin acte încheiate în forma autentică;
 4. r) ţine, în dosare speciale, legislaţia specifică domeniului de activitate , actualizată permanent;
 5. s) Se documentează permanent în ceea ce priveşte activitatea ce o desfăşoară, procedurile de lucru, comportamentul faţă de cetăţean, metodele de investigaţie şi analiza situaţiei, tehnicile de comunicare şi acces la bazele de date, modul de soluţionare a problemelor cetăţenilor cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;

 

Art.22 Arhivă

(1)în cadrul arhivei locale din Primăria municipiului Marghita, este desemnată o persoană responsabilă cu activitatea de arhivă, cu ½ normă, care îndeplineşte atribuţiile la nivelul arhivei:

a)iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului arhivistic în cadrul unităţii;

b)verificarea şi preluarea anuală a documentelor create la birouri şi compartimente, conform unei programări prealabile, pe baza de inventariere şi proces- verbal;

c)convoacă comisia de selecţionare în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi propunerea pentru eliminare ca fiind nefolositoare;

 1. d) asigurarea evidenţei tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitele de arhivă, pe baza Registrului de evidenţă curentă;
 2. e) cercetarea documentelor din arhivă, în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de persoane pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare. Întocmeşte pe versoul cererii referatul care trebuie să cuprindă: denumirea fondului cercetat, compartimentul, numărul dosarului/dosarelor, anul, fila sau filele şi poziţia sau poziţiile, dacă este cazul. Referatul se semnează şi se datează de către persoana cu atribuţii de arhivă.

f)efectuarea acţiunilor de ordonare şi inventariere a documentelor neordonate şi fără evidenţă, aflate în depozit, indiferent de provenienţa lor;

g)la solicitare, pune la dispoziţia birourilor documentele solicitate, pe bază de semnătură, consemnată în Registrul de depozitat. Pe poliţă, în locul documentelor, pune fişa de control, până la restituirea unităţilor arhivistice împrumutate, când verifică integritatea documentelor şi apoi le integrează la fond;

 1. h) pregătirea documentelor permanente ( cu valoare documentar – istorică) şi inventarele acestora şi depunerea lor la Arhivele Naţionale sau, după caz la direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale conform Legii arhivelor naţionale nr. 16/1996, modificată;

i)organizarea depozitului de arhivă şi sistematizarea documentelor după criterii stabilite în prealabil , conform prevederilor legislaţiei arhivistice.

 1. j) responsabilul cu arhiva este gestionarul depozitului de arhivă, calitate în care sigilează zilnic depozitul şi depune cheile în locul stabilit de conducerea instituţiei;

k)punerea la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale sau, după caz, a direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, cu prilejul efectuării operaţiunii de control, a tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor solicitate privind situaţia fondurilor şi colecţiilor create şi deţinute;

îndeplineşte şi alte sarcini repartizate în conformitate cu prevederile legale.

 1. l) întocmeşte formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naţionale, asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;

 

Art.23 Biroul buget – contabilitate, salarizare – îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Întocmeşte documentele justificative pentru orice operaţie care afectează patrimoniul unităţii;
 • Înregistrează in contabilitate operaţiile patrimoniale;
 • Inventariază patrimoniul unităţii;
 • Întocmeşte balanţa şi bilanţul contabil;
 • Asigură controlul asupra operaţiunilor patrimoniale efectuate;
 • Furnizează, publică şi păstrează informaţiile cu privire la situaţia patrimoniului şi a rezultatelor obţinute de unitate;
 • Asigura legătura permanentă cu Trezoreria pentru ordonanţarea cheltuielilor;
 • Participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentând situaţiile cerute de membrii acestora;
 • Prezintă rapoarte despre activitatea serviciului solicitate de Primar, Consiliul Local, Administraţia Financiară, Prefectură, Consiliul Judeţean;
 • Asigura gestionarea patrimoniului Primăriei în conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • Organizează si conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii;
 • Verifică şi centralizează dările de seama ale serviciilor publice din subordine;
 • Realizează evidenţa garanţiilor de gestiune pentru salariaţii Primăriei, precum şi evidenţa timbrelor poştale necesare bunei desfăşurări a activităţii Primăriei;
 • Verifica gestiunea magaziei şi a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele şi mandatele poştale, materialele existente in magazie;
 • Ţine evidenţa imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitanţiere, cecuri, foi de vărsământ);
 • Constituie comisiile şi subcomisiile de inventariere anuala a mijloacelor fixe, obiectivelor de inventar de scurta durata şi mica valoare, bunurilor materiale, confruntând rezultatele obţinute cu evidenta contabilă şi realizând operaţiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile şi plusurile de inventar;
 • Propune măsuri de casare, imputare, etc.;
 • Controlează activitatea de elaborare a necesarului de credite bugetare pentru serviciile publice;
 • Elaborează şi supune aprobării Consiliului Local proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei municipiului Marghita;
 • Întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • Întocmeşte şi prezintă Consiliului Local contul anual de execuţie al bugetului;
 • Completează ordonanţările de plata privind disponibilul din contul de angajamente bugetare şi răspunde de datele înscrise;
 • Stabileşte necesarul de credite bugetare pentru: Primăria municipiului Marghita şi serviciile subordonate;
 • Întocmeşte referate de specialitate si colaborează cu Compartimentul Juridic in vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii serviciului;
 • Colaborează cu toate serviciile şi birourile primăriei, precum şi cu instituţiile din subordinea Consiliului Local;
 • Întocmeşte ordine de plata pentru plata contribuţiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor sociale de sănătate precum şi a altor reţineri din statul de plata;
 • Întocmeşte dări de seama statistice;
 • Centralizează dările de seama statistice pentru serviciile publice aflate in subordinea primăriei şi le înaintează organelor superioare;
 • Efectuează prin casierie operaţii de încasări şi plăti pe baza documentelor aprobate şi supuse controlului financiar preventiv;
 • Ţine evidenţa reţinerilor: rate, CEC, rate imobiliare, popriri chirii, garanţii;
 • Întocmeşte ordonanţările de plata privind drepturile salariale;
 • Asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul autorităţilor executive (alimentarea cu mijloace băneşti, plăţi reprezentând cheltuieli din bugetul propriu), eliberări de valori materiale si pentru alte operaţiuni specifice;
 • Colaborează cu diverse instituţii, precum: Ministerul Finanţelor; Direcţia Generala a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat Bihor; Administraţia Financiara Marghita; Trezoreria; Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale; Direcţia Generala de Munca si Protecţie Sociala Bihor; Prefectura Bihor; Consiliul Judeţean Bihor, serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Marghita ;
 • Întocmeşte statele de plata ale salariilor personalului din primărie, indemnizaţiile consilierilor, plăteşte ajutoarele sociale, indemnizaţiile de naştere, precum şi a altor ajutoare băneşti şi indemnizaţii cuvenite unor cetăţeni ai municipiului;
 • Verifică şi semnează statele de plata privind drepturile salariale ale angajaţilor (salarii, concedii de odihna, medicale);
 • Centralizează lunar fişa colectivă de prezenţă a personalului primăriei;
 • Întocmeşte declaraţii lunare/semestriale
 • Întocmeşte liste de investiţii şi anexele necesare pentru plata acestora;
 • Ţine evidenţa autofinanţatelor ( Casa de Cultură, Piaţa, Păşune, Cămin Cultural);
 • Ţine evidenţa contabilă a fondurilor nerambursabile, depune situaţii lunare privind fondurile nerambursabile.

Art.24 Compartiment IT– îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Participă la elaborarea strategiei integrate de dezvoltare a sistemului informatic, concepe şi elaborează proiecte generale de dezvoltare a sistemului informatic în contextul dezvoltării societăţii informaţionale;
 • Contribuie la organizarea si derularea achiziţiilor publice din domeniul tehnicii informatice;
 • Face parte din comisia de achiziţionare a echipamentelor hardware si software,
 • Pregăteşte caietele de sarcini pentru achiziţii de servicii, echipamente, software;
 • Face propuneri in privinţa sistemelor de operare, produse software de baza necesare;
 • Contribuie la fundamentarea anuală şi de perspectiva a investiţiilor şi a necesităţilor de instruire a funcţionarilor în domeniul IT;
 • Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţii publice prin mijloace specifice;
 • Întreţine şi actualizează pagina WEB a instituţiei la cererea celorlalte compartimente;
 • Contribuie la promovarea imaginii instituţiei şi a zonei geografice pe plan intern şi internaţional prin pagina WEB, servicii electronice;
 • Contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor de conlucrare cu alte consilii, instituţii, agenţii, etc. prin asigurarea suportului tehnic pentru optimizarea schimbului de informaţii;
 • Urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemului informatic propriu cu sistemele informatice în exploatare şi cu reţele informaţionale de interes naţional sau local;
 • Administrează si supraveghează reţeaua de calculatoare a instituţiei şi legăturile cu reţelele interconectate cu aceasta;
 • Asigură măsurile de securitate a reţelei;
 • Instruieşte şi acordă asistentă tehnică utilizatorilor;
 • Derulează activităţi de configurare a reţelei pentru a se obţine performanţe maxime, modernizare, eventual, înlocuirea unor componente de reţea, depanare, etc.;
 • Respectă legislaţia în vigoare;
 • Participă la simpozioane, prezentări, demonstraţii organizate de instituţii specializate din acest domeniu;
 • Urmăreşte şi acordă asistenţă de specialitate tuturor serviciilor pentru satisfacerea cerinţelor de maximă urgenţă solicitate de conducerea primăriei.
 • Conceperea, editarea şi difuzarea publicaţiei lunare a Primăriei Marghita.

Art.25 Compartiment RECL– îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Asigură managementul integrat al resurselor umane şi materiale ale RECL;
 • Contribuie la organizarea si derularea achiziţiilor publice din domeniul tehnicii informatice;
 • Oferă consultanţă pentru acces la informaţie şi surse de cunoaştere pentru toţi cetăţenii din comunitate, prin RECL;
 • Raportează periodic asupra parcursului şi funcţionalităţii RECL către primar şi Unitatea de Management a proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”;
 • Sprijină implementarea sistemelor de monitorizare şi evaluare a proiectului;
 • Asigură buna funcţionare a echipamentelor de tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC) din nodurile RECL;
 • Gestionează infrastructura RECL;
 • Verifică periodic, din punct de vedere fizic şi funcţional, starea reţelei locale, calculatoarelor, perifericelor şi a traficului de date;
 • Planifică şi organizează acţiuni de întreţinere, ţine evidenţe ale stării tehnice a echipamentelor TIC din şcoală, primărie, bibliotecă, Punctul de Acces Public la Informaţie (PAPI);
 • Supraveghează securitatea şi accesul utilizatorilor în reţea;
 • Pregăteşte caietele de sarcini pentru achiziţii de servicii, echipamente, software;
 • Face propuneri in privinţa sistemelor de operare, produse software de baza necesare;
 • Contribuie la fundamentarea anuală şi de perspectiva a investiţiilor şi a necesităţilor de instruire a funcţionarilor în domeniul IT;
 • Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţii publice prin mijloace specifice;
 • Întreţine şi actualizează pagina WEB a instituţiei la cererea celorlalte compartimente;
 • Contribuie la promovarea imaginii instituţiei şi a zonei geografice pe plan intern şi internaţional prin pagina WEB, servicii electronice;
 • Contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor de conlucrare cu alte consilii, instituţii, agenţii, etc.prin asigurarea suportului tehnic pentru optimizarea schimbului de informaţii;
 • Urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemului informatic propriu cu sistemele informatice în exploatare şi cu reţele informaţionale de interes naţional sau local;
 • Administrează si supraveghează reţeaua de calculatoare a instituţiei şi legăturile cu reţelele interconectate cu aceasta;
 • Instruieşte şi acordă asistentă tehnică utilizatorilor;
 • Derulează activităţi de configurare a reţelei pentru a se obţine performanţe maxime, modernizare, eventual, înlocuirea unor componente de reţea, depanare, etc.;
 • Participă la simpozioane, prezentări, demonstraţii organizate de instituţii specializate din acest domeniu;
 • Urmăreşte şi acordă asistentă de specialitate tuturor serviciilor pentru satisfacerea cerinţelor de maximă urgentă solicitate de conducerea primăriei;
 • Asigură transmiterea în format electronic a materialelor pentru şedinţele Consiliului Local; prezentarea unor materiale de şedinţă în format electronic.

