A N U N Ţ concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector din cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE

Data de susţinere a probei scrise: 16.01.2020, ora 10:00
Interviul: 22.01.2020, ora 11:00

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Marghita
Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 16.12.2019-06.01.2020 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Marghita – Compartimentul Resurse Umane, cam. 10, et. I.
Data afișării: 16.12.2019

Serviciul BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE
Funcția publică de execuție: inspector, clasa I, grad profesional PRINCIPAL (vechime – minim 5 ani)

Condiţii de participare:

• candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465, alin.(1) din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu excepția evaluării psihologice prevăzute la alin.(1), lit. e);
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe economice, Contabilitate şi informatică de gestiune, finanțe și bănci, management, marketing;

Bibliografie concurs:

• Constituţia României
• O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
• PARTEA a VI-a – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
• PARTEA a III-a – Administrația Publică Locală
• -TITLUL V – Autoritățile administrației publice locale;
• -TITLUL VII – Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale;
• -TITLUL II – Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale
• – CAPITOLUL III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ-teritoriale
• – SECȚIUNEA a 2-a – Darea în administrare a bunurilor proprietate publică
• – SECȚIUNEA a 4-a – Închirierea bunurilor proprietate publică
• – SECȚIUNEA a 5-a – Darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică

3.Legea contabilității nr. 82/1991, republicata și actualizata cu modificările și completările ulterioare
4. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare
5. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
7. Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.

Atribuţiile postului sunt prevăzute în anexa ataşată prezentului anunţ

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:
• formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat;
• curriculum vitae, model comun european;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
• copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului – modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
• cazierul judiciar;
• declaraţia pe propria răspndere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, conform formularului atașat, după caz;
• dosar plic
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Adesa de corespondență: Marghita, C.Republicii nr.1, cam.10; tel. 0359/409977 int.15; fax 0359/409982; e/mail: resurse.umane@marghita.ro, site: marghita.ro
Persoană de contact:
1. Banyai Mark – inspector Resurse Umane

Primar, Secretar general,
Pocsaly Zoltan-Ladislau jr.Demeter Cornelia

ANEXĂ

MUNICIPIUL MARGHITA Aprobat: primar
Biroul buget-contabilitate, salarizare Pocsaly Zoltan Ladislau
 ………………
FIŞA POSTULUI
Nr.

Informaţii generale privind postul 
1. Denumirea postului: inspector principal
2. Nivelul postului: de execuţie
3. Scopul principal al postului:evidenţa si gestionarea patrimoniului public si privat al UAT Marghita
Condiţii specifice pentru ocuparea postului2) 
1. Studii de specialitate: superioare, economice-contabile,marketing,management, finante banci.
2. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecţionare 
3. Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): MS OFFICE – nivel baza
4. Limbi străine3) (necesitate şi nivel4) de cunoaştere): –
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: spirit de iniţiativă şi creativitate, capacitate de lucru în echipă, rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor, perseverenţă în activitate, flexibilitate şi adaptabilitate.
6. Cerinţe specifice5): – delegaţii ocazionale, în măsura în care activitatea o necesită;
7. Competenţa managerială –
Atribuţiile postului6):

