Proiectul ordinii de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 20.10.2022

Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa ordinara a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de
20 octombrie 2022
 
 
1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2022
                         Iniţiator : primar Marcel-Emil SAS-ADASCALITII
                         Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat
 
2.   Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției primarului nr. 540 din 27.09.2022
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022
                      Iniţiator : primar Marcel-Emil SAS-ADASCALITII
                      Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat
 
  1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza teritorială a UAT Municipiul Marghita
                      Iniţiator : primar Marcel-Emil SAS-ADASCALITII
                      Raport de avizare: Comisia turism,agricultură, mediu şi  
                                                        Comisia de administrare a domeniului public si privat
 
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 100004 înscris în C.F. nr. 100004, situat în municipiul Marghita, strada Eroilor, nr.14
                   Iniţiator : primar Marcel-Emil SAS-ADASCALITII
       Raport de avizare: Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului
 
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a  municipiului Marghita
        Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascaliţii
        Raport de avizare : Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public şi privat
 
  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării directe pe o perioada de 20 de ani a unei suprafeţe de teren, în situaţia extinderii construcţiilor, pe terenuri alăturate acestora, la cererea  proprietarului –SC Alamador SRL.
                       Iniţiator : primar Marcel-Emil SAS-ADASCALITII
                        Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat
 
  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentațiilor de apartamentare pentru apartamentele ANL din str. Pandurilor, nr. 23 bl.1, nr. 25 bl.3, nr. 25 bl.4, str. Progresului, nr. 1/a bl.B1 şi str. Eroilor, nr. 7/a bl.A2, precum şi înfiinţarea de cărţi funciare noi pentru fiecare U.I.
                        Iniţiator : primar Marcel-Emil SAS-ADASCALITII
            Raport de avizare: Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului
 
  1. Proiect de hotărâre pentru însușirea raportului privind  stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul III al anului 2022 și  stabilirea unor  măsuri pentru eficientizarea înscrierii  datelor și ținerea la zi a Registrului agricol
                    Iniţiator : primar Marcel-Emil SAS-ADASCALITII
            Raport de avizare: Comisia turism,agricultură, mediu
 
  1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Marghita a imobilului situat pe str. Petofi Sandor , înscris in CF nr. 104593 Marghita pe nr. cadastral 104593 –C1 si aprobarea demolării acestuia
                        Iniţiator : primar Marcel-Emil SAS-ADASCALITII
                        Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat
 
  1. Raport privind rezultatul chestionarelor pentru consultarea populaţiei privind alegerea  metodei de tarifare a deşeurilor
                   Prezintă: primarul  Municipiului Marghita prin aparatul de specialitate
 
Probleme curente