REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI MARGHITA ŞI A UNITĂȚILOR SUBORDONATE

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

 

Art.1 Primaria Municipiului  Marghita şi serviciile publice aflate sub autoritatea administraţiei publice locale funcţionează și este organizată în temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu hotarârile Consiliului Local al Municipiului Marghita privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi şi a statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului.

 Art.2 – (1) Primarul, Viceprimarul, Secretarul U.A.T., împreună cu Aparatul de specialitate al Primarului constituie Primăria Municipiului Marghita , instituţie publică cu activitate permanentă care asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor Constituţiei, ale legilor ţării, ale decretelor Preşedintelui României, ale hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale hotărârilor Consiliului judeţean, ale Consiliului local şi soluţionează problemele curente ale colectivităţii. Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

(2) Sediul Primăriei este în Municipiul  Marghita, str. Calea Republicii  nr.1

Art.3 (1) Primarul Municipiului Marghita este conducătorul Administraţiei Publice Locale a Municipiului Marghita, răspunde în faţa Consiliului Local de buna funcţionare a acesteia şi reprezintă municipiul  în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu  persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,  cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4 Atribuţiile primarului sunt cele prevăzute în art.63 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi sunt exercitate prin dispoziţii care devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţa persoanelor interesate, conform art.68 din Legea nr.215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare:

(1) Primarul îndeplineste următoarele atribuţii principale:

 1. a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
 2. b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
 3. c) atribuţii referitoare la bugetul local;
 4. d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
 5. e) alte atribuţii stabilite prin lege.

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), Primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară si asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea si desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), Primarul:

 1. a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Marghita;
 2. b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
 3. c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială si de mediu a municipiului Marghita şi le supune aprobării consiliului local.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), Primarul:

 1. a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
 2. b) întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
 3. c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi si emiterea de titluri de valoare în numele municipiului Marghita;
 4. d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât si a sediului secundar.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), Primarul:

 1. a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publică de interes local;
 2. b) ia măsuri pentru prevenirea si, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 3. c) ia măsuri pentru organizarea executării si executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr. 215/2001;
 4. d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspecţiei si controlului efectuării serviciilor publice de interes local precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al municipiului Marghita;
 5. e) numeste, sancţionează si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducătorii instituţiilor si serviciilor publice de interes local;
 6. f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local si acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
 7. g) emite avizele, acordurile si autorizaţiile date în competenţa sa prin lege si alte acte normative;
 8. h) asigură realizarea lucrărilor si ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului si gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, Primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din judeţul Bihor si municipiul Marghita, precum si cu Consiliul judeţean Bihor.

 (7) Primarul mai îndeplineste si alte atribuţii conform legilor în vigoare.

(8) În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunostinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.

Art.5 Viceprimarul – (1) Viceprimarul este ales de Consiliul Local.

(2) Viceprimarul exercită atribuţii delegate de către Primar, prin dispoziţia acestuia.

 (3) Viceprimarul întocmeste şi semnează actele pe care le presupune executarea atribuţiei delegate.

Art.6 Secretarul U.A.T. –(1) Secretarul UAT este funcţionar public cu funcţie publică de conducere, este subordonat Primarului, se bucură de stabilitate în funcţie şi îndeplineşte atribuţiile stabilite de lege şi cele încredinţate de către Consiliul Local sau de către Primar.

(2) Secretarul municipiului îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii îndeplinind  următoarele atribuţii:

 1. a) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia  dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect,
 2. b) participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local;
 3. c) coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic: Serviciul administraţie publică locală, compartimentul juridic si compartimentul juridic în cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local, urmăreşte, S.P.C.L.E.P. Marghita şi verifică modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin acestora;
 4. d) avizează legalitatea contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale, adoptate de Consiliul local;
 5. e) avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului;
 6. f) urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal şi coordonează corespondenţa – Corespondenţa primita în primărie din partea unor instituţii de stat, persoane fizice sau juridice, va parcurge în mod obligatoriu traseul: Registratura – Secretar U.A.T – Primarul municipiului – Compartimentul în cauză;
 7. g) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, se îngrijeşte de întocmirea procesului verbal  al şedinţelor consiliului local, şi redactează  hotărârile consiliului local;
 8. h) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi a comisiilor de specialitate a le acestuia;
 9. i) asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen legal;

î) asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor; cu caracter normativ;

 1. j) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
 2. k) confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în condiţiile legii;
 3. l) exercită funcţia de ofiţer de stare civilă;
 4. m) întocmeşte fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi face propuneri privind acordarea de premii sau alte stimulente personalului din compartimentele ce le coordonează;
 5. n) este secretarul comisiei municipale de aplicare a legilor fondului funciar şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legile fondului funciar;
 6. o) asigură informarea permanentă a primarului în legătură cu problemele specifice;
 7. p) aduce la cunoştinţă publică rapoartele de activitate ale consilierilor şi viceprimarului;
 8. q) este responsabil cu privire la înscrierea corectă a datelor şi ţinere la zi a registrului agricol;
 9. r) sprijină primarul în organizarea alegerilor locale şi generale, recensământului populaţiei şi recensământului agricol, potrivit legii;
 10. s) întocmeşte rapoarte, informări, referate de specialitate şi le prezintă primarului sau consiliului local, după caz;

ș) ţine evidenţa declaraţiilor de interese şi de avere ale aleşilor locali şi face propuneri prefectului privind constatarea încetării mandatului acestora în situaţii de incompatibilitate;

 1. t) eliberează titlurile de proprietate asupra terenului;

ț) ţine evidenţa şi înregistrează contractele de arendă;

 1. u) înregistrează şi ţine evidenţa cetăţenilor de onoare;
 2. v) este secretarul comisiei municipale de aplicare a Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
 3. w) oferă informaţii cu privire la documentaţiile  pe legile proprietăţii  pe perioada lipsei din instituţie a preşedintelui comisiei locale;
 4. x) înregistrează şi ţine evidenţa asociaţiilor de proprietari, coordonează înfiinţarea asociaţiilor noi de proprietari;
 5. y) este desemnat în comisia de autorizare a adunărilor publice, primeşte cererile şi se îngrijeşte de emiterea autorizaţiei de desfăşurare a adunărilor publice in baza legi 31/2004;
 6. z) secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local ori de primar, în temeiul legii.

Art.7 – (1) Aparatul de specialitate al Primarului cuprinde funcţionarii publici şi personalul contractual din direcţii, servicii, birouri şi compartimente prevăzute în organigramă şi în prezentul regulament. El îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legii, hotărârilor Guvernului şi ale Consiliului local .

(2) Structura acestuia şi numărul de personal este, în concordanţă cu specificul instituţiei, în limita mijloacelor financiare de care dispune şi cu respectarea dispoziţiilor legale.

Art.8 Regimul general al raporturilor juridice dintre functionarii publici si Primaria Municipiului Marghita este reglementat de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

Art.9 Personalul care efectuează activităţi administrative,  gospodarire, întreţinere-reparaţii şi de deservire, curier, etc., este angajat cu contract individual de muncă. Persoanele care ocupa aceste funcţii nu au calitatea de funcţionar public şi li se aplică legislaţia muncii.

Art.10 Normele de conduită profesională a funcționarilor publici sunt reglementate de Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici și sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, precum ,și pentru persoanele care ocupa temporar o funcţie publică în cadrul Primăriei Municipiului Marghita .

Art.11 Principiile generale care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita sunt urmatoarele:

 1. a) supremaţia Constituţiei și a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
 2. b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcției publice;
 3. c) asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;
 4. d) profesionalismul, principiu conform căruia funcționarii publici au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și constiinciozitate;
 5. e) imparțialitatea și independența, principiu conform căruia funcționarii publici sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcției publice;
 6. f) integritatea morală, principiu conform căruia funcționarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției publice pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta funcție;
 7. g) libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia funcționarii publici pot să-si exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
 8. h) cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcției publice și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu funcționarii publici trebuie să fie de bună-credință;
 9. i) deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate de funcționarii publici țn exercitarea funcției lor sunt publice și pot fi supuse monitorizarii cetățenilor.

Art.12 (1) Funcționarii publici au obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competențelor instituției publice.

(2) In exercitarea funcției publice, funcționarii publici au obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, pentru a caștiga și a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și instituțiilor publice.

Art.13 (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a apara în mod loial prestigiul Primariei Municipiului Marghita, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

 (2) Functionarilor publici le este interzis:

 1. a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatură cu activitatea Primariei Municipiului Marghita , cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
 2. b) să facă aprecieri neautorizate în legatură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Primaria Municipiului Marghita are calitatea de parte;
 3. c) să dezvaluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevazute de lege;
 4. d) să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției publice, dacă această dezvaluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituției ori ale unor funcționari publici, precum și ale persoanelor fizice sau juridice;

Art. 14 (1) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici au obligația de a respecta demnitatea funcției publice deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor primăriei.

(2) În activitatea lor, funcționarii publici au obligația de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcționarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art. 15 În exercitarea funcției publice, funcționarilor publici le este interzis:

 1. a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 2. b) să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;
 3. c) să colaboreze, în afara relațiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donații ori sponsorizări partidelor politice;
 4. d) să afiseze, în cadrul Primariei Municipiului Marghita , însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

Art.16 Funcţionarii publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea funcțiilor publice deținute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

Art.17 Principale tipuri de relații funcționale și modul de stabilire al acestora se prezintă astfel:

 1. Relații de autoritate ierarhice:
 2. a) subordonarea Viceprimarului față de Primar;
 3. b) subordonarea Arhitectului şef faţă de Primar;
 4. c) subordonarea Directorului executiv faţă de Primar şi, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare faţă de Viceprimar;
 5. d) subordonarea Şefilor de servicii şi Şefilor de birouri faţă de Primar, Viceprimar, Secretar, Director executiv – dupa caz;
 6. e) subordonarea personalului de execuție faţă de Primar, Viceprimar, Secretar, Arhitect sef, Director executiv, Sef de serviciu sau şef de birou, după caz;
 7. Relaţii de autoritate funcţionale

Se stabilesc de către compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Municipiului Marghita  cu serviciile publice din subordinea Consiliului Local, precum şi cu societăţile comerciale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Marghita , în conformitate cu obiectul de activitate, atribuţiile specifice fiecărui compartiment sau competenţele acordate prin dispoziţia Primarului şi în limitele prevederilor legale;

 1. Relatii de cooperare

 Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Primariei Municipiului Marghita  sau între acestea şi compartimentele corespondente din cadrul unitaţilor subordonate Consiliului Local;

 1. Relaţii de reprezentare

În limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de Primarul Municipiului Marghita (prin dispoziţie), Secretarului, Viceprimarului sau personalului compartimentelor din structura organizatorica a Primariei Municipiului Marghita în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, organisme, O.N.G.-uri, etc., din ţară sau strainătate;

Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituția publică în cadrul unor organizații internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă Primăriei.

 1. Relaţii de inspecţie şi control

Se stabilesc între compartimentele specializate în inspecţie şi control (Serviciul  de Buget-Contabilitate, Salarizare , Arhitectul şef, Serviciul Taxe și  Impozite Locale , Comparimentul Audit Intern, Comparimentul Autorizări), compartimentele sau personalul mandatat prin dispoziţia Primarului şi unităţile subordonate Consiliului Local al Municipiului Marghita, sau care desfăşoară activităţi supuse inspecţiei şi controlului, conform competenţelor stabilite prin legi şi alte acte normative în vigoare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II

 

STRUCTURA ORGANIZATORI

 

Art.18 Organigrama cuprinde următoarele direcții, servicii, birouri şi compartimente:

 1. CABINETUL PRIMARULUI
 2. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN
 3. SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

3.1 Compartimentul autoritate tutelară

3.2 Compartimentul asistenţă socială

3.3 Compartimentul registru  agricol

3.4. Compartimentul informare publică

            3.5  Compartimentul circulația documentelor, corespondență

            3.6  Compartimentul relații cu presa

            3.7  Compartimentul expert local pe problemele romilor

 1. SERVICIUL BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE

 4.1. Compartimentul informatică

 1. INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF
 2. DIRECŢIA TEHNICĂ

 6.1 Compartimentul urbanism, protecţia mediului, cadastru funciar

 6.2 Compartimentul achiziţii publice

 6.3 Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor

 6.4 Compartimentul spaţiu locativ, autorizări, concesiuni şi închiriei-domeniul public și privat

 6.5 BIROUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT ŞI TRANSPORT PUBLIC LOCAL

 6.5.1 Compartimentul lucrări curente, reparatii si servicii publice

 6.5.2 Compartimentul baza sport

 6.5.3 Compartimentul gospodărire-întreţinere domeniu public şi privat

 6.5.4 Compartimentul pieţe şi târguri

 1. SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, ÎNCASĂRI ŞI URMĂRIRE

8.SERVICIUL POLITIA LOCALA MARGHITA

 1. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR MARGHITA
 2. COMPARTIMENTUL JURIDIC
 3. APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL
 4. COMPARTIMENTUL GESTIUNE RESURSE UMANE

13.COMPARTIMENTUL AUTORIZARI ACTIVITATI ECONOMICE

 1. COMPARTIMENTUL SITUAŢII DE URGENŢĂ, PROTECŢIE CIVILĂ
 2. COMPARTIMENTUL RELAȚII CU INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTE RELIGIOASE, INSTITUȚII SANITARE ȘI SPORT

16.COMPARTIMENT ADMINISTRATIV GOSPODĂRESC, DESERVIRE

 1. COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ MEDICALĂ IN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
 2. COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ
 3. CREŞA DE COPII MARGHITA
 4. BIBLIOTECA „IOAN MUNTEANU” MARGHITA
 5. CASA DE CULTURA MARGHITA

 

CAPITOLUL III  

 ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR APARATULUI DE SPECIALITATE  AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI MARGHITA ŞI A INSTITUŢIILOR SUBORDONATE

 

Art.19 COMPARTIMENT CABINETUL PRIMARULUI – Compartiment înfiinţat în temeiul art.66 din Legea nr.215/2001, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte cã primarii municipiilor pot înfiinta cabinetul primarului format din maxim 2 persoane.

(1) Personalul cabinetului îsi desfãşoarã activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, pe durata mandatului primarului. Se subordonează direct primarului şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. a) asigură consilierea primarului pe anumite probleme specifice unor domenii de activitate ale administraţiei publice locale;
 2. b) reprezintă instituţia primarului în relaţia cu cetăţeanul, administraţia centrală şi locală, alte instituţii şi organizaţii în baza mandatului conferit de primar;
 3. c) verifică, controlează şi coordonează activitatea compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului, în limita mandatului conferit, întocmind sesizări şi rapoarte pe care le prezintă acestuia;
 4. d) pregăteşte informări şi materiale;
 5. e) realizează analize şi pregăteşte rapoarte;
 6. f) asigură planificarea şi desfăsurarea acţiunilor şi manifestărilor organizate de primar;
 7. g) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţia primarului;

(2)Atribuţiile specifice se stabilesc prin dispoziţie a Primarului Municipiului Marghita.

Art.20 COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN este structura funcțională subordordonată direct Primarului Municipiului Marghita.

(1) Obiectivul general  al Compartimentului Audit Intern este de a adăuga valoare și de a îmbunătății activitățile entității.

(2) Obiectivele specifice ale compartimentului, rezultate din obiectivul general, sunt:

1.Realizarea activităților de asigurare, care reprezintă examinarea obiectivelor ale elementelor probate, efectuate în scopul de a furniza entităților publice o evaluare independentă a proceselor de management ai riscurilor, de control și de guvernanță;

2.Realizarea activităților de consiliere menite să adauge valoare și de îmbunătățească procesele guvernanței în entitățile publice, fără ca auditorul intern să își asume responsabilitățile manageriale;

3.Garantarea că activitățile derulate la nivelul compartimentului de audit public intern se desfășoară în conformitate cu cadrul legislativ, normativ și procedural în domeniul auditului public intern și buna practică în domeniu;

4.Asigurarea respectării normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentului de audit intern.

Atribuțiile Compartimentului de audit intern sunt:

a) elaborează norme metodologice și Carta auditului intern, specifice entității publice în care își desfășoară activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonare sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia;

b) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;

c) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemul de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate, realizând următoarele tipuri de misiuni de audit:

       1.Misiuni de asigurare furnizate de compartimentul de audit public intern acoperă:

        1.1. auditul de regularitate, care reprezintă examinarea acțiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale și metodologice care le sunt aplicabile;

        1.2.  auditul performanței, care examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor și sarcinilor entității publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor și apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;

        1.3.  auditul de sistem, care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere și control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcționează economic, eficace și eficient, pentru identificarea deficiențelor și formularea de recomandări pentru corectarea acestora.

       2.Misiunile de conciliere furnizate de compartimentul de audit public intern acoperă:

       2.1. furnizarea de consultanță privind dezvoltarea de noi programe, sisteme și procese și/sau efectuarea de schimbări semnificative în programele și procesele existente, inclusiv proiectarea de strategii de control corespunzătoare;

       2.2. acordarea de asistență privind obținerea de informații suplimentare pentru cunoașterea în profunzime a funcționării unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului responsabil cu implementarea acestora;

       2.3. furnizarea de cunoștiințe teoretice și practice referitoare la managementul financiar, gestionarea riscurilor și controlul intern, prin organizarea de cursuri  și seminare.

       3.Misiunea de evaluare acoperă activități în sfera verificării aplicării și respectării normelor, instrucțiunilor, precum și a codului privind conduita etică a auditorilor interni.

d)informează UCAAPI despre recomandările neânsușite de către conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

f)elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

g)în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorul entității publice și structurii de control intern abilitate;

h)verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentului de audit intern;

i)elaborează un Program de asigurare și îmbunătățire a calității sub toate aspectele auditului intern, care să permită un control continuu al eficacității acestuia;

j) asigură activitatea de avizare în vederea numirii, respectiv destituirii șefilor compartimentelor de audit public intern și auditorilor la nivelul entităților publice în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea Municipiului Marghita;

k)coordonatorul compartimentului de audit public intern participă, în măsura în care se solicită acest lucru, la reuniunile conducerii entității publice sau ale oricărei alte comisii, consiliu de comitet cu atribuții în domeniul guvernanței entității, managementului riscului și controlului;

l) asigură elaborarea documentelor specifice implementării controlului intern managerial la nivelul compartimentului;

m) asigură activitățile specifice de comunicare, informare, arhivare în baza procedurilor de sistem și operațiunile aprobate.

Art.21 SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ – Serviciul Administraţie publică locală cuprinde următoarele compartimente: Informare publică; Circulația documentelor, corespondență; Relații cu presa; Autoritate tutelară, Asistenţă socială, Arhivă, Registrul agricol, Expert local cu problemele romilor.

(1) Serviciul de Administraţie publică locală este condus şi coordonat de şeful serviciului care se află în  relaţii de subordonare cu secretarul unităţii administrativ –teritoriale şi primar, îndeplinind atribuţiile de la nivelul serviciului:

 1. a) conduce serviciul de administraţie publică locală ;
 2. b) îndrumă, răspunde și monitorizează întreaga activitate a compartimentelor : Informare publică;Circulația documentelor, corespondență; Relații cu presa; Autoritate tutelară, Asistenţă socială, Registrul agricol, Expert local pe problemele romilor ;
 3. c) întocmește  și urmărește aplicarea : procedurii de sistem  privind activitatea de înregistrare și circuit al documentelor, a proceduri de sisterm privind gestionarea petițiilor și circuitul acestora în cadrul instituției , a procedurii de sistem privind accesul liber la informațiile de interes public și circuitul solicitărilor în cadrul Primăriei Municipiului Marghita și a instituțiilor subordonate ;
 4. d) organizează și răspunde de activitatea de furnizare pe loc a informaţiilor, atunci când acest lucru este posibil;
 5. e) analizează cererile de furnizare a informaţiilor publice, dispune cu privire la caracterul acestora – comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces – şi ia măsuri pentru rezolvarea solicitărilor, potrivit legii, şi pentru transmiterea răspunsurilor către solicitanţi, în termenul legal;
 6. f) asigură îndeplinirea obligaţiei legale de furnizare din oficiu a informaţiilor prevăzute de lege, prin afişare în locuri vizibile la sediul primăriei a înscrisurilor care să cuprindă aceste informaţii şi prin publicarea lor pe pagina de Internet a primăriei;
 7. g) asigură organizarea și funcționarea punctului de informare – documentare;
 8. h) urmăreşte modul de soluţionare a solicitărilor conform Legii nr.544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public şi gestionarea registrului de înregistrare a solicitărilor;
 9. i) ține evidența răspunsurilor și a chitanțelor remise de solicitanți privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate;
 10. j) asigură publicarea buletinului informativ al instituției publice;
 11. k) asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a II-a a raportului de activitate al instituției;
 12. l) asigură disponibilitatea în format scris (la afișier, pagina de Internet) a informațiilor comunicate din oficiu, prevazute la art.5 din Legea nr. 544/2001;
 13. m) organizează, în cadrul punctului de informare – documentare al instituției, accesul publicului la informațiile furnizate din oficiu;
 14. n) asigură întocmirea anuală a raportului privind accesul la informațiile de interes public;
 15. o) formulează răspunsurile la sesizările, cererile, petiţiile adresate serviciului pe care-l conduce;
 16. p) monitorizează zilnic  circulația mapelor  ce conțin  documentele de  intrare – ieșire, a mapelor cu documentele emise de serviciile primăriei   și se asigură ca a fost respectat circuitul documentelor ;
 17. r) comunică în permanență cu toate compartimentele din subordine , asigurându-se de îndeplinirea atribuțiilor la nivelul acestora;
 18. s) conduce registrul de dispoziţii ale primarului şi răspunde de comunicarea la termen a acestora;

ș) întocmeşte referatele de specialitate ale serviciului pe care-l conduce și le înaintează pentru aprobare în vederea iniţierii dispoziţiilor şi a proiectelor de hotărâri;

 1. t) întocmeşte lucrările necesare convocării Consiliului local, efectuează convocarea şi pregătirea şedinţelor, când secretarul UAT este în concediu sau absentează motivat, participă la şedinţele în plen ale Consiliului local;

ț) comunică hotărârile adoptate  de Consiliul local, primarului, birourilor şi compartimentelor din primărie pentru punerea lor în executare,  le aduce la cunoştinţă publică pe cele cu caracter normativ, şi comunică hotărârile cu caracter individual  în  termenul prevăzut de lege;

 1. u) informează serviciul pe care îl coordonează cu privire la sarcinile ce revin din legi, hotărâri, alte acte normative;
 2. v) îndeplineşte atribuţiile de membru în comisia de aplicare a Legii 10/2001  privind regimul juridic  al unor  imobile preluate în mod abuziv  în perioada  6 martie 1945-22 decembrie 1989;
 3. w) asigură secretariatul Comisiei de evaluare și selecționare  a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării de subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate  juridică care înființează  și administrează  unități de asistență socială; întocmește documentația și o  înaintează Consiliului Local pentru adoptarea hotărârii privind aprobarea convențiilor provizorii și definitive în vederea acordării de subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate  juridică care înființează  și administrează  unități de asistență socială;
 4. x) întocmeşte fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale a personalului din serviciul pe care le coordonează;

 y)este membru în comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial a Primăriei Municipiului Marghita;

 1. z) coordonează Planul de integritate al Strategiei Naţionale  Anticorupţie  2016-2020;

Art.22 Compartimentul Informare și relații publice este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002.