Art.26 Biroul urbanism, disciplină în construcţii, amenajarea teritoriului, protecţia mediului, cadastru funciar, achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Gestionează Planul Urbanistic General (P.U.G.) al municipiului Marghita;
 • Iniţiază şi propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de hotărâri la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z) şi Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.);
 • Elaborează şi asigură prezentarea şi promovarea documentaţiilor urbanistice la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z) şi Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D);
 • Participă la rezolvarea reclamaţiilor şi a sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul ) de activitate;
 • Asigură păstrarea şi conservarea în siguranţă a copiilor după documentele şi informaţiile ce constituie sistemul de evidenţă a copiilor după documentele şi informaţiile ce constituie sistemul de evidenţă a datelor urbane pe teritoriul administrativ al municipiului;
 • Identifică posibilităţi şi avansează propuneri pentru dezvoltarea urbanistică a municipiului;
 • Urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii autorizate, verifică în teren declaraţia de începere a lucrărilor, asigurând reprezentare la recepţia finalizării lucrărilor respective ;
 • Participa la şedinţele Consiliului Local, la Comisia de Urbanism şi asigură informaţiile solicitate;
 • Întocmeşte şi prezintă materiale, rapoarte referitoare la activitatea serviciului;
 • Colaborează cu toate compartimentele din cadrul instituţiei, implicate în activitatea de urbanism;
 • Emite în baza Legii 453/2001 şi a Regulamentului de Publicitate nr.107/2001 certificate de urbanism, autorizaţii de construire ;
 • Execută în permanenţă controale privind respectarea disciplinei în construcţii ;
 • Controlează respectarea normelor privind autorizarea construcţiilor;
 • Rezolvă şi răspunde în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii;
 • Acţionează pentru prevenirea cazurilor de indisciplina în construcţii prin avertizarea cetăţenilor care intenţionează să execute lucrări fără obţinerea prealabilă a avizelor si autorizaţiilor de construcţii;
 • Verifică şi ia măsurile care se impun privind obligaţiile şantierelor de construcţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , cu modificările si completările ulterioare
 • Participă împreună cu alte organe specializate la verificarea amplasării construcţiilor provizorii de pe domeniul public, luând măsurile legale ce se impun (amenda, desfiinţare, demolare);
 • Întocmeşte somaţii la persoane fizice sau juridice care încalcă prevederile legale privind disciplina în construcţii, informând, acolo unde este cazul, Inspecţia de Stat în Construcţii;
 • În colaborare cu organele de poliţie şi alte servicii publice urmăreşte executarea în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile investite cu titlu executoriu, privind cazurile de încălcare a prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările si completările ulterioare, urmăreşte respectarea îndeplinirii măsurilor dispuse de executivul primăriei sau ale instanţei de judecată cu privire la aducerea în starea iniţiala a terenului;
 • Întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Compartimentul Juridic în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii biroului ;
 • Ia în evidentă şi comunică instituţiilor şi serviciilor, HCL privind modificarea denumirii străzilor şi a numerelor poştale de pe raza municipiului;
 • Colaborează pentru realizarea activităţii cu diferite instituţii;
 • Urmăreşte şi întocmeşte contracte şi acte adiţionale pentru garajele şi magaziile de pe raza oraşului;
 • Organizează şi răspunde de recepţia obiectivelor de investiţii, cu respectarea întocmai a prevederilor din proiect şi respectarea legilor în vigoare;
 • Participă la ofertările şi licitaţiile privitoare la obiectivele de investiţii din cadrul primăriei, precum şi a celorlalte unităţi bugetare de pe raza municipiului Marghita;
 • Verifică lucrările executate;
 • Asigură, din partea beneficiarului, parcursul execuţiei lucrărilor, controlul şi verificarea fazelor intermediare, pentru ca în final, lucrarea să corespundă contractului semnat de cele doua părţi;
 • Cere oprirea, refacerea sau remedierea lucrărilor executate necorespunzător din punct de vedere a calităţii;
 • Urmăreşte acceptarea la plată numai a lucrărilor executate corespunzător calitativ şi cantitativ, conform legilor şi normativelor în vigoare;
 • Împreună cu Biroul Buget – contabilitate, întocmeşte lista lucrărilor de investiţii care urmează a fi continuate sau începute, precum şi dotările şi utilajele propuse a fi achiziţionate;
 • Asigură obţinerea în termen a acordurilor şi avizelor care, conform contractului încheiat, cad în sarcina beneficiarului;
 • Întocmirea de referate, materiale informative, răspunsuri la adrese, situaţii către Consiliul Judeţean, Prefectură sau alte instituţii de stat;
 • Întocmirea formularelor către Direcţia Judeţeană de Statistică;
 • Asigură din timp studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru obiectivele de investiţii programate, precizează tipul de instalaţii şi aparatura ce urmează a fi utilizată pentru tema de proiectare, urmând ca proiectantul să aducă modificări ulterioare în documentaţie;
 • Participa împreună cu unităţile de proiectare şi de construcţii la definitivarea graficelor de eşalonare a investiţiei inclusiv graficul de livrare a utilajelor pentru obiectivul de investiţii funcţie de programele anuale;
 • Ia măsuri pentru asigurarea în termen a admiterii la finanţare a obiectivelor, prevăzute în Programul de investiţii;
 • Urmăreşte realizarea şi punerea în funcţie, la termenele aprobate a investiţiilor prevăzute;
 • Supraveghează realizarea corectă a lucrărilor pe faze, în conformitate cu proiectele de execuţie şi semnalează proiectantului abaterile constatate la proiect;
 • Urmăreşte şi avizează lucrările real executate şi de calitate;

 

Art.27 Compartimentul protecţia mediului – îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Urmăreşte problemele legate de respectarea legislaţiei actuale în domeniul protecţiei mediului ;
 • Supraveghează aplicarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, în acord cu planificarea de mediu;
 • Supraveghează pe agenţii economici pentru prevenirea eliminării accidentale de poluanţi sau depozitării necontrolate de deşeuri şi dezvoltă sisteme de colectare a deşeurilor refolosibile;
 • Asigura servicii cu specialişti în ecologia urbană şi protecţia mediului şi colaborează în acest scop cu autorităţile competente pentru protecţia mediului;
 • Promovează o atitudine corespunzătoare a comunităţii în legătură cu importanţa protecţiei mediului;
 • Asigură, prin serviciile publice şi agenţii economici responsabili, luarea măsurilor de salubrizare stradală de întreţinere şi gospodărire a spaţiilor verzi, a pieţelor şi a parcurilor publice;
 • Soluţionează sesizările şi reclamaţiile având ca obiect probleme de protecţia mediului şi ecologie urbană;
 • Participă la acţiuni de control şi salubrizare cu alte compartimente şi instituţii;
 • Cooperează cu celelalte compartimente ale primăriei, pentru elaborarea strategiei de dezvoltare socio – urbană pe raza municipiului, având la baza principiul Dezvoltare Durabilă;
 • Supraveghează respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul protecţiei mediului;
 • Se documentează şi realizează schimburi de experienţă cu instituţii similare sau de profil din ţară şi din străinătate;
 • Întreţine relaţii cu societatea civilă, ONG-uri, fundaţii si alte instituţii;
 • Inventariază, localizează şi diminuează sursele de poluare;
 • Monitorizează depozitele neamenajate de deşeuri şi ia masuri pentru sancţionare conform legii;
 • Organizează, conduce şi supraveghează activităţile şi acţiunile pe linie de protecţia mediului în conformitate cu legislaţia în domeniu, în vigoare;
 • Iniţiază, organizează şi urmăreşte desfăşurarea de acţiuni pe linie de protecţie a mediului în şcoli, instituţii şi societăţi economice şi comerciale.

 

Art. 28 Compartiment cadastru – îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Analizează cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului reprezentând propuneri pentru rezolvarea lor în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar şi înaintarea lor spre validare Prefecturii;
 • Ţine evidenţa titlurilor de proprietate emise în baza legilor fondului funciar;
 • Completează planurile cadastrale şi registrul cadastral cu terenurile redobândite prin sentinţe judecătoreşti, prin dispoziţiile Primarului şi prin titlurile de proprietate obţinute în baza legilor fondului funciar;
 • Întocmeşte procese-verbale de punere în posesie;
 • Identifica, măsoară terenurile şi pune în posesie proprietarii acestor terenuri;
 • Colaborează cu alte servicii la identificarea şi măsurarea terenurilor care se încadrează în aplicarea Legii fondului funciar şi a Legii Cadastrului;
 • Întocmeşte liste anexe cu persoanele îndreptăţite să li se atribuie teren conform legilor fondului funciar;
 • Înaintează Comisiei judeţene contestaţiile cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar;
 • În urma validării lucrărilor de către Prefectura participă împreună cu membrii comisiei la punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite să primească terenuri;

 

Art.29 Compartimentul de achiziţii publice – îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii;
 • Întocmeşte documentaţii, asigură secretariatul şi evidenţa pentru licitaţii şi achiziţii publice, închirieri şi concesionări;
 • Organizează licitaţiile pentru concesionare şi închiriere,
 • Solicită, analizează şi ţine evidenţa ofertelor de preţ;
 • Întocmeşte documentaţia pentru cazurile de încredinţare directă;
 • Controlează şi coordonează licitaţiile pentru lucrări de reparaţii, întreţinere;
 • Răspunde de păstrarea şi predarea dosarelor;
 • Propune componenţa comisiilor de licitaţii şi a comisiilor de evaluare;
 • Propune procedura de atribuire a contractelor de produse, servicii şi lucrări;
 • Stabileşte preţurile de pornire a licitaţiilor privind închirierile şi concesionările de terenuri şi construcţii;
 • Contribuie la întocmirea documentaţiei cu privire la organizarea de licitaţii şi pune la dispoziţia solicitanţilor datele referitoare la licitaţiile organizate;
 • Asigură secretariatul activităţii de licitaţii;
 • Organizează şi participă la selectarea ofertelor privind achiziţiile de bunuri şi servicii şi a lucrărilor de investiţii;
 • Întocmeşte documentele privind clasificarea finală a ofertanţilor pe baza ofertelor financiare şi a calităţilor tehnice stabilite în documentele licitaţiei, sau prin aprecierea directă, conform actelor normative în vigoare;
 • Negociază preţurile pentru achiziţiile de bunuri şi de servicii de la furnizorii unici;
 • Întocmeşte şi supune aprobării documentele de negociere;
 • Testează preţurile practicate pentru achiziţionarea de bunuri sau de servicii cu valori mici, pentru care ofertanţii refuză să prezinte în scris oferte de preţ, purtând semnătura şi ştampila acestora, le consemnează şi le supune aprobării conducerii primăriei municipiului;
 • Ţine legătura cu furnizorii din ţară pentru procurarea de oferte şi testarea preţurilor pentru achiziţiile de bunuri şi de servicii;
 • Difuzează documente de negociere aprobate precum şi valorile de contractare pentru produsele licitate şi adjudecate;
 • Întocmeşte notele de comandă pentru bunurile şi serviciile adjudecate;
 • Participă la încheierea contractelor pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de licitaţii;
 • Colaborează cu serviciile interesate şi face propuneri de licitaţii, conform legislaţiei în vigoare, pe care le propune spre aprobare Consiliului local;
 • Colaborează cu alte servicii în rezolvarea problemelor legate de licitaţii;
 • Pune la dispoziţia comisiei de specialitate cererile repartizate compartimentului şi urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor rezultate în urma şedinţelor de comisii;
 • Urmăreşte şi asigură rezolvarea cererilor, a scrisorilor cetăţenilor şi ale agenţilor economici;
 • Respectă prevederile legale privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţii şi a securităţii acestora;
 • Ţine evidenţa ofertelor şi contractelor încheiate;

 

Art.30 Biroul impozite şi taxe locale, urmărirea încasărilor – îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Participă la fundamentarea bugetului la partea de venituri;
 • Organizează şi asigură drepturile de acces la diferite nivele pentru aplicaţia de impozite si taxe locale;
 • Organizează, îndrumă şi urmăreşte: primirea, verificarea, operarea în baza de date şi arhivarea declaraţiilor de impunere pentru impozite şi taxe locale;
 • Răspunde de întocmirea şi realizarea programului de control fiscal privind impozitele şi taxele locale;
 • Propune în condiţiile legii măsuri pentru soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor împotriva actelor de control şi de impunere, care au ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a accesoriilor acestora, întocmite de organele de specialitate din cadrul serviciului;
 • Organizează activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele şi taxele locale;
 • Analizează după fiecare termen de plata, pe baza evidenţei analitice, lista debitorilor persoane fizice şi juridice, care înregistrează restanţe la plata impozitelor şi taxelor locale şi începe procedura de recuperare a creanţelor bugetare în conformitate cu prevederile legale;
 • Verifică si avizează efectuarea compensărilor şi restituirilor de impozite şi taxe;
 • Verifică şi analizează dosarele depuse de contribuabili persoane fizice şi juridice conform legislaţiei în vigoare, prin care se solicita acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale şi întocmeşte raportul de specialitate pe care îl înaintează spre aprobare Consiliului Local;
 • Stabileşte şi aplică măsurile ce se impun pentru iniţierea unor acţiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea şi atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităţilor şi persoanelor care nu-şi achită în termen obligaţiile fiscale ;
 • Întocmeşte referate de specialitate si colaborează cu Compartimentul Juridic în vederea elaborării proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii serviciului;
 • Organizează arhivarea şi păstrarea dosarelor fiscale şi celorlalte documente referitoare la depunerea şi încasarea debitelor.

Art.31 Compartiment audit intern îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Elaborează norme metodologice proprii specifice activităţii primăriei, analizate si avizate de UCAAPI;
 • Elaborează proiectul planului anual de audit public intern cu respectarea principiilor generale ale acestuia, pe care-l supune aprobării primarului ;
 • Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control al primăriei sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 • Certificarea trimestrială şi anuală,însoţită de raport de audit a bilanţului contabil, a contului de execuţie bugetară a instituţiei publice , prin verificarea legalităţii , realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune;
 • Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de conducătorul entităţii publice auditate, precum si despre consecinţele acestora;
 • Raportează periodic, atât Primarului cât şi UCAAPI asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
 • Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern (care cuprinde principalele constatări, concluzii si recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele prejudicii/iregularităţi constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum şi informaţiile referitoare la pregătirea profesionala), îl supune analizei si aprobării primarului după care îl transmite la structura teritoriala U.C.A.A.P.I., până la data de 10-15 ianuarie;
 • Auditează cel puţin o data la trei ani, fără a se limita la aceasta, următoarele: angajamentele legale şi bugetare din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată inclusiv din fondurile comunitare; plăţile asumate prin angajamentele legale şi bugetare inclusiv din fondurile comunitare; vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public/privat al statului sau cele aflate în administrarea Primăriei si Consiliului Local al municipiului Marghita; constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi de stabilire a titlurilor de creanţa, precum si a facilităţilor acordate la încasarea acestora; alocarea creditelor bugetare; sistemul contabil şi fiabilitatea acestora; sistemul de luare a deciziilor, planificare, programare, organizare, coordonare , urmărire şi control al îndeplinirii deciziilor; evaluarea economicităţii , eficacităţii şi eficienţei cu care sistemele de conducere şi control şi de execuţie din cadrul instituţiei publice utilizează resurse financiare, umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite, precum şi riscurile asociate sistemelor structurilor entităţii şi propunerea unor măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor ; sistemele informatice.
 • Auditorul intern este obligat să respecte prevederile codului de etică al auditorului intern , normele şi instrucţiunile   aprobate prin ordin al ministrului finanţelor

