Regulament privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor,  pentru buna  gospodărire a Municipiului Marghita potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului 21/2002 cu modificările și completările ulterioare

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor,  pentru buna  gospodărire a Municipiului Marghita potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului 21/2002 cu modificările și completările ulterioare

Analizând temeiul juridic:

– prevederile art.2, alin.(2) și alin.(3), art.3, art.4 și art.18 din Ordonanţa Guvernului 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare

– prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001  privind regimul juridic al contravențiilor , aprobată cu modificările și completările ulterioare;

– cu respectarea prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, respectiv anunţul privind dezbaterea publică nr. 7 din 5 august 2021 şi procesul verbal al minutei sedintei  nr.8 din 20 septembrie 2021

– art. 129 , alin. (2),  lit.b), alin (4) lit.g și alin. (7), lit i) din OUG  57/2019- Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

– referatul de aprobare înregistrat cu nr. 7774 din 21.07.2021, al Primarului Municipiului Marghita în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor,  pentru buna  gospodărire a municipiului Marghita potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului 21/2002 cu modificările și completările ulterioare;

– raportul de specialitate nr. 7810 din 21.07.2021 al compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului

-ţinînd cont de propunerile si amendamentele grupului consilierilor PSD din  4 octombrie 2021 la regulamentul privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor,  pentru buna  gospodărire a municipiului Marghita

-avizul favorabil nr. 4 din 28.10.2021 al Comisiei juridice

În baza  art. 196, alin.1, lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  Consiliul Local al Municipiului Marghita adoptă prezenta

Hotărâre          

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor,  pentru buna  gospodărire a municipiului Marghita potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului 21/2002 cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2   Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Biroul Poliția locală și Direcția tehnică prin compartimentele de specialitate.

Art.3  Prezenta hotărâre se comunică cu :  Instituția Prefectului Bihor, primarul Municipiului Marghita, Direcția tehnică, Biroul Poliția Locală , publicare pe site-ul www.marghita.ro  Monitorul oficial local  , la dosar.