1) Compartimentul Informare Publică are ca obiect de activitate asigurarea legăturii între primar, viceprimar, secretarul Municipiului Marghita, compartimentele din structura organizatorică a primariei şi instituţiile administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale, alte unităţi, cetăţeni etc. pentru informarea şi soluţionarea problemelor ce sunt de competenţa Primăriei Municipiului Marghita.
2) Compartimentul Informare Publică, prin funcționarii care își desfșoară activitatea în cadrul acestui compartiment îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. a) menţine o legătură directă şi permanentă cu locuitorii municipiului şi cu problemele lor sociale din sfera de competenţă a administraţiei publice locale şi asigură realizarea dreptului constituţional al cetăţeanului la petiţionare;

ă) asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor cetăţenilor (cereri, reclamaţii, sugestii, etc.) adresate Primăriei şi Consiliului Local;

â) aduce la cunoştinţă conducerii propunerile şi sesizarile cetăţenilor în vederea unei bune funcţionări a primăriei;

 1. b) distribuie petiţiile cetăţenilor (cereri, reclamaţii, sugestii, etc.) către compartimentele de specialitate, în vederea soluţionării în termenele legale;
 2. c) expediază răspunsurile la petiţiile adresate Primarului şi arhivează petiţiile şi răspunsurile acestora;
 3. d) trimite în termen de cinci zile de la înregistrare, petiţiile greşit îndreptate, autorităţilor sau instituţiilor publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţie şi înştiinţează petiţionarul despre aceasta;
 4. e) clasează petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului;
 5. f) întocmește semestrial un raport privind activitatea de solutionare a petițiilor și- l supune pentru analiză Consiliului Local;
 6. g) transmite către compartimentele de specialitate din cadrul primăriei documentele înregistrate şi repartizate , urmăreşte soluţionarea şi redactarea, în termenul legal, a răspunsurilor elaborate de direcţiile  şi serviciile de specialitate ale primăriei, către cetăţeni;
  h) primeşte şi eliberează răspunsurile transmise de compartimentele de specialitate din cadrul primăriei;
 7. i) asigură informarea publicului asupra metodologiei de lucru a primăriei cu privire la întocmirea dosarelor de obţinere a autorizaţiilor de funcţionare , certificate de urbanism, autorizaţii de construcţii diverse şi a locuinţelor, probleme de fond funciar, audienţe ,ajutoare sociale, etc;
 8. j) informează şi îndrumă publicul, referitor la atribuţiile şi competenţa compartimentelor primăriei, dând informaţii primare pentru diverse solicitări;
 9. k) informează cetăţenii privind diverse tipuri de probleme legate de activitatea altor instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Local Marghita;
  l) informează, referitor la stadiul unei lucrări, şi solicită lămuririle necesare de la compartimentele de specialitate din cadrul primăriei;
 10. m) aplică principiul trasparenței  în administrația publică locală ;
 11. n) redactează şi pune la dispoziţie publicului înscrisurile cu informaţiile care se comunică din oficiu, precum şi formularele pentru solicitările de informaţii publice şi pentru reclamaţiile administrative;
 12. o) furnizează pe loc, atunci când este posibil, informaţiile publice solicitate;
 13. p) face menţiunile în registrul de petiţii ;
 14. r) păstrează în dosare separate petiţiile şi cererile, precum şi răspunsurile date acestora
 15. s) afişareză diferite comunicări la avizierul Primăriei;

ș) organizează înscrierea în audienţe la primar, viceprimar şi secretarul Municipiului Marghita;
t) păstrează registrul de audienţă al primarului/ viceprimarului / secretarului Municipiului Marghita şi participă la desfăşurarea audienţelor;

ț) asigură relaţiile cu cetăţenii şi societatea civilă pentru a primi propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus;

u)) asigură informarea publică directă a cetăţenilor conform Legii nr.544/2001;

 1. v) difuzează în limba minorității maghiare informațiile ce se comunică din oficiu conform art.5 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 2. w) traduce în limba maghiară, ordinea de zi a ședințelor consiliului local, anunțuri, hotărâri de consiliu cu caracter normativ și alte informații de interes public;
 3. x) studiază  și aplică legislația în domeniul activității pe care o desfășoară;

Art.23 Compartimentul Circulația documentelor, corespondență, registratură

1) Compartimentul Circulația documentelor, corespondență prin funcționarii care își desfșoară activitatea în cadrul acestui compartiment îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. a) primește și înregistrează corespondența adresată Primăriei Municipiului Marghita prin poștă, electronic sau curier;
 2. b) transmite către compartimentele de specialitate din cadrul primăriei documentele înregistrate şi repartizate , urmăreşte soluţionarea şi redactarea, în termenul legal, a răspunsurilor elaborate de direcţiile  şi serviciile de specialitate ale primăriei, către cetăţeni și instituții;
  c) execută serviciul de expediere a corespondenței create la nivelul Primariei Municipiului Marghita în termenul prevăzut de lege;
 3. d) urmăreşte circuitul corespondenţei şi prezintă periodic informări cu privire la stadiul rezolvării acestora;
 4. e) preluarea comenzilor telefonice din exterior şi din birouri şi a faxurilor pe care le înregistrează sau le înaintează spre înregistrare la serviciile și instituțiile subordonate Primriei Municipiului Marghita;
 5. f) convocarea prin corespondenţă sau telefonic a consilierilor pentru participarea la şedinţele Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate;
 6. g) asigură convocarea altor comisii de lucru la cererea primarului;
 7. h) planifică și asigură primirea  delegațiilor, directorilor ,  administratorilor de instituții , agenți economici, a personalului din primărie , a consilierilor locali  și a altor persoane , conform agendei de lucru a primarului ;
 8. i) păstreaza stampila   „Municipiul Marghita1”  și răspunde pentru corecta aplicare a acesteia pe toate documentele ;
 9. j) monitorizează ordinele de deplasare în interes de serviciu a angajaților Primăriei Municipiului Marghita și instituțiile subordonate;
 10. k) prezintă la cererea Primarului și a șefului de serviciu, rapoarte și informări cu privire la activitatea desfașurată ;
 11. l) primește și transmite note telefonice referitor la evenimente organizate de instituție, activitatea primarului, întâlniri, convocări, buletine  meteorologice, întreruperea curentului electric, lucrări de branșamente, etc. ;
 12. m) asigură tehnoredactarea  documentelor încredințate de primar și viceprimar  ;
 13. n) se ocupă de achiziționarea materialelor de protocol, de justificarea acestora,  organizarea și desfășurarea activităților legate de protocol ;
 14. o) comunică inter – instituțional : asigură legatura prin comunicare verbală, telefonică , scris și electronic dintre instituție și mediul exterior acesteia , respectiv cu cetățenii , colaboratorii , alte instituții publice , agenți economici , asociații , etc. ;
 15. p) comunică intra – instituțional prin informarea cât mai completă a direcțiilor, serviciilor , birourilor , compartimentelor și a șefilor acestora cu care lucrează direct , pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor comune, pentru asigurarea unor funcții continue prin comunicare verbală sau scrisă;
 16. r) răspunde  la telefonul telefonul compartimentului registratură  și oferă informații în limita mandatului dat de primar ,secretar UAT și  șeful biroului ;
 17. s) duce la îndeplinire obligațiile privind comunicarea citațiilor și a actelor de procedură, în conformitate cu art.163 și 164 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă;

ș) asigură prin activitatea de curierat şi distribuire a corespondenţei, circuitul documentelor atât în interiorul primăriei cât şi în exteriorul acesteia;

 1. t) studiază  și aplică legislația în domeniul activității pe care o desfășoară;

ț) colaborează și participă la activități comune cu alte servicii  din cadrul primăriei;

 1. u) aplică principiul trasparenței  în administrația publică locală ;
 2. v) respectă și aplică procedurile operaționale și de sistem ale instituției și serviciului ;

Art.24  Compartimentul Relații cu presa

(1)Compartimentul Relații cu presa are următoarele atribuţii:

 1. a) să furnizeze ziariștilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea Primăriei Municipiului Marghita;
 2. b) să acorde fără discriminare, în termen de cel mult doua zile de la înregistrare, acreditarea ziaristilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă;
 3. c) să informeze în timp util şi să asigure accesul ziaristilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de Primăria Municipiului Marghita;
 4. d) să asigure, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri sau briefinguri;
 5. e) să difuzeze ziariștilor dosare de presă legate de evenimente sau de activităţi ale Primăriei Municipiului Marghita;
 6. f) să nu refuze sau să nu retragă acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii instituţiei publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist;
 7. g) în cazul retragerii acreditării unui ziarist, să asigure organismului de presă obţinerea acreditării pentru un alt ziarist.

Art.25 Compartimentul autoritate tutelară

 (1) În conformitate cu prevederile  Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată , cu modificările ulterioare, art.64 alin (1) şi art.65, atribuţiile de autoritate tutelară prin care primarul acţionează şi ca reprezentant al statului au fost delegate prin dispoziţia primarului la o persoană  din aparatul de specialitate  cu competenţe în acest domeniu, respectiv din cadrul  Compartimentul autoritate tutelară.

(2) Atribuţiile Compartimentului Autoritate tutelară sunt următoarele:

 1. a) efectuează anchete sociale cu privire la: modul de întreţinere, creştere şi educare a copiilor care urmează a fi încredinţaţi unuia din părinţi în caz de divorţ; situaţia materială a unor condamnaţi care solicită amânarea sau întreruperea executării pedepsei din motive familiale;
 2. b) întocmeşte anchete sociale pentru minori solicitate de : instanţele de judecată , Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
 3. c) ține evidenţa minorilor vicioşi şi a persoanelor condamnate;
 4. d) întocmeşte dosare şi anchete sociale pentru persoanele vârstnice în vederea internării acestora în centre socio-medicale, pentru încredinţarea minorilor  în vederea creşterii şi educării unei familii  sau organism  autorizat;
 5. e) întocmeşte dosare pentru obţinerea atestatului în vederea adopţiei;
 6. f) întocmeşte proiecte de dispoziţii, cu documentaţiile şi avizele necesare pentru: instituirea curatelei; stabilirea numelui şi prenumelui copilului părăsit;
 7. g) întocmeşte documentaţia pentru acordarea ajutoarele în vederea separării copilului de familia naturală;
 8. h) întocmeşte lucrări şi propuneri de măsuri pentru ocrotirea minorilor, a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu, ori cu capacitate restrânsă, precum şi a persoanelor capabile, aflate

în neputinţa de a-şi apăra singure interesele;

 1. i) verifica modul în care persoana obligată să presteze întreţinerea îşi execută obligaţiile contractuale;
 2. j) întocmeşte documentaţia pentru majorii ramaşi fără ocrotire şi pentru persoanele care urmează a fi puse sub interdicţie judecătorească;
 3. k) întocmeşte proiecte de dispoziţii pentru stabilirea numelui şi prenumelui copilului abandonat ; l). întreţine relaţii de colaborare cu diferite compartimente din cadrul Primăriei;
 4. m) colaborează pentru realizarea activităţii cu terţe instituţii ;
 5. n) întocmeşte planurile de serviciu pentru minorii aflaţi în situaţii de risc, de abandon;
 6. o) monitorizarea acestor cazuri prin întocmirea fişelor de monitorizare în vederea prevenirii separării copilului de familia naturală;
 7. p) sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;
 8. r) întocmeşte documentaţia în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii Asociaţiilor şi Fundaţiilor Române cu personalitate juridica, care înfiinţează unităţi de asistenta socială;
 9. s) verifică lunar dacă acordarea serviciilor de asistență socială, precum şi utilizarea subvenției s-au realizat pe baza convenţiei încheiate se face cu respectarea prevederilor legale, respectiv Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii Asociaţiilor şi Fundaţiilor Române cu personalitate juridica, care înfiinţează unităţi de asistenta socială;

ș) aplică prevederile  legale în vigoare privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

 1. t) monitorizează modul de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi a celor care au revenit în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an, conform prevederilor legale în vigoare;

Art.26 Compartimentul  Asistenţă socială

1) Funcţionează şi este organizat în conformitate cu legislaţia română în vigoare, cu Organigrama şi Statul de funcţii aprobat prin H.C.L. nr.43 /2012  şi cu prezentul Regulament de organizare şi funcţionare, având rolul de a identifica şi soluţiona probleme sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.

2) Obiectul de activitate al compartimentului îl constituie acordarea de servicii sociale cu caracter primar şi specializate menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială.

3) Serviciile cu caracter primar constau în:

 1. a) activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup;
 2. b) activităţi de informare cu privire la drepturi şi obligaţii specifice;
 3. c) măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială;
 4. d) măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
 5. e) măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate;
 6. f) activităţi şi servicii de consiliere;
 7. g) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

4) Serviciile sociale specializate se asigură în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Bihor şi instituţii publice care au constituite compartimente de asistenţă socială. Acestea au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială constând în:

 1. a) recuperare şi reabilitare;
 2. b) suport si asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate;
 3. c) asistenţă şi suport pentru persoanele cu dizabilităţi;
 4. d) asistenţă şi suport pentru toate categoriile de persoane aflate în nevoie socială;
 5. e) sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională;
 6. f) mediere socială;
 7. g) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.

5) Compartimentul de asistenţă socială are responsabilitatea creării, menţinerii și dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a functionalităţii sociale a persoanei în mediul propriu de viaţa, familial și comunitar.

6)Principiile şi valorile care stau la baza furnizării serviciilor sociale sunt:

 1. a) solidaritatea socială;
 2. b) unicitatea persoanei;
 3. c) libertatea de a alege serviciul social în functie de nevoia socială;
 4. d) egalitatea de șanse și nediscriminarea în accesul la serviciile sociale și în furnizarea serviciilor sociale;
 5. e) participarea beneficiarilor la intregul proces de furnizare a serviciilor sociale;
 6. f) transparența și responsabilitate publică în acordarea serviciilor sociale;
 7. g) proximitate în furnizarea serviciilor sociale;
 8. h) competitivitate şi confidentialitate în furnizarea serviciilor sociale;

7) În aplicarea prevederilor legale în vigoare privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare Compartimentul  Asistenţă socială are următoarele atribuţii:

 1. a) înregistrarea și soluționarea cererilor de solicitare a ajutorului social, în termen legal;
 2. b) întocmirea anchetelor sociale pentru acordarea / neacordarea ajutorului social, în termen legal;
 3. c) întocmirea referatelor de specialitate pentru emiterea dispoziţiei primarului privind punerea în plată, modificarea cuantumului, suspendarea, repunerea, încetarea din plată a dosarelor ; evidenţa trimestrială  a prelungirii dosarelor;

d)s tabilirea  dreptului la ajutor social, cuantumul acestuia și data efectuării plății ajutorului social;

 1. e) urmărirea îndeplinirii de către beneficiarii de ajutor social a obligațiilor ce le revin;
 2. f) modifică cuantumul ajutorului social, suspendă și încetează plata ajutorului social;
 3. g) efectuează periodic anchete sociale în vederea respectării condițiilor care au stat la baza acordării ajutorului social;
 4. h) întocmirea lunară a fişei de calcul şi a statului de plată ;
 5. i) întocmirea şi înaintarea la cerere a rapoartelor la Consiliul Concurenţei;
 6. j) înregistrează și soluționează pe bază de anchetă socială cererile de acordare a ajutoarelor de urgență;
 7. k) transmite în termen legal la AJPIS Bihor rapoartele statistice ;

l)întocmește situația privind persoanele și familiile marginalizate social și stabilește măsuri individuale în vederea prevenirii și combaterii marginalizarii sociale ;

 1. m) stabilește ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu lemne;
 2. n) comunică în termen legal dispozițile primarului de stabilire / modificare / încetare a ajutorului social;
 3. o) întocmirea lunară a rapoartelor statistice privind ajutorul social , ajutorul pentru încălzire şi ajutoarelor de urgenţă;
 4. p) ține evidenţa persoanelor apte de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social – transmis lunar la ITM Bihor
 5. r) ține evidența lunară a persoanelor care au prestat munci în folosul comunității  conform planului de lucrări întocmit la începutul anului  și transmite la AJPIS Bihor.
 6. s) verificarea actelor şi întocmirea anchetei sociale în cazul acordării ajutoarelor de urgenţă;

ș) întocmeşte documentaţia pentru obţinerea ajutorului de înmormântare;

 1. m) aplică prevederile legale în derularea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate-POAD;

8) În aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare   privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței , Compartimentul  Asistenţă socială are următoarele atribuţii:

 1. a) preia, verifică și înregistrează cererea, declarație pe propria răspundere și documentele justificative de acordare a ajutorului de incalzire;
 2. b) efectuează ancheta socială, în cazul stabilirii dreptului la ajutorul pentru energie electrică, la domiciliul sau reşedinţa titularului ajutorului, pentru verificarea sistemului de încălzire utilizat
 3. c) întocmește proiectul de dipoziție și în înaintează primarului pentru a emite dispoziția de acordare a ajutorului de incalzire, vizată de secretar, dispoziție care se comunică către AJPIS;
 4. d) comunică titularilor Dispoziţiile primarului de acordare/respingere a ajutorului de încălzire , în termen de maximum 5 zile de la data emiterii, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociaţiile de proprietari/locatari.
 5. e) primește borderourile centralizatoare întocmite de furnizor în 3 exemplare (, care reprezintă documente de plată, și se îngrijește ca în  termen de 5 zile de la primire, primarul să  certifice şi transmită un exemplar agenţiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele. Păstreaza  unul dintre celelalte două exemplare certificate de primar, iar celălalt îl remite furnizorului;
 6. f) întocmeşte lunar situaţia centralizatoare cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei combustibili solizi sau petrolieri şi cuantumul aferent, pe care o redactează în sistem electronic, fără modificări manuale sau alte vicii de formă sau de fond.
 7. g) transmite lunar,în conformitate cu prevederile legale,situaţia centralizatoare agenţiilor teritoriale,

9) În aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor defavorizați Compartimentul  Asistenţă socială are urmtoarele atribuții :

 1. a) înregistrarea cererilor privind solicitarea acordării stimulentului, respectiv tichetelor sociale pentru copiii de grădiniță provenind din familii defavorizate și verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în cerere şi în documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum şi prelucrarea datelor înscrise în cerere ;
 2. b) întocmește referate de specialitate și proiectul de dispoziție pentru acordarea sau respingerea dreptului la stimulent ;
 3. c) acordă reprezentantului legal tichetele sociale pentru copiii de grădiniță.

10) În aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare   privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare, Compartimentul  Asistenţă socială are următoarele atribuţii:

 1. a) primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii preşcolari precum şi actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept.
 2. b) întocmeşte şi înaintează A.J.P.I.S.BIHOR borderoul privind situaţia cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat.
 3. c) primeşte cererile şi propune A.J.P.I.S.BIHOR pe bază de anchetă socială schimbarea reprezentantului legal al copilului şi plata alocaţiei de stat restantă.

11) În aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare   privind alocaţia pentru sustinerea familiei, cu modificarile  si completările ulterioare Compartimentul  Asistenţă socială are următoarele atribuţii:

 1. a) primeşte cererile şi a declaraţiilor pe propria răspundere depuse de familiile care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani;
 2. b) verifică prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru sustinerea familiei ;
 3. c) propune pe bază de referat Primarului acordarea / neacordarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei pentru sustinerea familiei;
 4. d) efectuează periodic anchete sociale în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului de acordare a alocaţiei pentru sustinerea familiei;
 5. e) propune pe bază de referat Primarului modificarea, încetarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei pentru sustinerea familiei ;
 6. f) întocmeşte şi transmite în termenul legal la A.J.P.I.S.BIHOR : Borderoul privind cererile noi de acordare alocaţiei aprobate prin dispoziţia primarului în conformitate cu prevederile legale , împreună cu cererile şi dispoziţiile de aprobare ale primarului; Borderoul privind suspendarea sau după caz, încetarea dreptului de acordare a alocaţiei ;
 7. g) comunică familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare / respingere / modificare / suspendare / încetare a dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.

