A N U N Ț

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Casa de Cultură Marghita, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu timp parțial (½ normă),  a funcției contractuale de execuție vacante de: contabil-economist, S, grad I.

 

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011:

 1. a) are cetățenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba româna, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau in legătura cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe economice – toate specializările;

Cunoștințe de operare pe calculator: MS OFFICE – nivel baza;

Vechimea în specialitatea studiilor: minimum 3 ani;

 

Concursul se va organiza la sediul instituției, conform calendarului următor:

26.03.2020, ora 15,00 data-limită pentru depunerea dosarelor;

02.04.2020, ora 10,00 proba scrisă;

07.04.2020, ora 10,00 interviu;

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. În termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării temenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs în baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Dosarul de concurs: Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare;
 2. copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Bibliografia stabilită la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de contabil-economist, S grad I:

 1. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. OMFP nr.1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. OMFP 517 din 2016 privind aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare –FOREXEBUG cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

 

Informații suplimentare se pot obține la Casa de Cultură Marghita, sediul în Marghita, str. Independenței nr.20, jud. Bihor, telefon: 0359-176580.