ANULARE ACCESORII IMPOZITE SI TAXE, REFERAT DE APROBARE, RAPORT DE SPECIALITATE, PROCEDURA DE ANULARE A ACCESORIILOR

Promovarea acestui proiect are la bază prevederile Ordonanţei nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, care conferă, potrivit prevederilor art.32, posibilitatea Consiliului local de a stabili printr-o hotărâre procedura de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Marghita.

„Art. 32. — Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetelor locale.

(1)       in cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai mici de 1 milion lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unităţile administrativ¬teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, opţional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi.

(2)       Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă si procedura de acordare a anulării accesoriilor.”

Scopul promovării acestei hotărâri este determinat de stimularea conformării contribuabililor la plata obligaţiilor fiscale, revitalizarea şi evitarea deschiderii procedurii insolvenţei, maximizarea încasărilor bugetare şi diminuarea arieratelor.

Aceasta va fi supusă dezbaterii publice.

Deoarece nici în nota de fundamentare şi nici în textul Ordonanţei nr.6 din 31.07.2019 nu se invocă incidenţa prevederilor în materia ajutoarelor de stat, nici avizarea Consiliului Concurenţei şi nici vreun impact asupra mediului concurenţial sau de afaceri, această hotărârc nu trebuie să îmbrace forma unei scheme de ajutor de stat/minimis, fiind însoţită doar de procedura de acordare a acestei facilităţi de anulare a accesoriilor aferente bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Marghita.

Având în vedere cele de mai sus, se impune promovarea unui proiect de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a procedurii din anexa la HCL prin care se va proceda la anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Marghita, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 6/31.07.2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

In temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanţa Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Marghita.

Raport de specialitate

Anexa