12) In aplicarea prevederilor legale în vigoare privind sustinerea familiei in vederea creșterii copilului, ,Compartimentul  Asistenţă socială are următoarele atribuţii:

 1. a) primeşte cererile pentru acordarea indemnizației lunare pentru creșterea copilului precum şi actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept ;
 2. b) întocmeşte şi înaintează A.J.P.I.S.BIHOR borderoul privind situaţia cererilor înregistrate pentru acordarea indemnizației lunare pentru creșterea copilului ;

13) In aplicarea prevederilor legale în vigoare privind  protecţia si promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap, Compartimentul  Asistenţă socială are următoarele atribuţii:

 1. a) verificarea prin anchetă socială îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor legale privind încadrarea acestora în funcţia de asistent personal şi propune aprobarea, după caz, respingerea cererii persoanei care solicită angajarea în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav;
 2. b) verificarea periodică, la domiciliul asistatului activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
 3. c) întocmirea referatului constatator în urma verificărilor periodice efectuate şi propune după caz, menţinerea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
 4. d) întocmirea actelor de plată pentru îndemnizațiile de însoțitor ;
 5. e) avizarea rapoartelor semestriale de activitate întocmite de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, privind activitatea şi evoluţia stării de sănătate şi handicap, a persoanelor asistate;
 6. f) întocmirea si prezentarea semestrial Consiliului Local, a Raportului de Activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și comunicarea raportului la D.G.A.S.P.C.BIHOR și secretariatului A.J.P.I.S.Bihor.
 7. g) întocmirea anchetelor sociale pentru persoanele cu handicap în vederea încadrarii și reevaluării pentru încadrarea într-un grad de handicap ;
 8. h) verificarea prin anchetă socială îndeplinirea condiţiilor de acordare a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal şi propune după caz, acordarea sau neacordarea indemnizaţiei.
 9. i) efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele aflate pe lista de acces la locuinţelor construite prin ANL;
 10. j) efectuarea anchetelor sociale pentru Programul național ”Bani de liceu”, pentru mese la cantina socială și burse sociale

14) În aplicarea prevederilor legale în vigoare  privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, ale prevederilor Codului Familiei, ale prevederilor legale în vigoare cu privire la actele de stare civilă, a Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţiei, Compartimentul  Asistenţă socială are următoarele atribuţii:

 1. a) monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante;
 2. b) identifică, copiii lipsiţi în mod ilegal de elementele constitutive ale identităţii lor sau de unele dintre acestea şi ia de urgenţă toate măsurile necesare în vederea stabilirii identităţii lor în colaborare cu instituţiile competente;
 3. c) identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau prestații pentru prevenirea separării copilului de familia sa întocmind planul de servicii pe care îl supune primarului spre aprobare prin dispoziţie;
 4. d) asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în intreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 5. e) trimestrial, sau ori de câte ori este cazul, vizitează copiii la locuinţa lor şi se informează despre felul în care aceştia sunt îngrijiţi, despre sănătatea şi dezvoltatea lor fizică, educarea, învăţătura şi pregătirea lor profesională, acordând, la nevoie, îndrumările necesare, întocmeşte referatul constatator şi acolo unde este cazul propune suspendarea sau modificarea planului de servicii.
 6. f) propune primarului, în cazul în care este necesar luarea unor masuri de protecție specială, în condițiile legii;
 7. g) colaborează cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în domeniul protecției copilului și transmit acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu;
 8. h) colaborează cu colectivitatea locală în vederea identificării nevoilor comunităţii şi soluţionării problemelor sociale care privesc copiii.
 9. i) Monitorizează modul de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi a celor care au revenit în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an, conform H.G. nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

Art.27 Arhivă (1) În cadrul arhivei locale din Primăria municipiului Marghita, este desemnată o persoană responsabilă cu activitatea de arhivă, cu ½ normă, care îndeplineşte atribuţiile la nivelul arhivei:

a)iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului arhivistic în cadrul unităţii;

 1. b) verificarea şi preluarea anuală a documentelor create la birouri şi compartimente, conform unei programări prealabile, pe baza de inventariere şi proces- verbal;

c)convoacă comisia de selecţionare în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi propunerea pentru eliminare ca fiind nefolositoare;

 1. d) asigurarea evidenţei tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitele  de arhivă, pe baza Registrului de evidenţă curentă;
 2. e) cercetarea documentelor din arhivă, în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de persoane pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare. Întocmeşte pe versoul cererii referatul care trebuie să cuprindă: denumirea fondului cercetat, compartimentul, numărul dosarului/dosarelor, anul, fila sau filele şi poziţia sau poziţiile, dacă este cazul. Referatul se semnează şi se datează de către persoana cu atribuţii de arhivă.
 3. f) efectuarea acţiunilor de ordonare şi inventariere a documentelor neordonate şi fără evidenţă, aflate în depozit, indiferent de provenienţa lor;
 4. g) la solicitare, pune la dispoziţia birourilor documentele solicitate, pe bază de semnătură, consemnată în Registrul de depozitat. Pe poliţă, în locul documentelor, pune fişa de control, până la restituirea unităţilor arhivistice împrumutate, când verifică integritatea documentelor  şi apoi le integrează la fond;
 5. h) pregătirea documentelor permanente ( cu valoare documentar – istorică) şi inventarele acestora şi depunerea lor la Arhivele Naţionale sau, după caz  la direcţiile judeţene  ale Arhivelor Naţionale conform Legii arhivelor naţionale nr. 16/1996, modificată;
 6. i) organizarea depozitului de arhivă şi sistematizarea documentelor după criterii stabilite în prealabil , conform prevederilor legislaţiei arhivistice.
 7. j) punerea la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale sau, după caz, a direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, cu prilejul efectuării operaţiunii de control, a tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor solicitate privind situaţia fondurilor  şi colecţiilor create  şi deţinute;

îndeplineşte şi alte sarcini repartizate în conformitate cu prevederile legale.

 1. k) întocmeşte formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naţionale, asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;

Art.28 Compartimentul Registrul Agricol (1)Pentru asigurarea unei evidenţe unitare cu privire  la categoriile de folosinţă a terenului, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale  care contribuie la dezvoltarea agriculturii  şi buna utilizare a resurselor  locale, compartimentul Registrul agricol are următoarele atribuţii:

 1. a) completează şi ţine la zi datele din registrul agricol, atât pe hârtie cât şi în format electronic;
 2. b) eliberează adeverinţe care atestă dreptul de proprietate a terenurilor;
 3. c) răspunde în termen legal sesizărilor cetăţenilor;
 4. d) înaintează Direcţiei Judeţene de Statistică rapoartele statistice în materie;
 5. e) întocmeşte și eliberează Atestate de producător agricol și Carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol în baza datelor înscrise în Registrul agricol și a proceselor verbale întocmite după verificarea în teren a suprafețelor cultivate și a efectivelor de animale;
 6. f) eliberează adeverinţe de stare materială;
 7. g) întocmeşte centralizatoare referitoare la numărul gospodăriilor populaţiei, terenurile din proprietate pe categorii de folosinţă, suprafeţele cultivate şi producţia obţinută, efectivele de animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline) şi familiile de albine, mijloace de transport şi maşini agricole;
 8. h) informează cetăţenii despre obligaţiile ce le revin cu privire la declaraţiile, în conformitate cu legea, la registrul agricol;
 9. i) în anul în care se efectuează recensământul general agricol, seful serviciului şi funcţionarul cu atribuţii la Compartimentul Registrul agricol activează în cadrul Comisiei constituite la nivelul municipiului şi furnizează datele necesare pentru identificarea exploataţiilor agricole şi împărţirea teritoriului în sectoare de recensământ;
 10. j) colaborează la redactarea proiectelor de hotărâri specifice compartimentului ;
 11. k) întocmeşte referate de specialitate ridic în vederea emiterii de dispoziţiei ale Primarului şi adoptarea hotărârilor Consiliului Local specifice activităţii compartimentului ;
 12. m) colaborează cu Serviciul Taxe şi Impozite locale pentru declararea corectă a terenurilor agricole şi colectarea corectă a taxelor şi impozitelor locale
 13. l) asigură sprijin de specialitate producătorilor agricoli;
 14. m) înregistrează în registrul agricol terenurile vândute donate şi schimburile de teren dovedite prin acte încheiate în forma autentică;
 15. n) ţine, în dosare speciale, legislaţia specifică domeniului de activitate, actualizată permanent;
 16. o) se documentează permanent în ceea ce priveşte activitatea ce o desfăşoară, procedurile de lucru, comportamentul faţă de cetăţean, metodele de investigaţie şi analiza situaţiei, tehnicile de comunicare şi acces la bazele de date, modul de soluţionare a problemelor cetăţenilor cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
 17. p) transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale după caz, un dosar care să cuprindă lista preemptorilor, respectiv copiile cererii de afişare, ale ofertei de vânzare şi ale documentelor doveditoare în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;

Art.29 Expertul local pe problemele romilor(1) Se ocupă cu medierea, consilierea, îndrumarea populaţiei de romi şi pentru aceasta colaborează cu diverse instituţii, planifică activităţi legate de comunitate; monitorizează intervenţiile făcute în comunitate, în cadrul unei echipe pluridisciplinare sau interdisciplinare, care deserveşte funcţionarea autorităţilor publice locale şi a comunităţii de romi.

(2) Expertul local pe problemele romilor intervine atât în cadrul instituţional, cât şi în comunitate, la nivelul asigurării relaţiei cu diverse servicii specializate: de asistenţă socială, educative, locative, de sănătate, de igienă, medicale, întocmeşte studii şi situaţii în ceea ce priveşte populaţia de etnie romă, elaborează proiecte de dezvoltare locală a comunităţilor de romi în colaborare cu O.N.G. –uri şi administraţia publică locală.

Art.30 Toate compartimentele din serviciul administrație publică locală:

 1. a) arhivează şi inventariază pe termene de păstrare, conform Nomenclatorului arhivistic a documentelor create la nivelul compartimentului;
 2. b) respectă normele și atribuțiile de S.S.M. corespunzător funcției exercitate; participă la instructajul în domeniul sănătății și securității  în muncă specifice locului de muncă și postului său;
 3. c) aplică și respectă prevederile Regulamentului general privind protecția datelor. Regulamentul (UE) 2016/679 ;
 4. d) întocmesc procedurile operaționale pentru activitățile care le desfășoară în cadrul compartimentului;
 5. e) întreţine relaţii de colaborare cu diferite compartimente din cadrul Primăriei;
 6. f) colaborează pentru realizarea activităţii cu terţe instituţii ;
 7. g) îndeplinesc alte sarcini stabilite prin legi , date de catre primar, secretar UAT și  șef serviciu, în legătura cu atribuțiile de serviciu.

Art.31 SERVICIUL  BUGET – CONTABILITATE, SALARIZARE  – (1) Se subordonează direct Primarului Municipiului Marghita, este condus şi coordonat de şeful serviciului care coordonează toate activităţile Serviciului buget-contabilitate, salarizare şi compartimentul informatică.

(2)Atribuţiile specifice la nivelul serviciului:

 1. a) înregistrează documentele justificative pentru orice operaţie care afectează patrimoniul unităţii; înregistrează în contabilitate operaţiile patrimoniale; inventariază patrimoniul unităţii și înregistrează casările, asigură gestionarea patrimoniului Primăriei în conformitate cu prevederile legale în vigoare; asigură controlul asupra operaţiunilor patrimoniale efectuate; furnizează, publică şi păstrează informaţiile cu privire la situaţia patrimoniului şi a rezultatelor obţinute de unitate;
 2. b) constituie comisiile şi subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectivelor de inventar de scurtă durată şi mică valoare, bunurilor materiale, confruntând rezultatele obţinute cu evidenta contabilă şi realizând operaţiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile şi plusurile de inventar;
 3. c) organizează si conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii;
 4. d) controlează activitatea de elaborare a necesarului de credite bugetare pentru instituţiile publice din subordine; verifică şi centralizează dările de seama ale instituţiilor publice din subordine;
 5. e) întocmeşte balanţa şi bilanţul contabil;
 6. f) întocmeşte ordine de plată pentru plata contribuţiilor la bugetul de stat,bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor sociale de sănătate precum şi a altor reţineri din statul de plata;
 7. g) asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul autorităţilor executive (alimentarea cu mijloace băneşti, plăţi reprezentând cheltuieli din bugetul propriu), eliberări de valori materiale si pentru alte operaţiuni specifice;
 8. h) asigura legătura permanentă cu Trezoreria pentru ordonanţarea cheltuielilor;
 9. i) întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli; întocmeşte şi prezintă Consiliului Local contul anual de execuţie al bugetului;

î) elaborează şi supune aprobării Consiliului Local proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei municipiului Marghita şi rectificările bugetare; participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentând situaţiile cerute de membrii acestora; prezintă rapoarte despre activitatea serviciului solicitate de Primar, Consiliul Local, Administraţia Financiară, Prefectură, Consiliul Judeţean;

 1. j) completează ordonanţările de plata privind disponibilul din contul de angajamente bugetare şi răspunde de datele înscrise; întocmeşte ordonanţările de plata privind drepturile salariale;
 2. k) urmăreşte creditele bugetare aprobate pentru: Primăria municipiului Marghita şi instituţiile subordonate;
 3. l) realizează evidenţa garanţiilor de gestiune pentru salariaţii instituției, precum şi evidenţa timbrelor poştale necesare bunei desfăşurări a activităţii Primăriei;
 4. m) verifica gestiunea magaziei şi a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele şi mandatele poştale, materialele existente in magazie;
 5. n) ține evidenţa imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitanţiere, cecuri, foi de vărsământ);
 6. o) întocmeşte referate de specialitate si colaborează cu Compartimentul Juridic in vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii serviciului și colaborează cu toate serviciile şi birourile primăriei, precum şi cu instituţiile din subordinea Consiliului Local;
 7. p) întocmeşte statele de plata ale personalului din UAT Marghita, indemnizaţiile consilierilor, plăteşte ajutoarele sociale, precum şi a altor ajutoare băneşti şi indemnizaţii cuvenite unor cetăţeni ai municipiului; Verifică şi semnează statele de plata privind drepturile salariale ale angajaţilor (salarii, concedii de odihna, concedii medicale); Centralizează lunar fişa colectivă de prezenţă a personalului primăriei; Centralizează și transmite la ANF monitorizarea personalului la nivelul UAT Marghita;
 8. q) ține evidenţa contabilă a fondurilor nerambursabile, depune situaţii lunare privind fondurile nerambursabile; conduce și evidențiază pe fiecare proiect pe fonduri europene balanțe separate;
 9. r) efectuează prin casierie operaţii de încasări şi plăti pe baza documentelor aprobate şi supuse controlului financiar preventiv;ține evidenţa reţinerilor: rate, CEC, rate imobiliare, popriri chirii, garanţii;
 10. s) coordonează activitatea economico-financiară a unităţilor de învăţământ, sănătate; întocmeşte situații statistice și centralizează situațiile statistice pentru instituţiile publice aflate in subordinea primăriei şi le înaintează organelor superioare;

ș) Colaborează cu diverse instituţii, precum: Ministerul Finanţelor; Direcţia Generala a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat Bihor; Administraţia Financiara Marghita; Trezoreria Marghita; Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale; Direcţia Generala de Munca si Protecţie Sociala Bihor; Instituţia Prefectului Bihor; Consiliul Judeţean Bihor, DSP Bihor, serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Marghita;

 1. t) Întocmeşte declaraţii lunare/trimestriele/semestriale, asigură depunerea acestora; elaborarea şi transmiterea electronică a declaraţiilor: 112, 300, 394, 100; semnează, cu semnătura electronică toate documentele transmise la ANAF;

ț) conduce, evidenţiază şi raportează TVA-ul pentru activitatea economică a UAT Marghita;

 1. u) actualizează fișa postului pentru funcționarii din cadrul serviciului; întocmeşte fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi face propuneri privind acordarea de premii sau alte stimulente personalului din compartimentele pe care le coordonează;
 2. v) întocmeşte documentaţia necesară pentru convenţiile încheiate cu AJOFM Bihor;
 3. w) întocmeşte liste de investiţii şi anexele necesare pentru plata acestora;
 4. x) ține evidenţa activității autofinanţatelor (Piaţa);
 5. y) operează în programul FOREXE BUG bugetul de venituri și cheltuieli, plățile efectuate la nivelul UAT Marghita;
 6. z) coordonarea, evidenţa şi controlul normelor de siguranţă şi securitate în muncă (protecţia muncii) la nivelul serviciului;

Art.32 Compartimentul informatică – (1) Compartimentul este  subordonat şefului de serviciu Buget-contabilitate, salarizare, îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. a) participă la elaborarea strategiei integrate de dezvoltare a sistemului informatic, concepe şi elaborează proiecte generale de dezvoltare a sistemului informatic în contextul dezvoltării societăţii informaţionale;
 2. b) contribuie la organizarea şi derularea achiziţiilor publice din domeniul tehnicii informatice;
 3. c) face parte din comisia de achiziţionare a echipamentelor hardware şi software,
 4. d) colaborează la pregătirea caietelor de sarcini pentru achiziţii de servicii, echipamente, software;
 5. e) face propuneri in privinţa sistemelor de operare produse, software necesare;
 6. f) contribuie la fundamentarea anuală şi de perspectiva a investiţiilor şi a necesităţilor de instruire a funcţionarilor în domeniul IT;
 7. g) asigurarea accesului cetăţenilor la informaţii publice prin mijloace specifice;
 8. h) întreţine şi actualizează pagina WEB a instituţiei la cererea celorlalte compartimente;
 9. i) contribuie la promovarea imaginii instituţiei şi a zonei geografice pe plan intern şi internaţional prin pagina WEB, servicii electronice;

î) contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor de conlucrare cu alte consilii, instituţii, agenţii, etc.prin asigurarea suportului tehnic pentru optimizarea schimbului de informaţii;

 1. j) urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemului informatic propriu cu sistemele informatice în exploatare şi cu reţele informaţionale de interes naţional sau local;
 2. k) administrează si supraveghează reţeaua de calculatoare a instituţiei şi legăturile cu reţelele interconectate cu aceasta;
 3. l) asigură măsurile de securitate a reţelei în cadrul instituţiei;
 4. m) instruieşte şi acordă asistentă tehnică utilizatorilor;
 5. n) derulează activităţi de configurare a reţelei pentru a se obţine performanţe maxime, modernizare, eventual, înlocuirea unor componente de reţea, depanare, etc.;
 6. o) respectă legislaţia în vigoare;
 7. p) participă la simpozioane, prezentări, demonstraţii organizate de instituţii specializate din acest domeniu;
 8. q) urmăreşte şi acordă asistenţă de specialitate tuturor serviciilor pentru satisfacerea cerinţelor de maximă urgenţă solicitate de conducerea primăriei;
 9. r) contribuie la organizarea si derularea achiziţiilor publice din domeniul tehnicii informatice;
 10. s) asigură buna funcţionare a echipamentelor de tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC);

ș) verifică periodic, din punct de vedere fizic şi funcţional, starea reţelei locale, calculatoarelor, perifericelor şi a traficului de date;

 1. t) planifică şi organizează acţiuni de întreţinere, ţine evidenţe ale stării tehnice a echipamentelor TIC din primărie;

ț) pregăteşte caietele de sarcini pentru achiziţii de servicii, echipamente, software;

 1. u) asigură transmiterea în format electronic a materialelor pentru şedinţele Consiliului Local; prezentarea unor materiale de şedinţă în format electronic;
 2. v) participă la negocierea contractelor de telefonie şi internet.

Art. 33 Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

(1) Atribuțiile Primăriei ca Operator de prelucrare a datelor cu caracter personal

Primăria Municipiului Marghita este operator de date cu caracter personal, exercitând atribuțiile prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016.

(2)Prin operator se înțelegepersoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

(3) date cu caracter personal – orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

(4)Persoana împuternicită de operator este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

(5)Atribuțiile operatorului:

 1. a) desemnează un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, în condițiile și pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite la art. 37 – 39 din Regulamentul (UE) 679/2016;
 2. b) cartografiază prelucrările de date cu caracter personal efectuate, raportat la prevederile art. 30 din Regulamentul (UE) 679/2016, după cum urmează:
 3. identifică cu precizie prelucrările de date cu caracter personal efectuate:
 • diferitele prelucrări de date cu caracter personal;
 • categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
 • scopurile urmărite prin operaţiunile de prelucrare a datelor;
 • persoanele care prelucrează aceste date;
 • fluxurile de date, indicând originea și destinaţia datelor.
 1. păstrează evidența prelucrărilor de date cu caracter personal, în scris, inclusiv în format electronic,aceasta cuprinzând informațiile prevăzute la art. 30 alin. (1) din Regulamentul(UE) 679/2016;
 2. c) identifică acţiunile care trebuie întreprinse pentru conformarea la cerinţele impuse de Regulament, având în vedere:
 3. să colecteze și să prelucreze doar datele strict necesare pentru realizarea scopurilor;
 4. să identifice temeiul legal în baza căruia se efectuează prelucrarea raportat la art. 6 din Regulament (ex. consimţământul persoanelor vizate, contract, obligaţie legală);
 5. să revizuiască/completeze informaţiile furnizate persoanelor vizate, astfel încât să respecte cerinţele impuse la art. 12 – 14 din Regulamentul (UE) 679/2016;
 1. d) să verifice existenţa clauzelor contractuale și să asigureactualizarea obligaţiilor persoanelor împuternicite privind securitatea, confidenţialitatea și protecţia datelor cu caracter personal prelucrate;
 2. e) să verifice măsurile de securitate implementate;
 3. f) prioritizează acțiunile în funcție de riscurile pe care le prezintă prelucrarea datelor cu caracter personal;
 4. g) aplică măsuri speciale, precum: evaluarea impactului asupra protecţiei datelor, extinderea dreptului la informare al persoanelor vizate, obţinerea consimţământului persoanelor vizate (după caz), obţinerea autorizării pentru transferurile de date în state terţe (dacă este cazul);
 5. h) efectuează o evaluare de impact asupra protecției datelor, în condiţiile art. 35 din Regulament, în cazul în care au fost identificate prelucrări de date cu caracter personal susceptibile de a prezenta riscuri ridicate pentru drepturile și libertăţile persoanelor fizice;
 6. i) estimează riscurile asupra protecţiei datelor din punctul de vedere al persoanelor vizate, luând în considerare natura datelor, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării și utilizarea noilor tehnologii;

î) asigură elaborareaprocedurilor interne care să garanteze respectarea protecţiei datelor în orice moment;

 1. j) cooperează, la cerere, cu autoritatea de supraveghere, în îndeplinirea atribuțiilor acesteia;
 2. k) notifică autorității de supraveghere încălcarea securității datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoştinţă de aceasta, cu excepţia cazului în care este puţin probabil să genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice;
 3. l) informează persoana vizată, fără întârzieri nejustificate, cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal;
 4. m) consultă autoritatea de supraveghere înainte de prelucrare atunci când evaluarea impactului asupra protecţiei datelor prevăzută la articolul 35 indică faptul că prelucrarea ar genera un risc ridicat în absenţa unor măsuri luate de operator pentru atenuarea riscului;
 5. n) furnizează autorității de supraveghere, atunci când o consultă, informații privind:scopurile şi mijloacele prelucrării preconizate, măsurile şi garanţiile prevăzute pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate, datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, precum și orice alte informaţii solicitate;
 6. o) pune la dispoziţia autorităţii de supraveghere, la cererea acesteia,evidenţele privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 7. p) facilitează exercitarea drepturilor persoanei vizate în temeiul articolelor 15-22 (dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor – „dreptul de a fi uitat”, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată);
 8. q) furnizează persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri în temeiul articolelor 15-22, fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii, perioadă ce poate fi prelungită la două luni, în condițiile stabilite prin Regulament;
 9. r) informează persoana vizată, fără întârziere şi în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri şi la posibilitatea de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară;
 10. s) asigură instruirea personalului cu privire la obligațiile ce îi revin în raport cu protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016;

ș) îndeplinește orice alte atribuții, conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016.