Art.32 Compartiment juridic îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Reprezintă şi susţine interesele instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti, , a organelor de urmărire penală cât şi a notarilor publici;
 • Formulează acţiuni, întâmpinări, apeluri, interogatorii, recursuri, cereri de revizuire, contestaţii în anulare, si orice alte cereri şi acte procedurale prevăzute de lege
 • Formulează plângeri penale în numele şi pentru susţinerea intereselor legale ale administraţiei locale;
 • Depune cereri pentru legalizarea şi investirea cu formula executorie a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile;
 • Transmit hotărârile judecătoreşti, definitive si irevocabile, către serviciile din cadrul Primăriei care au sesizat Compartimentul Juridic pentru soluţionarea lucrărilor respective;
 • Transmit titlurile executorii (hotărâri judecătoreşti) către organele de specialitate în vederea executării silite;
 • Înaintează către instanţa de judecată, spre competenta soluţionare, plângerile formulate împotriva proceselor verbale de contravenţie;
 • Ţin evidenta dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi a termenelor de judecata;
 • Ţin evidenţa citaţiilor emise de instanţele judecătoreşti şi a publicaţiilor de vânzare emise de birourile executorilor judecătoreşti, în vederea afişării în avizierul Consiliului Local;
 • Formulează în termen răspunsuri scrise la sesizările cetăţenilor în legătură cu litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 • Asigură realizarea bibliotecii juridice;
 • Colaborează cu toate compartimentele Primăriei pe probleme specifice activităţii serviciului;
 • Colaborează cu alte organe şi autorităţi ;
 • Aplicarea legii nr. 10/2001 şi a legilor funciare;
 • Recuperarea în instanţă a sumelor datorate bugetului local;
 • Încheiere contracte;
 • Studiază şi prelucrează legislaţia nou apărută cu şefii compartimentelor care au responsabilităţi specifice fiecărei noi prevederi legale, la solicitarea acestora;
 • Formulează în termen legal răspunsuri scrise către petenţi;

Art. 33 Compartimentul gestiune resurse umane – îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • În colaborare cu şefii serviciilor şi conducerea primăriei, întocmeşte documentaţia necesară elaborării proiectului de hotărâre privind Organigrama Primăriei, Statul de funcţii si Regulamentul de Organizare şi Funcţionare în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local;
 • În colaborare cu şefii serviciilor şi conducerea primăriei elaborează Regulamentul de Ordine Interioară şi îl supune spre aprobare primarului, urmărind respectarea lui;
 • Întocmeşte statul de personal şi operează în acestea toate modificările survenite, ţinând cu ajutorul lor evidenţa drepturilor fiecărui salariat, după care se întocmesc statele de salarii;
 • Monitorizează posturile vacante, gestionează şi organizează, la propunerea compartimentelor, cu aprobarea primarului, concursurile pentru ocuparea acestora.
 • Urmăreşte respectarea legalităţii privind încadrarea si salarizarea personalului pe funcţii, categorii, clase, grade (trepte) profesionale a aparatului de specialitate şi a personalului de conducere din unităţile subordonate;
 • Întocmeşte documentaţia necesară organizării examenelor pentru promovare;
 • Întocmeşte documentaţiile necesare pentru numirea şi eliberarea din funcţie a directorilor serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Marghita;
 • Gestionează fişele de evaluare a posturilor şi a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul de specialitate şi a personalului din unităţile subordonate;
 • Ţine evidenţa fişelor de post pentru aparatul de specialitate al primarului şi răspunde de corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare si Funcţionare;
 • Pentru a asigura o bună conlucrare între compartimente, emite note de serviciu aprobate de către primar;
 • Controlează respectarea disciplinei muncii; realizează anchete administrative în colaborare cu alte compartimente privind abaterile săvârşite de angajaţii primăriei;
 • Întocmeşte lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului din aparatul de specialitate al primarului şi a personalului din unităţile subordonate;
 • Ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă pentru personalul din aparatul de specialitate şi personalului din unităţile subordonate;
 • Păstrează şi ţine la zi dosarele profesionale/personale ale personalului din aparatul de specialitate şi a personalului din unităţile subordonate;
 • Centralizează planificarea concediilor de odihnă a personalului din aparatul de specialitate şi a personalului din unităţile subordonate, urmăreşte efectuarea acestora în perioadele stabilite;
 • Ţine evidenţa concediilor fără plată, a absenţelor nemotivate şi a sancţiunilor în vederea completării în carnetele de muncă;
 • Asigură întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu;
 • Eliberează adeverinţele solicitate de actualii şi foştii salariaţi ai primăriei;
 • Coordonează specializarea şi perfecţionarea personalului;
 • Întocmeşte lunar, tabelul nominal cu ofiţerii de serviciu care asigură permanenta în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale şi confirmă ziua de recuperare pentru serviciul efectuat;
 • Întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Compartimentul juridic în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii compartimentului;
 • Programează şi urmăreşte respectarea programărilor întocmite pentru efectuarea controalelor de medicina a muncii de către salariaţii primăriei la angajare;
 • Ţine evidenta şi înregistrează declaraţiile de avere şi cele de interese ale funcţionarilor publici;
 • Întocmeşte dosarele profesionale ale funcţionarilor publici;
 • Întocmeşte documentaţia necesară acordării premiilor anuale şi celor lunare din fondul de salarii;
 • Întocmeşte planul de ocupare a funcţiilor publice şi îl înaintează Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
 • Ţine evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici conform machetelor elaborate de către ANFP şi le transmite în timp util;
 • Acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul instituţiei cu privire la respectarea normelor de conduită;
 • Ţine legătura cu Institutul Naţional de Administraţie şi Centrele Regionale de Formare Continuă pentru Administraţie Publică Locală în vederea participării salariaţilor primăriei la cursuri de formare şi perfecţionare profesională, în urma procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale.

Art.34 Compartiment control comercial – îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Verifică legalitatea comerţului prin efectuarea unui control permanent pe teritoriul municipiului Marghita, asigurând aplicarea dispoziţiilor legale din actele normative care reglementează acest domeniu pentru desfăşurarea ordonată şi civilizată a comerţului şi prestărilor de servicii, şi anume: comerţul cu amănuntul desfăşurat în magazine indiferent de profilul acestora, precum şi cel desfăşurat în pieţe agroalimentare, comerţul stradal în chioşcuri şi tonete, cât şi cel ambulant, comerţul cu ridicata din depozitele specializate, unităţile de alimentaţie publică, internet cafe , activităţile prestate de persoane la domiciliul propriu în mod independent, prestări servicii în service auto, vulcanizări, croitorii, servicii funerare, ateliere de reparaţii diverse, etc., în limitele competenţelor acordate de lege;
 • Verifică şi soluţionează sesizările şi plângerile cetăţenilor, interpelările consilierilor, şi întocmeşte răspunsuri în condiţiile legii;
 • Întocmeşte programe de control şi organizează acţiuni de verificare pentru buna desfăşurare a activităţilor de comerţ;
 • Întocmeşte rapoarte de control şi note de constatare şi aplică prevederile legii în cazuri de abatere de la legislaţia în vigoare, aducând la cunoştinţa conducerii neregulile constatate, precum şi cazurile de contravenţie care îi depăşesc competenţa;
 • Aplică prevederile legii prin constatarea şi întocmirea de procese verbale de contravenţie –în cazuri de încălcare a legislaţiei comerciale, inspectorii fiind răspunzători de modul de întocmire a proceselor verbale şi urmărind finalizarea acestora;
 • organizează şi participă la acţiuni de control împreună cu Poliţia Comunitară, Direcţia Sanitar-Veterinară, Autoritatea de sănătate publică, Registrul Auto Roman, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, şi alte organe abilitate de control, în vederea desfăşurării civilizate a comerţului în municipiul Marghita;
 • Efectuează, la solicitarea conducerii executive, acţiuni de verificare împreună cu alte servicii din cadrul Primăriei.
 • Reprezintă persoana fizică solicitantă în cadrul procedurilor de obţinere a autorizaţiei şi înregistrării în registrul comerţului;
 • Acordă solicitanţilor asistenţă privind operaţiunea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării;
 • Pune la dispoziţia cetăţenilor informaţiile necesare întocmirii documentaţiei în vederea obţinerii acordului de funcţionare , aşa cum prevede legislaţia în vigoare;
 • Descurajează şi combate comerţul stradal neautorizat, în special comercializarea produselor de origine animală;
 • Monitorizează pieţele în vederea desfăşurării unui comerţ conform cu legislaţia sanitară, sanitar-veterinară în vigoare;
 • Interzice livrarea, preluarea sau punerea în vânzare a mărfurilor fără specificarea termenului de valabilitate sau cu termen de valabilitate expirat, depreciate calitativ şi organoleptic, aplicând măsurile contravenţionale conforme cu dispoziţiile legale în vigoare;
 • Întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu compartimentul juridic în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului, hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii compartimentului.

Art.35 Compartiment situaţii de urgenţă, direct subordonat primarului, – îndeplineşte următoarele atribuţii:

1)    Organizează activitatea de prevenire a populaţiei împotriva incendiilor şi a dezastrelor;

2)    Asigură pregãtirea formaţiunilor de protecţie civilã pentru intervenţie;

3)    Asigură pregătirea S.V.S.U. pentru intervenţie;

 • Asigură protecţia populaţiei prin înştiinţare, alarmare, adăpostire şi evacuare, protecţia bunurilor materiale de orice natură împotriva efectelor incendiilor şi dezastrelor de orice natură;
 • Întocmeşte şi prezintă spre aprobare primarului şi spre avizare şefului inspectoratului judeţean Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al municipiului; Planul de protecţie şi intervenţie în caz de inundaţii; Planul pregătirii de protecţie civilă; Planul de control la agenţii economici şi instituţiile publice; Dosarul cu organizarea protecţiei civile; Dosarul cu înzestrarea protecţiei civile; Dosarul cu pregătirea de protecţie civilă;

Asigurã, împreuna cu organele de specialitate, asanarea teritoriului de muniţia rămasă   neexplodată;

6)   Participã în comun cu alte forţe ale Sistemului Apărării Naţionale la acţiuni de limitare şi lichidare a urmărilor dezastrelor. Ţine evidenţa forţelor, mijloacelor şi utilajelor ce pot participa la acţiuni de intervenţie;

 • Urmăreşte menţinerea în stare operaţionalã a sistemului de înştiinţare – alarmare, menţinerea în stare de funcţionare a reţelei de puncte de comandã şi a adăposturilor de protecţie civilă special construite;
 • Îndrumã, controlează şi sprijină celulele de urgenţă de la nivelul agenţilor economici şi instituţiile publice din municipiu;
 • Stabileşte programul de pregătire, activitatea comisiilor, planul de protecţie civilã, tematica de pregătire pentru personalul de conducere şi formaţiile de Protecţie Civilã, asigurând bibliografia pentru desfăşurarea temelor din planul de pregătire;
 • Organizează şi conduce nemijlocit antrenamentele şi exerciţiile cu formaţiile S.V.S.U., în care scop alarmează şi subunităţile de serviciu pentru intervenţie de la municipiu şi agenţii economici;
 • Pregăteşte şi desfăşoară exerciţiile de alarmare publicã şi exerciţiile complexe în cadrul aplicaţiilor interjudeţene;
 • Participă la şedinţele de acord unic şi avizează documentaţiile pentru obţinerea autorizaţiilor de construire;
 • Propune şi urmăreşte dotarea S.V.S.U. cu tehnicã şi materiale, în conformitate cu normele de înzestrare;
 • Organizează şi desfăşoară exerciţii practice la societăţile comerciale cu surse potenţiale de accident chimic;
 • Participã la şedinţele C.L.S.U. municipale;
 • Asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţi a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice stabilite, precum şi a prevederilor legale în domeniul protecţiei civile şi PSI;
 • Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniile de activitate ale compartimentului, în vederea promovării lor în Consiliul local;
 • Prezintă, la cererea Consiliului local şi a Primarului, rapoarte şi informări privind activitatea compartimentului, în termenul şi forma solicitată.
 • Asigurarea măsurilor organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului de conducere la sediile respective, în mod oportun în caz de dezastru, sau la ordin;
 • Organizează şi conduce, prin comitetul local pentru situaţii de urgenţă , potrivit ordinelor preşedintelui comitetului – în cazul de faţă Primarul municipiului Marghita – dl. Talpoş Dorel-Marcel – acţiunile Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă pentru înlăturarea urmărilor produse de un eventual dezastru;
 • Elaborează şi aduce la îndeplinire planurile privind activităţile anuale şi lunare de pregătire a Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă;
 • Asigură studierea şi cunoaşterea de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă a particularităţilor oraşului;
 • Prezintă propuneri pentru introducerea în planul de buget a fondurilor necesare pentru înzestrarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă ;
 • Participă obligatoriu la toate convocările lunare , bilanţurile, analizele şi la alte activităţi conduse de eşaloanele superioare;

Compartimentul situaţii de urgenţă exercitã si alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale primarului.

Compartimentul Situaţii de urgenţă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, colaborează cu următoarele instituţii:

 • ISU Crişana Bihor
 • Poliţia Municipiului Marghita
 • Pompieri Marghita
 • Direcţia de Sănătate Publică Bihor
 • Direcţia Sanitar-Veterinară Bihor
 • Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii Bihor
 • Direcţia Judeţeană pentru Statistică Bihor
 • Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
 • Staţia Meteo Oradea
 • Regia Autonomă “Apele Române” – Direcţia Crişuri Bihor-sistemul Barcău
 • S.C. Eongaz
 • Conel – S.C. Electrica – S.D. Marghita
 • Serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local.

