DOCUMENTE NECESARE LA BIROUL IMPOZITE SI TAXE – PERSOANE FIZICE

IMPORTANT!
ACTELE ORIGINALE NU SE RETIN!
1.ACTE NECESARE PENTRU IMPUNERI SAU RECTIFICARI DE ROL PENTRU CLADIRI SI TERENURI
CERERE (formular tip- pus la dispozitia contribuabililor de Biroul Relatii cu Publicul);
DECLARATIE  (formular tip- pus la dispozitia contribuabililor de Biroul Impozite si Taxe);
ACT DE PROPRIETATE (original si copie xerox) – titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, contract de donatie, certificat de mostenitor, sentinta judecatoreasca, proces-verbal de licitatie;
SCHITA IMOBILULUI (original si copie xerox);
-In cazul in care aceste acte, nu contin informatii referitoare la suprafata utila sau
construita, sunt necesare planuri, schite, relevee, sau orice alte documente din care sa
reiasa aceste informatii.
-Sunt necesare deasemenea si documente (memorii tehnice; procese verbale de receptie; adeverinte Distrigaz, Electrica, , Asociatie de proprietari;declaratii pe proprie raspundere etc ) din care sa reiasa, natura peretilor cladirii (beton , caramida sau chirpici, lemn), dotarea cu instalatii si anul constructiei.
-In cazul dobandirii unui teren, pe langa documentele mentionate anterior, contribuabilii vor prezenta declaratii de impunere vizate de Biroul Agricol privind incadrarea terenurilor din punct de vedere al destinatiei agricole precum si incadrarea pe zone in intravilan si extravilan.
-In cazul unor litigii intre contribuabili, reglementate de catre Instantele Judecatoresti documentul necesar pentru impunere este Sentinta Definitiva si Irevocabila data de Judecatorie.
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (original si copie xerox);
PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE (locuinte noi – original si copie xerox);
PROCES-VERBAL DE PUNERE IN POSESIE (pentru teren – original si copie);
2.ACTE NECESARE PENTRU IMPUNERE CONSTRUCTIE NOUA
CERERE (formular tip- pus la dispozitia contribuabililor de Biroul Relatii cu Publicul);
DECLARATIE  (formular tip – pus la dispozitia contribuabililor de Biroul Impozite si Taxe);
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (original si copie xerox);
Este obligatorie anexarea in copie a urmatoarelor acte:
PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRARII;
SHITA CONSTRUCTIEI, PLAN, RELEVEE, MEMORIU TEHNIC sau alte documente din care sa reiasa dotarea cu instalatii.
3.ACTE NECESARE PENTRU CORECTAREA  NUMELUI   APARUT ERONAT IN EVIDENTA FISCALA
CERERE(formular tip- pus la dispozitia contribuabililor de Biroul Relatii cu Publicul);
DECLARATIE  (formular tip – pus la dispozitia contribuabililor de Biroul Impozite si Taxe)
ACT DE PROPRIETATE (original si copie xerox);
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (original si copie xerox);
ACTE NECESARE PENTRU RECALCULARI IMPOZIT
CERERE(formular tip- pus la dispozitia contribuabililor de Biroul Relatii cu Publicul);
DECLARATIE  (formular tip- pus la dispozitia contribuabililor de Biroul Impozite si Taxe);
ACT DE PROPRIETATE (original si copie xerox) – titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, contract de donatie, certificat de mostenitor, sentinta judecatoreasca, proces-verbal de licitatie;
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (original si copie xerox);
ADEVERINTA ELIBERATA DE DIRECTIA URBANISM SCHITA IMOBILULUI (original si copie xerox);
4.ACTE NECESARE PENTRU INCETARI IMPUNERI FISCALE
CERERE(formular tip- pus la dispozitia contribuabililor de Biroul Relatii cu Publicul);
AUTORIZATIE DE DEMOLARE SAU ACTUL DE INSTRAINARE A BUNULUI;
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (original si copie xerox);
5.ACTE NECESARE PENTRU SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE
CERERE;
ACTUL DE PROPRIETATE (original si copie xerox);
LEGITIMATIA DE VETERAN (vaduva de veteran) de razboi – conform Legii nr. 44/1994, sau
CERTIFICAT DE REVOLUTIONAR SI BREVET CONFORM LEGII NR. 42/1990 sau
DECIZIA DIRECTIEI GENERALE DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA – conform Decretului Lege nr. 118/1990;
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (original si copie xerox);
6.ACTE NECESARE PENTRU IMPUNERI TERENURI AGRICOLE SAU SILVICE
Adeverinta eliberata de Registrul Agricol din cadrul Municipiului Marghita, prin care se face dovada transcrierii terenului in Registrul agricol si categoria de folosinta a terenului (ex: terenuri cu constructii; arabil; pasuni; fanete; vii; livezi si alte terenuri cu vegetatie forestiera; terenuri cu ape, drumuri si cai ferate; terenuri neproductive),
Cerere (formular tip – existent la Biroul Relatii cu publicul);
Titlul de proprietate, procesul-verbal, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de consiliile locale potrivit dispozitiilor legale in vigoare, chiar daca nu este emis titlul de proprietate,
Schita terenului,
Buletinul sau cartea de identitate (original si copie xerox),
Pentru autovehicule sunt necesar urmatoarele documente:
7.DECLARAREA UNUI MIJLOC DE TRANSPORT
DECLARATIE DE IMPUNERE (formulare tipizate care se pun la dispozitia contribuabililor la Biroul Impozite si Taxe )
ACTUL DE DOBANDIRE: contract de vanzare cumparare sau contract de leasing, factura,documente vamale, certificate de mostenitor, contract de donatie, ;pentru vehiculele importate : contract sau factura tradusa, respectiv legalizata si declaratia vamala-original si xerocopie;
CARTE DE IDENTITATE A AUTOVEHICULULUI de la Registrul Auto Roman( RAR) -original si xerocopie;
FISA DE INMATRICULARE (Politie);
INSPECTIA TEHNICA PERIODICA (ITP) si identificarea auto la (RAR) (in cazul in care
ITP a fost facuta la (RAR) si la data depunerii declaratiei de impunere este valabila,
nu mai este necesara identificarea auto);
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE-original si xerocopie.
8.ACTE NECESARE PENTRU VIZA IN VEDEREA VANZARII UNUI MIJLOC DE TRANSPORT
CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT FISCAL;
FISA DE INMATRICULARE (original si copie xerox);
TAXA DE TIMBRU – 4 lei.
9.ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTA A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT
CERERE (formular tip )
CERTIFICATUL DE RADIERE VIZAT DE POLITIE (in cazul vehiculelor scoase din uz, adeverinta de la REMAT);
CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI(original si copie xerox);
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE si COPIE B.I./C.I. CUMPARATOR
FACTURA
10.ACTE NECESARE PENTRU TRANSFER AUTO –IN CAZUL SCHIMBARII DOMICILIULUI
CERERE PENTRU SCOATERE DIN EVIDENTA( formular tipizat);
CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI (original si copie xerox);
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE cu noul domiciliu (original si copie xerox) ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBARE TALON
CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI (original si copie xerox)
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE cu noul domiciliu  (original si copie xerox);
FISA DE INMATRICULARE;
11.ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIRE VIZA AUTO –  STRAINI
DECLARATIE (formular tip);
CONTRACT DE INCHIRIERE SAU CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE (original si copie xerox);
LEGITIMATIE CU VIZA DE SEDERE IN TARA SAU PASAPORT, DUPA CAZ (original si copie xerox);
FISA DE INMATRICULARE (original si copie xerox);
PENTRU DEPUNEREA DECLARATIEI SPECIALE( in cazul persoanelor care detin in proprietate mai multe imobile)
Declaratie tip (formular tipizat care se pune la dispozitia contribuabililor la Biroul Impozite si Taxe)
Copie dupa contractele de dobandire din care sa reiasa data dobandirii
Copie dupa B.I. sau C.I. pentru stabilirea domiciliului.
Copie a contractului de inchiriere si a fisei imobilului (in cazul in care unul din imobile este inchiriat)
12.ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR FISCALE
CERERE  (formularul tip-se obtine de la Biroul Relatii cu Publicul);
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (original si copie xerox)SAU PASAPORT (pentru confirmarea identitatii) ;
IMPUTERNICIRE AUTENTIFICATA in cazul in care contribuabilul nu solicita certificatul in nume propriu.
 DUPA CAZ:
Certificat de mostenitor (original si copie xerox) ;
Certificat de deces (original si copie xerox);
Certificat de nastere (original si copie xerox);
Certificat de casatorie (original si copie xerox);
Sentinta de divort (original si copie xerox);
TAXA DE TIMBRU – 4 lei si eventual taxa de urgenta de 10 lei (se obtine de la casieria Biroul Impozite si Taxe )
Certificatul fiscal se va elibera personal proprietarului pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate, dupa caz.