Art.34 Atribuțiile responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal

(1) Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal se desemnează pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a-și îndeplini sarcinile.

(2) Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal joacă un rol-cheie în promovarea unei culturi de protecție a datelor în cadrul organizației și ajută la implementarea elementelor esențiale ale Regulamentului (UE) 2016/67, cum ar fi principiile de prelucrare a datelor, drepturile persoanelor vizate, asigurarea protecției datelor începând cu modul conceperii și în mod implicit, înregistrarea activităților de prelucrare, securitatea prelucrării, precum și notificarea și comunicarea încălcărilor de securitate.

(3) Atribuțiile responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal sunt cele prevăzute în fișa postului:

 1. a) să informeze și să consilieze conducerea instituției sau persoana împuternicită de instituție, precum şi angajaţii care se ocupă de prelucrare cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 şi al altor dispoziţii legale referitoare la protecţia datelor;
 2. b) să monitorizeze respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 şi a altor dispoziţii legale referitoare la protecţia datelor şi a politicilor/procedurilor interne ale instituției sau ale persoanei împuternicite de instituție în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, astfel:
 • să colecteze informații pentru identificarea operațiunilor de prelucrare;
 • să analizeze și să verifice conformitatea operațiunilor de prelucrare;
 • să informeze, să consilieze și să emită recomandări instituției sau persoanei împuternicite de instituție;
 1. c) să organizeze audituri, activități de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare;
 2. d) să furnizeze consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor şi să monitorizeze funcționarea acesteia, în conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) 679/2016;
 3. e) să acorde avizul solicitat de conducerea instituției în legătură cu următoarele aspecte:
 • dacă să efectueze sau nu evaluarea impactului asupra protecţiei datelor;
 • ce metodologie să fie folosită la efectuarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor;
 • dacă să efectueze intern sau să externalizeze evaluarea impactului asupra protecţiei datelor;
 • ce garanții (inclusiv măsuri tehnice și organizaționale) să pună în aplicare pentru reducerea oricăror riscuri la adresa drepturilor și intereselor persoanelor vizate;
 • dacă evaluarea impactului asupra protecţiei datelor a fost sau nu efectuată corect și dacă respectivele concluzii (dacă să continue sau nu prelucrarea și ce garanții să pună în aplicare) respectă Regulamentul (UE) 2016/679;
 1. f) să acționeze ca punct de contact pentru a facilita accesul autorității de supraveghere la documente și informații pentru îndeplinirea atribuțiilor menționate la art. 57, precum și pentru exercitarea competențelor de investigare, corectare, autorizare și consultare menționate la art. 58 din Regulamentul (UE) 2016/679;
 2. g) să contacteze și să solicite consiliere autorității de supraveghere pentru orice chestiune referitoare la aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679;
 3. h) să prioritizeze activitățile sale și să-și concentreze eforturile asupra problemelor care prezintă riscuri mai mari pentru protecția datelor;
 4. i) să elaboreze inventare și să dețină un registru al operațiunilor de prelucrare pe baza informațiilor furnizate de diferitele departamente din cadrul instituției responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter personal;

î) să îndeplinească orice alte atribuții ce decurg din aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 și din legislația specifică în vigoare.

Art.35 INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF – ARHITECT ŞEF  Arhitectul şef este subordonat direct Primarului municipiului Marghita. Coordonează activităţile compartimentelor subordonate direcţiei tehnice, îndeplinind următoarele atribuţii:

 (1) Arhitectul şef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului din cadrul administraţiei publice locale și este șeful structurilor de specialitate subordonate din cadrul Aparatului de specialitate al primarului.

(2) Arhitectul-şef desfășoară o activitate de interes public, ale cărui scopuri principale sunt dezvoltarea durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare teritorială, amenajarea teritoriului și urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu și a calității arhitecturale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

(3) Arhitectul-şef este sprijinit de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor.

(4)Arhitectul şef, prin compartimentele de specialitate subordonate, îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. a) coordonarea activităţii de dezvoltare urbană a municipiului; formularea de propuneri, coordonarea şi urmărirera activităţilor legate de elaborarea şi actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Marghita si al Regulamentului local de urbanism aferent;
 2. b) iniţierea, coordonarea din punct de vedere tehnic, elaborarea, avizarea si propunerea spre aprobare a strategiilor de dezvoltare teritorială urbane, precum si a documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
 3. c) urmărirea elaborării si susţinerea în faţa Consiliului local al municipiului Marghita a proiectelor de hotărâri si rapoartelor de specialitate din domeniul urbanismului;
 4. d) organizarea activităţii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism; semnarea documentelor de avizare;
 5. e) propunerea de soluţii pentru îmbunătăţirea aspectului urban al orasului si pentru rezolvarea unor situaţii reclamate de cetăţeni;
 6. f) elaborarea avizelor prealabile de oportunitate în vederea elaborării Planurilor Urbanistice Zonale, însusite de Comisia tehnică;
 7. g) coordonarea şi asigurarea informării publice şi a procesului de dezbatere şi consultare a publicului în vederea promovării documentaţiilor de urbanism aflate în gestiunea sa;
 8. h) coordonarea elaborării si semnarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire, a autorizaţiilor de desfiinţare si a documentaţiilor de urbanism aprobate de Consiliul local al municipiului Marghita, în concordanţă cu prevederile din Planul Urbanistic General si Regulamentul de urbanism local aferent acestuia;
 9. i) întocmirea, verificarea din punct de vedere tehnic a documentaţiei si emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfinţare;

î) urmărirea punerii în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană si a politicilor urbane, precum si a documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;

 1. j) asigurarea gestionării, evidenţei si actualizării documentaţiilor de urbanism si amenajare a teritoriului;
 2. k) organizarea si coordonarea constituirii si dezvoltării băncilor/bazelor de date urbane;
 3. l) participarea la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare si avizarea din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului si de urbanism legal aprobate;
 4. m) avizarea proiectelor de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului si de urbanism legal aprobate;
 5. n) coordonarea activităţii de stabilire, calculare şi urmărire a încasării următoarelor: taxe pentru Certificatul de Urbanism, taxe pentru Autorizaţia de Construire, taxe pentru Autorizaţia de Desfiinţare, taxe pentru prelungirea Certificatului de Urbanism, taxe pentru prelungirea Autorizaţiei de Construire, taxe pentru prelungirea Autorizaţiei de Desfiinţare, taxe pentru Certificat de nomenclatură stradală şi adresă, taxe pentru Certificatul de atestare a edificării construcţiei, taxe pentru Certificatul de radiere a construcţiei, taxe pentru Certificatul privind destinaţia terenului;
 6. o) coordonarea activităţii în domeniul disciplinei în construcţii si urbanismului;
 7. p) urmărirea stingerii creanţelor bugetare constituite din aplicarea sancţiunilor constatate de cărte angajaţii direcţiei subordonate
 8. q) furnizarea către Biroul de Taxe si Impozite Locale a municipiului Marghita a proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţie în vederea completării masei impozabile;
 9. r) semnează Certificate de Urbanism şi Autorizaţii de construire (sau de Desfiinţare) pentru lucrări de:
 • construire, reconstruire, modificare, extindere sau refacere a clădirilor conform Legii nr.50/1991 republicată şi a altor prevederi legale;
 • lucrări tehnico-edilitare de construire şi reconstruire privind dotările tehnico-subterane cu lungimi mai mici de 30,00 m.
 1. s) participă la şedinţe de avizare ale Comisiei Tehnice de Urbanism din cadrul Primăriei, prezentând în cadrul acestora documentaţiile de urbanism care se referă la teritoriul UAT Marghita. Tot în cadrul acestor şedinţe se stabileşte şi modul de autorizare a construirii locuinţelor pe parcele neafectate de studii de urbanism, urmând ca apoi lucrările să primească avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local;

ART.36 DIRECŢIA TEHNICĂ  – (1)  Este condusă şi coordonată de directorul executiv adjunct, care se află în relaţii de subordonare cu primarul municipiului Marghita, îndeplinind atribuţiile de la nivelul direcţiei:

 1. a) conduce, indrumă şi organizează activitatea compartimentului urbanism, cadastru funciar, protecția mediului, compartimentul achiziţii publice, compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor, compartimentul spaţiu locativ, autorizări, concesiuni şi închiriei-domeniul public și privat şi Biroul administrarea domenului public şi privat şi transport public local;
 2. b) asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Marghita sau prin dispoziții ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistică a Municipiului Marghita precum și a teritoriului administrativ;
 3. c) participă la toate acțiunile Consiliului local și ale Primariei Municipiului Marghita care au drept scop dezvoltarea urbană și amenajarea spațiilor publice ale municipiului , precum și amenajarea teritoriului administrativ al Municipiului Marghita;
 4. d) răspunde de activităţile legate de proiectarea, elaborarea şi punerea în operă a Planurilor Urbanistice Generale, Zonale, precum şi a planurilor urbanistice de detaliu;
 5. e) propune  Comisiei de Urbanism perspectiva de urmat pentru creşterea gradului de urbanizare a localităţii;
 6. f) răspunde de activitatea care priveşte autorizarea construcţiilor, în conformitate cu prevederile legale;
 7. g) răspunde de corectitudinea încadrării în documentaţiile de urbanism a actelor întocmite care privesc atestarea dreptului de proprietate asupra terenurilor;
 8. h) controlează prin sondaj respectarea condiţiilor impuse prin certificatele de urbanism şi autorizaţiile de constructie în realizarea construcţiilor;
 9. i) controlează regularizarea trimestrială, semestrială şi anuală a taxelor ocazionate de eliberarea autorizatiilor de construcţii;

î) coordonează activitatea de control privind disciplina în construcţii şi urbanism;

 1. j) coordonează secretariatul comisiei locale de emitere a acordurilor  unice;
 2. k) dispune corelarea propunerile de lucrări de protecţia mediului cu prevederile documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism;
 3. l) initiaza proiecte pe teritoriul administrativ al municipiului Marghita care se executa din bugetul local sau din alte fonduri publice ori prin parteneriat public privat si avizeaza toate proiectele intocmite de terti pe teritoriul administrativ al municipiului Marghita;
 4. m) coordoneaza elaborarea proiectelor de urbanism si arhitectura prin procedurile de incredintare prevazute de lege, urmarirea proiectelor pe parcursul elaborarii, receptionarea lucrarilor de proiectare;
 5. n) participă în comisiile în care este numit prin dispoziţii, şi hotărâri, constituite la nivelul Consiliului local Marghita – licitaţii, evaluări, recepţii de lucrări;
 6. o) urmăreşte, prin inspectorii de specialitate şi verifică prin sondaj, modul în care se derulează, calitativ şi cantitativ, lucrările în execuţie, stadii fizice, asigurarea creditelor bugetare, finanţarea privind încadrarea în oferta adjudecata;
 7. p) colaboreaza cu celelalte birouri si compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri in vederea elaborarii bugetului local;
 8. q) asigură şi răspunde de rezolvarea în termen, cu respectarea legislaţiei în vigoare a lucrărilor, cererilor, sesizărilor şi scrisorilor;
 9. r) asigura participarea la comisia de stabilitate a constructiilor, ca urmare a efectelor calamitatilor naturale;
 10. s) conduce si raspunde de organizarea evidentei lucrarilor de constructii din municipiu in vederea punerii la dispozitie a rezultatelor acesteia, autoritatilor administratiei publice centrale;

ș) ține la zi evidenţa tuturor documentelor de urbanism: P.U.G., P.U.Z., P.U.D.,

 1. t) analizează şi înaintează către Consiliul Local– Planurile Urbanistice de Detaliu întocmite pentru studierea modului de amplasare a construcţiilor pe parcele proprietate ori pe acelea care studiază amplasarea de construcţii pe terenuri aparţinând domeniului public sau domeniului privat al Municipiului Marghita;

ț) organizează evidenţa certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire emise, făcând publică lista acestora prin afişare într-un loc accesibil cetăţenilor;

 1. u) face verificări pe teren a documentaţiilor prezentate spre avizare şi autorizare;
 2. v) conduce şi urmăreşte desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice conform legislaţiei în vigoare;
 3. w) conduce evidenţa şi urmăreşte executarea contractelor de achiziţii publice;
 4. x) urmăreşte ca închirierea sau concesionarea bunurilor publice si private să se facă numai prin licitaţie publică;
 5. y) coordoneaza activităţile de administrare a spaţiului locativ, locuinţe sociale, locuinţe ANL şi locuinţe din fondul locativ al Primăriei municipiului Marghita; Coordoneaza activităţile de închiriere şi concesionare a terenurilor şi clădirilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Marghita
 6. z) îndeplineşte atribuţiile ca membru în Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Primăriei municipiului Marghita; Coordonarea, evidenţa şi controlul normelor de siguranţă şi securitate în muncă (protecţia muncii) la nivelul direcției;

Art.37 Compartiment urbanism, protecţia mediului, cadastru funciar (1) Compartimentul  este direct subordonat Direcţiei tehnice şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

(2) Atribuţii pe linie de urbanism:

 1. a) gestionează Planul Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Marghita; iniţiază şi propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de hotărâri la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z) şi Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.); elaborează şi asigură prezentarea şi promovarea documentaţiilor urbanistice la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z) şi Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D); identifică posibilităţi şi avansează propuneri pentru dezvoltarea urbanistică a municipiului;
 2. b) împreună cu Biroul Buget – contabilitate, întocmeşte lista lucrărilor de investiţii care urmează a fi continuate sau începute, precum şi dotările şi utilajele propuse a fi achiziţionate; Urmăreşte realizarea şi punerea în funcţie, la termenele aprobate a investiţiilor prevăzute; Ia măsuri pentru asigurarea în termen a admiterii la finanţare a obiectivelor, prevăzute în Programul de investiţii;
 3. c) participa împreună cu unităţile de proiectare şi de construcţii la definitivarea graficelor de eşalonare a investiţiei inclusiv graficul de livrare a utilajelor pentru obiectivul de investiţii funcţie de programele anuale;
 4. d) participă la rezolvarea reclamaţiilor şi a sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul ) de activitate;
 5. e) asigură păstrarea şi conservarea în siguranţă a copiilor după documentele şi informaţiile ce constituie sistemul de evidenţă a copiilor după documentele şi informaţiile ce constituie sistemul de evidenţă a datelor urbane pe teritoriul administrativ al municipiului;
 6. f) elaborează referat de specialitate în vederea stabilirii preţurilor de pornire a licitaţiilor privind închirierile şi concesionările de terenuri şi construcţii; organizează licitaţiile pentru concesionare şi închiriere,
 7. g) urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii autorizate, verifică în teren declaraţia de începere a lucrărilor, asigurând reprezentare la recepţia finalizării lucrărilor respective ;
 8. h) participa la şedinţele Consiliului Local, la Comisia de Urbanism şi asigură informaţiile solicitate; întocmirea de referate, materiale informative, răspunsuri la adrese, situaţii către Consiliul Judeţean, Prefectură sau alte instituţii de stat; întocmirea formularelor către Direcţia Judeţeană de Statistică;
 9. i) întocmeşte şi prezintă materiale, rapoarte referitoare la activitatea serviciului;

î) colaborează cu toate compartimentele din cadrul instituţiei, implicate în activitatea de urbanism; colaborează pentru realizarea activităţii cu diferite instituţii;

 1. j) emite în baza Legii nr.453/2001 şi a Regulamentului de Publicitate nr.107/2001 certificate de urbanism, autorizaţii de construire; asigură obţinerea în termen a acordurilor şi avizelor care, conform contractului încheiat, cad în sarcina beneficiarului;
 2. k) execută în permanenţă controale privind respectarea disciplinei în construcţii;
 3. l) controlează respectarea normelor privind autorizarea construcţiilor;
 4. m) rezolvă şi răspunde în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii;
 5. n) acţionează pentru prevenirea cazurilor de indisciplina în construcţii prin avertizarea cetăţenilor care intenţionează să execute lucrări fără obţinerea prealabilă a avizelor si autorizaţiilor de construcţii;
 6. o) verifică şi ia măsurile care se impun privind obligaţiile şantierelor de construcţii în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările si completările ulterioare;
 7. p) participă împreună cu alte organe specializate la verificarea amplasării construcţiilor provizorii de pe domeniul public, luând măsurile legale ce se impun (amenda, desfiinţare, demolare);
 8. q) întocmeşte somaţii la persoane fizice sau juridice care încalcă prevederile legale privind disciplina în construcţii, informând, acolo unde este cazul, Inspecţia de Stat în Construcţii;
 9. r) în colaborare cu organele de poliţie şi alte servicii publice urmăreşte executarea în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile investite cu titlu executoriu, privind cazurile de încălcare a prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările si completările ulterioare, urmăreşte respectarea îndeplinirii măsurilor dispuse de executivul primăriei sau ale instanţei de judecată cu privire la aducerea în starea iniţiala a terenului;
 10. s) întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Compartimentul Juridic în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii biroului;

ș) ia în evidentă şi comunică instituţiilor şi serviciilor, HCL privind modificarea denumirii străzilor şi a numerelor poştale de pe raza municipiului;

 1. t) asigură din timp studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru obiectivele de investiţii programate, precizează tipul de instalaţii şi aparatura ce urmează a fi utilizată pentru tema de proiectare, urmând ca proiectantul să aducă modificări ulterioare în documentaţie;

ț) urmăreşte şi întocmeşte contracte şi acte adiţionale pentru garajele şi magaziile de pe raza oraşului;

 1. u) organizează şi răspunde de recepţia obiectivelor de investiţii, cu respectarea întocmai a prevederilor din proiect şi respectarea legilor în vigoare;
 2. v) participă la ofertările şi licitaţiile privitoare la obiectivele de investiţii din cadrul primăriei, precum şi a celorlalte unităţi bugetare de pe raza municipiului Marghita;
 3. w) verifică lucrările executate; urmăreşte şi avizează lucrările real executate şi de calitate; urmăreşte acceptarea la plată numai a lucrărilor executate corespunzător calitativ şi cantitativ, conform legilor şi normativelor în vigoare;
 4. x) asigură, din partea beneficiarului, parcursul execuţiei lucrărilor, controlul şi verificarea fazelor intermediare, pentru ca în final, lucrarea să corespundă contractului semnat de cele doua părţi;
 5. y) supraveghează realizarea corectă a lucrărilor pe faze, în conformitate cu proiectele de execuţie şi semnalează proiectantului abaterile constatate la proiect;cere oprirea, refacerea sau remedierea lucrărilor executate necorespunzător din punct de vedere a calităţii;
 6. z) contribuie la întocmirea documentaţiei cu privire la organizarea de licitaţii şi pune la dispoziţia solicitanţilor datele referitoare  la licitaţiile organizate; asigură secretariatul  activităţii de licitaţii;

Art.38 Atribuţii pe linie de protecţia mediului:

 1. a) urmăreşte problemele legate de respectarea legislaţiei actuale în domeniul protecţiei mediului;
 2. b) supraveghează aplicarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, în acord cu planificarea de mediu;
 3. c) supraveghează pe agenţii economici pentru prevenirea eliminării accidentale de poluanţi sau depozitării necontrolate de deşeuri şi dezvoltă sisteme de colectare a deşeurilor refolosibile;
 4. d) asigura servicii cu specialişti în ecologia urbană şi protecţia mediului şi colaborează în acest scop cu autorităţile competente pentru protecţia mediului;
 5. e) promovează o atitudine corespunzătoare a comunităţii în legătură cu importanţa protecţiei mediului;
 6. f) asigură, prin serviciile publice şi agenţii economici responsabili, luarea măsurilor de salubrizare stradală de întreţinere şi gospodărire a spaţiilor verzi, a pieţelor şi a parcurilor publice;
 7. g) soluţionează sesizările şi reclamaţiile având ca obiect probleme de protecţia mediului şi ecologie urbană;
 8. h) participă la acţiuni de control şi salubrizare cu alte compartimente şi instituţii;
 9. i) cooperează cu celelalte compartimente ale primăriei, pentru elaborarea strategiei de dezvoltare socio – urbană pe raza municipiului, având la baza principiul Dezvoltare Durabilă;

î) supraveghează respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul protecţiei mediului;

 1. j) se documentează şi realizează schimburi de experienţă cu instituţii similare sau de profil din ţară şi din străinătate;
 2. k) întreţine relaţii cu societatea civilă, ONG-uri, fundaţii si alte instituţii;
 3. l) inventariază, localizează şi diminuează sursele de poluare;
 4. m) monitorizează depozitele neamenajate de deşeuri şi ia masuri pentru sancţionare conform legii;
 5. n) organizează, conduce şi supraveghează activităţile şi acţiunile pe linie  de protecţia mediului  în conformitate cu legislaţia  în domeniu, în vigoare;
 6. o) iniţiază, organizează şi urmăreşte desfăşurarea de acţiuni pe linie de protecţie a mediului în şcoli, instituţii şi societăţi economice şi comerciale.