Art.36 Compartiment afaceri europene , – îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Monitorizarea şi identificarea surselor de finanţare rambursabile şi/sau nerambursabile; elaborarea cererilor de finanţare şi a documentaţiilor aferente;
 • Implementarea şi/sau monitorizarea proiectelor finanţate de Uniunea Europeană sau de alte autorităţi finanţatoare interne şi externe;
 • Elaborarea, actualizarea şi monitorizarea strategiei locale de dezvoltare comunitară pe termen mediu şi lung;
 • Identificarea şi iniţierea priorităţilor de dezvoltare locală;
 • Gestionarea asistenţei financiare din fonduri externe contractate sau garantate de stat, precum şi gestionarea fondurilor structurale şi de coeziune;
 • Acordă consultanţă compartimentelor Primăriei şi instituţiilor /serviciilor publice subordonate Consiliului Local în activitatea de redactare a proiectelor (cereri de finanţare), cu finanţare externă;
 • Centralizează informaţii cu privire la diversele nevoi ce afectează comunitatea şi resursele ce stau la dispoziţia comunităţii ;
 • Desfăşoară sesiuni de instruire pentru angajaţii administraţiei publice locale cu privire la modul de întocmire a unui proiect de finanţare externă ;
 • Diseminează (prin pliante, seminarii, work-shopuri, etc.) proiectele cu finanţare externă realizate de administraţia publica locală a municipiului Marghita;
 • Monitorizează beneficiile materiale şi de imagine aduse autorităţii locale şi prezintă aceste rezultate prin mijloace specifice (mass-media, internet);
 • Ţine legătura permanent cu organizaţiile neguvernamentale;
 • Face propuneri şi împreună cu celelalte servicii din primărie, prezintă conducerii noi modalităţi de colaborare respectiv: contracte, convenţii de colaborare, parteneriate cu ONG-urile si alte organizaţii civice;
 • Contactează orice alte organisme abilitate de lege respectiv, organisme guvernamentale, neguvernamentale sau societăţi comerciale care pot contribui la rezolvarea unor probleme ale cetăţenilor de pe raza municipiului Marghita;
 • Participă cu materiale de sinteză, informări, la diferite manifestări organizate la nivelul municipiului Marghita, la nivel naţional pentru a face cunoscută activitatea primăriei in domeniu;
 • Încheie parteneriate cu O.N.G.-urile care doresc colaborare cu Primăria municipiului ;
 • Face invitaţii pentru discutarea si soluţionarea unor sesizări precum şi pentru încheierea unor potenţiale parteneriate.

Art.37 Biroul administrativ gospodărire, deservire – îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Asigură spaţiile corespunzătoare pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii personalului din toate compartimentele primăriei;
 • Controlează modul de folosire a bunurilor mobile si imobile;
 • Efectuează împreună cu biroul buget – contabilitate, inventarierea periodică, casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
 • Asigură buna funcţionare a centralei termice, centralei telefonice, precum şi a celorlalte echipamente tehnice;
 • Răspunde de necesarul de aprovizionare a materialelor şi rechizitelor de birou ;
 • Face propuneri privind reparaţiile imobilelor din patrimoniu şi a instalaţiilor din dotare, urmărind executarea lor; participă la recepţia finală;
 • Urmăreşte şi controlează modul de furnizare a energiei electrice şi termice, a gazelor, a alimentarii cu apa, în funcţie de cota de consum normată;
 • Împreună cu biroul buget – contabilitate întocmeşte şi completează la zi evidenta mijloacelor mobile şi imobile şi a obiectelor de inventar;
 • Asigură confecţionarea, gestionarea şi scoaterea din uz a ştampilelor şi a sigiliilor din Primărie împreună cu Serviciul Administraţie Locală Autoritate Tutelară;
 • Urmăreşte şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de transport pentru mijlocele din dotare;
 • Organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în sediul primăriei;
 • Organizează şi asigură paza şi accesul în Primărie a personalului propriu şi a publicului;
 • Asigură dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru şi de protecţie a personalului de întreţinere;
 • Urmăreşte şi asigură modul de administrare a fondurilor pentru reparaţii imobile şi sanitare în cadrul primăriei;
 • Asigură desfăşurarea în condiţii optime a activităţii de curierat din cadrul instituţiei.

Biroul administrare domeniul public, salubritate, zonă verde, spaţiu locativ – este condus şi coordonat de şeful biroului, îndeplineşte următoarele atribuţii la nivelul biroului:

Art.38 Compartiment spaţiu locativ-concesiuni şi închiriei:

 • Întocmirea dosarelor precum şi încheierea contractelor de închiriere pentru apartamentele finanţate de către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe ;
 • Primeşte, verifică, analizează, încadrează şi întocmeşte răspunsurile la cererile de locuinţe depuse de către cetăţenii municipiului , având situaţii locative ce necesită un spaţiu de locuit sau extinderea celui existent;
 • Calculează punctajele fiecărei cereri, diferenţiat, în funcţie de situaţia socială şi cea locativă prezentată de către solicitant, pe baza unor criterii aprobate de Consiliul local;
 • Întocmeşte listele de priorităţi, pe categorii de locuinţe (sociale, cu chirie pentru tineri, în vederea contractării sau cumpărării, s.a.), structurate pe număr de camere, funcţie de punctajul obţinut şi le supune spre aprobare, în fiecare an, Consiliului local;
 • Întocmeşte referate şi le supune Comisiei sociale de repartizare a locuinţelor în vederea aprobării şi emiterii repartiţiilor pentru locuinţe;
 • Verifica pe teren sesizările şi reclamaţiile cu privire la unele aspecte ce ţin de spaţiu locativ, în imobilele proprietate de stat şi ia masuri corespunzătoare pentru stingerea litigiilor;
 • Întocmeşte contractele de închiriere pentru locuinţele ce sunt în patrimoniul primăriei ;
 • Urmăreşte derularea contractelor de închiriere emise de Primăria municipiului, modificarea, transcrierea, calculul chiriei, supunerea spre aprobare a schimbului de locuinţă sau a rezilierii contractului, s.a.
 • Deschide anual fişele pentru fiecare chiriaş;
 • Înregistrează locuinţele în registrul de evidenţă şi stabileşte numărul de inventar;
 • Întocmeşte contractele de închiriere a locuinţelor şi calculează chiria lunară, întocmeşte somaţiile pentru persoanele restante la plata chiriei;
 • Eliberează adeverinţele solicitate de cetăţeni cu privire la situaţia locativă;
 • Face propuneri privind reparaţiile imobilelor din patrimoniu si a instalaţiilor din dotare, urmărind executarea lor; participa la recepţia finala;
 • Întocmeşte anual listele de inventariere a spaţiilor locative şi executarea confruntărilor pe teren;

Art.39 Compartiment pieţe şi târguri:

1) Asigură planificarea, organizarea şi conducerea activităţii pieţelor agroalimentare şi oborului;
2) Aplică întocmai hotărârile Consiliului local privind tarifele stabilite;
3) Efectuează sectorizarea şi repartizarea rezervărilor pe categorii de produse
4) Urmăreşte respectarea repartizării rezervărilor pe categorii de produse în funcţie de sectorizarea   pieţei ;
5) Eliberează conform tarifelor prevăzute cântare sau instrumente de măsurare comercianţilor;
6) Asigură cu personalul din cadrul compartimentului salubrizarea, curăţenia şi igienizarea spaţiilor şi suprafeţelor din piaţa agroalimentară şi obor;
7) Gestionează mijloacele fixe, materialele şi obiectele prevăzute în inventarul pieţei.
Art.40 Compartiment baza sport:

1) Asigură gestionarea clădirilor şi terenurilor cu destinaţie sportivă sau auxiliare;
2) Asigură cu personalul din cadrul compartimentului întreţinerea, curăţenia şi igienizarea spaţiilor şi terenurilor;
3) Urmăreşte aplicarea corectă a prevederilor din contractele de prestări de servicii încheiate;
4) Ţine evidenţa solicitărilor pentru folosirea sălilor şi terenurilor, întocmeşte graficul de utilizare a acestora, precum şi predarea-primirea acestora la începerea şi terminarea activităţilor;

Art.41 Compartiment gospodărire-întreţinere domeniu public şi privat:

 • Desfăşoară activităţi de control şi documentare cu privire la situaţia şi starea domeniului public şi privat;
 • Colaborează cu instituţiile , societăţile, fundaţiile asociaţiile şi organizaţiile de pe plan local pe probleme ce fac obiectul domeniului public şi privat;
 • Asigură remedierea unor disfuncţionalităţi sesizate de către cetăţeni în domeniul gospodăririi comunale şi salubrizării;
 • Colaborează cu SC SALUBRAM pentru colectarea şi transportul în condiţii bune a deşeurilor şi funcţionarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare;
 • Colaborează cu SC ELECTRICA SA pentru asigurarea bunei funcţionări a sistemului de iluminat public;
 • Asigură, prin serviciile publice şi agenţii economici responsabili, luarea măsurilor de salubrizare stradală de întreţinere şi gospodărire a spaţiilor verzi, a pieţelor şi a parcurilor publice;
 • Întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Compartimentul Juridic în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii biroului.
 • Ia în evidenţă cererile persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 15/2003, urmând să fie analizate în funcţie de disponibilităţile de teren;
 • Ţine evidenţa căruţelor pe raza municipiului Marghita.

Art.42 Compartiment parcuri, zone verzi şi de agrement:

 • Ia măsuri pentru menţinerea în stare bună a carosabilului străzilor, a trotuarelor, rigolelor, parcurilor şi spaţiilor verzi, semnelor de circulaţie şi marcajele străzilor;
 • Asigură protejarea domeniului public şi privat şi punerea în valoare a acestuia;
 • Răspunde de modul de administrare, amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi , parcurilor, pajiştilor şi păşunilor din perimetrul administrat de Primăria municipiului Marghita;
 • Verifică evidenta parcărilor din oraş;
 • Atribuie locuri de parcare la solicitarea cetăţenilor in limita locurilor disponibile;
 • Ia masuri contravenţionale împotriva celor ce parchează în locuri neautorizate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

Art.43 Compartiment îngrijitori tauri comunali:

1) Gestionarea şi asigurarea funcţionalităţii spaţiilor pentru adăpostirea animalelor, furajelor şi materialelor de întreţinere pe care le au în primire;
2) îngrijirea zilnică a animalelor prin asigurarea la timp şi de calitate a hrănirii, adaptării, curăţeniei corporale şi locului de odihnă a acestora;
3) Pe timpul verii-cosirea terenului(râtului) taurilor, purtarea de masă verde zilnic, adunarea şi depozitarea fânului; ducerea la moară a porumbului sau altor cereale, necesară preparării abracului pentru tauri;
4) asigurarea, depozitarea şi gestionarea atentă şi raţională a furajelor;

CAP.IV. Compartiment juridic în cadrul aparatului de lucru al Consiliului local

Art.44 Personalul din cadrul aparatului de lucru al Consiliului local îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • acordă asistenţă juridică consilierilor locali;
 • contribuie la pregătirea materialelor pentru şedinţele Consiliului local;
 • întocmeşte proiectele de hotărâri iniţiate de consilierii locali;
 • asigură reprezentarea autorităţilor locale în faţa instanţelor de judecată, in faţa notarilor, alte organe ale statului sau în relaţiile cu alte persoane fizice sau juridice pe baza împuternicirii preşedintelui de şedinţă a consiliului local,
 • asigură consultanţă, asistenţă şi reprezentarea intereselor Consiliului local apără drepturile şi interesele legitime ale acestuia în raporturile cu celelalte autorităţi publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică;
 • este desemnată, prin dispoziţia primarului, ca persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă în procesul de elaborare a actelor normative de către Consiliul Local al municipiului Marghita;
 • Formulează în termen legal răspunsuri scrise către petenţi;
 • Tine registrul de corespondenta a consiliului local, asigură corespondenţa consiliului cu cetăţenii
 • Tine evidenţa audienţelor consilierilor locali

 

CAP.V. Serviciul public comunitar local de evienţă a persoanelor Marghita

 

Dispoziţii generale

 

Art.45 Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Marghita se organizează în subordinea Consiliului Local al municipiului Marghita (CLM), ca serviciu fără personalitate juridică, în cadrul aparatului propriu al Primăriei municipiului Marghita.

Art.46 Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Marghita (denumit în continuare S.P.C.L.E.P. ) se constituie prin reorganizarea, în condiţiile art. 4 din O.G. nr. 84/2001, Compartimentul de stare civilă din cadrul aparatului propriu de lucru al Consiliului Local şi Formaţiunii de evidenţă informatizată a persoanei Marghita.

Art.47 (1) Activitatea S.P.C.L.E.P. este coordonată de secretarul municipiului Marghita.

(2) Coordonarea şi controlul metodologic al S.P.C.L.E.P. se asigură de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Bihor.

(3) În îndeplinirea atribuţiilor S.P.C.L.E.P. cooperează cu instituţiile abilitate din domeniul ordinii publice, siguranţei şi apărării naţionale, conform legii.

(4) S.P.C.L.E.P. este condus de un şef serviciu numit sau eliberat din funcţie prin Hotărâre a CLM, în condiţiile legii, cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (INEP).

Art.48 (1) Scopul S.P.C.L.E.P. este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează domeniul stării civile, activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi preluarea şi eliberarea documentelor în sistem ghişeu unic.

(2) Activitatea S.P.C.L.E.P. se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Art.49 În îndeplinirea prerogativelor cu care este învestit, S.P.C.L.E.P. cooperează cu celelalte structuri ale primăriei, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor în vigoare, cu autorităţile publice, agenţii economici, societăţi, precum şi cu persoane fizice.

 

Structura organizatorică

 

Art.50 Structura organizatorică, organigrama S.P.C.L.E.P. sunt stabilite prin anexele 1 şi 2 la Hotărârea CLM nr. 10/2005, avizate de INEP.

Art.51 Structura organizatorică este următoarea:

 1. Şef serviciu;
 2. Birou Evidenţa Populaţiei;
 3. Compartiment Regim Stare Civilă, Menţiuni, Eliberări, Certificate de Stare Civilă;
 4. Compartiment registru evidenţă;
 5. Compartiment ghişeu unic;
 6. Compartiment informatică, secretariat, arhivă;

Art.52 (1) Activitatea desfăşurată de către compartimentele S.P.C.L.E.P. are la bază relaţii de autoritate ierarhică, de coordonare şi control a şefului S.P.C.L.E.P. asupra biroului de evidenţă a populaţiei şi asupra compartimentului de stare civilă, precum şi a modului de cooperare între compartimente.

(2) În cadrul compartimentelor, acolo unde este cazul, se stabilesc relaţii de

autoritate funcţionale între personalul cu funcţia cea mai mare şi restul personalului în vederea îndrumării şi îmbinării în mod unitar, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse, a activităţii acestora şi a echilibrării sarcinilor, armonizării eforturilor necesare şi asigurării unităţii de acţiune în îndeplinirea obiectivelor.