In situatia in care proprietarul nu se poate prezenta, se va desemna un reprezentant  prin procura notariala sau imputernicire avocatiala.

PENTRU VERIFICARE, CONTROL

Toate documentele solicitate de catre inspectori.
OBLIGATII DECLARATIVE ALE CONTRIBUABILILOR PERSOANE
FIZICE
In 30 de zile de la data dobandirii unui bun impozabil (cladire, teren, auto)
contribuabilii persoane fizice au obligatia de a depune declaratia de impunere insotita
de actele doveditoare.
In 30 de zile de la data instrainarii bunurilor impozabile contribuabilii au
obligatia de a depune documentele necesare pentru radierea obligatiilor de plata din
evidentele noastre si impunerea din oficiu pe noii proprietari.
In cazul contribuabililor persoane fizice care detin in proprietate mai multe
cladiri cu destinatia de locuinta este obligatorie depunerea declaratiei speciale in
max 30 de zile de la data dobandirii lor.
Orice schimbari care pot modifica obligatiile bugetare ale contribuabililor se declara in max. 30 zile la Biroul Impozite si Taxe.

Sanctiuni aplicabile de catre Biroul Impozite si Taxe

Contraventionale
-Nedepunerea declaratiilor de impunere sau a declaratiilor speciale se
sanctioneaza cu amenda de la 279 la 696 lei;
-Depunerea cu intarziere a declaratiilor de impunere sau a declaratiilor speciale se
sanctioneaza cu amenda de la 70 la 279 lei;
(L 571/2003 art. 294 )
Administrative
Pentru obligatiile bugetare neachitate la termenul scadent, respectiv 31 Martie, 30 Septembrie, se percep majorari de intarziere, de 2% din suma datorata, pentru fiecare luna sau fractiune de luna incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.