Art. 39 Atribuţii pe linie de cadastru funciar:

 1. a) analizează cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului reprezentând propuneri pentru rezolvarea lor în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar şi înaintarea lor spre validare comisiei judeţene Bihor;
 2. b) ț ine evidenţa titlurilor de proprietate emise în baza legilor fondului funciar;

c). Completează planurile cadastrale şi registrul cadastral cu terenurile redobândite prin sentinţe judecătoreşti, prin dispoziţiile Primarului şi prin titlurile de proprietate obţinute în baza legilor fondului funciar;

 1. d) întocmeşte procese-verbale de punere în posesie;
 2. e) identifica, măsoară terenurile şi pune în posesie proprietarii acestor terenuri, efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie a terenurilor;
 3. f) înaintează documentaţia spre verificare Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor pentru întăbulare terenuri din domeniul public şi privat al UAT Marghita;
 4. g) prelucrează datele topografice din teren pentru întocmirea sau modificarea planurilor de situaţie;
 5. h) întocmeşte procesele verbale de punere în posesie, conform prevederilor Legilor nr.18/1991, 1/2000, 10/2001;
 6. i) întocmeşte procesele verbale de delimitare pentru predarea suprafeţelor reconstruite potrivit prevederilor Legii nr.169/1997, 1/2000 şi 247/2005;

î) răspunde de rezolvarea, în condiţiile legii, a contestaţiilor pe probleme de cadastru şi fond funciar;

 1. j) se ocupă de actualizarea anuală a evidenţei fondului funciar din domeniul public şi privat al municipiului Marghita, precum şi al fondului funciar al localităţii;
 2. k) răspunde de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor stipulate în documentele întocmite;
 3. l) asigură întreţinerea planurilor cadastrale;
 4. m) răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care au acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;
 5. n) colaborează cu servicii de specialitate la identificarea şi măsurarea terenurilor care se încadrează în aplicarea Legii fondului funciar şi a Legii Cadastrului;
 6. o) întocmeşte liste anexe cu persoanele îndreptăţite să li se atribuie teren conform legilor fondului funciar;
 7. p) înaintează Comisiei judeţene contestaţiile cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar;
 8. q) elaborează referate de specialitate, în urma validării lucrărilor de către Institiţia Prefectului jud.Bihor, participă împreună cu membrii comisiei la punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite să primească terenuri;

Art.40 Compartimentul achiziţii publice- îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. a) asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii;
 2. b) întocmeşte documentaţii, asigură secretariatul şi evidenţa pentru licitaţii şi achiziţii publice, închirieri şi concesionări;
 3. c) solicită, analizează şi ţine evidenţa ofertelor de preţ;
 4. d) întocmeşte documentaţia pentru cazurile de încredinţare directă;
 5. e) controlează şi coordonează licitaţiile pentru lucrări de reparaţii, întreţinere;
 6. f) răspunde de păstrarea şi predarea dosarelor;
 7. g) propune componenţa comisiilor de licitaţii şi a comisiilor de evaluare;
 8. h) propune procedura de atribuire a contractelor de produse, servicii şi lucrări;
 9. i) organizează şi participă la selectarea ofertelor privind achiziţiile de bunuri şi servicii şi a lucrărilor de investiţii;

î) întocmeşte  documentele privind clasificarea finală a ofertanţilor pe baza ofertelor  financiare şi a calităţilor tehnice  stabilite în documentele licitaţiei, sau prin aprecierea directă, conform actelor normative în vigoare;

 1. j) testează preţurile practicate pentru achiziţionarea de bunuri sau de servicii conform legislaţiei în vigoare, purtând semnătura şi ştampila acestora, le consemnează şi le supune aprobării conducerii primăriei municipiului;
 2. k) ține legătura cu furnizorii din ţară pentru procurarea de oferte şi testarea preţurilor pentru achiziţiile de bunuri şi de servicii;
 3. l) difuzează documente de negociere aprobate precum şi valorile de contractare pentru produsele licitate şi adjudecate;
 4. m) înaintează documentaţia pentru întocmirea notelor de comandă pentru bunurile şi serviciile adjudecate;
 5. n) participă la încheierea contractelor pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de licitaţii;
 6. o) colaborează cu serviciile interesate şi face propuneri de licitaţii, conform legislaţiei în vigoare, pe care le propune spre aprobare Consiliului local;
 7. p) colaborează cu alte servicii în rezolvarea problemelor legate de licitaţii;
 8. q) p une la dispoziţia comisiei de specialitate cererile repartizate compartimentului şi urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor rezultate în urma şedinţelor de comisii;
 9. r) urmăreşte şi asigură rezolvarea cererilor, a scrisorilor cetăţenilor şi ale agenţilor economici;
 10. s) respectă prevederile legale privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţii şi a securităţii acestora;

ș) ține evidenţa ofertelor şi contractelor încheiate;

 1. t) în baza propunerilor întocmeşte Planul anual de achiziţii şi supune spre aprobarea primarului;

ț)întocmeşte calendarul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică;
Transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României precum şi pe SEAP a anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire a contractului de achiziţie publică;

 1. u) transmite invitaţiile de participare, comunicările privind rezultatul aplicării procedurii şi răspunsurile la clarificările solicitate de ofertanţi;
 2. v) întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor de achiziţie publică pentru toate contractele atribuite;
 3. w) răspunde de elaborarea contractelor de achiziţie publică;

x la terminarea lucrărilor în baza Cărţii tehnice de construcţie predă documentaţia, în vederea luării în evidenţa domeniului public sau privat al oraşului, compartimentului de specialitate.

Art.41 Compartiment afaceri europene, managementul proiectelor – (1) Îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. a) monitorizarea şi identificarea surselor de finanţare rambursabile şi/sau nerambursabile; elaborarea cererilor de finanţare şi a documentaţiilor aferente;
 2. b) implementarea şi/sau monitorizarea proiectelor finanţate de Uniunea Europeană sau de alte autorităţi finanţatoare interne şi externe;
 3. c) elaborarea, actualizarea şi monitorizarea strategiei locale de dezvoltare comunitară pe termen mediu şi lung;
 4. d) identificarea şi iniţierea priorităţilor de dezvoltare locală;
 5. e) gestionarea asistenţei financiare din fonduri externe contractate sau garantate de stat, precum şi gestionarea fondurilor structurale şi de coeziune;
 6. f) acordă consultanţă compartimentelor Primăriei şi instituţiilor /serviciilor publice subordonate Consiliului Local în activitatea de redactare a proiectelor (cereri de finanţare), cu finanţare externă;
 7. g) centralizează informaţii cu privire la diversele nevoi ce afectează comunitatea şi resursele ce stau la dispoziţia comunităţii;
 8. h) desfăşoară sesiuni de instruire pentru angajaţii administraţiei publice locale cu privire la modul de întocmire a unui proiect de finanţare externă ;
 9. i) diseminează (prin pliante, seminarii, work-shopuri, etc.) proiectele cu finanţare externă realizate de administraţia publica locală a municipiului Marghita;

î) ține legătura permanent cu organizaţiile neguvernamentale;

 1. j) face propuneri şi împreună cu celelalte servicii din primărie, prezintă conducerii noi modalităţi de colaborare respectiv: contracte, convenţii de colaborare, parteneriate cu ONG-urile si alte organizaţii civice;
 2. k) contactează orice alte organisme abilitate de lege respectiv, organisme guvernamentale, neguvernamentale sau societăţi comerciale care pot contribui la rezolvarea unor probleme ale cetăţenilor de pe raza municipiului Marghita;
 3. l) participă cu materiale de sinteză, informări, la diferite manifestări organizate la nivelul Municipiului Marghita, la nivel naţional pentru a face cunoscută activitatea primăriei in domeniu;
 4. m) încheie parteneriate cu N.G.-urile care doresc colaborare cu Municipiul Marghita;
 5. n) face invitaţii pentru discutarea unor potenţiale parteneriate.

Art.42 Compartimentul spațiu locativ, autorizări, concesiuni, închirieri domeniul public și privat – (1) Compartimentul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)preluarea dosarelor, studierea acestora precum şi încheierea contractelor de închiriere pentru apartamentele finanţate de către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe ;

 1. b) primeşte, verifică, analizează, încadrează şi întocmeşte răspunsurile la cererile de locuinţe depuse de către cetăţenii municipiului, având situaţii locative ce necesită un spaţiu de locuit sau extinderea celui existent;
 2. c) calculează punctajele fiecărei cereri, diferenţiat, în funcţie de situaţia socială şi cea locativă prezentată de către solicitant, pe baza unor criterii aprobate de Consiliul local;
 3. d) întocmeşte listele de priorităţi, pe categorii de locuinţe (sociale, cu chirie pentru tineri, în vederea contractării sau cumpărării, s.a.), structurate pe număr de camere, funcţie de punctajul obţinut şi le supune spre aprobare, în fiecare an, Consiliului local;
 4. e) întocmeşte referate şi le supune Comisiei sociale de repartizare a locuinţelor în vederea aprobării şi emiterii repartiţiilor pentru locuinţe;
 5. f) verifica pe teren sesizările şi reclamaţiile cu privire la unele aspecte ce ţin de spaţiu locativ, în imobilele proprietate de stat şi ia masuri corespunzătoare pentru stingerea litigiilor;
 6. g) preluarea dosarelor, studierea acestora, precum și întocmirea contractelor de închiriere pentru locuinţele ce sunt în patrimoniul primăriei;
 7. h) urmăreşte derularea contractelor de închiriere emise de Primăria municipiului, modificarea, transcrierea, calculul chiriei, supunerea spre aprobare a schimbului de locuinţă sau a rezilierii contractului, s.a.
 8. i) efectuează debitarea anuală pentru contractele de închiriere concesiuni, ANL, locuinţe sociale;

î) înregistrează locuinţele în registrul de evidenţă  şi stabileşte numărul de inventar;

 1. j) întocmeşte contractele de închiriere a locuinţelor şi calculează chiria lunară, întocmeşte somaţiile pentru persoanele restante la plata chiriei;
 2. k) eliberează adeverinţele solicitate de cetăţeni cu privire la situaţia locativă;
 3. l) face propuneri privind reparaţiile imobilelor din patrimoniu si a instalaţiilor din dotare, urmărind executarea lor; participa la recepţia finală;
 4. m) întocmeşte anual listele de inventariere a spaţiilor locative şi executarea confruntărilor pe teren;
 5. n) ținerea evidenţei şi gestionarea spaţiilor şi bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Marghita supuse concesiunilor şi închirierilor, evidenţa şi gestionarea spaţiului locativ din domeniul public şi privat al municipiului Marghita; evidenţa şi gestionarea documentaţiilor de autorizare pentru serviciul de transport public local;
 6. o) realizarea şi ţinerea la zi a evidenţei spaţilor, terenurilor şi bunurilor concesionate şi închiriate;
 7. p) evidenţa contractelor de concesiune şi închiriere în registre anume destinate, şi în format electronic;
 8. q) întocmirea fişelor de evidenţă a achitării rederenţei respectiv chiriei;
 9. r) monitorizarea contractelor de concesiune şi închiriere prin verificarea faptică pe teren a respectării clauzelor contractuale şi întocmirea proceselor verbale de verificare;
 10. s) elaborarea regulamentelor specifice activității compartimentului;

ș) întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Compartimentul Juridic în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii compartimentului.

Art.43 BIROUL ADMINISTRAREA DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT SI TRANSPORT PUBLIC LOCAL – (1) Biroul este  în subordinea Direcției tehnice, este condus şi coordonat de şeful biroului, îndeplinind atribuţiile de la nivelul biroului. Șeful biroului asigură organizarea activităţii biroului administrarea domeniul public şi privat din cadrul Municipiului Marghita.

(2) Atribuţii specifice:

 1. a) planifică, organizează şi conduce activităţile specifice din cadrul biroului Administrarea domeniul public şi privat si transport public local, îndrumă şi răspunde de activitatea biroului;
 2. b) asigură pregătirea legislativă în domeniu pentru personalul din cadrul biroului;
 3. c) repartizează sarcinile periodice şi zilnice şi controlează modul de îndeplinire a acestora;
 4. d) urmăreşte încadrarea în program şi modul de respectare a normelor de protecţia muncii şi PSI de către personalul din sfera de responsabilitate;
 5. e) asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea eficientă a domeniului public şi privat, a bunurilor specifice structurii edilior locale;
 6. f) asigurarea legăturii cu operatorul de salubritate pe domeniile de salubrizare, dezinsecţie, deratizare, apă, canal;
 7. g) coordonarea activităţilor pentru deszăpezire şi combaterea poleiului;
 8. h) asigură inventarierea şi evidenţa bunurilor proprietate publică şi privată ale unităţii administrative;
 9. i) rezolvă problemele primite prin corespondenţă, audienţe şi relaţii cu publicul;

î) întocmeşte referate, rapoarte şi alte documente necesare şedinţelor de consiliu sau comisiilor de specialitate;

 1. j) desfăşoară activităţi de control şi documentare cu privire la situaţia şi starea domeniului public şi privat;
 2. k) coordonează activitatea specifică în domeniu a responsabililor de sectoare şi satelor Cheţ şi Ghenetea, administrarea pieţelor şi bazelor sportive;
 3. l) coordonează activitatea asociaţiilor crescătorilor de animale pe problematica administrării păşunilor;
 4. m) întocmirea anuală a situaţiilor pentru actualizarea bunurilor din domeniul public al UAT Marghita și publicarea în din Monitorul Oficial;Centralizează şi analizează datele şi informaţiile primite pe diverse căi, referitoare la domeniul public şi privat şi stabileşte măsuri şi acţiuni specifice concrete;
 5. n) asigură protejarea domeniului public şi privat şi punerea în valoare a acestuia;
 6. o) asigură informarea populaţiei despre obiectivele, obligaţiile şi măsurile privind întreţinerea domeniului public;
 7. p) urmărește aplicarea normelor de igienă privind modul de viaţă a populaţiei şi de protecţia mediului în colaborare cu inspectorul de specialitate mediu;
 8. q) coordonarea, evidenţa şi controlul normelor de siguranţă şi securitate în muncă (protecţia muncii) la nivelul biroului;
 9. r) aplicarea măsurilor pentru siguranţa circulaţiei (semnlizare rutieră, marcaje rutiere şi pietonale);
 10. s) răspunde de elaborarea concepţiei şi urmărirea punerii în aplicare a amplasării instalaţiilor de joacă pentru copii, precum şi a mobilierului stradal;

ș) coordonează, conducerea şi aplicarea măsurilor în domeniul drumurilor, autorizarea serviciilor publice de transport local şi taximetrie, a activităţilor de parcare, staţionare, acces liber, înregistrare atelaje, utilaje şi mopede nesupuse înmatriculării; Propune întrunirea Comisia de Siguranță Circulației Rutiere și Pietonale a Municipiului  Marghita, ori de cate ori este nevoie, analizează și solutionează problemele care apar în trafic;

 1. t) ținerea evidenţei şi gestionarea documentaţiilor de autorizare pentru serviciul de transport public local; Ia măsuri pentru protecţia şi conservarea mediului natural şi construit;

ț) eliberarea  autorizatiilor  de  publicitate; eliberarea avizelor pentru acuparea domeniului public conform H.C.L. în vigoare; eliberarea adeverintelor  pentru  depozitarea  autovehiculelor  in  vederea  casarii; eliberarea cardurilor de handicap;

 1. u) coordonează activităţile echipelor de la gospodăria comunală;
 2. v) formulează răspunsurile la sesizările, cererile, petiţiile adresate serviciului pe care-l conduce.
 3. w) transmiterea la A.N.R.S.C. orice date sau informaţii solicitate despre activitatea desfăşurată;
 4. x) emiterea autorizaţiei de transport taxi, pentru fiecare licenţă de execuţie în baza documentelor solicitate conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere; Înregistrarea si tinerea evidentei autovehiculelor care nu se supun inmatricularii;
 5. y) coordonarea muncitorilor angajati in cadrul biroului ADPP  precum si  evidenta  persoanelor care  beneficiaza de  ajutor social conform Legii nr.416/2001; coordonarea si evidenta  persoanelor care presteaza munca in folosul comunitatii si realizarea corespondentei  cu  organele  juridice  abilitate in acest sens;
 6. z) actualizarea fișei postului pentru funcționarii din cadrul biroului;întocmirea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi face propuneri privind acordarea de premii sau alte stimulente personalului din compartimentele pe care le coordonează;

Art.44 Compartiment lucrări curente, reparaţii şi servicii publice – ( 1) Compartimentul este direct subordonat șefului de birou în cadrul Biroului Administrarea domeniului public și privat și transport public local și îndeplinește următoarele atribuții principale:

 1. a) activități de control şi inspecţie cu privire la  gradul de indeplinire  a  indicatorilor de performanță  și modul de respectare  a contractelor  de concesiune / delegare a gestiunii de către operatorii care prestează servicii publice  pentru:

– asigurarea salubrizării pe teritoriul Municipiului Marghita

– alimentarea cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, colectarea şi evacuarea apelor pluviale

– amenajarea, intretinerea și exploatarea  spațiilor verzi aparținând domeniul public al municipiului și care sunt în responsabilitatea Direcției Tehnice (parcuri, scuaruri, inclusiv aliniamente stradale, alte spații verzi de pe teritoriul Municipiului Marghita  care nu sunt în administrarea altor persoane juridice, activități de doborat și toaletat arbori pe domeniul public);

 1. b) activități de control și coordonare a lucrărilor, care sunt în competența Direcției Tehnice, privind întretinerea, repararea și executarea de lucrări noi la mobilierul urban ( bănci, coșuri de gunoi, aparate de joacă,  garduri metalice și împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confecții metalice, pavaje, încadrări cu borduri, platforme din beton nearmat pe domeniul public; răzuit afișe de pe panourile de afisaj amplasate pe domeniul public, de pe stâlpii de iluminat public, clădiri publice, etc.; amenajare locuri de joacă cu nisip în zonele verzi și pe alte terenuri aparținând domeniului public din Municipiul Marghita, care nu sunt în administrarea altor persoane juridice;
 2. c) verificare și coordonare, în calitate de reprezentat al achizitorului – administrația publică locală, cu privire la modul de realizare/îndeplinire a obligațiilor contractuale de catre executanți /prestatori a unor lucrări  pe teritoriul Municipiului Marghita , prin care se asigură extinderea, modernizarea , exploatarea ,întreținerea ,repararea drumurilor publice și care sunt în responsabilitatea Direcției Tehnice;
 3. d) activități de constatare și sancționare contravențională, în cazul persoanelor fizice şi juridice ,  pentru săvârşirea unor fapte  contravenţionale  pentru încălcarea prevederilor Regulamentului de salubrizare a Municipiului Marghita, Regulamentului privind întreţinerea  spaţiilor verzi din Municipiul Marghita, altor fapte contravenționale potrivit  atribuțiilor stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local  și/sau în calitate de împuterniciți ai Primarului Municipiului Marghita potrivit prevederilor legale;
 4. e) soluționează sesizarile, reclamațiile primite în scris și telefonice de la cetățeni sau persoane juridice privind alimentarea cu apă potabilă a populației, canalizare menajeră și pluvială.
 5. f) acționează pentru remedierea operativă a cazurilor depistate pe rețele de alimentare cu apă și a avariilor depistate în rețeaua de canalizare menajeră și pluvială, prin verificarea în teren, transmițând opereratorului care prestează serviciul de alimentare cu apă și canalizare, sarcini concrete și verificând rezolvarea problemelor;
 6. g) întocmește corespodența necesară conținând sarcini concrete spre opereratorul care prestează serviciul de alimentare cu apă și canalizare pentru rezolvarea tuturor problemelor;
 7. h) întocmește studii, rapoarte, caiete de sarcini, regulamente;
 8. i) urmarește și răspunde de asigurarea bunei funcționări a iluminatului public calitativ si cantitativ,

î) efectuează două controale pe saptamână, pe zone, conform programului anual,  constatând modul de rezolvare a defecțiunilor semnalate anterior și deficiențele existente la data controlului;

 1. j) urmarește lucrările de iluminat ornamental de sărbatori și semnează situațiile de lucrări aferente;
 2. k) verifică starea tehnică a corpurilor de iluminat public și le consemnează în fișa de monitorizare;
 3. l) verifică în teren și semnează situațiile de lucrări lunare pentru menținere și întreținere iluminat public;
 4. m) asigură și participă la predarea amplasamentului către constructor, împreună cu deţinătorii de reţele, care au eliberat avize – apă canal, termoficare, telefonie, electrice, gaze naturale,pentru lucrările de investiții realizate pentru extinderea / modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Marghita;
 5. n) urmărește activitățile/ lucrările specifice pentru dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, urmărind calitatea, cantitatea şi respectarea programului, locațiilor de desfășurare, contractului de prestări servicii;
 6. o) realizează recepţia lucrărilor executate conform contractului de de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare și tratamente fitosanitare , urmărind calitatea, cantitatea lucrărilor;
 7. p) transmite spre soluționare sesizările primite de la cetățeni privind prezența câinilor fără stăpân;
 8. q) întocmeşte programe lunare pentru lucrările de salubrizare a străzilor, căilor de acces, a scuarurilor, a trotuarelor și a spațiilor verzi aferente căilor publice cuprinse în Caietul de Sarcini și Contractul încheiat cu operatorul de lucrări necesare  care intra în  responsabilitatea Direcției Tehnice și realizează  recepţia zilnică a lucrărilor menţionate mai sus;
 9. r) întocmeşte programe lunare pentru lucrările necesar a fi executate cu privire la întreținerea, repararea și executarea de  lucrări noi la mobilierul urban ( bănci, coșuri de gunoi, aparate de joacă,  garduri metalice și împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confecții metalice, pavaje, încadrări cu borduri, platforme din beton nearmat; răzuit afișe de pe panourile de afisaj , stâlpi de iluminat public, clădiri,etc. , amenajare locuri de joacă cu nisip în zonele verzi și pe alte terenuri aparținând domeniului public din Municipiul Marghita, care nu sunt în administrarea altor persoane juridice. Realizează  recepţia lucrărilor menţionate mai sus conform  prevederilor din contractele de achiziție a lucrărilor;
 10. s) întocmește studii, rapoarte, caiete de sarcini,lucrări de sinteză, concepe şi redactează note interne, participă la dezbaterile publice pe domeniile de atribuție ,redactează rapoarte de specialitate, proiecte de HCL, note justificative, note de fundamentare, conform sarcinilor stabilite de șefii ierarhici, la termenele stabilite;

ș) asigură verificarea sesizărilor  repartizate , redactează și transmite răspunsurile la sesizările petenților, răspunde de  soluţionare în termen legal a adreselor și petițiilor repartizate, conform legislaţiei în  vigoare;

 1. t) colaborează cu alte servicii de specialitate din instituţie / alte autorități, pentru a obţine sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competență sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora.