Art.53 S.P.C.L.E.P. Marghita primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice d evidenţă a persoanelor din localitatea în care funcţionează S.P.C.L.E.P., cât şi din comunele învecinate, care au aparţinut de fosta Formaţiune de evidenţă informatizată a persoanei Marghita, la care nu s-au constituit încă S.P.C.L.E.P.

 

Atribuţiile S.P.C.L.E.P.

 

Art.54 S.P.C.L.E.P. are următoarele atribuţii principale:

 1. întocmesc, ţin evidenţa şi eliberează certificate de stare civilă;
 2. înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
 3. întocmesc şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
 4. întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;
 5. actualizează, utilizează şi valorifică registrul naţional de evidenţă a persoanei, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă administrativ teritorială a S.P.C.L.E.P.;
 6. furnizează în cadrul sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei date necesare pentru actualizarea registrului permanent de evidenţă a populaţiei;
 7. furnizează în condiţiile legii datele de identificare şi de adresa ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţilor economici şi către cetăţeni;
 8. întocmesc listele electorale permanente;
 9. constată contravenţii şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
 10. primesc, în sistem ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător, paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numerele de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
 11. primesc de la serviciile publice comunitare competente cărţile de identitate, cărţile de alegător, paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care le eliberează solicitanţilor;
 12. ţin registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 13. îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.

 

Conducerea S.P.C.L.E.P.

 

Art.55 Conducerea S.P.C.L.E.P. este asigurată de şeful serviciului.

Art.56 Şeful serviciului reprezintă S.P.C.L.E.P. în relaţiile cu secretarul municipiului, cu conducerea municipiului, cu Consiliul Local al municipiului Marghita, cu şefii celorlalte structuri din cadrul aparatului propriu al CLM şi ale altor instituţii publice.

Art.57 (1) În aplicarea prevederilor legale de nivel superior, precum şi a ordinelor şi instrucţiunilor, şeful serviciului emite ordine interioare.

(2) În condiţiile legii şi ale reglementărilor specifice, şeful serviciului poate delega atribuţii de competenţă şi personalului din subordine.

Art.58 Şeful S.P.C.L.E.P. răspunde de întreaga activitate pe care o desfăşoară potrivit fişei postului.

 

Atribuţiile compartimentelor din cadrul S.P.C.L.E.P.

 

Art.59 Compartimentul stare civilă are următoarele atribuţii:

 1. a) întocmesc, ţin evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;
 2. b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în condiţiile legii; tăgada paternităţii, recunoaştere, stabilirea filiaţiei, adopţie, schimbare nume, căsătorie, deces;
 3. c) întocmesc şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
 4. d) întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;
 5. e) oficierea căsătoriilor într-un cadru solemn;
 6. f) întocmesc buletine statistice de naştere, căsătorie, decese şi le înaintează la Direcţia judeţeană de statistică;
 7. g) efectuarea menţiunilor pentru retragerea, renunţarea şi redobândirea cetăţeniei române;
 8. h) înaintează lunar livretele militare şi adeverinţa de recrutare în cazul decesului persoanelor supuse obligaţiilor militare;
 9. i) completarea şi eliberarea livretelor de familie;
 10. j) urmăreşte rezolvarea deficienţelor consemnate în procesul verbal de către Organul de control, având ca finalitate îndreptarea erorilor din cuprinsul actelor de stare civilă;
 11. k) întocmeşte situaţii statistice periodice privind volumul activităţii de stare civilă şi le înaintează la serviciul public comunitar al judeţului;
 12. l) rezolvă corespondenţa de stare civilă;
 13. m) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni în domeniu, în condiţiile legii;
 14. n) întocmeşte dosarele de schimbare de nume pe cale administrativă pe care îl înaintează la organul competent;
 15. o) întocmeşte dosarele de transcriere a certificatelor de stare civilă procurate din străinătate şi le înaintează la organele competente;
 16. p) colaborează cu serviciile de poliţie judiciare şi criminalistică pentru clarificarea situaţiei persoanelor cu identitate necunoscută;
 17. r) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii în scopul realizării operative şi de calitate a atribuţiilor de serviciu;

s)oferă informaţii de specialitate în cadrul programului de relaţii cu publicul;

ş) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate pentru prevenirea scurgerii de informaţii clasificate;

 1. t) asigură constituirea fondului neoperativ al compartimentului din documentele rezultate din activitatea de profil;

ţ) informează organul competent cu privire la dispariţia unor documente de stare civilă cu regim special;

u)urmăreşte punerea în legalitate cu certificate de naştere a persoanelor internate în unităţile sanitare şi de protecţie socială;

 1. v) atribuie codul numeric personal pe baza listelor de coduri precalculate pe care le arhivează şi le păstrează în condiţii depline de securitate;
 2. x) iau măsuri de păstrare în condiţii corespunzătoare a registrelor de stare civilă exemplarul I pentru a evita deteriorarea sau dispariţia acestora;

y)înaintează la organul competent exemplarul II al registrelor de stare civilă în termen de 30 zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile existente în exemplarul I;

 1. z) întocmeşte şi eliberează extrase pentru uzul organelor în drept: instanţe judecătoreşti, parchet, poliţie, notari publici, primării;
 2. w) se îngrijesc de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă, pierdute ori distruse parţial sau total după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise.

Îndeplinesc şi alte atribuţii prevăzute de actele normative pe linie de stare civilă.

 

Art.60 Compartimentul regim evidenţă are următoarele atribuţii:

 1. înregistrează modificările intervenite în statutul civil în domiciliul şi reşedinţa persoanei în condiţiile legii;
 2. actualizează, utilizează şi valorifică registrul local de evidenţă a persoanei, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a S.P.C.L.E.P. respectiv;                                         b1)furnizează în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei date necesare pentru actualizarea registrului permanent de evidenţă a populaţiei;
 3. furnizează în condiţiile legii datele de identificare şi adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţi economici şi către cetăţeni;
 4. întocmesc listele electorale permanente;
 5. constată contravenţiile şi aplică sancţiuni în condiţiile legii;
 6. primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate formulate de cetăţenii aflaţi în situaţii deosebite;
 7. colaborează cu compartimentul informatic pentru verificarea calităţii datelor preluate în registrul permanent de evidenţă a populaţiei;
 8. comunică date referitoare la persoane fizice solicitate de instituţiile în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, justiţie, administraţiile financiare, agenţi economici, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice în temeiul legii;
 9. efectuează verificări operative solicitate de personalul M.A.I. cu privire la persoanele care nu au acte de identitate asupra lor şi au fost reţinute sau arestate, suspecte sau prinse în flagrant, victime ale unor accidente sau infracţiuni, etc;
 10. formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, completarea şi modificarea metodologilor de lucru;
 11. asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii în scopul realizării operative şi de calitate a atribuţiilor de serviciu;
 12. oferă informaţii de specialitate în cadrul programului de relaţii cu publicul;
 13. întocmeşte situaţii statistice precum şi sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual;
 14. asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi i-a măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;
 15. asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului din documentele rezultate din activitatea de profil;
 16. asigură măsurile necesare conservării şi exploatării evidenţelor manuale deţinute de compartimentul de evidenţă în conformitate cu prevederile legale;
 17. îndeplinesc şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în materie.

 

Art.61 Activitatea compartimentului ghişeu unic se va desfăşura în conformitate cu metodologia stabilită prin Ordin al M.A.I. şi are, în principal, următoarele atribuţii:

 1. primesc în sistem ghişeu unic cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător, paşapoarte simple, permise de conducere, certificate de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
 2. primesc de la serviciile publice comunitare competente cărţile de identitate, cărţile de alegător, paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor şi plăcile cu numerele de înmatriculare a vehiculelor, pe care le eliberează solicitanţilor;
 3. ţin registre de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 4. colaborează cu structurile Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, ale Direcţiei Generale de Paşapoarte, ale Direcţiei Regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor pentru realizarea sarcinilor comune;
 5. asigură soluţionarea petiţiilor specifice şi urmăreşte rezolvarea acestora în termen legal;
 6. formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, completarea şi modificarea metodologilor de lucru;
 7. asigură constituirea fondului arhivistic din documentele rezultate din activitatea de profil;
 8. îndeplinesc şi alte atribuţii prevăzute de actele normative.

 

Art.62 Compartimentul informatică are următoarele atribuţii:

 1. actualizează registrul permanent de evidenţă a populaţiei, datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi documentele prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora;
 2. preia în Registrul permanent de evidenţă a populaţiei datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţenii români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi acte de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
 3. preia imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate şi a paşapoartelor;
 4. actualizează datele şi pregăteşte lotul în vederea producerii cărţilor de identitate şi a paşapoartelor;
 5. copiază pe dischete sau CD lotul cu cererile pentru producerea cărţilor de identitate şi a paşapoartelor, completează fişa de însoţire a lor;
 6. rezolvă erorile din baza de date locală (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alţi utilizatori);
 7. execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentului din dotare;
 8. salvează şi arhivează pe suport magnetic, fişierul de imagini pentru loturile de cărţi de identitate;
 9. întocmeşte listele electorale permanente;
 10. execută operaţiuni de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază şi de aplicaţie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local;
 11. participă la depanarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor de calcul împreună cu specialiştii firmei care asigură asistenţa tehnică în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicare şi software;
 12. asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire   de informaţii clasificate şi secrete de serviciu;
 13. execută alte sarcini dispuse de conducerea serviciului.

 

Art.63 Compartimentul secretariat, arhivă are următoarele atribuţii:

 1. urmăreşte şi analizează modul de soluţionare şi respectare a termenelor legale de rezolvare în domeniul petiţiilor adresate serviciului;
 2. verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete, asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;
 3. ţine evidenţa ştampilelor şi sigiliilor din dotare şi verifică modul de folosire a acestora;
 4. organizează şi asigură primirea, înregistrarea, repartizarea lucrărilor potrivit profilelor de muncă destinate compartimentelor precum şi expedierea şi transportul corespondenţei conform reglementărilor în vigoare;
 5. centralizează raportările compartimentelor pentru realizarea analizelor şi sintezelor trimestriale şi anuale privind activităţile realizate de serviciu în domeniul accesului liber la informaţiile de interes public privind modul de soluţionare a petiţiilor sau a reclamaţiilor cetăţenilor, precum şi referitor la, activităţile efectuate pe linia prelucrării datelor cu caracter personal;
 6. înregistrează şi ţine evidenţa agendelor de lucru, a caietelor de pregătire de specialitatea a personalului, a registrelor şi materialelor cu regim special precum şi altor documente privind organizarea serviciului;
 7. organizează şi asigură arhivarea , întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;
 8. pregăteşte şi predă depozitului de arhivă pe bază de inventar dosarele create anual;
 9. îndeplineşte atribuţii de protocol;
 10. întocmeşte necesarul de documente, obiecte de birotică şi alte materiale necesare bunei funcţionări a S.P.C.L.E.P.;
 11. îndeplineşte şi alte sarcini prevăzute de actele normative.

Art.64 (1) Atribuţiile şefului serviciului şi ale celorlalţi angajaţi sunt prevăzute în fişele posturilor.

(2) În funcţie de modificările intervenite în structura sau activitatea S.P.C.L.E.P. în vederea realizării scopului său, fişele postului personalului încadrat în compartimentele serviciului vor fi reactualizate prin grija şefului serviciului.

(3) Fişa postului şefului serviciului va fi reactualizată prin grija secretarului municipiului cu aprobarea INEP.

 

Personalul serviciului public

 

Art.65 (1) Personalul S.P.C.L.E.P. este format din poliţişti detaşaţi, în condiţiile legii, funcţionari publici şi personal contractual.

(2) Poliţişti detaşaţi în condiţiile legii la S.P.C.L.E.P. se numesc pe funcţii similare celor avute la structurile teritoriale de evidenţă informatizată a persoanei, în măsura în care există asemenea funcţii în statutul de organizare al acestui serviciu.

(3) Drepturile cuvenite poliţiştilor detaşaţi se asigură din bugetul local al amunicipiului Marghita precum şi din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii.

(4) Personalul S.P.C.L.E.P. încadrat pe posturi beneficiază de stabilitate în funcţie, iar în cazul personalului contractual şi a funcţionarilor publici, aceştia îşi păstrează toate drepturile dobândite anterior.

(5) Gestionarea activităţii de resurse umane pentru poliţiştii detaşaţi la S.P.C.L.E.P. se face de către structura de specialitate din INEP.

Art.66 (1) Selectarea, numirea şi promovarea personalului, perioada de stagiu (pentru funcţionarii publici şi personalul contractual) se va realiza în condiţiile Legii 188/1999 şi Legea 161/2003, Codul muncii şi alte acte normative în vigoare în acest domeniu dacă nu există reglementări speciale.

(2) Criteriile privind selecţionarea personalului şi organizarea concursurilor sau a examenelor pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în statele de funcţii ale S.P.C.L.E.P. se stabilesc în mod unitar la nivelul întregii ţări, în condiţiile legiidupă cum urmează:

 1. a) de către INEP în cazul poliţiştilor şi personalului contractual;
 2. b) de către INEP împreună cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în cazul funcţionarilor publici.

Art.67 Drepturile şi obligaţiile angajaţilor S.P.C.L.E.P., sancţiunile disciplinare, incompatibilităţile pentru funcţiile publice sunt cele prevăzute în Legea 188/1999, Legea 161/2003, Codul muncii şi alte reglementări în vigoare în această materie.

 

 

Managementul financiar

 

Art.68 Activitatea de managemnet financiar al S.P.C.L.E.P. se desfăşoară prin structurile specializate ale Consiliului Local sub coordonarea INEP, care stabileşte în mod unitar la nivelul ţării normativele de cheltuieli minime necesare pentru întreţinerea dotării acestor servicii.

 

Dispoziţii finale

 

Art.69 Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi legale care reglementează activitatea administraţiei publice locale, în general, respectiv activitatea S.P.C.L.E.P., în special.

