DOCUMENTE NECESARE LA BIROUL IMPOZITE SI TAXE – PERSOANE JURIDICE

ACTE NECESARE PENTRU CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALA
-cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice (2 exemplare);
urmatoarele documente contabile:
-balanta analitica aferenta lunii anterioare celei in care se depune cererea (original + copie);
-fisa contului 2121 (original + copie);
-alte documente din care sa rezulte valoarea de inventar a constructiilor situate pe raza municipiului Marghita (original + copie);
Termen de solutionare a cererii: maximum 5 zile de la inregistrare. Prin solutionarea cererii se intelege atat eliberarea certificatului de atestare fiscala, cat si emiterea unei adrese din partea institutiei privind solicitarea unor documente care nu au fost prezentate de catre solicitant.Certificatul de atestare fiscala se elibereaza doar persoanelor imputernicite de catre contribuabil, in acest sens prezentand delegatie si copia actului de identitate.
Eliberarea certificatului de atestare fiscala este supusa unei taxe extrajudiciare de timbru de 4 lei.
ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE MIJLOACE DE TRANSPORT
-declaratie de impunere pentru mijlocul de transport respectiv (2 exemplare);
-cartea de identitate a vehiculului (original + copie);
-documentul care atesta dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport (contract de vanzare-cumparare, factura fiscala, hotarare judecatoreasca, act de donatie etc.) (original + copie);
-dovada de indeplinire a formalitatilor vamale, daca vehiculul este dobandit din strainatate – dupa caz (original + copie);
-fisa de inmatriculare a mijlocului de transport.
ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE CLADIRI SI TERENURI
Documente necesare:
-declaratie de impunere pentru imobilul respectiv (2 exemplare);
-documentul care atesta dreptul de proprietate asupra imobilului respectiv (contract de vanzare-cumparare, act de donatie, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, proces verbal de predare-primire, proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor etc.) (original + copie);
-documente contabile (factura fiscala, balanta analitica, bilant contabil etc.) (original + copie) – dupa caz.
In cazul terenurilor incadrate la alte categorii de folosinta in afara terenului cu constructii (ex: teren arabil; pasuni; fanete; vii; livezi si alte terenuri cu vegetatie forestiera; terenuri cu ape, drumuri si cai ferate; terenuri neproductive) se va depune, in acest sens adeverinta eliberata de, Registrul Agricol din cadrul Primariei – prin care se va face dovada transcrierii terenului in Registrul agricol si categoria de folosinta a terenului.
ACTE NECESARE PENTRU SCOATERE DIN EVIDENTA
A) Imobile (cladiri si terenuri)
-adresa prin care se solicita scoaterea din evidenta a imobilului respectiv;
-documentul prin care a fost instrainat imobilul respectiv (contract de vanzare-cumparare, act de donatie, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, proces verbal de predare-primire etc.) (original + copie);
B) Mijloace de transport
-certificatul de radiere;
-actul de instrainare (contract de vanzare-cumparare, act de donatie, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, proces verbal de predare-primire etc.) (original + copie).
ACTE NECESARE PENTRU MODIFICAREA  VALORII DE INVENTAR CLADIRII
 Documente necesare:
-declaratie de impunere pentru imobilul respectiv (2 exemplare);
-adresa din partea contribuabilului in care se precizeaza data de la care s-a modificat valoarea de inventar a cladirii, precum si motivul care a determinat modificarea valorii de inventar;
-documente contabile (factura fiscala, balanta analitica, bilant contabil etc.) (original + copie);
-raport de expertiza sau de evaluare (original + copie) – dupa caz.
PENTRU PROCESE-VERBALE DE CONTROL – contribuabilii au obligatia de a pune la dispozitia organului de control, toate documentele solicitate.
OBLIGATII DECLARATIVE ALE CONTRIBUABILILOR PERSOANE
JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE
-in baza Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, contribuabilii persoane juridice, depun declaratia de impunere in termen de 30 zile, de la data dobandirii bunurilor impozabile sau taxabile, dupa caz.
SANCTIUNI APLICABILE CONTRIBUABILILOR PERSOANE
JURIDICE
Contraventionale
– in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, se aplica urmatoarele sanctiuni:
-pentru incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole, cu amenda de la 325 lei la 1578 lei;
Administrative
– in conformitate cu prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, pentru neplata la termenul scadent a obligatiilor fata de bugetul local, contribuabilii datoreaza majorari de intarziere;
-majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei bugetare si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Cota dobanzii este in prezent 2%, ea fiind modificata periodic prin hotarare de Guvern.
FACILITATI FISCALE CARE SE ACORDA CONTRIBUABILILOR
PERSOANE JURIDICE
-in conformitate cu prevederile articolelor 285 si 286 ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, contribuabilii persoane juridice beneficiaza de o serie de facilitati fiscale, prin efectul legii respectiv cu acordul Consiliului Local.