1. Receptioneaza toate obiectele de inventar si mijloacele fixe intrate in institutie;
2. Urmareste si evidentiaza miscarile de bunuri imobile si mobile din patrimoniul institutiei;
3. Intocmeste si asigura documentatiile pentru proiectele de hotarari privind patrimoniu public si privat ;
4. Intocmeste referate de specialitate, asigura si raspunde de respectarea legalitatii privind intocmirea si valorificarea tuturor documentelor prezentate pentru aprobare ordonatorului de credite privind buna gestionare a mijloacelor fixe;
5. Urmareste starea fizica a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in patrimoniul primariei;
6. Intocmeste note de intrare – iesire si deschide fise de folosinta a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniul institutiei;
7. Urmareste bunurile imobile si mobile din patrimoniul institutiei date in administrare unitatilor subordonate administratiei publice locale;
8. Conduce evidenta operativa la locurile de folosire ,astfel incat sa raspunda cerintelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;
9. Tine evidenta bunurilor ce pot fi casate si inainteaza comisiei de inventariere propuneri pentru casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar care au o durata normala de serviciu expirata;
10. Conduce registrul mijloacelor fixe;
11. Organizeaza activitatea de inventariere a patrimoniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale;
12. Raportari statistice si transmiteri de date institutiilor subordinate unitatii administrativ teritoriale ;
13. Gestioneaza si actualizeaza periodic baza de date a patrimoniului institutiei;
14. Intocmeste bonuri de transfer a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;
15. Studiaza legislatia cu privire la activitatea desfasurata si pune in aplicare noutatile ce se impun;
16. Raspunde de organizarea , in conditiile legii a evidentei gestiunii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;
17. Respectă şi aplică întocmai reglementările interne privind arhivarea documentelor;
18. Îndeplineşte alte sarcini stabilite prin legi, date de conducerea instituţiei, seful de serviciu în legătura cu atribuţiile de serviciu;
19. În conformitate cu prevederile art.13 lit.d a Legii nr.319/2006 salariatul va respecta normele şi atribuţiile de SSM corespunzător funcţiei exercitate.

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 
1. Denumire: inspector
2. Clasa: I.
3. Gradul profesional7): principal
4. Vechimea în specialitate necesară: minim 5 ani în specialitatea studiilor
Sfera relaţională a titularului postului 
1. Sfera relaţională internă: 
a) Relaţii ierarhice: 
- subordonat faţă de şef birou, primar
b) Relaţii funcţionale: colaborare în cadrul compartimentului; cu serviciile, cu birourile, compartimentele instituţiei;
c) Relaţii de control: în măsura în care activitatea o necesită;
d) Relaţii de reprezentare: în măsura în care activitatea o necesită;
2. Sfera relaţională externă: 
a) cu autorităţi şi instituţii publice: relaţii de cooperare cu alte primării, instituţii (Direcţia Generală a Finanţelor Publice a jud. Bihor, Consiliul Judeţean Bihor, Instituţia Prefectului jud. Bihor), instituţii bancare, asociaţii;
b) cu organizaţii internaţionale: în măsura în care activitatea o necesită
c) cu persoane juridice private: în măsura în care activitatea o necesită
3. Limite de competenţă8): îndeplinirea sarcinilor de serviciu în cadrul instituţiei
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: Înlocuieşte colegii din cadrul biroului pe perioada concediului de odihnă sau lipsei motivate a acestora din instituţie; poate delega atribuţiile în perioada concediului de odihnă sau lipsă motivată colegilor din cadrul biroului, este înlocuită de şef birou/colegii din cadrul biroului.

Întocmit de9): 
1. Numele şi prenumele: Bereteu Viorica
2. Funcţia publică de conducere: şef birou
3. Semnătura …………………………………..
4. Data întocmirii: ………………
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: 
1. Numele şi prenumele: 
2. Semnătura ………………………………………….
3. Data ………………………………

Contrasemnează10): 
1. Numele şi prenumele: Pocsaly Zoltan Ladislau
2. Funcţia: primar
3. Semnătura …………………..
4. Data …………………………..

   1) Se va completa cu numele şi funcţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Se va semna de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice şi se va ştampila în mod obligatoriu.
2) Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul autorităţii sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare.
3) Dacă este cazul.
4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile “citit”, “scris” şi “vorbit”, după cum urmează: “cunoştinţe de bază”, “nivel mediu”, “nivel avansat”.
5) De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii.
6) Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu specificul funcţiei publice corespunzătoare postului.
7) Se stabileşte potrivit prevederilor legale.
8) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.
9) Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului.
10) Are calitatea de contrasemnatar persoana prevăzută la art. 118 alin. (2) din hotărâre.