Şeful S.P.C.L.E.P. este obligat să asigure cunoaşterea şi respectarea de către întregul personal al prezentului regulament.

 

CAP.VI. Creşa de copii Marghita

 

Dispoziţii generale

 

Art.70 La elaborarea prezentului regulament s-au avut în vedere şi au fost respectate prevederile următoarelor acte normative:Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificarile şi completările ulterioare; Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; Ordin nr. 24/ 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.

Art.71 Creşa de copii Marghita, cu sediul central în municipiul Marghita, str. Crişan, nr. 3, este instituţie publică fără personalitate juridică, oferă servicii sociale specializate pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani, este statuată în baza Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor. Beneficiarii serviciilor acordate de Creşa Marghita sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Marghita.

Art.72 Creşa de copii Marghita este organizată şi funcţionează sub autoritatea administrativă a Consiliului local Marghita.

Art.73 Creşa de copii Marghita este o instituţie finanţată din bugetul Consiliului local Marghita, fondurile nominalizându-se distinct în bugetul acestuia. Instituţia poate fi finanţată şi de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.

Art.74 Obiectivele Creşei Marghita sunt:

 1. să acorde servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor în vârstă de până la 3 ani;
 2. să dezvolte programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor în vârstă de până la 3 ani;
 3. să supravegheze, să menţină starea de sănătate şi de igienă a copiilor şi să acorde primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
 4. să asigure nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
 5. să colaboreze cu familiile copiilor care frecventează creşa şi să realizeze o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului;
 6. să ofere consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
 7. să contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;
 8. să asigure baza tehnico-materială necesară activităţilor de dezvoltare a deprinderilor şi abilităţilor copiilor în vârstă de până la 3 ani.

Art.75 Principiile care stau la baza activităţii creşei sunt:

 1. Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 2. Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
 3. Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
 4. Asigurare unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 5. Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 6. Responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti;
 7. Primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului.

 

Beneficiari şi servicii prestate

Art.76 De serviciile acordate de Creşa Marghita beneficiază următoarele categorii de persoane:

 1. Copii în vârstă de până la 3 ani care au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Marghita,
 2. Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor care frecventează creşa

Art.77 Serviciile prestate prin intermediul creşei constau în:

 1. servicii de îngrijire şi supraveghere ;
 2. programe educaţionale adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor ;
 3. supravegherea, menţinerea stării de sănătate şi de igiena a copiilor;
 4. servicii de prim ajutor şi îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
 5. asigurarea nutriţiei copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
 6. colaborarea cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizarea unei relaţii de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului;

 

Resursele financiare ale creşei

 

Art.78 Finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionarii creşei se realizează din următoarele surse:

 1. a) bugetul local;
 2. c) contribuţii lunare ale părinţilor /reprezentanţilor legali;

Art. 79 (1) Părinţii /reprezentaţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească o contribuţie lunară de întreţinere pentru fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de serviciile acesteia.

(2) Prin excepţie, Consiliul Local va suporta contribuţiile părinţilor/ reprezentanţilor legali ai copilului înscris la creşă şi expus riscului abandonului.

Art.80 Creşa conduce evidenţa actelor primare contabile.

 

Obligaţiile şi drepturile beneficiarilor serviciilor

 

Art.81 Beneficiarii serviciilor – Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor care frecventează creşa – au următoarele obligaţii:

 1. să respecte regulamentul de ordine interioară din instituţie.
 2. să achite lunar contribuţia pentru hrană
 3. să respecte prevederile satbilite in contractul de furnizare servicii incheiat cu reprezentantul legal al creşei
 4. să participe la activităţile organizate de instituţie, la solicitarea personalului creşei.
 5. să respecte orarul creşei
 6. să aibă un comportament civilizat

Art.82 Drepturile beneficiarilor:

 1. a) să beneficieze de toate serviciile sociale oferite în cadrul creşei, prevăzute la art.77 din prezentul regulament;
 2. b) să folosească baza tehnico-materială existentă în condiţiile prezentului regulament;
  c) să fie trataţi cu respect şi să nu fie supuşi unor tratamente discriminatorii;
  d) să li se asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor personale în condiţiile legii;
  e) să le fie luate în considerare, în limita posibilităţilor, propunerile cu privire la programul şi activităţile desfăşurate în cadrul creşei.

 

Atribuţii şi activităţi

 

Art.83 În îndeplinirea scopului lor, creşele realizează, în principal, următoarele activităţi:

 1. a)   asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor în vârstă de până la 3 ani;
 2. b) asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor în vârstă de până la 3 ani;
 3. c) asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
 4. d) asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
 5. e) colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului;
 6. f) asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
 7. g) contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi.
 8. h) Pentru reprezentarea intereselor copiilor în relaţia cu creşa, părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor înscrişi la creşă se pot constitui într-un comitet de părinţi. Reprezentanţii comitetului de părinţi sunt consultaţi obligatoriu de către conducerea creşei cu privire la activităţile şi serviciile destinate copiilor, precum şi la creşterea eficienţei managementului creşei.

Art.84 Principalele atribuţii ale personalului din cadrul Creşei de copii Marghita sunt:

 1. coordonează organizarea şi funcţionarea instituţiei;
 2. efectuează înscrierea copiilor pe baza dosarelor depuse, în temeiul unui contract de furnizare de servicii, încheiat între părinţi/ reprezentanţi legali ai copiilor şi creşa, reprezentată de conducătorul acesteia;
 3. ţine evidenţa prezenţei copiilor la creşă;
 4. efectuează zilnic triajul epidemiologic al copiilor la primirea în unitate;
 5. completează datele privind starea de sănătate a copiilor ( de temperatură, alimentaţie şi raportul de tură);
 6. întocmirea meniului în fiecare zi, asigurarea alimentaţiei adecvate pentru copii în vârstă de până la 3 ani;
 7. organizează şi efectuează programul stabilit cu privire la dezvoltarea psihomotorie a copiilor, fiind ajutată de îngrijitoare;
 8. asigură supravegherea copiilor în grupă, în sala de mese, în dormitor, în baie;
 9. organizează şi asigură efectuarea igienei individuale şi de grupă în cadrul creşei;
 10. educaţia sanitară a părinţilor prin convorbiri la venirea şi la plecarea copiilor din creşă;
 11. asigură păstrarea şi folosirea în condiţii optime a inventarului pe care îl are în gestiune;
 12. organizează instructajul PSI.

 

Structura organizatorică, personalul şi conducerea

 

Art.85 Structura organizatorică a Creşei de copii Marghita se evidenţiază în statul de funcţii şi organigramă şi se aprobă de Consiliul Local Marghita. Conducerea operativă este asigurată de un director. Numirea directorului se face pe bază de concurs sau examen, după caz, în condiţiile legii, de către instituţia angajatoare. Personalul Creşei de copii Marghita este format din: director, asistenţi medicali, îngrijitoare şi muncitor calificat- bucătăreasă.

Art.86 Directorul răspunde de organizarea şi funcţionarea instituţiei, reprezintă Creşa de copii Marghita în relaţiile cu alte organisme, instituţii, persoane fizice sau juridice.

Art.87 Atribuţiile personalului de specialitate angajat în creşă se stabilesc prin fişa postului, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, în conformitate cu specificul profesiei/ocupaţiei şi tipul serviciilor acordate. Activitatea de supraveghere a stării de sănătate a copiilor şi acordarea, în caz de îmbolnăvire/accidentare, a îngrijirilor medicale în regim de urgenţă se organizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art.88 Anual conducerea Creşei de copii Marghita întocmeşte rapoarte de autoevaluare a activităţii, care se prezintă Consiliului Local. Situaţiile statistice anuale se transmit potrivit prevederilor legale.

Art.89 În baza prezentului regulament, Creşa de copii Marghita îşi întocmeşte Regulamentul de Ordine Interioară.

Art.90 Prezentul regulament intră în vigoare la data comunicării aprobării lui de către Consiliul Local Marghita. Cu aceeaşi dată îşi încetează valabilitatea regulamentul aprobat anterior.

Art.91 Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi legale care reglementează activitatea administraţiei publice locale, în general, respectiv activitatea Creşei de copii, în special.

 

 

CAP.VII. Biblioteca „Ioan Munteanu” Marghita

 

Dispoziţii generale

 

Art.92 Biblioteca municipală “Ioan Munteanu” Marghita, cu sediul central în municipiul Marghita, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, este instituţie publică de cultură fără personalitate juridică. Ca bibliotecă de drept public, ea face parte din sistemul naţional de biblioteci din România şi este statuată în baza Legii bibliotecilor nr. 334 / 31 mai 2002, modificată şi actualizată.
Art.93 Biblioteca municipală “Ioan Munteanu” Marghita este organizată şi funcţionează sub autoritatea administrativă a Consiliului local Marghita şi sub îndrumarea de specialitate a Bibliotecii Judeţene “Gheorghe Şincai” Bihor.

Art.94 Biblioteca municipală “Ioan Munteanu” Marghita ca bibliotecă publică de drept public, are firmă şi ştampilă proprie.

Art.95 Biblioteca municipală “Ioan Munteanu” Marghita, ca bibliotecă de tip enciclopedic, deserveşte comunitatea locală având o serie de atribuţii, conform prevederilor prezentului regulament.
Art.96 Este o instituţie finanţată din bugetul Consiliului local Marghita, fondurile nominalizându-se distinct în bugetul acestuia. Instituţia poate fi finanţată şi de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.

Art.97 Biblioteca municipală “Ioan Munteanu” Marghita îşi stabileşte obiectivele potrivit strategiei culturale elaborate prin proiectul de management, respectând principiile neangajării partizane de ordin politic, ideologic sau religios, al promovării spiritului identitar naţional şi al minorităţilor regionale, în sensul integrării în tabla de valori europene.

Art.98 Biblioteca municipală “Ioan Munteanu” Marghita poate coopera, în scopul asigurării maximei eficienţe în completarea, organizarea şi utilizarea colecţiilor de publicaţii, precum şi în activitatea bibliografică şi de informare documentară, cu bibliotecile de acelaşi profil sau cu biblioteci universitare din ţară şi străinătate.

Art.99 Biblioteca municipală “Ioan Munteanu” Marghita poate crea prin cooperare cu biblioteci similare tezaure de descriptori pentru indexarea şi regăsirea informaţiilor şi documentelor, baze comune de date pe profiluri specifice, organisme interbibliotecare de informare bibliografică şi referinţe ştiinţifice, de catalogare-clasificare, de multiplicare.

Art.100 Anual, Biblioteca municipală “Ioan Munteanu” Marghita depune la biroul de specialitate a Municipiului Marghita, proiectul de buget pe programe, pentru a fi analizat şi supus aprobării.

 

 

Atribuţii şi activităţi

 

Art.101 Biblioteca municipală “Ioan Munteanu” Marghita are următoarele atribuţii principale:

 1. a) colecţionează, organizează şi conservă documentele din patrimoniul său conform prevederilor legale referitoare la patrimoniul bibliotecilor;
 2. b) achiziţionează şi dezvoltă baze de date, întocmeşte cataloage şi alte instrumente de comunicare asupra colecţiilor, în format tradiţional şi electronic, puse la dispoziţia utilizatorilor;
  c) oferă servicii de lectură şi documentare pentru populaţie, prin secţiile de împrumut, copii şi adulţi;
 3. d) elaborează, editează şi conservă bibliografia locală curentă şi retrospectivă; organizează centru de informare comunitară, pentru a răspunde nevoilor tot mai
  complexe de cunoaştere ale membrilor colectivităţii locale;
 4. e) iniţiază şi colaborează la activităţi culturale specifice pentru dinamizarea interesului public faţă de informare şi lectură şi pentru sublinierea rolului bibliotecilor publice în cadrul comunităţii locale;
 5. f) în scopul valorificării colecţiilor efectuează studii şi cercetări de bibliologie, ştiinţele informării şi de sociologia lecturii, colaborând cu alte biblioteci, edituri, diverse instituţii culturale şi de învăţământ din ţară şi străinătate;
 6. g) verifică şi elimină periodic documentele perimate fizic, moral sau ştiinţific, cu excepţia documentelor de patrimoniu, conform prevederilor legale;
 7. h) efectuează împrumut interbibliotecar intern sau internaţional de documente;
  i) realizează informatizarea activităţilor proprii, participă la reţele şi sisteme informatizate din ţară şi străinătate;
 8. j) întocmeşte rapoarte periodice de autoevaluare a activităţii;

Art.102 Pentru îndeplinirea acestor atribuţii, Biblioteca municipală “Ioan Munteanu” Marghita realizează următoarele activităţi specifice:

 1. a) completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, abonamente, schimb interbibliotecar, donaţii, transfer, alte surse;
 2. b) evidenţa globală şi individuală a documentelor din colecţii, în sistem tradiţional şi informatizat, cu respectarea standardelor bibliografice de constituire a acestora în unităţi de înregistrare;
  c) prelucrarea biblioteconomică a tuturor documentelor din colecţii, pe suport tradiţional şi electronic, cu respectarea normelor standardizate de catalogare, clasificare şi indexare;
  d) organizarea sistemului de cataloage (catalogul general de serviciu în cadrul compartimentelor de completare şi prelucrare a colecţiilor pentru uz intern; catalogul alfabetic pe nume de autori şi titluri catalogul sistematic; descrierile documentelor sunt grupate după conţinutul lor, pe domenii de cunoaştere, conform indicilor CZU;
 3. e) răspunde solicitărilor utilizatorilor oferind spre împrumut sau spre studiu în sălile de lectură documente din colecţiile bibliotecii, conform regulamentului de ordine interioară;
  f) prezentarea colecţiilor prin: expoziţii, întâlniri cu autori, prezentarea noutăţilor editoriale, simpozioane şi alte acţiuni specifice de animaţie culturală şi de marketing;
 4. g) accesul on-line la baza de date a Bibliotecii, staţii de lucru pentru utilizatori, acces Internet, audiţii şi vizionări colective sau individuale;
 5. h) asigură satisfacerea unor interese de studiu şi informare prin practicarea, la cerere, a împrumutului interbibliotecar de publicaţii interne şi internaţionale;
 6. i) elaborarea unor lucrări bibliografice retrospective, bibliografii tematice, bibliografii locale, bibliografii la cerere, studii şi articole de specialitate ce valorifică îndeosebi patrimoniul livresc al Bibliotecii;
 7. j) efectuarea statisticii de bibliotecă, ce include evidenţa utilizatorilor, a frecvenţei acestora şi a documentelor eliberate spre lectură;
 8. k) întreprinderea de operaţiuni de avizare a restanţierilor, recuperare fizică sau valorică a documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori şi aplicarea de sancţiuni pentru nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă, în condiţiile legii;
 9. l) iniţierea de proiecte, programe, parteneriate şi forme de cooperare cu alte biblioteci sau instituţii, din ţară şi străinătate, pentru dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, pentru formarea continuă a personalului şi pentru atragerea unor surse de finanţare;
 10. m) efectuarea unor lucrări de conservare, igienă şi patologie a cărţii, lucrări de compactare pentru cărţi şi colecţii de publicaţii seriale, operaţiuni de conservare şi restaurare în laboratorul propriu, pentru lucrări ce fac parte din patrimoniul cultural naţional;
 11. n) igienizarea spaţiilor de bibliotecă şi asigurarea condiţiilor microclimatice de conservare a colecţiilor;
  103 În colecţiile Biblioteca municipală “Ioan Munteanu” Marghita pot intra şi documente care n-au fost enumerate mai sus şi care au provenit din donaţii.