Art.45 Compartiment baza sport (1) Compartimentrul este direct subordonat şefului de birou în cadrul Biroului Administrarea domeniului public și privat și transport public local, având următoarele atribuții principale:

 1. a) asigură gestionarea clădirilor şi terenurilor cu destinaţie sportivă sau auxiliare, a mijloacelor băneşti, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
 2. b) asigură cu personalul din cadrul compartimentului întreţinerea, curăţenia şi igienizarea spaţiilor şi terenurilor;
 3. c) urmăreşte aplicarea corectă a prevederilor din contractele de prestări de servicii încheiate;
  d) ține evidenţa solicitărilor pentru folosirea sălilor şi terenurilor, întocmeşte graficul de utilizare a acestora, precum şi predarea-primirea acestora la începerea şi terminarea activităţilor;
 4. e) aplică întocmai hotărârile Consiliului local privind tarifele stabilite;

Art.46 Compartiment gospodărire, întreţinere domeniu public şi privat (1) Este direct subordonat șefului de birou în cadrul Biroului Administrarea domeniului public și privat și transport public local, având următoarele atribuții principale:

 1. a) desfăşoară activităţi de control şi documentare cu privire la situaţia şi starea domeniului public şi privat;
 2. b) colaborează cu instituţiile, societăţile, fundaţiile asociaţiile şi organizaţiile de pe plan local  pe probleme ce fac obiectul domeniului public şi privat;
 3. c) asigură remedierea unor disfuncţionalităţi sesizate de către cetăţeni în domeniul gospodăririi comunale şi salubrizării;
 4. d) colaborează cu SPAACS pentru colectarea şi transportul în condiţii bune a deşeurilor şi funcţionarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare;
 5. e) colaborează cu SC ELECTRICA SA pentru asigurarea bunei funcţionări a sistemului de iluminat public;
 6. f) asigură, prin serviciile publice şi agenţii economici responsabili, luarea măsurilor de salubrizare stradală de întreţinere şi gospodărire a spaţiilor verzi, a pieţelor şi a parcurilor publice;
 7. g) întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Compartimentul Juridic în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii biroului;
 8. h) ține evidenţa căruţelor pe raza municipiului Marghita;
 9. i) ia măsuri pentru menţinerea în stare bună a carosabilului străzilor, a trotuarelor, rigolelor, parcurilor şi spaţiilor verzi, semnelor de circulaţie şi marcajele străzilor;

î) asigură protejarea domeniului public şi privat şi punerea în valoare a acestuia;

 1. j) răspunde de modul de administrare, amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi , parcurilor, pajiştilor şi păşunilor din perimetrul administrat de Primăria municipiului Marghita;
 2. k) verifică evidenta parcărilor din oraş;
 3. l) atribuie locuri de parcare la solicitarea cetăţenilor în limita locurilor disponibile;

Art.47 Compartiment pieţe şi târguri – (1) Este direct subordonat şefului de birou al Biroului Administrarea domeniului public şi privat și transport public local şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. a) asigură planificarea, organizarea şi conducerea activităţii pieţelor agroalimentare şi oborului;
 2. b) aplică întocmai hotărârile Consiliului local privind tarifele stabilite;
 3. c) efectuează sectorizarea şi repartizarea rezervărilor pe categorii de produse
 4. d) urmăreşte respectarea repartizării rezervărilor pe categorii de produse în funcţie de sectorizarea pieţei;
 5. e) eliberează conform tarifelor prevăzute cântare sau instrumente de măsurare comercianţilor;
 6. f) asigură cu personalul din cadrul compartimentului salubrizarea, curăţenia şi igienizarea spaţiilor şi suprafeţelor din piaţa agroalimentară şi obor;
 7. g) gestionează mijloacele fixe, materialele şi obiectele prevăzute în inventarul pieţei;
 8. h) se preocupă de realizarea integrală a veniturilor din perimetrul pieţei/oborului prin încasarea în totalitatea a taxelor legale;
 9. i) urmăreşte folosirea şi exploatarea raţională a clădirilor, instalaţiilor, dotărilor, mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar;

î) se preocupă de asigurarea tuturor utilităţilor necesare desfăşurării unui comerţ civilizat şi în condiţii de siguranţă (instalaţii interioare de distribuirea apei, evacuarea apelor uzate, iluminat,WC-uri publice) în condiţiile cerute de normele sanitare în vigoare;

 1. j) afişează la loc vizibil Hotărârile Consiliului Local referitoare la taxele percepute pentru ocuparea locurilor publice în anul respectiv sau altor prevederi impuse de lege;
 2. k) colaborează cu Poliţia Municipiului şi Poliţia Locală pentru desfăşurarea în bune condiţii de ordine şi disciplină a activităţii comerciale în perimetrul pieţei/ oborului;
 3. l) răspunde de activitatea de pază din cadrul pieţei/oborului pe care o gestionează şi planifică şi controlează activitatea paznicilor;
 4. m) întocmeşte documentaţia necesară obţinerii şi vizării anuale la termenele scadente a autorizaţiilor de funcţionare a oborului şi pieţei.

Art.48 SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, ÎNCASĂRI ŞI URMĂRIRE

(1) Serviciul impozite şi taxe locale este condus şi coordonat de şeful serviciului care se află în relaţii de subordonare directă cu Primarului Municipiului Marghita, îndeplinind următoarele atribuţii:

 1. Stabilirea impozitelor și taxelor locale
 2. a) urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele cerute de lege a declaraţiilor de impunere de către contribuabili, persoane fizice şi juridice; verifică periodic sinceritatea declaraţiilor depuse de contribuabili stabilind, după caz, diferenţe faţă de impunerea iniţială;
 3. b) gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil, grupate într-un dosar fiscal unic;
 4. c) preia declaraţiile de taxe şi impozite locale, persoane fizice si juridice, asigurând operarea lor în evidenţele sintetice şi analitice;
 5. d) efectuează impunerea din oficiu a contribuabililor persoane fizice si juridice care nu şi-au corectat declaraţiile iniţiale,care nu şi-au depus declaraţiile sau a căror declaraţii sunt eronate;
 6. e) întocmeşte documentaţiile necesare în limita competenţei şi propune acordarea de amânări sau eşalonări, reduceri, scutiri în baza cererilor depuse de contribuabili şi conduce evidenţa facilitaţilor acordate;
 7. f) asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din documentele conţinute de fiecare dosar fiscal;
 8. g) întocmeşte borderourile de debite şi scăderi şi urmăreşte operarea lor în evidenţele sintetice şi analitice şi asigură gestionarea lor pentru contribuabili persoane fizice si juridice;
 9. h) propune, în condiţii prevăzute de lege, restituirea de impozite şi taxe, compensări între impozitele şit axele locale;
 10. i) soluţionează în termen cererile depuse de contribuabili;

î) efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor, rezultatele acţiunilor de verificare şi măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei

 1. j) cercetează obiecţiile şi contestaţiile persoanelor fizice si juridice privind stabilirea impozitelor şi taxelor şi propune soluţii de rezolvare;
 2. k) constată şi stabileşte impozitele şi taxele locale prevăzute de lege, datorate de persoanele fizice si juridice;
 3. l) ține evidenţa obligaţiilor fiscale pentru fiecare plătitor de impozite şi taxe locale, precum şi a plăţilor efectuate de aceştia în contul obligaţiilor bugetare;
 4. m) stabileşte dobânzi şi penalităţi pentru neplata obligaţiilor la bugetul local;
 5. n) asigură preluarea în baza de date a informaţiilor din dosarele fiscale;
 6. o) asigură păstrarea confidenţialităţii lucrărilor efectuate şi a informaţiilor deţinute;
 7. p) asigură cuprinderea în activitatea de verificare şi stabilire a impozitelor şi taxelor a tuturor persoanelor fizice si juridice care au calitatea de contribuabili;
 8. q) aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor persoanelor fizice si juridice care încalcă prevederile legale;
 9. r) verifică persoanele fizice si juridice asupra determinării materiei impozabile reale, precum şi asupra stabilirii impozitelor şi taxelor datorate bugetului local şi stabileşte în sarcina contribuabililor diferenţe de impozite şi taxe;
 10. s) conduce evidenţa veniturilor încasate pe surse şi conturi de venituri, cu exceptia celor repartizate de la bugetul de stat;

ș) verifică din punct de vedere legal, documentele de încasare în numerar şi prin virament a veniturilor bugetului local (cu exceptia celor repartizate de la bugetul de stat), termene de plată, încadrare corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare;

 1. t) urmăreşte încadrarea corectă pe surse de venituri, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu conturile deschise în acest sens;

ț) răspunde de întocmirea registrului de casă privind veniturile incasate in numerar si prin POS, înregistrând operaţiunile efectuate numai pe baza documentelor justificative, asigurând depunerea numerarului la trezoreria statului;

 1. u) elaborează, pe baza datelor deţinute, informări şi situaţii privind realizarea creanţelor bugetare;
 2. v) Organizează arhivarea şi păstrarea dosarelor fiscale şi celorlalte documente referitoare la depunerea şi încasarea debitelor;Răspunde de păstrarea şi evidenţierea tuturor documentelor ce fac obiectul activităţii desfăşurate; Îndosariază toate documentele ce au făcut obiectul activităţii desfăşurate;
 3. Urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor
 4. a) desfăşoară activitatea de executare silită a persoanelor fizice si juridice şi cea de stingere a creanţelor, generate de activitatea S.I.T.L., in conformitate cu prevederile legale în vigoare; înfiintează popriri pe veniturile realizate de debitori, urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate asupra terţilor popriţi, precum şi societăţilor bancare şi stabileşte, după caz, măsurile legale pentru executarea acestora; Calculează cheltuielile de executare silită şi majorările de întârziere, penalităţile sau alte sume, când cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu; Pe baza datelor deţinute, analizează şi hotărăşte măsurile de executare silită în aşa fel încât realizarea creanţei să se facă cu rezultate cât mai avantajoase, ţinând seama de interesul imediat al Consiliului Local, cât şi de drepturile şi obligaţiile debitorului urmărit; Întocmeşte actele necesare aplicării procedurii de executare; Efectuează sau solicită evaluarea bunurilor sechestrate; Organizează şi asigură în condiţiile legii valorificarea bunurilor sechestrate; Repartizează sumele realizate prin executare silită, potrivit ordinii de preferinţă prevăzută de lege, în cazul în care, la executarea silită participă mai mulţi creditori; Soluţionează cererile plătitorilor prin care se solicită relaţii referitoare la aplicarea executării silite şi a modalităţilor de stingere a creanţelor, efectuate de S.I.T.L.;
 5. b) transmite documentaţia pentru urmărire în cazul diferenţelor de impozite şi taxe, penalităţi de întârziere şi amenzi stabilite persoanelor fizice şi juridice;
 6. c) asigură încasarea creanţelor rezultate din activitatea S.I.T.L. , în termenul de prescripţie;
 7. d) urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor locale şi informează din timp conducerea serviciului despre realizarea sau nerealizarea acestora;
 8. e) dispune pe baza convenţiei încheiate cu debitorii sau cu terţe persoane juridice, transmiterea sau stingerea obligaţiilor bugetului local prin modalităţile prevăzute de lege;

f)întocmeşte documentaţiile şi propunerile privind debitorii insolvabili; Verifică periodic contribuabilii înscrişi în evidenţa separată şi urmăreşte starea de insolvabilitate pentrua ceştia, în cadrul termenului de prescripţie legal;

 1. g) desfăşoară activitatea de încasare pe teren a debitelor restante de la persoane fizice si juridice, amenzilor aplicate de serviciile proprii ale primăriei;
 2. h) asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor şi confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;
 3. i) colaborează cu organele Ministerului Administraţiei şi Internelor, organele Ministerului Justiţiei şi alte organe ale administraţiei publice, în vederea încasării creanţelor prin executare silită sau alte modalităţi;

(2).Întocmeşte referate de specialitate si colaborează cu Compartimentul juridic în vederea elaborării proiectelor  de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii serviciului;

Art.49 COMPARTIMENTUL JURIDIC – (1) Este direct subordonat secretarului UAT Marghita şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. a) reprezintă şi susţine interesele instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală cât şi a notarilor publici;

b)formulează acţiuni, întâmpinări, apeluri, interogatorii, recursuri, cereri de revizuire, contestaţii în anulare, si orice alte cereri şi acte procedurale  prevăzute de lege

 1. c) formulează plângeri penale în numele şi pentru susţinerea intereselor legale ale administraţiei locale;
 2. d) depune cereri pentru legalizarea şi investirea cu formula executorie a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile;
 3. e) transmit hotărârile judecătoreşti, definitive si irevocabile, către serviciile din cadrul Primăriei care au sesizat Compartimentul Juridic pentru soluţionarea lucrărilor respective;
 4. f) transmit titlurile executorii (hotărâri judecătoreşti) către organele de specialitate în vederea executării silite;

g)înaintează către instanţa de judecată, spre competenta soluţionare, plângerile formulate împotriva proceselor verbale de contravenţie;

 1. h) țin evidenta dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi a termenelor de judecata;
 2. i) țin evidenţa citaţiilor emise de instanţele judecătoreşti şi a publicaţiilor de vânzare emise de birourile executorilor judecătoreşti, în vederea afişării în avizierul Consiliului Local;

î) formulează în termen răspunsuri scrise la sesizările cetăţenilor în legătură cu litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

 1. j) asigură realizarea bibliotecii juridice;
 2. k) colaborează cu toate compartimentele Primăriei pe probleme specifice activităţii serviciului;
 3. l) colaborează cu alte organe şi autorităţi;
 4. m) asigură aplicarea Legii nr. 10/2001 şi a legilor funciare;
 5. n) recuperarea în instanţă a sumelor datorate bugetului local;
 6. o) încheiere contracte;
 7. p) studiază şi prelucrează legislaţia nou apărută cu şefii compartimentelor care au responsabilităţi specifice fiecărei noi prevederi legale, la solicitarea acestora;
 8. q) formulează în termen legal răspunsuri scrise către petenţi;

Art.50 COMPARTIMENTUL GESTIUNE RESURSE UMANE – (1)  Se subordonează direct Primarului Municipiului Marghita şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. a) în colaborare cu şefii serviciilor, birourilor şi conducerea instituției, întocmeşte documentaţia necesară elaborării proiectului de hotărâre privind Organigrama UAT, Statul de funcţii si Regulamentul de Organizare şi Funcţionare în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local, elaborează Regulamentul intern şi îl supune spre aprobare primarului, urmărind respectarea lui;
 2. b) elaborează proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice îl înaintează spre consultare Comisiei paritare constituite la nivelul instituţiei, conducătorului instituţiei în vederea aprobării şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici spre informare;
 3. c) întocmeşte statul de personal şi operează în acestea modificările survenite, ţinând cu ajutorul lor evidenţa drepturilor fiecărui salariat, după care se întocmesc statele de salarii;
 4. d) monitorizează posturile vacante, realizează la solicitarea şefilor de departamente şi cu aprobarea primarului, demersurile necesare organizării concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

e)urmăreşte şi realizează corecta aplicare a prevederilor legale privind: încadrarea/numirea/stabilirea salariilor/modificarea raporturilor de serviciu/muncă sens în care: întocmeşte documentaţia de numire în funcţie a salariaţilor;

 1. f) întocmeşte documentaţia necesară organizării examenelor pentru promovare;

g)întocmeşte documentaţia în vederea modificării, suspendării, încetării raportului de serviciu/muncă şi sancţionării personalului;

 1. h) întocmeşte documentaţiile necesare pentru numirea şi eliberarea din funcţie a directorilor serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Marghita;
 2. i) coordonează şi monitorizează procesul de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor din cadrul isntituţiei sens în care comunică sefilor de departamente: criteriile de performanţă în baza cărora se realizează evaluarea; perioada în care se realizează evaluarea; modelul cadru stabilit de lege; asigură consultanţă sefilor de compartimente/salariaţilor în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare; ia măsuri în vederea aprobării acestora de către conducătorul instituţiei si păstrarea acestora, respectiv evidenţierea calificativelor în dosarul profesional al salariaţilor; Gestionează fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul de specialitate şi a personalului din unităţile subordonate;

î) ține evidenţa fişelor de post pentru aparatul de specialitate al primarului şi răspunde de corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;

 1. j) pentru a asigura o bună conlucrare între compartimente, emite note de serviciu aprobate de către primar;
 2. k) întocmeşte lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului din aparatul de specialitate al primarului şi a personalului din unităţile subordonate;
 3. l) ține evidenţa vechimii în muncă pentru personalul din aparatul de specialitate şi personalului din unităţile subordonate;
 4. m) păstrează şi ţine la zi dosarele profesionale/personale ale personalului din aparatul de specialitate şi a personalului din unităţile subordonate;
 5. n) efectuează completări, înregistrări, modificări în REVISAL, şi asigură transmiterea registrului, pe baza dispoziţiei primarului;
 6. o) centralizează planificarea concediilor de odihnă a personalului din aparatul de specialitate şi a personalului din unităţile subordonate;
 7. p) ține evidenţa concediilor fără plată, a absenţelor nemotivate şi a sancţiunilor în vederea completării în carnetele de muncă;
 8. q) asigură întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu;
 9. r) eliberează adeverinţele solicitate de actualii şi foştii salariaţi ai instituției;
 10. s) elaborează Planul anual de perfecţionare profesională a salariaţilor, coordonează specializarea şi perfecţionarea personalului;

ș) întocmeşte lunar, tabelul nominal cu ofiţerii de serviciu care asigură permanenta în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale şi confirmă ziua de recuperare pentru serviciul efectuat;

 1. t) întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Compartimentul juridic în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii compartimentului;

ț) programează şi urmăreşte respectarea programărilor întocmite pentru efectuarea controalelor de medicina a muncii de către salariaţii primăriei la angajare, la reluarea activității;

 1. u) ține evidenta şi înregistrează declaraţiile de avere şi cele de interese ale funcţionarilor publici şi personalului contractual în conformitate cu prevederile legale;
 2. v) ține evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici conform machetelor elaborate de către ANFP şi le transmite în timp util, prin utilizarea portalului de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici;
 3. w) propune conducătorului instituţiei măsurile necesare în vederea constituirii comisiei paritare şi a comisiei de diciplină la nivelul instituţiei;
 4. x) acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul instituţiei cu privire la respectarea normelor de conduită;
 5. y) efectuează monitorizarea respectării normelor de conduită pe platforma online al ANFP;
 6. z) ține legătura cu Centrele Regionale de Formare Continuă pentru Administraţie Publică Locală în vederea participării salariaţilor instituției la cursuri de formare şi perfecţionare profesională, în urma procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale.

Art.51 COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI ACTIVITĂŢI ECONOMICE – (1)  Se subordonează direct Primarului Municipiului Marghita şi are următoarele atribuţii specifice:

 1. a) analizează şi verifică documentaţia depusă la UAT Marghita şi întocmeşte acordurile de funcţionare pentru spaţiile destinate desfăşurării activităţilor comerciale comerţ cu amănuntul, comerţ cu ridicata, alimentaţie publică, producţie şi prestări servicii, în temeiul H.C.L. nr. 165/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de paiță în municipiul Marghita.
 2. b) analizează cererile şi supune spre aprobare solicitările privind modificarea ori completarea acordurilor eliberate, ca urmare a depunerii documentaţiei suplimentare.
 3. c) analizează contestaţiile la profilul de activitate aprobat pentru unele unităţi comerciale, de alimentaţie publică, prestări servicii şi producţie şi propune spre aprobare măsurile necesare conform legislaţiei în vigoare.
 4. d) întocmeşte şi supune spre aprobare solicitările privind sistarea unor activităţi pentru care a eliberat acordul de funcţionare conform legislaţiei în vigoare împreună cu celelalte instituţii abilitate.
 5. e) analizează şi supune spre aprobare cererile privind desfăşurarea de activităţi comerciale şi de alimentaţie publică în spaţiile publice existente, precum şi cele stabilite de Primăria Municipiului Marghita ( manifestări cultural artistice) întocmind documentaţia necesară pentru desfăşurarea legală a acestora, colaborând în acest sens cu Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat.
 6. f) face propuneri privind organizarea de noi spaţii publice, precum şi măsurile necesare pentru amenajarea şi modernizarea celor existente.
 7. g) ține evidenţa agenţilor economici din municipiu care desfăşoară activităţi comerciale, de alimentaţie publică, prestări servicii şi producţie, furnizând informaţiile necesare serviciilor, birourilor, existente în Primăria Municipiului Marghita şi a altor instituţii interesate.
 8. h) pregăteşte referate şi informări referitoare la acordurile de funcţionare eliberate agenţilor economici.
 9. i) răspunde în termenul stabilit de lege la toate cererile, sesizările, propunerile şi reclamaţiile referitoare la problemele legate de activitatea specifică compartimentului Autorizări activităţi economice.

î) colaborează cu toate compartimentele de specialitate din Primăria Municipiului Marghita în vederea desfăşurării unor activităţi complexe.

 1. j) întocmeşte informări şi rapoarte cerute de Consiliul Local al Municipiului Marghita, avizate de primar.
 2. k) urmăreşte aplicarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Marghita în domeniul comerţului, alimentaţiei publice, prestărilor de servicii şi producţie, exercitarea acestor activităţi numai în locurile autorizate, întocmeşte acordurile prevăzute de lege pentru desfăşurarea acestor activităţi.
 3. l) întocmeşte raportul de specialitate pentru problemele dezbătute în şedinţele Consiliului Local al Municipiului Marghita privind activitatea de comerţ, alimentaţie publică, producţie şi prestări de servicii.
 4. m) colaborează cu Direcţia de Sănătate Publică, Poliţia Economică, Poliţia Sanitar-Veterinară, Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Pompieri în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţii unităţilor comerciale, de alimentaţie publică, prestări servicii şi producţie.
 5. n) sesizează, când este cazul, organele abilitate în legătură cu neajunsurile constatate în vederea intrării în legalitate a agenţilor economici.
 6. o) asigură înregistrarea corespondenţei primite şi urmăreşte rezolvarea acesteia cu respecterea prevederilor legale şi în termenele stabilite.
 7. p) acordă asistenţă (consiliere) privind operaţiunea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării potrivit prevederilor O.U.G. nr. 44/2008.
 8. q) reprezintă persoana fizică solicitantă în cadrul procedurilor de obţinere a autorizaţiei şi înregistrării în reistrul comerţuluiîn temeiul H.C.L. nr. 30/2009 privind aprobarea procedurii interne de funcţionare a compartimentului de control comercial pentru asistenţa şi reprezentarea persoanelor fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale în vederea obţinerii autorizaşiei şi înregistrării în registrul comerţului în temeiul O.U.G. nr. 44/2008.
 9. r) acordă asistenţă agenţilor economici în scopul obţinerii şi deţinerii avizelor/autorizaţiilor necesare funcţionării, pentru desfăşurarea exerciţiului comercial aprobat de primarul UAT Marghita.
 10. s) ține evidenţa contractelor de finanţare a activităţilor sportive, culturale stabilite prin hotărârea Consiliului Local.

ș) preia şi verifică deconturile asociaţiilor culturale, sport în termenele stabilite prin H.C.L. nr. 35/2013 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Marghita pentru activităţi nonprofit de interes local.

