ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL PRIN INTRODUCEREA ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI MARGHITA

ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PUBLICĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL PRIN INTRODUCEREA ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI MARGHITA

Primăria Municipiului Marghita anunta intenţia de consultare a plublicului pentru obiectivul de investiţie Plan Urbanistic Zonal pentru introducere în intravilan şi reglementarea utilizării terenului, situat în extravilan, U.A.T Marghita, jud. Bihor, identificat cu nr. cad. 105778  Marghita.  Terenul este domeniu public a Municipiului Marghita, conform C.F 105778 Marghita, în suprafață de 114.900,00 mp.

Prin Planul Urbanistic Zonal iniţiat de B.I.A. Piper Claudiu , se va studia parcela cu nr. cad.105778 Marghita, situată în extravilanul UAT Marghita, în suprafață de 114.900,00 mp.

Prin proiect se propune introducerea în intravilan şi introducerea unei noi Unităţi Teritoriale de Referinţă U.T.R. ID ZONA UNITATILOR INDUSTRIALE, AGRO-INDUSTRIALE, PRODUCTIE,DEPOZITARE SI FUBCTIUNI COMPLEMENTARE,

U.T.R. TE – ZONA DESTINATA CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR AFERENTE ECHIPARII TEHNICO – EDILITARE şi  U.T.R. CC – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE SI A CONSTRUCTIILOR AFERENTE

U.T.R. ID Zona se compune din terenurile ocupate cu activităţi productive de bunuri şi servicii, cuprinzând activităţi manageriale, comerciale şi tehnice, pentru industrie, distributie şi comercializare, activităţilor de mică industrie, activităţilor industriale nepoluante, industriei alimentare, industriei artizanală, industriei uşoare, depozite, prestări servicii anexe complementare sau care susţin activitatea de bază şi infrastructură tehnico-edilitară necesară functionării acestora.

U.T.R. TE Zona cuprinde suprafeţele destinate construcţiilor şi instalaţiilor aferente echipării tehnico-edilitare.

U.T.R. CC Zona destinată atât drumurilor ca şi căii de comunicaţie terestră special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi a pietonilor, cât şi infrastructurii tehnico-edilitare (reţele de apă, canalizare, gaze naturale, telecomunicaţii, energie electrică, ş.a.)

            În temeiul art. 34 al Regulamentului local privind implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 57/2011, în perioada 14.11.2022 – 05.12.2022, publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia, în scris privind intenţia propunerea PUZ, la sediul Primariei Municipiului Marghita – Serviciul de relaţii cu publicul, în intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observaţiile/sugestiile pertinente vor fi luate în considerare în etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

            Persoana responsabila cu informarea şi consultarea publicului este d-na Balog-Tecău Daniela, din  cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism telefon 0359/409977 int. 31,  e-mail:  primaria@marghita.ro.

            Documentația poate fi consultată:

  • aici
  • la sediul instituției

            Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat în scris celor care au formulat observaţii/sugestii, în intervalul 05.12.2022 – 09.12.2022 şi pe site-ul www.marghita.ro/contact.