Art.104 Colecţiile Biblioteca municipală “Ioan Munteanu” Marghita se structurează astfel:
a) Colecţiile de bază, destinate conservării şi studierii lor în sălile de lectură, publicaţiile seriale şi celelalte tipuri de documente aparţinând producţiei curente sau retrospective, româneşti şi străine.
b) Colecţiile uzuale destinate împrumutului la domiciliul utilizatorilor, care se află la secţiile de împrumut carte;

Art.105 Biblioteca municipală “Ioan Munteanu” Marghita îşi dezvoltă continuu colecţiile de documente prin achiziţionarea periodică de titluri din producţia editorială curentă, ca şi prin completarea retrospectivă a publicaţiilor. Creşterea anuală a colecţiilor din bibliotecă trebuie să respecte o rată optimă de înnoire a colecţiilor, potrivit prevederilor legale.
Art.106 Colecţiile de documente din bibliotecă se verifică, prin inventarieri periodice, conform legislaţiei în vigoare, precum şi când situaţia o impune. Inventarierea se realizează pe secţii, alternativ, în aşa fel ca activitatea cu publicul să fie cât mai puţin stânjenită.
Structura organizatorică, personalul şi conducerea

Art.107 Structura organizatorică a Bibliotecii municipale “Ioan Munteanu” Marghita se evidenţiază în statul de funcţii şi organigramă şi se aprobă de Consiliul Local Marghita. Conducerea operativă este asigurată de către responsabil de bibliotecă – şef birou.
Art.108 Responsabilul de bibliotecă răspunde de organizarea şi funcţionarea instituţiei, reprezintă Biblioteca municipală “Ioan Munteanu” Marghita în relaţiile cu alte organisme, instituţii, persoane fizice sau juridice.
Art.109 Personalul Bibliotecii municipale “Ioan Munteanu” Marghita este format din: personal de specialitate şi personal de întreţinere, dimensionat în funcţie de normativul stabilit prin lege, respectiv raportarea la populaţia municipiului Marghita.

Art.110 Personalul de specialitate al Bibliotecii municipale “Ioan Munteanu” Marghita este format din bibliotecari. Personalul de specialitate poate avea studii superioare de lungă sau scurtă durată, studii postliceale de specialitate biblioteconomică sau liceale. Pot fi încadraţi ca bibliotecari şi absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ superior sau ai unor licee de altă specialitate, cu condiţia perfecţionării şi atestării lor prin cursuri sau prin alte forme de învăţământ special, potrivit reglementărilor în vigoare. Personalul de specialitate poate face parte din asociaţii profesionale naţionale şi internaţionale.

Art.111 Funcţiile din activitatea de întreţinere, precum şi condiţiile de ocupare a acestora sunt cele prevăzute de reglementările în vigoare pentru instituţiile bugetare.

Art.112 Atribuţiile şi competenţele personalului de specialitate şi de întreţinere se stabilesc prin fişa postului, conform structurii organizatorice, iar performanţele profesionale se evaluează anual conform legislaţiei în vigoare.

Art.113 Modificările periodice ale statului de funcţii se aprobă de către Consiliul Local Marghita, cu încadrarea în structura organizatorică şi numărul de personal aprobat de Consiliul Local.

 

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art.114 Biblioteca municipală “Ioan Munteanu” Marghita dispune de autonomie administrativă şi profesională în raport cu autoritatea finanţatoare, constând în: dreptul de a se conduce în afara oricăror ingerinţe politice, ideologice sau religioase; elaborarea programelor şi proiectelor culturale proprii, în concordanţă cu proiectul de management, strategiile naţionale şi internaţionale; stabilirea şi utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării serviciilor de bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; încheierea de protocoale de colaborare cu alte biblioteci sau instituţii culturale din ţară şi străinătate; participarea la reuniunile internaţionale de specialitate sau la consorţiile bibliotecare şi la asociaţiile internaţionale la care este membră, achitând cotizaţiile şi taxele aferente.
Art.115 Conducerea Bibliotecii municipale “Ioan Munteanu” Marghita urmăreşte asigurarea de către autoritatea finanţatoare a fondurilor necesare potrivit standardelor de funcţionare stabilite în condiţiile legii.

Art.116 Anual conducerea Bibliotecii municipale “Ioan Munteanu” Marghita întocmeşte rapoarte de autoevaluare a activităţii, care se prezintă Consiliului Local. Situaţiile statistice anuale se transmit potrivit prevederilor legale.

Art.117 În baza prezentului regulament, Biblioteca municipală “Ioan Munteanu” Marghita îşi întocmeşte Regulamentul de Ordine Interioară.

Art.118 Prezentul regulament intră în vigoare la data comunicării aprobării lui de către Consiliul Local Marghita. Cu aceeaşi dată îşi încetează valabilitatea regulamentul aprobat anterior.

 

CAP.VIII. Casa de Cultură Marghita

 

Dispoziţii generale

Art.119 Casa de Cultură este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică care funcţionează sub autoritatea Consiliului local, reprezentată de directorul Casei de Cultură. Poate avea filiale pe raza unităţii administrativ teritoriale în care funcţionează.

Art.120 Casa de Cultură îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare, cu cele ale propriului Regulament de organizare şi funcţionare, elaborat în temeiul Legii nr.292/2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a casei de cultură aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr.2193/2004. Are firmă şi ştampilă proprie.

Art.121 Sediul Casei de Cultură este situat în Marghita, str.Independenţei nr.20, jud.Bihor. Bunurile mobile şi imobile aflate în administrare se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora. Toate actele, facturile, anunţurile vor conţine denumirea completă a instituţiei cu indicarea sediului.

Obiectul de activitate, atribuţii specifice

Art.122 Casa de Cultură desfăşoară activitate permanentă în concordanţă cu necesităţile culturale ale comunităţii, în baza Agendei culturale anuale şi a programelor lunare. În Casa de cultură se desfăşoară toate genurile de activităţi care au ca obiect fenomenul cultural, de aceste activităţi beneficiază toţi membrii comunităţii.

Art.123 Casa de Cultură iniţiază şi desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei permanente, al culturii tradiţionale şi al creaţiei populare contemporane. Casa de Cultură coordonează întreaga viaţă culturală a localităţii, constituind un veritabil centru spiritual, menit să sintetizeze, să conserve, să valorifice şi să transmită valorile morale, artistice, ştinţifice şi tehnice ale comunităţii.
Art.124 Pentru a îndeplini rolul de centru spiritual, Casa de Cultură Marghita are următoarele atribuţii:
a. Organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice şi de educaţie permanentă;

 1. Urmăreşte conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, ale patrimoniului local, naţional şi universal;
 2. Organizează şi susţine formaţii artistice de amatori inclusiv a participării lor la concursuri şi festivaluri, la participarea lor la manifestări culturale interjudetene, naţionale şi internaţionale;
 3. Organizează sau susţine activităţii de documentare a expoziţiilor temporare, elaborate de monografii şi lucrări de educaţie civică şi de informare a publicului;
 4. Difuzează de filme artistice şi de documentare;
 5. Organizează cercurilor ştiinţifice şi tehnice de artă populară şi artă plastică;
 6. g. Se ocupă de cercetarea, conservarea şi valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor etnografice locale;
 7. Organizează desfăşurarea cursurilor de formare profesională continuă;
 8. i. Organizează un proiect cultural, eveniment care va constitui sărbătoarea anuală intitulată „ZILELE   MARGHITEI”, eveniment important în viaţa comunităţii locale.
 9. Participă la proiecte şi schimburi culturale.

Art.125 Casa de Cultură colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat precum şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interes de grup etnice, politice, religioase(familia, şcoala, biblioteca, biserica, mass-media, agenţi economici, poliţia, primăria, organizaţii de tineret, organizaţii neguvernamentale).

 

Structura organizatorică, personalul şi conducerea

Art.126 Structura organizatorică a Casei de Cultură Marghita se evidenţiază în statul de funcţii şi organigramă şi se aprobă de Consiliul Local Marghita. Conducerea operativă este asigurată de către director.

Art.127 Directorul Casei de Cultură răspunde de organizarea şi funcţionarea instituţiei, reprezintă Casa de Cultură în relaţiile cu alte organisme, instituţii, persoane fizice sau juridice.

Art.128 Personalul Casei de Cultură Marghita este format din: personal de specialitate şi personal administrativ şi de întreţinere, dimensionat în funcţie de normativul stabilit prin lege, respectiv raportarea la populaţia municipiului Marghita. Personalul de specialitate al Casei de Cultură Marghita este format din referent de specialitate, referent. Personalul de specialitate poate avea studii superioare de lungă sau scurtă durată de specialitate (muzică, literatură, artă), studii postliceale sau liceale. Funcţiile din activitatea de întreţinere, precum şi condiţiile de ocupare a acestora sunt cele prevăzute de reglementările în vigoare pentru instituţiile bugetare.
Art.129 Atribuţiile şi competenţele personalului de specialitate şi de întreţinere se stabilesc prin fişa postului, conform structurii organizatorice, iar performanţele profesionale se evaluează anual conform legislaţiei în vigoare.

Art.130 Modificările periodice ale statului de funcţii se aprobă de către Consiliul Local Marghita.
Art.131 Anual conducerea Casei de Cultură Marghita întocmeşte rapoarte de autoevaluare a activităţii, care se prezintă Consiliului Local. Situaţiile statistice anuale se transmit potrivit prevederilor legale.

Art.132 În baza prezentului regulament, Casa de Cultură Marghita îşi întocmeşte Regulamentul de Ordine Interioară.

Art.133 Prezentul regulament intră în vigoare la data comunicării aprobării lui de către Consiliul Local Marghita. Cu aceeaşi dată îşi încetează valabilitatea regulamentul aprobat anterior.

CAPITOLUL IX – Atribuţii comune tuturor compartimentelor

Dispoziţii finale

Art.134 Şefii de servicii şi birouri vor întocmi fişele de post şi fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine, pe care le supun spre aprobare primarului, cu avizul şefului ierarhic superior;

Art.135 În fişele de post vor fi cuprinse atribuţii, atât ale posturilor de conducere cât şi ale celor de execuţie privind protecţia muncii şi asigurarea calităţii serviciilor;

Art.136 În desfăşurarea activităţii, serviciile de specialitate din Primăria municipiului Marghita şi serviciile aflate sub autoritatea administraţiei publice locale, vor întreţine relaţii funcţionale cu Prefectura Bihor, organele centrale ale administraţiei publice şi instituţiile specializate;

Orice comunicare făcută de organele centrale va fi adusa la cunoştinţa conducerii primăriei.

Art.137 (1)Toţi şefii de servicii şi birouri vor studia, analiza şi propune măsuri pentru creşterea operativităţii şi eficienţei în rezolvarea problemelor profesionale şi pentru o încărcare judicioasă a fişei postului fiecărui angajat;

In acest sens, şefii de servicii şi birouri:

– vor analiza periodic şi vor răspunde de modul în care se realizează implementarea Sistemului de Management al Calităţii la nivelul activităţii pe care o coordonează;

– sunt direct răspunzători de rezolvarea în termen legal, a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor şi propunerilor care se refera la activitatea compartimentului, informând conducerea primăriei;

– colaborează permanent între ei, astfel încât orice problemă de serviciu apăruta şi sesizată de salariaţii unui compartiment să fie adusă la cunoştinţă sefului care-l coordonează, pentru ca acesta să ia masuri în sensul rezolvării ei;

– asigură securitatea materialelor, cu conţinut secret, răspund de scurgerea de informaţii şi de înstrăinarea documentelor din cadrul serviciilor pe care le conduc;

– informează operativ conducerea primăriei asupra activităţii desfăşurate şi propun măsuri de îmbunătăţire a acesteia;

(2)Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale;

(3) Răspunderea pentru bunurile materiale din dotarea birourilor revine şefului de

compartiment în cauză, împreună cu angajaţii care au aceste bunuri în fişele de inventar;

(4)Întregul personal al aparatului de specialitate are obligaţia de a respecta actele normative privind legislaţia muncii, în vigoare, statutul funcţionarilor publici şi Regulamentul de Ordine Interna;

Art.138 Neîndeplinirea integrală şi în termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse in fişa postului, se sancţionează conform legislaţiei muncii şi Regulamentului de Ordine Internă.

Art.139 Salariaţii vor studia legislaţia specifică domeniului de activitate şi vor răspunde de aplicarea corectă a acesteia. În cazul apariţiei de noi reglementări legislative în domeniu, şefii de servicii şi birouri vor repartiza salariaţilor din subordine sarcinile ce le revin acestora, completând fişele de post ale acestora. Atribuţiile ce decurg din legislaţia nou apărută se consideră parte integrantă a Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Primăriei municipiului Marghita;

Art.140 Analizarea faptelor de indisciplina se va face în cadrul Comisiei de disciplină constituită în conformitate cu Legea nr.188/1999, republicată, modificată şi completată privind statutul funcţionarilor publici şi cu Codul Muncii.