 1. t) verifică legalitatea comerţului prin efectuarea de controale pe teritoriul municipiului Marghita, asigurând aplicarea dispozitiilor legale din actele normative care reglementează acest domeniu pentru desfăsurarea ordonată si civilizată a comertului si prestărilor de servicii, si anume: comertul cu amănuntul desfăsurat în magazine indiferent de profilul acestora, precum si cel desfăsurat în piete agroalimentare, comertul stradal în chioscuri si tonete, cat si cel ambulant, comertul cu ridicata din depozitele specializate, unitătile de alimentatie publică, internet cafe,activitătile prestate de persoane la domiciliul propriu în mod independent, prestări servicii în service auto, vulcanizări, croitorii, servicii funerare, ateliere de reparatii diverse, etc., în limitele competentelor acordate de lege;

ț) verifică și solutionează, interpelările consilierilor, și întocmește răspunsuri în conditiile legii;

 1. u) întocmeste rapoarte de control si note de constatare si aplică prevederile legii în cazuri de abatere de la legislatia în vigoare, aducand la cunostinta conducerii neregulile constatate, precum si cazurile de contraventie care îi depăsesc competenta;
 2. v) aplică prevederile legii prin constatarea si întocmirea de procese verbale de contraventie –în cazuri de încălcare a legislatiei comerciale, inspectorii fiind răspunzători de modul de întocmire a proceselor verbale si urmărind finalizarea acestora;
 3. w) organizează si participă la actiuni de control împreună cu Poliţia, Directia Sanitar-Veterinară, Autoritatea de sănătate publică, Registrul Auto Roman, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, si alte organe abilitate de control, în vederea desfăsurării civilizate a comertului în municipiul Marghita;
 4. x) efectuează, la solicitarea conducerii executive, acțiuni de verificare împreună cu alte servicii din cadrul Primariei; descurajează si combate comertul stradal neautorizat, în special comercializarea produselor de origine animală;
 5. y) interzice livrarea, preluarea sau punerea în vanzare a mărfurilor fără specificarea termenului de valabilitate sau cu termen de valabilitate expirat, depreciate calitativ si organoleptic, aplicand măsurile contraventionale conforme cu dispozitiile legale în vigoare;
 6. z) întocmește referate de specialitate și colaborează cu compartimentul juridic în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului, hotărari ale Consiliului Local specifice activității compartimentului.

Art.52 COMPARTIMENTUL SITUAŢII DE URGENŢĂ, PROTECŢIE CIVILĂ – (1) Este direct subordonat primarului şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. a) organizează activitatea de prevenire a populaţiei împotriva incendiilor şi a dezastrelor;

b)asigură pregătirea echipelor specializate pentru intervenţie;

 1. c) asigură respectarea măsurilor și normelor PSI la instituțiile direct subordonate Municipiului și Consiliului Local Marghita;
 2. d) întocmeşte şi prezintă spre aprobare consiliului local şi spre avizare şefului inspectoratului judeţean Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al municipiului; Planul de asigurare cu resursele umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din municipiul Marghita; Planul de protecţie şi intervenţie în caz de inundaţii; Planul pregătirii de protecţie civilă; Planul de control la agenţii economici şi instituţiile publice; Dosarul cu organizarea protecţiei civile; Dosarul cu înzestrarea protecţiei civile; Dosarul cu pregătirea de protecţie civilă;
 3. e) asigurã, împreuna cu organele de specialitate, asanarea teritoriului de muniţia rãmasã neexplodatã;
 4. f) participã în comun cu alte forţe ale Sistemului Apãrãrii Naţionale la acţiuni de limitare şi lichidare a urmãrilor dezastrelor. Ţine evidenţa forţelor, mijloacelor şi utilajelor ce pot participa la acţiuni de intervenţie;
 5. g) urmãreşte menţinerea în stare operaţionalã a sistemului de înştiinţare – alarmare, menţinerea în stare de funcţionare a reţelei de puncte de comandã şi a adãposturilor de protecţie civilă special construite;
 6. h) îndrumã, controleazã şi sprijinã celulele de urgenţă de la nivelul agenţilor economici şi instituţiile publice din municipiu;
 7. i) stabileşte programul de pregãtire, activitatea comisiilor, planul de protecţie civilã, tematica de pregãtire pentru personalul de conducere şi formaţiile de Protecţie Civilã, asigurând bibliografia pentru desfãşurarea temelor din planul de pregãtire;

î) organizeazã şi conduce nemijlocit antrenamentele şi exerciţiile cu echipele specializate, în care scop alarmeazã şi subunitãţile de serviciu pentru intervenţie de la municipiu şi agenţii economici;

 1. j) pregãteşte şi desfãşoarã exerciţiile de alarmare în şcoli, alarmele publice şi exerciţiile complexe în cadrul aplicaţiilor locale, judeţene şi interjudeţene;
 2. k) participă la şedintele de acord unic şi avizează documentaţiile pentru obţinerea autorizaţiilor de construire;
 3. l) propune şi urmãreşte dotarea pentru activitatea PSI și protecție civilă, cu tehnicã şi materiale, în conformitate cu normele de înzestrare;
 4. m) organizeazã şi desfãşoarã controale la unitățile și instituțiile direct subordonate;
 5. n) participã și pregătește şedintele C.L.S.U. municipale;
 6. o) asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţi a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice stabilite, precum şi a prevederilor legale în domeniul protecţiei civile şi PSI;
 7. p) întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotãrâri în domeniile de activitate ale compartimentului, în vederea promovãrii lor în Consiliul local;
 8. q) prezintã, la cererea Consiliului local şi a Primarului, rapoarte şi informãri privind activitatea compartimentului, în termenul şi forma solicitată.
 9. r) asigurea măsurilor organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului de conducere la sediile respective, în mod oportun în caz de dezastru, sau la ordin;
 10. s) organizează şi conduce, prin comitetul local pentru situaţii de urgenţă, potrivit ordinelor preşedintelui comitetului, respectiv Primarul municipiului Marghita, – acţiunile în situaţii de urgenţă pentru înlăturarea urmărilor produse de un eventual dezastru;

ș) elaborează şi aduce la îndeplinire planurile privind activităţile anuale şi lunare de pregătire pentru situații de urgență;

 1. t) asigură studierea şi cunoaşterea de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă  a particularităţilor oraşului și a riscurilor specifice;

ț) prezintă propuneri pentru introducerea în planul de buget a fondurilor necesare pentru înzestrarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă;

 1. u) participă obligatoriu la toate convocările lunare, bilanţurile, analizele şi la alte activităţi conduse de eşaloanele superioare;
 2. v) compartimentul situaţii de urgenţă exercitã si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotãrâri ale Consiliului Local, dispozitii ale primarului.
 3. w) compartimentul Situaţii de urgenţă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, colaboreazã cu urmãtoarele instituţii:
 • ISU Crişana Bihor

.    Poliţia Municipiului Marghita

.   Pompieri Marghita

.   Direcţia de Sănătate Publică Bihor

.   Direcţia Sanitar-Veterinară Bihor

.   Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii Bihor

.   Direcţia Judeţeană pentru Statistică Bihor

.   Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor

.   Staţia Meteo Oradea

.   Regia Autonomă “Apele Române” – Direcţia Crişuri Bihor-sistemul Barcău

.   S.C. Eongaz

.   Conel – S.C. Electrica – S.D. Marghita

.   Serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local.

Poliţia Municipiului Marghita

 1. x) elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca, tinând seama de particularitatile activitatilor si ale institutiei, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;
 2. y) stabileste atributiile si raspunderile în domeniul securitatii si sanatatii în munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza în fisa postului, cu aprobarea angajatorului.

Art.53 COMPARTIMENTUL RELAȚII CU INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTE RELIGIOASE, INSTITUȚII SANITARE ȘI SPORT – (1) Este direct subordonat primarului şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. a) atribuții de comunicare și colaborare cu unităţile sanitate aflate în subordinea UAT Marghita (compartimentul asistenţă medicală în unităţile de învăţământ, compartimentul asistenţă medicală comunitară, creșa de copii şi Spitalul municipal „Dr.Pop Mircea” Marghita);
 2. b) atribuții de comunicare și comunicare cu reprezentanții cultelor religioase din Municipiul Marghita;
 3. c) atribuții de colaborare și comunicare cu asociațiile sportive din Municipiul Marghita;
 4. d) atribuții de colaborare și comunicare cu instituțiile de învățământ din Municipiul Marghita.
 5. e) prezintă, la cererea autorităţilor publice locale sau centrale, rapoarte, informări referitoare la activitatea unităţilor susmenționate.

Art.54 COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV GOSPODĂRESC, DESERVIRE – (1) Este direct subordonat viceprimarului şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. a) coordonează activitatea compartimentului administrativ, gospodăresc, deservire, coordonează activitatea personalului administrativ de întreţinere şi curăţenie: şoferi, portari, îngrijitori;
 2. b) asigură spaţiile corespunzătoare pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii personalului din toate compartimentele primăriei;
 3. c) controlează modul de folosire a bunurilor mobile si imobile aflate în dotarea salariaţilor din cadrul compartimentului;
 4. d) efectuează împreună cu biroul buget – contabilitate, inventarierea periodică, casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
 5. e) asigură buna funcţionare a centralei termice, centralei telefonice, precum şi a celorlalte echipamente tehnice;
 6. f) răspunde de necesarul de aprovizionare a materialelor şi rechizitelor de birou;
 7. g) face propuneri privind reparaţiile imobilelor din patrimoniu şi a instalaţiilor din dotare, urmărind executarea lor; participă la recepţia finală;
 8. h) urmăreşte şi controlează modul de utilizare eficientă a energiei electrice şi termice, a gazelor, a apei potabile;
 9. i) împreună cu serviciul buget–contabilitate întocmeşte şi completează la zi evidenta mijloacelor mobile şi imobile şi a obiectelor de inventar;

î) asigură confecţionarea, gestionarea şi scoaterea din uz a ştampilelor şi a sigiliilor din instituție împreună cu Serviciul Administraţie Locală;

 1. j) urmăreşte şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de transport pentru mijlocele din dotare, asigurând cu combustibilul necesar conform cotei prevăzute de legislaţia în vigoare şi reparaţiile curente aferente mijloacelor de transport în dotare;
 2. k) organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în sediul instituției;
 3. l) organizează şi asigură paza şi accesul în instituție a personalului propriu şi a publicului;
 4. m) asigură dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru şi de protecţie a personalului de întreţinere;
 5. n) urmăreşte şi asigură modul de administrare a fondurilor pentru reparaţii imobile şi sanitare în cadrul primăriei;
 6. o) participă la comisia de recepţie şi întocmeşte Nota de receptie Bon consum / bon de transfer pentru toate materialele cumpărate şi le preda la serviciul buget-contabilitate, salarizare, efectuate pentru instituţie;
 7. p) participă aprovizionarea sau avizarea aprovizionării cu rechizite, papetărie şi alte materiale şi de protocol necesare pentru desfăşurarea activităţii instit., la asigurarea protocolului pentru delegaţiile oficiale din cadrul instituţiei;

Art.55 COMPARTIMENTUL JURIDIC în cadrul aparatului de lucru al Consiliului Local  (1) Compartiment înfiinţat în temeiul art.59 din O.G. nr.35/2002 Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor locale.

(2) Personalul din cadrul aparatului de lucru al Consiliului local îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. a) acordă asistenţă juridică consilierilor locali;
 2. b) contribuie la pregătirea materialelor pentru şedinţele Consiliului local;
 3. c) întocmeşte proiectele de hotărâri iniţiate de consilierii locali;
 4. d) asigură reprezentarea autorităţilor locale în faţa instanţelor de judecată, in faţa notarilor, alte organe ale statului sau în relaţiile cu alte persoane fizice sau juridice pe baza împuternicirii preşedintelui de şedinţă a consiliului local,
 5. e) asigură consultanţă, asistenţă şi reprezentarea intereselor Consiliului local apără drepturile şi interesele legitime ale acestuia în raporturile cu celelalte autorităţi publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică;
 6. f) este desemnată, prin dispoziţia primarului, ca persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă în procesul de elaborare a actelor normative de către Consiliul Local al municipiului Marghita;
 7. g) formulează în termen legal răspunsuri scrise către petenţi;
 8. h) ține registrul de corespondenta a consiliului local, asigură corespondenţa consiliului cu cetăţenii;
 9. i) ține evidenţa audienţelor consilierilor locali.

Art.56     BIBLIOTECA „IOAN MUNTEANU” MARGHITA

 (1) Biblioteca Municipală “Ioan Munteanu” Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, este instituţie publică de cultură fără personalitate juridică. Ca bibliotecă de drept public, face parte din sistemul naţional de biblioteci din România şi este statuată în baza Legii bibliotecilor nr. 334/2002, modificată şi actualizată.

(2) Biblioteca municipală “Ioan Munteanu” Marghita este organizată şi funcţionează sub autoritatea administrativă a Consiliului local Marghita şi sub îndrumarea de specialitate a Bibliotecii Judeţene “Gheorghe Şincai” Bihor.

(3) Biblioteca Municipală “Ioan Munteanu” Marghita ca bibliotecă publică de drept public, are ştampilă proprie.

(4) Biblioteca Municipală “Ioan Munteanu” Marghita, ca bibliotecă de tip enciclopedic, deserveşte comunitatea locală având o serie de atribuţii, conform prevederilor prezentului regulament.
(5) Este o instituţie finanţată din bugetul Consiliului local Marghita, fondurile nominalizându-se distinct în bugetul acestuia. Instituţia poate fi finanţată şi de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.

(6) Biblioteca Municipală “Ioan Munteanu” Marghita îşi stabileşte obiectivele potrivit strategiei culturale elaborate prin proiectul de management, respectând principiile neangajării partizane de ordin politic, ideologic sau religios, al promovării spiritului identitar naţional şi al minorităţilor regionale, în sensul integrării în tabla de valori europene.

(7) Biblioteca Municipală “Ioan Munteanu” Marghita poate coopera, în scopul asigurării maximei eficienţe în completarea, organizarea şi utilizarea colecţiilor de publicaţii, precum şi în activitatea bibliografică şi de informare documentară, cu bibliotecile de acelaşi profil sau cu biblioteci universitare din ţară şi străinătate.

(8) Biblioteca Municipală “Ioan Munteanu” Marghita poate crea prin cooperare cu biblioteci similare tezaure de descriptori pentru indexarea şi regăsirea informaţiilor şi documentelor, baze comune de date pe profiluri specifice, organisme interbibliotecare de informare bibliografică şi referinţe ştiinţifice, de catalogare-clasificare, de multiplicare.

(9) Anual, Biblioteca Municipală “Ioan Munteanu” Marghita depune la biroul de specialitate a Municipiului Marghita, proiectul de buget pe programe, pentru a fi analizat şi supus aprobării.

 Art.57 Structura organizatorică, personalul şi conducerea: Structura organizatorică a Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” Marghita se evidenţiază în statul de funcţii şi organigramă şi se aprobă de Consiliul Local Marghita. Conducerea operativă este asigurată de către un director de bibliotecă.

Art.58 Directorul de bibliotecă răspunde de organizarea şi funcţionarea instituţiei, reprezintă Biblioteca municipală “Ioan Munteanu” Marghita în relaţiile cu alte organisme, instituţii, persoane fizice sau juridice.

Art.57 Personalul Bibliotecii municipale “Ioan Munteanu” Marghita este format din: personal de specialitate şi personal de întreţinere, dimensionat în funcţie de normativul stabilit prin lege, respectiv raportarea la populaţia municipiului Marghita.

Art.59 Personalul de specialitate al Bibliotecii municipale “Ioan Munteanu” Marghita este format din bibliotecari. Personalul de specialitate poate avea studii superioare de lungă sau scurtă durată, studii postliceale de specialitate biblioteconomică sau liceale. Pot fi încadraţi ca bibliotecari şi absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ superior sau ai unor licee de altă specialitate, cu condiţia perfecţionării şi atestării lor prin cursuri sau prin alte forme de învăţământ special, potrivit reglementărilor în vigoare. Personalul de specialitate poate face parte din asociaţii profesionale naţionale şi internaţionale.

Art.60 Funcţiile din activitatea de întreţinere, precum şi condiţiile de ocupare a acestora sunt cele prevăzute de reglementările în vigoare pentru instituţiile bugetare.

Art.61 Atribuţiile şi competenţele personalului de specialitate şi de întreţinere se stabilesc prin fişa postului, conform structurii organizatorice, iar performanţele profesionale se evaluează anual conform legislaţiei în vigoare.

Art.62 Modificările periodice ale statului de funcţii se aprobă de către Consiliul Local Marghita, cu încadrarea în structura organizatorică şi numărul de personal aprobat de Consiliul Local.

Art.63 Atribuţii şi activităţi – Biblioteca Municipală “Ioan Munteanu” Marghita are următoarele atribuţii principale:

 1. a) colecţionează, organizează şi conservă documentele din patrimoniul său conform prevederilor legale referitoare la patrimoniul bibliotecilor;
 2. b) achiziţionează şi dezvoltă baze de date, întocmeşte cataloage şi alte instrumente de comunicare asupra colecţiilor, în format tradiţional şi electronic, puse la dispoziţia utilizatorilor;
  c) oferă servicii de lectură şi documentare pentru populaţie, prin secţiile de împrumut, copii şi adulţi;
 3. d) elaborează, editează şi conservă bibliografia locală curentă şi retrospectivă; organizează centru de informare comunitară, pentru a răspunde nevoilor tot mai
  complexe de cunoaştere ale membrilor colectivităţii locale;
 4. e) iniţiază şi colaborează la activităţi culturale specifice pentru dinamizarea interesului public faţă de informare şi lectură şi pentru sublinierea rolului bibliotecilor publice în cadrul comunităţii locale;
 5. f) în scopul valorificării colecţiilor efectuează studii şi cercetări de bibliologie, ştiinţele informării şi de sociologia lecturii, colaborând cu alte biblioteci, edituri, diverse instituţii culturale şi de învăţământ din ţară şi străinătate;
 6. g) verifică şi elimină periodic documentele perimate fizic, moral sau ştiinţific, cu excepţia documentelor de patrimoniu, conform prevederilor legale;
 7. h) efectuează împrumut interbibliotecar intern sau internaţional de documente;
  i) realizează informatizarea activităţilor proprii, participă la reţele şi sisteme informatizate din ţară şi străinătate;
 8. j) întocmeşte rapoarte periodice de autoevaluare a activităţii;

Art.64 Pentru îndeplinirea acestor atribuţii, Biblioteca Municipală “Ioan Munteanu” Marghita realizează următoarele activităţi specifice:

 1. a) completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, abonamente, schimb interbibliotecar, donaţii, transfer, alte surse;
 2. b) evidenţa globală şi individuală a documentelor din colecţii, în sistem tradiţional şi informatizat, cu respectarea standardelor bibliografice de constituire a acestora în unităţi de înregistrare;
  c) prelucrarea biblioteconomică a tuturor documentelor din colecţii, pe suport tradiţional şi electronic, cu respectarea normelor standardizate de catalogare, clasificare şi indexare;
  d) organizarea sistemului de cataloage (catalogul general de serviciu în cadrul compartimentelor de completare şi prelucrare a colecţiilor pentru uz intern; catalogul alfabetic pe nume de autori şi titluri catalogul sistematic; descrierile documentelor sunt grupate după conţinutul lor, pe domenii de cunoaştere, conform indicilor CZU;
 3. e) răspunde solicitărilor utilizatorilor oferind spre împrumut sau spre studiu în sălile de lectură documente din colecţiile bibliotecii, conform regulamentului de ordine interioară;
  f) prezentarea colecţiilor prin: expoziţii, întâlniri cu autori, prezentarea noutăţilor editoriale, simpozioane şi alte acţiuni specifice de animaţie culturală şi de marketing;
 4. g) accesul on-line la baza de date a Bibliotecii, staţii de lucru pentru utilizatori, acces Internet, audiţii şi vizionări colective sau individuale;
 5. h) asigură satisfacerea unor interese de studiu şi informare prin practicarea, la cerere, a împrumutului interbibliotecar de publicaţii interne şi internaţionale;
 6. i) elaborarea unor lucrări bibliografice retrospective, bibliografii tematice, bibliografii locale, bibliografii la cerere, studii şi articole de specialitate ce valorifică îndeosebi patrimoniul livresc al Bibliotecii;
 7. j) efectuarea statisticii de bibliotecă, ce include evidenţa utilizatorilor, a frecvenţei acestora şi a documentelor eliberate spre lectură;
 8. k) întreprinderea de operaţiuni de avizare a restanţierilor, recuperare fizică sau valorică a documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori şi aplicarea de sancţiuni pentru nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă, în condiţiile legii;
 9. l) iniţierea de proiecte, programe, parteneriate şi forme de cooperare cu alte biblioteci sau instituţii, din ţară şi străinătate, pentru dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, pentru formarea continuă a personalului şi pentru atragerea unor surse de finanţare;
 10. m) efectuarea unor lucrări de conservare, igienă şi patologie a cărţii, lucrări de compactare pentru cărţi şi colecţii de publicaţii seriale, operaţiuni de conservare şi restaurare în laboratorul propriu, pentru lucrări ce fac parte din patrimoniul cultural naţional;
 11. n) igienizarea spaţiilor de bibliotecă şi asigurarea condiţiilor microclimatice de conservare a colecţiilor;
  65 În colecţiile Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” Marghita pot intra şi documente care n-au fost enumerate mai sus şi care au provenit din donaţii.

Art.66 Colecţiile Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” Marghita se structurează astfel:
a). Colecţiile de bază, destinate conservării şi studierii lor în sălile de lectură, publicaţiile seriale şi celelalte tipuri de documente aparţinând producţiei curente sau retrospective, româneşti şi străine.
b). Colecţiile uzuale destinate împrumutului la domiciliul utilizatorilor, care se află la secţiile de împrumut carte;

Art.67 Biblioteca Municipală “Ioan Munteanu” Marghita îşi dezvoltă continuu colecţiile de documente prin achiziţionarea periodică de titluri din producţia editorială curentă, ca şi prin completarea retrospectivă a publicaţiilor. Creşterea anuală a colecţiilor din bibliotecă trebuie să respecte o rată optimă de înnoire a colecţiilor, potrivit prevederilor legale.
Art.68 Colecţiile de documente din bibliotecă se verifică, prin inventarieri periodice, conform legislaţiei în vigoare, precum şi când situaţia o impune. Inventarierea se realizează pe secţii, alternativ, în aşa fel ca activitatea cu publicul să fie cât mai puţin stânjenită.
Art.69 Biblioteca Municipală “Ioan Munteanu” Marghita dispune de autonomie administrativă şi profesională în raport cu autoritatea finanţatoare, constând în: dreptul de a se conduce în afara oricăror ingerinţe politice, ideologice sau religioase; elaborarea programelor şi proiectelor culturale proprii, în concordanţă cu proiectul de management, strategiile naţionale şi internaţionale; stabilirea şi utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării serviciilor de bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; încheierea de protocoale de colaborare cu alte biblioteci sau instituţii culturale din ţară şi străinătate; participarea la reuniunile internaţionale de specialitate sau la consorţiile bibliotecare şi la asociaţiile internaţionale la care este membră, achitând cotizaţiile şi taxele aferente.
Art.70 Conducerea Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” Marghita urmăreşte asigurarea de către autoritatea finanţatoare a fondurilor necesare potrivit standardelor de funcţionare stabilite în condiţiile legii.

Art.71 Anual conducerea Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” Marghita întocmeşte rapoarte de autoevaluare a activităţii, care se prezintă Consiliului Local. Situaţiile statistice anuale se transmit potrivit prevederilor legale.

Art.72 În baza prezentului regulament, Biblioteca municipală “Ioan Munteanu” Marghita îşi întocmeşte Regulamentul intern.

Art.73  SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR MARGHITA  

 1. a) SPCLEP Marghita funcţionează conform HCL nr.144/29.11.2011 – Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Marghita şi a HCL nr. 47/2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi pentru celelalte unităţi subordonate  A.T. Marghita.
 2. b) SPCLEP Marghita este condus de un șef serviciu numit prin dispoziția Primarului, în condițiile legii ;
 3. c) șeful de șerviciu răspunde de organizarea şi funcţionarea SPCLEP Marghita, reprezintă SPCLEP Marghita Marghita în relaţiile cu alte organisme, instituţii, persoane fizice sau juridice.
 4. d) atribuţiile personalului de specialitate angajat se stabilesc prin fişa postului, în conformitate cu normele legislative în vigoare.

 

 

Art.74  SERVICIUL POLIȚIA LOCALA MARGHITA

 1. a) Serviciul Poliția Locală Marghita funcţionează conform HCL nr.56/2013 – Regulament de organizare si functionare al Serviciului public de Politie Locala Marghita al municipiului Marghita, modificată și completată prin HCL nr.42/2016 şi HCL nr.47/2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi pentru celelalte unităţi subordonate  A.T. Marghita.
 2. b) Serviciul Poliția Locală Marghita este condus de un șef serviciu numit prin dispoziția Primarului, în condițiile legii.
 3. c) șeful de șerviciu răspunde de organizarea şi funcţionarea Serviciului Poliția Locală Marghita, reprezintă Serviciul Poliția Locală Marghita în relaţiile cu alte organisme, instituţii, persoane fizice sau juridice.
 4. d) atribuţiile personalului de specialitate angajat se stabilesc prin fişa postului, în conformitate cu normele legislative în vigoare.

Art.75 CREŞA DE COPII MARGHITA

 1. a) creșa de copii Marghita funcţionează conform HCL nr.47/2016 – Regulamentul de organizare si functionare a Creșei Municipiului Marghita Marghita și HCL nr.47/2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi pentru celelalte unităţi subordonate  A.T. Marghita.
 2. b) creșa de copii Marghita este coordonată de asistentul medical, care are atribuții de coordonare date prin dispoziția Primarului, în condițiile legii.
 3. c) coordonatorul creșei răspunde de organizarea şi funcţionarea instituţiei, reprezintă Creşa de copii Marghita în relaţiile cu alte organisme, instituţii, persoane fizice sau juridice.
 4. d) atribuţiile personalului de specialitate angajat în creşă se stabilesc prin fişa postului, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, în conformitate cu specificul profesiei/ocupaţiei şi tipul serviciilor acordate.

Art.76 COMPARTIMENT ASISTENŢĂ MEDICALĂ IN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT    (1) Se subordonează direct Primarului Municipiului Marghita, medicul specialist coordonează activitatea personalului de specialitate din cadrul compartimentului asistenţă medicală în unităţi de învăţământ şi a compartimentul asistenţă medicală comunitară, îndepliniind următoarele atribuţii specifice:

 1. a) asigurarea serviciului de asistenţă medicală în cadrul Compartiment asistenţă medicală în unităţi de învăţământ;
 2. b) asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, materiale sanitare şi cu instrumentar medical;
 3. c) organizează activitatea de vaccinare, în condiţii de igienă şi de siguranţă;
 4. d) iniţiază supravegherea epidemiologică a preşcolarilor din grădiniţe şi a elevilor;
 5. e) asigură asistenţă medicală pe perioada desfăşurării examenelor naţionale;
 6. f) prezintă în consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ arondate o analiză anuală a stării de sănătate a copiilor;
 7. g) acordă, la nevoie, primul ajutor preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ arondate medicilor, în limitele competenţelor;
 8. h) efectuează triajul epidemiologic după vacanţele şcolare sau ori de câte ori este nevoie;
 9. i) efectuează imunizările în conformitate cu normele Ministerului Sănătăţii;

î) semnalează medicului unităţii/directorului şcolii, după caz, încălcările legislative vizând determinanţii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi restricţionate la comercializare în şcoli);

 1. j) semnalează medicului unităţii/directorului unităţii de învăţământ nevoile de amenajare şi dotare a cabinetului medical;
 2. k) izolează copiii suspecţi de boli transmisibile şi anunţă urgent medicul colectivităţii, familia sau reprezentantul legal;
 3. l) prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urină) laboratoarelor de bacteriologie şi ridică buletinele de analiză în situaţii de apariţie a unor focare de boli transmisibile în colectivitate.
 4. m) Întocmeşte zilnic în grădiniţe evidenţa copiilor absenţi din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologie favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absenţe ce depăşesc 3 zile.
 5. n) controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădiniţe (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.) şi şcoli, spaţiile de învăţământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere şcolare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditaţii, grupuri sanitare, spălătorii) şi de alimentaţie (bucătării şi anexele acestora, săli de mese – consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute şi aducând operativ la cunoştinţă medicului şi, după caz, conducerii unităţii deficienţele constatate.
 6. o) execută acţiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în şcoli, întocmind şi fişe de focar (prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, consilierea elevilor cu pediculoza şi scabie).
 7. p) participă la întocmirea meniurilor săptămânale şi la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentaţia preşcolarilor şi elevilor.
 8. q) consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie şi a mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar şi starea de sănătate a acestuia, cu interdicţia de a presta activităţi în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infecţii ale pielii, tuse cu expectoraţie, amigdalite pultacee, aducând la cunoştinţă conducerii grădiniţei aceste constatări.
 9. r) asistă la scoaterea alimentelor din magazie şi controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia de alimentaţie privind calitatea alimentelor.
 10. s) controlează zilnic proprietăţile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie şi modul de funcţionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.

ș) verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădiniţe şi din cantinele şcolare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecţii alimentare.

 1. t) gestionează, în condiţiile legii şi pe baza normelor Ministerului Sănătăţii, instrumentarul, materialele sanitare şi medicamentele de la aparatul de urgenţă şi răspunde de utilizarea lor corectă.

ț) însoţeşte, după caz, copiii din grădiniţă în situaţia deplasării acestora într-o tabără de vacanţă, pe toată durata acesteia.

 1. u) asigură asistenţa medicală în taberele de odihnă pentru preşcolari, scop în care poate fi detaşat în aceste unităţi.
 2. v) efectuează catagrafia elevilor supuşi (re)vaccinărilor.Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările profilactice planificate, în conformitate cu Programul naţional de imunizări.Înregistrează în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinări imunizările efectuate. Îndeplineşte măsurile stabilite de medic pentru organizarea activităţii de imunizare a elevilor. Încurajează cadrele didactice şi părinţii să faciliteze şi, respectiv, să accepte desfăşurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului. Răspunde de păstrarea vaccinurilor în cabinetul medical, conform reglementărilor în vigoare.

Art.77 COMPARTIMENT ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ – (1) Compartiment direct subordonat primarului şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

(2) Atribuţii şi responsabilităţi ale asistentului medical comunitar:

 1. a) urmăreşte menţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a comunităţii prin
  oferirea de informaţii şi educaţie pentru sănătate în vederea schimbării atitudinii şi comportamentului populaţiei faţă de propria sănătate; creşterea adresabilităţii şi îmbunătăţirea accesului la servicii medicale şi sociale precum şi oferirea de servicii medicale directe; sensibilizarea şi educarea comunităţii faţă de nevoile grupurilor vulnerabile şi la risc;
 2. b) identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunităţii;
 3. c) determinarea nevoilor medico-sociale ale populaţiei cu risc;
 4. d) culegerea datelor despre starea de sănătate a familiilor din teritoriul unde îşi desfăşoară activitatea;
 5. e) stimularea de acţiuni destinate protejării sănătăţii;
 6. f) identificarea, urmărirea şi supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico-social în colabborare cu medicul de familie şi cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea în familie a condiţiilor favorabile dezvoltării nou-născutului;
 7. g) efectuarea de vizite la domiciliul lăuzelor, recomandând măsurile necesare de protecţie a sănătăţii mamei şi a nou-născutului;
 8. h) colaborarea cu serviciul social din primărie şi din alte structuri precum şi cu mediatorul sanitar din comunităţile de romi pentru prevenirea abandonului în cazul unei probleme sociale;
 9. i) supravegherea în mod activ a stării de săntate a sugarului şi a copilului mic;

î) promovarea necesităţii de alăptare şi a practicilor corecte de nutriţie;

 1. j) participarea, în echipă, la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective, pe teritoriul comunităţii: vaccinări, programe de screening populaţional, implementarea programelor naţionale de sănătate; planificarea şi monitorizarea programelor de sănătate;
 2. k) participarea la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;
 3. l) îndrumarea persoanelor care au fost contaminate pentru controlul periodic;
 4. m) informarea medicului de familie cu privire la cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităţilor în teren;
 5. n) efectuarea vizitelor la domiciliul sugarilor cu risc medico-social trataţi la domiciliu şi urmărirea aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic;
 6. o) urmarirea si supravegherea activa a persoanelor din evidentele speciale (prematuri, TBC, HIV/SIDA, persoane cu deficiente neurosenzoriale, neuropsihice, motorii, alte boli cronice, etc.);
 7. p) identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie şi implicarea în activitatea de înscriere a acestora; urmărirea şi supravegherea activă a nou-născuţilor ale căror mame nu sunt pe listele medicilor de familie sau din zonele în care nu există medici de familie;
 8. q) organizarea activităţii de consiliere şi demonstraţii practice pentru diferite categorii populaţionale;
 9. r) colaborarea cu ONG-uri şi cu alte instituţii pentru realizarea programelor ce se adresează unor grupuri ţintă (vârstnici, alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburări mintale şi de comportament), în conformitate cu strategia naţională;
 10. s) urmărirea identificării persoanelor de vârstă fertilă; desfăşurarea activităţilor de informare specifice domeniului de planificare familială şi contracepţie; educarea familiei si dezvoltarea de abilitati parentale pentru stimulare şi îngrijire corectă a copilului;

ș) identificarea cazurilor de violenţă domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile;

 1. t) efectuarea activităţilor de educaţie pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viaţă sănătos;

(3) Obiectivele asistenţei medicale comunitare sunt următoarele:

 1. a)identificarea activă, în colaborare cu serviciul public de asistenţă socială, a problemelor medico-sociale ale comunităţii şi, în special, ale persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile;
 2. b)facilitarea accesului populaţiei, în special al persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, la servicii de sănătate şi sociale;
 3. c)promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos, inclusiv prin acţiuni de educaţie pentru sănătate în comunitate;
 4. d)participarea la implementarea de programe, proiecte, acţiuni şi intervenţii de sănătate publică adaptate nevoilor comunităţii, în special persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile;
 5. e)furnizarea de servicii de sănătate în limita competenţelor profesionale legale ale personalului cu atribuţii în domeniu;

(4) Atribuţii şi responsabilităţi ale mediatorului sanitar:

 1. a) cultivă încrederea reciprocă dintre autorităţile publice locale şi comunitatea din care face parte;
 2. b) facilitează comunicarea dintre membrii comunităţii şi personalul medico-sanitar;
 3. c) catagrafiază gravidele şi lăuzele în vederea efectuării controalelor medicale periodice prenatale şi post-partum; le explică acestora necesitatea şi importanţa efectuării acestor controale şi le însoţeşte la aceste controale, facilitându-le comunicarea cu medicul de familie şi cu celelalte cadre sanitare;
 4. d) explică noţiunile de bază şi avantajele planificării familiale, încadrându-le în sistemul cultural tradiţional al comunităţii de romi;
 5. e) catagrafiază populaţia infantilă a comunităţii;
 6. f) explică noţiunile de bază şi importanţa asistenţei medicale a copilului;
 7. g) promovează alimentaţia sănătoasă, în special la copii, precum şi alimentaţia la sân;
 8. h) urmăreşte înscrierea nou-născutului pe listele (titulare sau suplimentare) medicului de familie;
 9. i) sprijină personalul medical în urmărirea şi înregistrarea efectuării imunizărilor în cadrul populaţiei infantile din comunitate şi a examenelor clinice de bilanţ la copiii cu vârsta între 0-7 ani; j) explică avantajele includerii persoanelor în sistemul asigurărilor de sănătate, precum şi procedeul prin care poate fi obţinută calitatea de asigurat;
 10. k) explică avantajele igienei personale, a locuinţei şi a spaţiilor comune; popularizează în cadrul comunităţii măsurile de igienă dispuse de autorităţile competente;
 11. l) facilitează acordarea primului ajutor prin anunţarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanţă şi prin însoţirea echipelor care acordă asistenţă medicală de urgenţă;
 12. m) mobilizează şi însoţeşte membrii comunităţii la acţiunile de sănătate publică (campanii de vaccinare, campanii de informare, educare, conştientizare din domeniul promovării sănătăţii, acţiuni de depistare a bolilor cronice etc.); explică rolul şi scopul acestora;
 13. n) participă la depistarea activă a cazurilor de tuberculoză şi a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene;
 14. o) la solicitarea cadrelor medicale, sub îndrumarea strictă a acestora, explică rolul tratamentului medicamentos prescris, reacţiile adverse posibile ale acestuia şi supraveghează administrarea medicamentelor (de exemplu: tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoză);
 15. p) însoţeşte cadrele medico-sanitare în activităţile legate de prevenirea sau de controlul situaţiilor epidemice, facilitând implementarea măsurilor adecvate (explică membrilor comunităţii rolul şi scopul măsurilor de urmărit);
 16. q) semnalează cadrelor medicale apariţia problemelor deosebite în cadrul comunităţii (focare de boli transmisibile, parazitoze, intoxicaţii, probleme de igiena apei etc.);
 17. r) semnalează în scris direcţiilor de sănătate publică judeţene problemele identificate privind accesul membrilor comunităţii pe care îi deserveşte la următoarele servicii de asistenţă medicală primară:

– imunizări, conform programului naţional de imunizări;

– examenul de bilanţ al copilului cu vârsta între 0-7 ani;

– supravegherea gravidei, conform normelor metodologice emise de Ministerul Sănătăţii şi Familiei;

– depistarea activă a cazurilor de TBC;

– asistenţă medicală de urgenţă;

 1. s) semnalează asistentului social cazurile potenţiale de abandon al copiilor (cunoscând situaţia familiilor din comunitate, mediatorul sanitar poate afla intenţia familiilor în situaţie socioeconomică disperată de a-şi abandona copiii în instituţii.

IV – ATRIBUŢII COMUNE TUTUROR COMPARTIMENTELOR

DISPOZIŢII FINALE

 

Art.78 Şefii de servicii şi birouri vor întocmi fişele de post şi fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine, pe care le supun spre aprobare primarului, cu avizul şefului ierarhic superior.

Art.79 În fişele de post vor fi cuprinse atribuţii, atât ale posturilor de conducere cât şi ale celor de execuţie privind protecţia muncii şi asigurarea calităţii serviciilor.

Art.80 În desfăşurarea activităţii, serviciile de specialitate din Primăria Municipiului Marghita şi serviciile aflate sub autoritatea administraţiei publice locale, vor întreţine relaţii funcţionale cu  Instituția Prefectului jud. Bihor, organele centrale ale administraţiei publice şi instituţiile specializate. Orice comunicare făcută de organele centrale va fi adusa la cunoştinţa conducerii instituției.

Art.81 (1)Directorii, şefii de servicii şi birouri vor studia, analiza şi propune măsuri pentru creşterea operativităţii şi eficienţei în rezolvarea problemelor profesionale şi pentru o încărcare judicioasă a fişei postului fiecărui angajat. In acest sens, şefii de servicii şi birouri:

 1. a) vor analiza periodic şi vor răspunde de modul în care se realizează implementarea Sistemului de control intern managerial la nivelul activităţii pe care o coordonează;
 2. b) propun si, după caz, iau mãsuri în vederea îmbunãtãtirii activitãtii în cadrul compartimentului, colaboreazã si conlucreazã cu celelalte compartimente din cadrul primãriei, rãspunzând cu promptitudine la solicitãrile acestora;
 3. c) sunt direct răspunzători de rezolvarea în termen legal, a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor şi propunerilor care se refera la activitatea compartimentului, informând conducerea primăriei;
 4. d) colaborează permanent între ei, astfel încât orice problemă de serviciu apăruta şi sesizată de salariaţii unui compartiment să fie adusă la cunoştinţă sefului care-l coordonează, pentru ca acesta să ia masuri în sensul rezolvării ei;
 5. e) asigură securitatea materialelor, cu conţinut secret, răspund de scurgerea de informaţii şi de înstrăinarea documentelor din cadrul serviciilor pe care le conduc;
 6. f) informează operativ conducerea primăriei asupra activităţii desfăşurate şi propun măsuri de îmbunătăţire a acesteia;
 7. g) asigurã organizarea activitãtii din cadrul directiei, pe servicii si birouri, pentru fiecare angajat;
 8. h) asigura detalierea atributiilor compartimentelor pe care le conduc, cu precizarea sarcinilor pe care le presupune fiecare functie de executie, prin elaborarea pentru fiecare subordonat, a fiselor de post;
 9. i) asigurã cunoasterea de cãtre personalul din subordine a legislatiei în vigoare, specificã fiecãrui domeniu de activitate;

î) asigura instruirea in ceea ce priveste normele de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor si vegheaza la respectarea acestor norme;

 1. j) rãspund de cresterea gradului de competentã profesionalã si de asigurarea unui comportament corect în relatiile cu cetãtenii, în scopul cresterii prestigiului functionarului public

(2)Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale;

(3) Răspunderea pentru bunurile materiale din dotarea birourilor revine şefului de compartiment în cauză, împreună cu salariaţii care au aceste bunuri în fişele de inventar;

(4) Întregul personal al aparatului de specialitate  are obligaţia de a respecta actele normative privind legislaţia muncii în vigoare şi Regulamentul intern.

Art.82 Neîndeplinirea integrală şi în termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse in fişa postului, se sancţionează conform legislaţiei muncii şi Regulamentului intern.

Art.83 Salariaţii vor studia legislaţia specifică domeniului de activitate şi vor răspunde de aplicarea corectă a acesteia. În cazul apariţiei de noi reglementări legislative în domeniu, şefii de servicii şi birouri vor repartiza salariaţilor din subordine sarcinile ce le revin acestora, completând fişele de post ale acestora. Atribuţiile ce decurg din legislaţia nou apărută se consideră parte integrantă a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al UAT Marghita;

Art.84 Analizarea faptelor de indisciplina se va face în cadrul Comisiei de disciplină constituită în conformitate cu Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată şi completată şi cu Codul Muncii, republicată.

Art.85 Şefii de servicii şi birouri participă la şedinţele în plen ale Consiliului Local şi la comisiile de specialitate ale acestora pentru luarea deciziilor majore în domeniul lor de activitate;

Art.86 (1) Toţi salariaţii au obligaţia de a respecta programul de lucru stabilit de conducere. Deplasările în teren în timpul programului de lucru, efectuate de salariaţii Primăriei Municipiului Marghita, vor fi consemnate în registrul aflat la poarta principală a instituţiei;

(2) Personalul primăriei, care efectuează deplasări în teren în interes de serviciu, are obligaţia să întocmească un raport privind constatarea în teren şi să-l prezinte şefului ierarhic superior;

(3) Nerespectarea alin.(1) şi (2) atrage după sine aplicarea sancţiunilor disciplinare conform Codului Muncii, republicata şi a Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată şi completată;

Art.87 Corespondenţa venită în primărie din partea unor instituţii de stat, persoane fizice sau juridice, va parcurge în mod obligatoriu traseul: Registratura – Secretar municipiu– Primarul municipiului  – Compartimentul în cauză, cu respectarea prevederilor Regulamentului de funcţionare privind înregistrarea, circulaţia şi păstrarea actelor în cadrul Primăriei municipiului Marghita.

Art.88 Toate compartimentele au obligaţia să trimită Compartimentului IT, informaţiile de interes public, conform legii, în vederea publicării acestora pe site-ul instituţiei.

Art.89 (1) După aprobare, compartimentul resurse umane va transmite tuturor structurilor funcţionale Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate, iar şefii acestor structuri au obligaţia de a aduce la cunoştinţă, pe bază de semnătură, funcţionarilor publici şi/sau personalului contractual din subordine prevederile regulamentului.

Art.90 (1) Tot personalul personalul din cadrul instituţiei are obligaţia să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile prezentului regulament.

(2) Atribuţiile şi sarcinile funcţionarilor publici şi personalului contractual vor fi concretizate în fişele posturilor care se aprobă de către primar.

(3) Nerealizarea sau nerespectarea prevederilor prezentului regulament şi a sarcinilor concretizate în fişa postului constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii.
Art.91 Şefii de servicii şi birouri din cadrul Primăriei municipiului Marghita, au obligaţia de a pune la dispoziţia consilierilor informaţiile necesare ducerii la îndeplinire a mandatului pentru care au fost  aleşi.

Art.92 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se modifică şi se completează de drept cu prevederile legislaţiei în vigoare ulterioare aprobării lui şi se completează cu procedurile de sistem, procedurile de lucru, instrucţiunile de lucru elaborate şi aprobate în cadrul sistemului de control intern managerial.

Art.93 (1) Prevederile prezentului regulament se completează cu reglementările legale în materie.

(2) Prezentul regulament se completează de drept cu reglementările legislaţiei în vigoare.

Art.94  Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare intră în vigoare de la data aprobării, cu aceeaşi dată îşi încetează valabilitatea regulamentul aprobat anterior.