Art.141 Şefii de servicii şi birouri participă la şedinţele în plen ale Consiliului Local şi la comisiile de specialitate ale acestora pentru luarea deciziilor majore în domeniul lor de activitate;

Art.142 (1) Toţi salariaţii primăriei au obligaţia de a respecta programul de lucru stabilit de conducere. Deplasările în teren în timpul programului de lucru, efectuate de salariaţii Primăriei municipiului Marghita, vor fi consemnate în registrul aflat la poarta principală a instituţiei;

(2) Personalul primăriei, care efectuează deplasări în teren în interes de serviciu, are obligaţia să întocmească un raport privind constatarea în teren şi sa-l prezinte şefului ierarhic superior;

(3) Nerespectarea alin.(1), (2) atrage după sine aplicarea sancţiunilor disciplinare conform Codului Muncii si a Legii nr.188/1999, republicată, modificată şi completată privind statutul funcţionarilor publici;

Art.143 Corespondenţa venită în primărie din partea unor instituţii de stat, persoane fizice sau juridice, va parcurge în mod obligatoriu traseul: Registratura – Secretar municipiu– Primarul municipiului – Compartimentul în cauză.

Art.144 Toate compartimentele au obligaţia să trimită Compartimentului IT, informaţiile de interes public, conform legii, în vederea publicării acestora pe site-ul instituţiei.

Art.145 Prezentul regulament se va difuza tuturor compartimentelor, şefii acestora asigurând, sub semnătură, luarea la cunoştinţă de către toţi salariaţii din subordine.

Art.146 Şefii de servicii şi birouri din cadrul Primăriei municipiului Marghita, au obligaţia de a pune la dispoziţia consilierilor informaţiile necesare ducerii la îndeplinire a mandatului pentru care au fost aleşi.

 

Programul de funcţionare

– Luni, Miercuri, Joi, 8.00- 16.15

– Vineri 8.00- 15.00

– Joi :8.00- 18.30

Programul de audienţe al conducătorilor instituţiei publice:

Primar: marți 9.00-12.00

Viceprimar: joi 9.00-12.00

Secretar: marți și joi 9.00-12.00

 

c.Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice:

Primar: Pocsaly Zoltan-Ladislau tel. 0744606638

Viceprimar: Lazăr Ioan tel. 0744626902

Secretar:   Demeter Cornelia

Şef Serviciu Administraţie Publică Locală, Asistenţă Socială ,Autoritate tutelară, Relaţii publice, Registrul agricol: Ciupe Elena

Șef Serviciu Poliție Locală : Ardelean Sorin

Şef Birou Impozite şi taxe locale: Ciarnău Mihaela

Şef birou buget-contabilitate: Bereteu Viorica

Direcția Tehnică: Birou Urbanism şi Amenajarea Teritoriului: dr.adj.Bisa Eva

Şef Serviciu Public Comunitar Local Evidenţa Persoanelor: Pintiuţa Bogdan

Şef Birou Administrarea domeniului public şi privat: Groze Liviu

Numele şi prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: Ciupe Elena

d.Coordonatele de contact ale instituţiei publice:

Primăria Municipiului Marghita

Str. Calea Republicii , nr. 1

Telefon: 0259- 362001, 0359409978; 0359409979;0359409980

Fax: 0359-409982

Adresa de e-mail: primaria@marghita.ro

Pagina de internet: marghita.ro

e.Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil se pot consulta la sediul instituţiei publice conform art.5, alin. (4) lit. b din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Sursele financiare:

1.Venituri proprii:

-impozite şi taxe locale;

-cote defalcate din impozitele pe venituri;

2.Prelevări din bugetul de stat.

f.Programele şi strategiile proprii: programele de dezvoltare economică şi socială.

Primăria Marghita îşi propune să realizeze noi investiţii dar şi să le continue pe cele începute în anul trecut

În primăvara au fost încheiate lucrările drumului Marghita- Cheț. Apoi, au urmat să fie reabilitate următoarele străzi: Bujorului, Borsecului, Oltului, Garoafei, Litoralului, Crinului, Piața Independenței, Crișan, Ady Endre, Salcâmilor, cartierele Alea Tineretului, Calea Republicii și I.L Caragiale-parți

Cu sprijinul Consiliului Județean s-a finalizat reabilitarea drumului de la sensul giratoriu până la Tășnad

În zona Lapișului au început lucrările de renovare a canalizării și a sistemului de apă potabilă (etapa a III-a). După finalizare majoritatea marghitenilor vor avea non stop apă potabilă la robinet. Proiectul cuprinde asfaltarea cartierului mai sus menționat. Avem speranța, că de acum înainte , fiecare locuitor va fi mulțumit în privința serviciilor acordate cu privire la apa potabilă și sistemul de canalizare

A fost asfaltată curtea Spitalului Municipal ”Dr Pop Mircea”, curtea Colegiului Național ”Octavian Goga”. Deasemena au fost asfaltate cele mai importante drumuri. Pe fiecare porțiune reasfaltată, au fost ridicate la nivel corespunzător capacele de scurgere. Din bugetul local au fost achiziționate inelele de etanșare și capacele de scurgere pe Calea Republicii și str. 1 Decembrie.

Au fost reabilitate curtea și clădirea în care funcționează birourile Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Populației și Stărea civilă

Unităților de învățământ din Municipiul Marghita, în în anul 2015 a fost acordattă suma de 4.500.000 lei (45 miliarde lei vechi ) pentru renovare și extindere.

Municipiul Marghita l a beneficiat ,din partea Guvernului,de un microbuz pentru elevi, care este dat în folosință Colegiului Național ”Octavian Goga”. Există în plan achiziționarea a încă două microbuze pentru elevi, și pentru celelalte două școli.

Au fost sprijinite de către Instituția primarului activitățile organizațiilor civile, programele culturale, cele religioase, echipele sportive, activitatea desfășurată de Caritas Catolica, și nu în ultimul rând, transportul copiilor la diferite concursuri.

A fost continuate extinderea și reparațiile gardurilor cimitirelor din municipiul nostru

Pe parcursul lunilor din toamnă, au fost efectuate modernizări la serviciul de electricitate de pe străzile I.L. Caragiale, 1 Decembrie și cartierul Lapiș. Aici au fost aduse echipamente noi, și au fost schimbați stâlpii vechi sau deja crăpați.

 

Proiecte de viitor:

 • terminarea etapei III apă și canalizare, asfaltarea cartierului Lapiș, reabilitarea podului peste Barcău, continuarea reabilitării străzilor, spațiilor verzi, construirea pieței noi, construirea rețelei de apă și canalizare Cheț, Ghenetea, Viscuta, reabilitarea clădirii primăriei, accesare fondurilor europene prin programe RO-HU, înființarea serei de flori, terminarea stației de sortare, construirea unor stații de biogaz, bazin didactic de înnot, sală de mese la grădiniță, construirea clădirii noi la Liceul Technologic ,,Horea”, înființarea parcului industrial.

 

 1. Lista cuprinzând documentele de interes public:

– Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale

– Atribuţiile compartimentelor

– Bilanţul contabil

– Bugetul de venituri şi cheltuieli

– Cont execuţie cheltuieli

– Cont execuţie venituri

– Comunicate de presă

– Dosarele achiziţiilor publice

10 Informaţii privind nivelurile tarifelor care se plătesc, în condiţiile legii,

11 Informaţii referitoare la Proiectele

12 Materiale informative (ghiduri, pliante, brosuri, etc.)

15 Programe şi strategii

16 Programul anual de achiziţii

18 Protocoale de colaborare cu diferite autorităţi si instituţii publice

19 Raportul Anual de Activitate al primarului

21 Structura organizatorică a instituției

22 Statistici privind domeniul de activitate al instituției

 1. Lista documentelor produse şi/sau gestionate de
  consiliul local al municipiului Marghita şi primăria municipiului Marghita , care constituie informaţii de interes public, altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local;
  2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului ;
  3. Regulamentul de ordine interioară
  4. Hotărârile de validare sau invalidare a mandatului de consilier;
  5. Hotărârile de alegere din rândurile consilierilor a viceprimarului;
  6. Componenţa Consiliului Local al Municipiului Marghita ;
  7. Componenţa comisiilor de specialitate;
 3. Rapoarte anuale întocmite de consilierii municipali, precum şi de viceprimar;
  9. Declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor locali şi ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
  10. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Marghita, programul de audienţe;
  11. Denumirea birourilor, serviciilor, direcţiilor, numerele de telefon, fax;
  12.Strategii, programe privind dezvoltarea social-economică a municipiului Marghita;
  13. Hotărârile de aprobare a bugetului local, împrumuturilor, virărilor de credite, de aprobare a contului de încheiere a exerciţiului bugetar, de stabilire a impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale; bilanţul contabil;
  14. Hotărârile de aprobare a organigramei, statului de funcţii, numărului de personal şi regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, de numire şi eliberare din funcţie a conducătorilor serviciilor publice de interes local;
  15. Hotărârile de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Marghita, privind darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului, precum şi a serviciilor publice de interes local; documentele ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al municipiului: caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri care aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, planuri de plasare
  16. Hotărârile privind exercitarea în numele municipiului a tuturor drepturilor acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat, hotărârile privind numirea şi eliberarea din funcţie a membrilor consiliilor de administraţie la societăţile comerciale şi serviciile publice de interes local;
  17. Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism al municipiului, hotărârile privind stabilirea mijloacelor materiale şi financiare necesare realizării acestora: planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii, certificatele de urbanism, autorizaţiile de construcţie, certificatele de nomenclatură stradală, avizele de schimbare de destinaţie;
  18. Hotărârile privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase;
  19. Hotărârile privind construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;
  20. Hotărârile şi documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi cele privind asigurarea condiţiilor necesare realizării acestora;
  21. Hotărârile privind asigurarea condiţiilor materiale şi financiare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă de sub autoritatea sa;
  22. Hotărârile privind organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;
  23. Hotărârile, dispoziţiile privind realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, cele privind protecţia drepturilor copilului;
  24. Criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale, a locuinţelor A.N.L , şi hotărârile pentru aprobarea lor;
  25. Hotărârile privind organizarea de târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi cele prin care se asigură buna funcţionare a acestora;
  26. Hotărârile privind atribuirea sau schimbarea de denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local;
  27. Hotărârile privind conferirea persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite, a titlului de cetăţean de onoare al municipiului Marghita ;
  28. Hotărârile privind cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice din ţară;
  29. Hotărârile privind sprijinul acordat cultelor religioase;
  30. Hotărârile privind asigurarea libertăţii comerţului şi încurajării liberei iniţiative;
  31. Instrucţiuni, norme, regulamente şi circulare primite de la organele centrale ale administraţiei publice;
  32. Informare privind starea economică şi socială a municipiului precum şi informarea asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
  33. Dispoziţii cu privire la prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor;
  34. Dispoziţii privind asigurarea ordinii publice, cele referitoare la desfăşurarea adunărilor publice;
  35. Dispoziţii privind controlul igienei şi salubrităţii localurilor publice;
  36. Dispoziţii privind asigurarea întreţinerii şi reabilitării drumurilor publice, proprietatea municipiului, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii;
  37. Avize, acorduri, autorizaţii date în competenţa primarului;
  38. Raportul anual privind inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al municipiului;
  39. Lista certificatelor de producător eliberate;
  40. Propuneri de interes public primite de la cetăţeni;
  41. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
  42. Relaţii de colaborare sau parteneriat cu ONG-uri;
  43. Hotărâri de repartizare a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă şi a celor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
  44. Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcţionare al Compartimentului Stare Civilă;
  45. Activităţile şi locurile în care se poate presta munca în folosul comunităţii;
  46. Modalităţi de contestare, în situaţia în care persoana se consideră vătămată, în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
  47. Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social;
  48. Situaţia lunară privind acordarea alocaţiilor pentru copii nou – născuţi, numărul beneficiarilor de alocaţie complementară şi de susţinere pentru familiile monoparentale conform O.U.G.105/2003,
 4. Numărul persoanelor angajate în funcţia de asistent personal, fondurile de natură salarială plătite beneficiarilor;
 5.   Numărul personelor beneficiare de indemnizaţie de însoţitor şi fondurile lunare achitate;

51.Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;
52. Alte documente şi informaţii, care nu se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001.

 1. Modalităţi de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art.21 şi 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi anume:

-reclamaţia, care se depune la conducătorul instituţiei publice;

-plângerea, care se depune la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei publice, în condiţiile legii.

Autoritatile şi instituţiile publice au obligaţia de a vă răspunde în scris la solicitare în termen de 10 zile lucratoare de la depunerea cererii .În cazul în care durata necesară pentru identificarea informaţiei solicitate depăşeşte acest termen, solicitantul va primi răspunsul în cel mult 30 de zile lucratoare de la depunerea cererii şi va fi inştiinţat despre acest fapt în cel mult 10 zile. Dacă informaţia pe care o solicitaţi este considerată a fi o informaţie exceptată de la liberul acces, în cel mult 5 zile lucratoare veţi fi inştiinţat în scris despre acest fapt.

Dacă consideraţi că v-a fost încălcat dreptul de liber acces la informaţie puteţi depune o reclamaţie în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituţiei.

Reclamaţia trebuie adresată conducatorului instituţiei, iar acesta este obligat, ca în urma unei anchete administrative, să vă dea un răspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea plângerii.   Dacă reclamaţia dumneavoastră este întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.

Dacă v-a fost lezat dreptul de liber acces la informaţie puteţi să vă adresaţi justiţiei direct după aşteptarea răspunsului la solicitarea iniţială sau după răspunsul la reclamaţia administrativă. Plângerea trebuie depusă la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliaţi sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice împricinate, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea iniţială. Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să vă furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să vă platească daune morale şi/sau patrimoniale. Dacă sunteţi nemulţumit de hotararea instanţei, aceasta poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curţii de Apel rămâne definitivă şi irevocabilă.

Atât acţiunea depusă la prima instanţă, cât şi recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.